DE THAM KHAO VL 2018

9 38 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:29

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Bài thi KHTN; Mơn: VẬT LÍ Thời gian làm 50 phút; không kể thời gian phát đề Câu 1: Khi nói dao động điều hòa chất điểm, phát biểu sau sai? A Cơ chất điểm bảo toàn B Khi động chất điểm giảm tăng C Biên độ dao động chất điểm không đổi trình dao động D Độ lớn vận tốc chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ π Câu 2: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 4cos( 4π t + ) (x, tính cm, t tính giây) Chu kì dao động A 1s B 0,5 s C 0,25 s D 2s Câu 3: Một lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m, dây treo có chiều dài l dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số dao động riêng lắc A f = 2π g l B f = 2π l g g C f = 2π l l D f = 2π g Câu 4: Hai dao động điều hòa có phương trình dao động x 1=3cos(2πt)(cm) π x2=4cos(2πt+ ) (cm) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A 7cm B cm C 1cm D 3,5cm Câu 5: Một sóng có tần số 20Hz, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng 80cm/s Bước sóng sóng A 4m B 0,25cm C 4cm D 0,25m Câu 6: Một sóng âm truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A phương ngang B phương thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng D vng góc với phương truyền sóng Câu 7: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = acos(2πt – πx) (cm), với t tính băng s Chu kì sóng A 1s B 0,5s C 2s D 2πs Câu 8: Ở Phòng thí nghiệm, học sinh dùng vơn kế đo điện áp xoay chiều có giá trị 220V Điện áp cực đại điện áp A.100 V B 100V C 220V D 220 V Câu 9: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (V) có tần số A.50Hz B.100π C 100Hz D 50πHz Câu 10: Đặt điện áp u = U0cosωt (với U0 không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Cơng suất tiêu thụ mạch U2 A R U 02 B R u2 C R u2 D R Câu 11: Đặt điện áp u = U 0cos100πt (t tính s) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm π H Cảm kháng cuộn cảm A 100Ω B 200Ω C 50Ω Câu 12: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ tuân theo quy luật giao thoa, nhiễu xạ C Sóng điện từ sóng ngang D 150Ω D Sóng điện từ khơng truyền chân khơng 0, Câu 13: Mạch chọn sóng máy thu sóng vơ tuyến gồm cuộn cảm có độ tự cảm π 10 H tụ điện có điện dung C = 4π pF Chu kì dao động riêng mạch A 2.10-6s B 10-6s C 1,510-6s D 4.10-6s Câu 14: Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền chân khơng với bước sóng A 60m B m C 30 m D m Câu 15: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X D tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục B Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố C Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố D Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ vạch Câu 17: Tia X, không dùng để? A Chiếu điện, chụp điện y học B Chụp ảnh trái đất từ vệ tinh C Kiểm tra hành lí hành khách máy bay D Nghiên cứu thành phần cấu trúc vật rắn Câu 18: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt khơng khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A không bị lệch khỏi phương ban đầu B bị đổi màu C bị thay đổi tần số D không bị tán sắc Câu 19: Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa tượng A quang – phát quang B quang điện C quang điện D nhiệt điện Câu 20: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Năng lượng loại photon B Phơtơn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng có bước sóng lớn C Phôtôn tồn trạng thái đứng yên trạng thái chuyển động D Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng có bước sóng nhỏ Câu 21: Cơng electron khỏi kim loại 6,625.10 - 19J Biết h=6,625.10-34Js; c=3.108m/s Giới hạn quang điện kim loại A 0,3 µ m B 0,35 µ m C 0,6625 µ m D 0,38 µ m 40 56 Câu 22: So với hạt nhân 20 Ca, hạt nhân 27 Co có nhiều A 16 nơtron 11 prôtôn B 11 nơtron 16 prôtôn C nơtron prôtôn D nơtron prơtơn Câu 23: Khi nói phóng xạ, phát biểu đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu 24: Các hạt nhân đồng vị hạt nhân có A số nuclôn khác số prôtôn B số nơtron khác số prôtôn C số nuclôn khác số nơtron D số prôtôn khác số nơtron Câu 25: Một lắc lò xo dao động điều hòa mà lực đàn hồi chiều dài lò xo có mối liên hệ cho đồ thị hình Fđh(N) vẽ Cho g = 10 m/s2 Biên độ chu kì dao động lắc A A = cm; T = 0,56 s B A = cm; T = 0,28 s  C A = cm; T = 0,56 s 10 188 D A = cm; T = 0,28 s Câu 26: Con lắc đơn có–2 chiều dài dây treo 90 cm, khối lượng vật nặng 60 g, dao động nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s Biết độ lớn lực căng cực đại dây treo lớn gấp lần độ lớn lực căng cực tiểu Bỏ qua ma sát, chọn gốc vị trí cân Cơ dao động lắc có giá trị A 0,135 J B 2,7 J C 0,27 J D 1,35 J Câu 27: Cho lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m, đầu cố định đầu gắn vật nhỏ m chuyển động không ma sát mặt phẳng nằm ngang Vật nằm n vị trí cân bằng, người ta tác dụng lên vật lực khơng đổi, có độ lớn F = 4N, hướng theo trục lò xo Kể từ lúc tác dụng lực F, thời điểm mà gia tốc đổi chiều lần thứ 2017 1008,25s Tốc độ cực đại vật A 4π cm/s B 8π cm/s C 16π cm/s D 12π cm/s Câu 28: Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 cách 20 cm Hai nguồn u1 = 2cos 40π t ( mm ) dao động theo phương thẳng đứng có phương trình ; u2 = 2cos ( 40π t + π ) ( mm ) Tốc độ truyền sống mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 A 10 B 11 C D Câu 29: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm có hai đầu cố định kích thích cho dao động nam châm điện nuôi mạng điện xoay chiều có tần số xoay chiều 50 Hz Trên dây có sóng dừng với năm bó sóng Tốc độ truyền sóng dây A m/s B 15 m/s C 12 m/s D 24 m/s Câu 30: Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng khơng gian Hai điểm A, B cách 100 m nằm phương truyền sóng phía với S Điểm M trung điểm AB cách nguồn 70 m có mức cường độ âm 40 dB Biết cường độ âm chuẩn I o = 10-12 W/m2 tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s mơi trường khơng hấp thụ âm Năng lượng sóng âm khoảng không gian giới hạn hai mặt cầu tâm S qua A B A 181 mJ B 181 µJ C 207 mJ D 207 µJ Câu 31: Một động điện xoay chiều sản xuất công suất học 8,5 kW có hiệu suất 85% Mắc động với cuộn dây mắc chúng vào mạng điện xoay chiều Biết dòng điện có giá trị hiệu dụng 50A trễ pha so với điện áp hai đầu động π/6 Điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 125V sớm pha so với dòng điện π/3 Xác định điện áp hiệu dụng mạng điện? A 331 V B 345 V C 231 V D 565 V u = U cos(ωt + ϕ ) ( V ) Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L, tụ điện C điện trở R mắc nối tiếp Tăng dần điện dung tụ điện, gọi t 1, t2 t3 thời điểm mà giá trị hiêu dụng UL, UC UR đạt giá trị cực đại Khi A t1 = t3 > t2 B t1 = t2 > t3 C t1 = t2 < t3 D t1 = t3 < t2 u = U cos ωt ( V ) Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở R = 90 Ω, cuộn dây không cảm có điện trở r = 10 Ω tụ điện có điện dung C thay đổi M điểm nối điện trở R cuộn dây Khi C = C điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu U1 ; C = C2 = C1/2 điện áp hiệu dụng tụ điện U2 đạt giá trị cực đại U Tỉ số U1 A B C 10 D Câu 34: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) với CR < L Đặt vào hai đầu u = U cos ωt ( V ) đoạn mạch điện áp xoay chiều với ω thay đổi Điểu chỉnh ω để điện áp hai tụ đạt giá trị cực đại, điện áp hiệu dụng điện trở gấp lần điện áp hiệu dụng cuộn dây Hệ số công suất đoạn mạch 31 29 29 19 A B C D .Câu 35: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, vị trí vân tối thứ cách vân trung tâm 12,75mm Khoảng cách nhỏ vân sáng bậc vân tối thứ 12 A 4,25 mm B 3,54 mm C 4,5 mm D 3,75 mm Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc quan sát 21 vạch sáng khoảng cách vạch sáng đầu cuối 40 mm Tại hai điểm M, N hai vị trí hai vân sáng màn, biết khoảng cách hai điểm 24 mm Hãy xác định số vân sáng đoạn MN ? A 40 B 13 C 41 D 12 Câu 37: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm; khoảng cách từ hai khe đến 1m nguồn phát hai xạ có bước sóng λ1 = 500 nm, λ2 = 600 nm Bề rộng vùng giao thoa 15mm Số vân sáng có màu màu với vân sáng trung tâm (kể vân trung tâm) A B C D En = −13,6 (eV ) n2 , Câu 38: Cho ngun tử Hiđrơ có mức lượng thứ n tuân theo công thức nguyên tử trạng thái kích thích thứ Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo tăng lên lần Tìm tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn bước sóng nhìn thấy nhỏ mà ngun tử phát A 33,4 B 2,3.10-3 C 18,2 D 5,5.10-2 Câu 39: Hạt prơtơn p có động K1 = 5,48MeV bắn vào hạt nhân Be đứng yên thấy tạo thành hạt nhân Li hạt X bay với động K = 4MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyển động hạt p tới Tính vận tốc chuyển động hạt nhân Li? Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần số khối nó, cho 1u = 931,5MeV / c 0,824.106 m / s 8,24.106 m / s 10,7.106 m / s 1,07.106 m / s A B C D Câu 40: Một bệnh nhân phải xạ trị (điều trị đồng vị phóng xạ), dùng tia gamma để diệt tế bào bệnh Thời gian chiếu xạ lần đầu 20 phút, sau tháng bệnh nhân phải tới bệnh viện để xạ trị Biết đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã tháng dùng nguồn phóng xạ ban đầu Hỏi chiếu xạ thứ phải có thời gian chiếu xạ để bệnh nhân nhận lượng tia gamma lần đầu? A 20 phút B 33,6 phút C 24,4 phút D 40 phút Câu 41: Một kính lúp thấu kính hội tụ có độ tụ 10 dp Mắt người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn 20 cm Số bội giác kính lúp ngắm chừng vô cực A 2,5 B C D 4 Câu 42: Mạ kền (Niken) cho bề mặt kim loại có diện tích 40 cm điện phân Sau 30 phút bề dày lớp kền 0,03 mm Biết nguyên tử lượng Ni = 58, hóa trị 2, khối lượng riêng D = 8,9.10 kg/m3 Dòng điện qua bình điện phân có cường độ A A B 1,97 A C 2,5 A D 1,5 A Câu 43: Một ấm điện có hai dây dẫn có điện trở R1 R2 để đun nước Nếu dùng dây R1 nước ấm sơi sau thời gian 30 phút Còn dùng dây R nước sơi sau 60 phút Coi điện trở dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ Bỏ qua tỏa nhiệt mơi trường, dùng hai dây mắc song song ấm nước sơi sau khoảng thời gian A 30 phút B 100 phút C 20 phút D 24 phút Câu 44: Hai điện tích q1 = +q q2 = -q đặt A B khơng khí, biết AB = 2a Tại M đường trung trực AB EM có giá trị cực đại Giá trị cực đại A 8kq 6a B kq a2 C 2kq a2 D 4kq a2 Câu 45: Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song, cách cm khơng khí Trong hai dây dẫn có hai dòng điện chiều có cường độ I1 = I2 =2 A Cảm ứng từ điểm M cách dây cm A 8.10-6 T B 16.10-6 T C 9,6.10-6 T D 12,8.10-6 T Câu 46: Một bể đáy rộng chứa nước có cắm cột cao 80 cm, độ cao mực nước bể 60 cm, chiết suất nước 4/3 Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 30 Bóng cột nắng chiếu tạo thành đáy bể có độ dài tính từ chân cột A 11,5 cm B 51,6 cm C 85,9 cm D 34,6 cm Câu 47: Số điểm cơng tơ điện gia đình cho biết A thời gian sử dụng điện gia đình B điện gia đình sử dụng C cơng suất điện gia đình sử dụng D công mà thiết bị điện gia đình sinh Câu 48: Mắt cận thị khơng điều tiết có A độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường B điểm cực cận xa mắt mắt bình thường C điểm cực viễn xa mắt mắt bình thường D độ tụ lớn độ tụ mắt bình thường Câu 49: Cho dòng điện chạy qua ống dây, suất điện động tự cảm ống dây có giá trị lớn A dòng điện có giá trị lớn B dòng điện tăng nhanh Câu 50: Khi dùng thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn vật, ta phải đặt vật cách kính khoảng A f 2f B f C nhỏ f D lớn f \ Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án A 11 A 21 A 31 B B 12 D 22 C 32 A ĐỀ THAM KHẢO SỐ A B C C A 13 14 15 16 17 A C A D B 23 24 25 26 27 C D D C B 33 34 35 36 37 C B D B A D 18 D 28 A 38 C A 19 C 29 D 39 C 10 B 20 D 30 B 40 B ĐỀ THAM KHẢO SỐ Câu 1: A Cơ chất điểm bảo toàn Câu 2: B 0,5 s 2π 2π = = 0,5s ω 4π g Câu 3: A f = 2π l T= Câu 4: B 5cm 2 Do hai dao động vuông pha nên: A = A1 + A2 = 5cm Câu 5: C 4cm λ= v = 4cm f Ta có: Câu 6: C trùng với phương truyền sóng Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc Câu 7: A 1s Chu kì sóng: T= 2π 2π = = 1s ω 2π Câu 8: D.220 V U = U = 220 V Câu 9: A.50Hz U 02 Câu 10: B R U 02 Khi ω = ω0 mạch có cộng hưởng điện Cơng suất tiêu thụ mạch p= R Câu 11: A 100Ω Z L = ωL = 100π = 100Ω π Cảm kháng cuộn cảm Câu 12: D Sóng điện từ khơng truyền chân khơng Câu 13: A 2.10-6s Chu kì dao động riêng mạch T = 2π LC = 2.10-6s Câu 14: C 30 m Bước sóng λ= v 3.10 = = 30m f 10.10 6 Câu 15: A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X Câu 16: D Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 17: B.Chụp ảnh trái đất từ vệ tinh Câu 18: D không bị tán sắc Câu 19: C quang điện Câu 20: D Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng có bước sóng nhỏ Câu 21: A 0,3 µ m λ0 = hc 6,625.10 −34 3.10 = = 0,3.10 −6 m -19 A 6,625.10 Giới hạn quang điện Câu 22: C nơtron prôtôn Câu 23 C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 24: D số prôtôn khác số nơtron Fđh(N) Câu 25: D 0,28s l max − l = 6cm Dựa vào đồ thị ta có: A = Chiều dài lo xo vị trí cân → ∆l = 2cm → T = 2π ∆l g l cb l + l = max = 12cm 2  10 188 –2 =0,28s Câu 26: C 0,27 J τ max mg(3 − cosα ) =4= → α = 600 → W = mgl (1 − cosα ) = 0, 27J τ mgcosα Câu 27: B 8π cm/s Giải: Giả sử lực F hướng theo chiều làm lò xo giãn Chọn chiều dương hình vẽ F Lực F làm dịch vị trí cân O thành O’ với OO’ = k = cm Tại t = 0, vật vị trí O, có x0 = - cm v0 = ; A0 = cm Gia tốc đổi chiều vị trí cân O’, chu kì đổi chiều lần + Đổi chiều lần thứ 2017 ứng với t = 1008T + 0,25T = 1008,25 ⇒ T = s ⇒ ω = 2π rad/s + vmax = A0ω = 8π cm/s lần 2016 Câu 28: A 10 Số cực đại đoan S1S2 nguồn ngược pha − lần 2017 S1S2 SS − 0,5 < k < − 0,5 → có 10CĐ λ λ Câu 29: D 24 m/s Ta có: fs = 2fđ =100Hz → Câu 30: B 181 µJ l =k v → v = 24m / s 2f s IA 70 → L A = 50,88dB −12 Ta có: LA – LM = 20log 20 =10log 10 → I A = 1,225.10-7W/m2 → WA = I A SA t1 =3,62.10-5J IB 120 → L B = 35,32dB −12 LM – LB = 20log 70 =10log 10 → I B = 3,4.10-9W/m2 → WB = IB SB t =2,17.10-4J ∆W = WB − WA = 181,1.10-6J=181 µJ Câu 31: B 345 V P= Pci = 10000W = U1I1cosϕ1 → U1 = 231V 85% 2 Mà U2 = 125V, Suy U = U1 + U + 2U1U cos(ϕ2 − ϕ1 ) =345V Câu 32: A t1 = t3 > t2 UCmax ↔ ZC2 = Z2L + R R2 = ZL + > ZL ZL ZL URmax, ULmax ↔ ZL = ZC1 t1 = t3; Khi C tăng ZC giảm nên t1 = t3 > t2 Câu 33: C 10 r + (ZL − ZC )2 = Khi C = C1: UMB = I U (R + r) + (ZL − Z C ) r + (ZL − ZC ) U R + 2Rr +1 r2 UMBmin ↔ ZL = ZC1 → UMBmin = = = U R + 2Rr +1 r + (ZL − ZC ) U 10 ;  U Z2L + (R + r)  U Cmax = U =  R+r   2 Z2L + (R + r)2 →  U = U U ZL + (R + r)  Z = 2Z = 2Z = C1 L  C2  R+r  ZL = 100 R+r Khi C = C2 = C1/2: UCmax = U2 = U2 U = = 10 U U1 10 Vậy 29 Câu 34: B Theo đề ta có UR = 5UL → R = 5ZL ω thay đổi UCmax ta có ZL = R cosϕ = R2 + ( Vậy Câu 35: D 3,75 mm = L R2 R2 R2 R2 R 27 − → Z2L = ZL ZC − → + = ZC → ZC = R C 2 25 10 29 i= 12,75 = 1,5mm → d = 3,75mm 8,5 i=  MN  40 = 2mm   x2 + = 13 20 ; Số vân sáng đoạn MN là: Ns =  2i  Khoảng vân Câu 36: B 13 Khoảng vân R 27R − ) 10 Zτ = Câu 37: A k1 λ2 = = k λ1 ; L/i = 30; L/i = 25 → vạch Câu 38: C 18,2  hc = E6 − E2 λ λ E − E2  nt → hnmax = = 18,  λnt E − E  hc = E − E  λhnmax 10, 7.106 m / s 39: Câu C Áp dụng ĐL bảo tồn động lượng ta có p 2Li = p 2p + pα2 → m Li K Li = m p K p + mα Kα → K Li = 3,58MeV = 6u.v →v= 2x3,58x3x108 = 10,7.106 m / s 931,5x6 Câu 40: B.33,6 phút Áp dụng cơng thức giải nhanh ta có: ∆t = ∆t e ln t T = 20.e ln =33,6 phút \Câu 31: Đáp án C + Ta có  Q =   Q =  U2 t2 R1 Q 1  R = U2 t  1 ⇒ Q U  = t2  R U t R1 Khi mắc song song hai điện trở Q  = R tt 1  td U t ⇒ = + ⇒ t = = 20  t t1 t t1 + t  = +  R td R R phút ... 12 D 22 C 32 A ĐỀ THAM KHẢO SỐ A B C C A 13 14 15 16 17 A C A D B 23 24 25 26 27 C D D C B 33 34 35 36 37 C B D B A D 18 D 28 A 38 C A 19 C 29 D 39 C 10 B 20 D 30 B 40 B ĐỀ THAM KHẢO SỐ Câu 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THAM KHAO VL 2018 , DE THAM KHAO VL 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay