de thi hay co huong dan

15 29 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

ĐỀ THI QUỐC GIA 2018 LẦN - MÔN LÝ Câu Độ to âm phụ thuộc vào : A tần số âm B cường độ âm C âm sắc D mức cường độ âm Câu 2.Trong phản ứng hạt nhân khơng bảo tồn : a)Bảo tồn số khối b) Bảo toàn động lượng c)Bảo toàn khối lượng d)Bảo toàn số proton e)Bảo toàn số notron g)Bảo toàn lượng tồn phần f)Bảo tồn điện tích A a,b B c,d,e C a,b,f D g,f,a Câu Phát biểu nói quang phổ: A Quang phổ vạch phát xạ chất rắn , lỏng , khí áp suất cao phát B Quang phổ liên tục vạch màu riêng lẻ xuất tối C Quang phổ vạch hấp thụ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo chất khí hay áp suất thấp D Quang phổ vạch phát xạ phụ thuộc vào nhiệt độ Câu tượng thể tính chất sóng ánh sáng : a) cầu vồng b) giao thoa c) quang hóa d) quang hợp e) quang dẫn g) nhiễu xạ A B C D Câu Trong mạch dao động LC lí tưởng: i u cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai đầu cuộn dây thời điểm t Io cường độ dòng điện cực đại mạch Hệ thức biểu diễn mối liên hệ i, u Io là: A  I o2  i  L  u2 C B  I o2  i  L  u2 C C  I o2  i  C  u2 L D  I o2  i  C  u2 L   Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox phương trình x  cos 5t   (x tính 3  cm, t tính s) thì: A vận tốc chất điểm vị trí cân 20 cm/s B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động 2,5s D lúc t = chất điểm qua vị trí tọa độ cm chuyển động theo chiều dương trục Ox Câu Ở thời điểm, vận tốc vật dao động điều hòa 20% vận tốc cực đại, tỉ số động vật là: A 24 B 1/24 C D 0,2 Câu Đặt điện áp u  U0 cos t vào hai đầu điện trở R Tại thời điểm điện áp hai đầu R giá trị cực đại cường độ dòng điện qua R bằng: U U U A B C D R 2R 2R Câu Cho cuộn dây kim loại khép kín diện tích S, điện trở R, gồm N vòng dây quay xung quanh trục từ trường vectơ cảm ứng từ B vng góc với trục quay khung với vận tốc góc ω Khi cuộn dây xuất dòng điện xoay chiều giá trị cực đại xác định bởi: A I = NBS B I = R NBS 2R 2NBS R C I = D I = 2NBS R Câu 10 Chiếu tia sáng từ khơng khí vào mơi trường nước suất n cho tia phản xạ vng góc với tia khúc xạ, i tính theo công thức: A Tan i= 1/n B Sin i= n C Sini =1/n D Tani = n Câu 11 Bức xạ bước sóng khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại loại sóng đây? A Tia X B Ánh sáng nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại Câu 12.Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, tăng khoảng cách hai khe đến lên hai lần đồng thời giảm khoảng cách hai khe lần khoảng vân i : A giảm lần B tăng hai lần C không đổi D tăng lần Câu 13 Trong thí nghiệm Yuong ,nguồn S đơn sắc bước sóng  Tại điểm M hiệu đường từ hai khe đến M  m vân sáng bậc Gía trị  thí nghiệm là: A 0,50  m B 0,51  m C 0,55  m D.0,58  m Câu 14.Chiếu chùm xạ đơn sắc bước sóng 0,276m vào catơt tế bào quang điện cơng 2,5eV , Động ban đầu cực đại quang electron : A 2,2 B 2,0eV C 1,5eV D 0,5eV Câu 15.Trong quang phổ hiđrô, dãy Banme thuộc vùng: A Hồng ngoại B ánh sáng nhìn thấy C Tử ngoại D tử ngoại ánh sáng nhìn thấy Câu 16: Một tụ điện điện dung C, điện tích q, hiệu điện U Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống nửa điện tích tụ: A khơng đổi B tăng gấp đơi C Giảm nửa D giảm phần tư Câu 17 Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường mạng điện hiệu điện 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn điện trở giá trị: A R = 100 (Ω) B R = 150 (Ω) C R = 200 (Ω) D R = 250 (Ω) Câu 18 Tính số electron qua tiết diện thẳng dây dẫn kim loại giây điện lượng 15C dịch chuyển qua tiết diện 30 giây: A 5.106 B 31,25.1017 C 85.1010 D 23.1016 Câu 19 Một ống dây dài l = 30 (cm) gồm N = 1000 vòng dây, đường kính vòng dây d = (cm) Độ tự cảm ống dây là: A 0,02 H B 6,36 mH C 4,189 H D 0,01 H Câu 20 Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính, cách thấu kính 40 cm Qua thấu kính cho ảnh chiều với vật cao nửa vật Loại thấu kính tiêu cự thấu kính : A Hội tụ, f = 40 cm B phân kỳ, f = - 20 cm C hội tụ , f = 20 cm D phân kỳ, f = - 40 cm Câu 21 Đoạn mạch R – L nối tiếp Biết R = 50  , điện áp tức thời hai đầu R hai đầu cuộn cảm mô tả đồ thị.Cường độ chạy qua mạch biểu thức :   A i  cos 100 t   ( A) 2    B i  4cos 100 t   ( A) 2    C i  4cos 100 t   ( A) 4  D   i  cos120t   A 2  Câu 22 Một vòng dây siêu dẫn diện tích S = 100 (cm2) nối vào tụ điện điện dung C = 200 (F), đặt từ trường véc tơ cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng chứa khung dây, độ lớn tăng 5.10-2 (T/s) Điện tích tụ điện là: A 10-5 C B 10-9 C C 10-7 C D 10-6 C Câu 23.Trong ngun tử hiđrơ, bán kính Bo r0 = 5,3.10-11 m Ở trạng thái kích thích nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động quỹ đạo dừng bán kính r = 2,12.10-10 m Quỹ đạo tên gọi quỹ đạo dừng: A N B M C O D L Câu 24 Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng khơng đổi hiệu điện hiệu dụng phần tử R, L, C 20V Khi tụ bị nối tắt hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: A 10 2V B 10V C 30 2V D 20V Câu 25.Cho phản ứng hạt nhân : H  H    n  17,6MeV , biết số Avôgađrô NA = 6,023.1023 Năng lượng tỏa tổng hợp 1g khí Hêli : A E = 42,4.1010J B E = 503,272.103J C E = 422,808.109J D E = 503,272.109J Câu 26: Theo thuyết tương đối Anhxtanh, hạt nơtrôn tăng tốc đạt đến vận tốc v động 2/3 lượng nghỉ Gía trị v là: A 0,8c B.0,667c Câu 27.Cho phản ứng hạt nhân sau: C.0,5c D.0,6c 2 1 H  H  He  n  3,25MeV Biết độ hụt khối H ∆mD = 0,0024u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 23 He là: A 7,7212 MeV B 77,188 MeV C 1,9303 MeV D 7,7188 Ev Câu 28 Một chất điểm chuyển động tròn đường tròn tâm O với tốc độ dài 30 cm/s, gia tốc hướng tâm 1,5 m/s2 hình chiếu đường kính quỹ đạo dao động điều hòa với biên độ: A cm B 4,5 cm C cm D 7,5 cm Câu 29 Tại hai điểm A B cách 20 (cm) khơng khí, đặt hai điện tích q1 = -3.10-6(C), q2 = 8.10-6(C) Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-6(C) đặt C Biết AC = 12 (cm), BC = 16 (cm) A 9,375 N B 6,76 N C 1,875 N D 4,593 N Câu 30 Đoạn mạch RLC nối tiếpnhư hình vẽ: A L R M C B Điện áp hai đầu mạch u  200cos  2 ft  V Ban đầu điện áp AM lệch pha  so với điện áp hai đầu mạch Tăng tần số dòng điện lên lần điện áp MB: A tăng lần B tăng lần C không đổi D giảm Câu 31 Theo mẫu Bo nguyên tử hiđrơ, êlectron chuyển động tròn quanh hạt nhân quỹ đạo dừng N vận tốc electron v, vận tốc electron quỹ đạo dừng M : A 3v B 4v C 27v 64 D 64v 27 Câu 32 Hai dây dẫn thẳng, dài, đặt không khí, trùng với hai trục tọa độ vng góc xOy Dòng điện qua dây Ox chạy ngược chiều với chiều dương trục tọa độ cường độ I1 = A, dòng điện qua dây Oy chạy chiều với chiều dương trục tọa độ cường độ I2 = A Cảm ứng từ tổng hợp hai dòng điện gây điểm M tọa độ x = cm y = cm độ lớn bằng: A 2,5.10-5 T B 2.10-5 T C 4,5.10-5 T D 6,5.10-5 T Câu 33.Một vật khối lượng 400g dao động điều hồ đồ thị động Wđ(J) hình vẽ Tại thời điểm t  vật chuyển động theo chiều dương, lấy 0,02   10 Phương trình dao động vật là: 0,015 A x  cos(2t   / 3) (cm) t(s) O 1/6 B x  10 cos(t   / 6) (cm) C x  cos(2t   / 3) (cm) D x  10 cos(t   / 3) (cm) Câu 34 Hai nguồn kết hợp S1 S2 cách khoảng 11 cm dao động theo phương trình u = acos(20t) (mm) mặt nước Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 0,4 m/s biên độ sóng khơng đổi truyền Điểm gần dao động pha với nguồn nằm đường trung trực S1S2 cách nguồn S1 A 14 cm B 32 cm C cm D 24 cm Câu 35: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng dao động điện từ tự với cường độ dòng điện tức thời hai mạch i1 i biểu diễn hình vẽ Tại thời điểm cường độ độ lớn : A 5.103 (A) B 5, 2.103 (A) C 4,8.103 (A) D 4,6.103 (A) Câu 36.Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng bước sóng từ 380nm đến 760nm Trên quan sát, điểm M xạ cho vân tối, hai số bước sóng 8/13  m 8/17  m Tổng hai bước sóng cho vân tối giá trị nhỏ là: A 914 nm B 891 nm C 802 nm D 791 nm Câu 37 Bắn hạt proton mặt phẳng vào hạt nhân 73Li đứng yên Phản ứng tạo hai hạt nhân X giống hệt khối lượng mX bay độ lớn vận tốc hợp với phương ban đầu proton góc 450 Tỉ số độ lớn vận tốc hạt X hạt proton là: A mp mX B mp mX C mp mX D mp mX Câu 38 Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, mơi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60dB, B 40dB Mức cường độ âm điểm M đoạn AB MB = 2MA là: A 48,7dB B 48dB C 51,5dB D 81,6dB Câu 39.Mạch điện xoay chiều gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn dây cảm tụ điện mắc vào mạch điện hiệu điện xoay chiều ổn định Người ta điều chỉnh giá trị biến trở đến công suất mạch 100 W dòng điện trễ pha với hiệu điện hai đầu mạch góc π/3 Tiếp tục điều chỉnh giá trị biến trở cho công suất mạch đạt cực đại Giá trị cực đại công suất là: A 300W B 100 W C 200W D 250W Câu 40 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, q trình dao động, lực đàn hồi tác dụng lên vật độ lớn theo thời gian mô tả đồ thị bên ( lấy g = 10 m/s2   10) Biên độ dao động lắc bằng: A 2cm B 2 cm C cm D cm Hướng dẫn - đáp án Câu Hướng dẫn: độ to âm phụ thuộc vào mức cường độ âm Chọn D Câu Hướng dẫn: Trong phản ứng hạt nhân khơng bảo tồn khối lượng , toàn số notron , số proton Chọn B Câu Hướng dẫn: Quang phổ vạch hấp thụ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo Chọn C Câu Hướng dẫn: cầu vồng, giao thoa, nhiễu xạ thể tính chất sóng ánh sáng Chọn D Câu Hướng dẫn:   i   Q02  q  I 02   q  I 02  Chọn B Câu Hướng dẫn: lúc t =   x  cos    2cm  3   v  20 sin      3 C u  L Chọn D Câu Hướng dẫn: Wd Wd v2    Wt W  Wt VMAX  v 24 Chọn B Câu Hướng dẫn: Mạch R : i  u U0  R R Chọn A Câu Hướng dẫn: I0= E0 NBS  R R Chọn A Câu 10 Hướng dẫn: i'  i    r  sin r  cos i sin i sin i   tan i  n sin r cos r Chọn D Câu 11 Hướng dẫn: Chọn D Câu 12 Hướng dẫn: D a D D i'  4  4i a a i Chọn A Câu 13 d  d1  k   6    0,5m Chọn A Câu 14   A  Wđ  Wđ  1,2422  2,5  2eV 0,276 Chọn B Câu 15 Chọn D Câu 16: Hướng dẫn: ngắt tụ khỏi nguồn Q tụ không đổi Chọn A Câu 17 Hướng dẫn: đèn sáng bình thường nên cường độ qua đèn I định mức P  0,5 A , Mắc nối tiếp UR = 220 – 120 = 100 V U 100 R  200 0,5 Chọn C I dm  Câu 18 Hướng dẫn: N Q 15   3,125.1018 e t 30.1,6.10 19 Chọn B Hướng dẫn: L = 4.10-7 Câu 19 N2 N2 d  S = 4.10-7    = 0,02 H l l 2 Chọn A Câu 20 Hướng dẫn: Ảnh chiều với vật nên ảnh ảo Vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật nên thấu kính phân kì Ta có: k = - f d' = =  f = - d = - 40 cm f d d Chọn D Câu 21 Hướng dẫn: T  2.10 2 s    100   u R  200 cos100t  ; u L  200 cos 100t  2    u  u R  u L  200 100t   4  U  tan   L    i   U 0R I0  U 0R  4A R Chọn B Câu 22 Hướng dẫn: Hướng dẫn: Ta có: U = |ec| = q = CU = 10-7 C Chọn C Câu 23 Hướng dẫn: rn  n ro  n  Chọn A | B | S = 5.10-4 V t Câu 24 * Do U nên U = UR = 20 (V) * Khi tụ bị nối tắt : U  U2R  UL2  UR  10  V  Chọn A Câu 25 Hướng dẫn: số hạt Heli 1g : N  6,02.10 23 Vậy tổng lượng tỏa W  6,02.10 23.17,6  2,6488MeV  42,38.1010 J Chọn A Câu 26: Hướng dẫn:      2 Wđ  m c   1  m0 c  v  0,8c  1 v    c2   Chọn A Câu 27 Hướng dẫn: E  3,25MeV  EHe  2.931,5.0,0024  EHe  7,7212MeV Chọn A Câu 28 HƯỚNG DẪN : a 150   v  R 5   ht  + Ta   v 30 a ht   R R  A   Chọn A Câu 29   Hướng dẫn: Các điện tích q1 q2 tác dụng lên điện tích q3 lực F1 F2 phương chiều hình vẽ, độ lớn: F1 = 9.109 | q1q3 | = 3,75 N; AC F2 = 9.109 | q2 q3 | = 5,625 N BC    Lực tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q3 là: F = F1 + F2 ; F12  F22  6,76 N phương chiều hình vẽ, độ lớn: F = Chọn B Câu 30 Hướng dẫn: U MB  UC  I.ZC  A U R   ZL  ZC  R ZC Dựa vào biểu thức UMB dễ thấy f tăng UMB giảm Chọn D Câu 31 Hướng dẫn: v 4 Áp dụng M   v M  v vN 3 Chọn B Câu 32 Hướng dẫn:  Dòng I1 gây M véc tơ cảm ứng từ B1 vng góc với mặt phẳng xOy, hướng từ ngồi vào, độ lớn: I B1 = 2.10-7 = 2.10-5 T | y|  Dòng I2 gây M véc tơ cảm ứng từ B2 vng góc với mặt phẵng xOy, hướng từ ngồi vào, độ lớn: L M C B B2 = 2.10-7 I2 = 4,5.10-5 T |x|       Cảm ứng từ tổng hợp M B = B1 + B2 Vì B1 B2 phương, chiều nên B   phương, chiều với B1 B2 độ lớn B = B1 + B2 = 6,5.10-5 T Chọn D Câu 33 Hướng dẫn: 1 Wđ  W  Wcos 2  2 ; W = Wđmax = 0,02J 2 Wđ(J) 0,02 0,015 1 t = W  Wcos 2  0.015  cos 2   0,5 2  t(s) O 1/6  Đề cho vật chuyển động theo chiều dương nên φ = - π/3 + Tần số góc: Khi t = Wđ = 0,015J = 3/4W → Wt = 1/4W hay Wđ = 3Wt → x = ±A/2 Khi Wđ = ↔ x = ±A Do φ = - π/3 nên ta thấy vật từ A/2 đến A 1/6s ↔ T/6 = 1/6 → T = 1s + Biên độ : A  W  0,0025  A  0,05  5cm m2 Chọn C Câu 34 Hướng dẫn: Bước sóng λ = 4cm M PT sóng M: 2d   uM  2acos  20t     d S1 I S2 M dao động pha với nguồn: 2d  2k  d  k Theo tính chất cạnh tam giác vuông d > S1I = 5,5cm → k > 1,375  * Để dmin k phải kmin = Khi dmin = 8cm Chọn C Câu 35: Hướng dẫn:   Ta : i1  8.10 3 cos 2000t   A 2  i2  6.10 3 cos2000t    A i1  i2   I 01I 02 sin  I I 01 02  I 01I 02 cos   4,8.10 3  A Chọn C Câu 36 Hướng dẫn: Đặt 1 = 8/13  m 2  8/17  m Khi trùng vân tối phải thỏa mãn : k '1 0,5 2 13 6,5    k ' 0,5 1 17 8,5 k '1  6; k '  Vì tập giá trị k’ số nguyên liên tiếp phải thỏa mãn :: k '0,5  6,51    k '0,5 0,38    0,76  0,38   0,76  10,02  k '  4,76 k '0,5  k '   10 Hai bước sóng giá trị nhỏ ứng với k’ = k’ = 10 ứng với k’ = ta    m  0,5 19 ứng với k’ = 10 ta    m 10  0,5 21 tổng nhỏ 8/19+8/21=0,802 m = 802 nm Chọn C Câu 37 Hướng dẫn: * Dùng định luật bảo toàn động lượng ta dễ dàng vẽ hình vẽ * Dựa vào hình ta : pX cos450   pp  pX  pp 2m X K X K mp   X  2m p K p K p mX vX mp mp     vp v p m 2X mX v 2X Chọn B Câu 38 IA   60  I0  rB  IA   lg      lg IB IB  rA   L B  10 lg  40  I0  rB  10rA 1 L A  10 lg rM  rB  2rA  rM  4rA r  L A  L M  10 lg  M   20 lg  rA  L M  47,96dB Chọn B Câu 39 Hướng dẫn: * Khi P = 100 W ZL – ZC = R (1) * Lúc : 100  R  U2 Z2 R U2 400 U2 R   Z L  ZC   Z L  ZC  R  U2 4R U2  2 400 * Thay đổi R để Pmax Pmax  U2 U2   200W Z L  ZC U2 400 Chọn C Câu 40 Hướng dẫn: Từ đồ thị ta chu kì T = 0,4 s  l  4cm Thời gian ngắn hai lần lực đàn hồi T/4 từ suy A  2l  2cm Chọn D ... chạy qua mạch có biểu thức :   A i  cos 100 t   ( A) 2    B i  4cos 100 t   ( A) 2    C i  4cos 100 t   ( A) 4  D   i  cos120t   A 2  Câu 22 Một vòng dây... 10 Phương trình dao động vật là: 0,015 A x  cos(2t   / 3) (cm) t(s) O 1/6 B x  10 cos(t   / 6) (cm) C x  cos(2t   / 3) (cm) D x  10 cos(t   / 3) (cm) Câu 34 Hai nguồn kết hợp... + B2 = 6,5.10-5 T Chọn D Câu 33 Hướng dẫn: 1 Wđ  W  Wcos 2  2 ; W = Wđmax = 0,02J 2 Wđ(J) 0,02 0,015 1 t = W  Wcos 2  0.015  cos 2   0,5 2  t(s) O 1/6  Đề cho vật chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hay co huong dan , de thi hay co huong dan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay