600 cau tn onthi thptqg

12 26 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:28

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (118 câu) Các đại lượng dao động điều hòa Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật (TS ĐH - 2007) A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 1: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Asin(ωt +φ), vận tốc vật có giá trị cực đại là(TNPT -2007) A vmax = A2 B vmax = 2Aω C vmax = Aω2 D vmax = Aω Câu 2: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kỳ dao động lắc là(TNPT - 2007) m k m k A T 2 B T 2 C T  D T  k m 2 k 2 k Câu 3: Chọn phát biểu sai: A Dao động tuần hoàn dao động mà trạng thái chuyển động lập lập lại cũ sau Câu 4: khoảng thời gian B Dao động chuyển động có giới hạn khơng gian, lập lập lại nhiều lần quanh vị trí cân C Pha ban đầu φ đại lượng xác định vị trí vật thời điểm t = D Dao động điều hòa coi hình chiếu chuyển động tròn xuống đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức : (TSĐH 2009) v2 a2 v2 a2 v2 a2  a2 A   A B   A C   A D   A       v  Câu 5: Pha ban đầu dao động điều hoà: A phụ thuộc cách chọn gốc toạ độ gốc thời gian Câu 6: B phụ thuộc cách kích thích vật dao động C phụ thuộc lượng truyền cho vật để vật dao động D Cả câu Pha ban đầu  cho phép xác định A trạng thái dao động thời điểm ban đầu Câu 7: B vận tốc dao động thời điểm t C ly độ dao động thời điểm t D gia tốc dao động thời điểm t Khi chất điểm dao động điều hồ đại lượng sau không đổi theo thời gian? A Vận tốc B gia tốc C Biên độ D Ly độ Câu 8: Dao động tự dao động mà chu kỳ A không phụ thuộc vào đặc tính hệ Câu 9: B phụ thuộc vào đặc tính hệ khơng phụ thuộc vào yếu tố bên 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k Liên hệ : 0974 222 456 – 0941 422 456 Fb : https://www.facebook.com/bahoangvl Website : https://hoclieu247.blogspot.com/ C phụ thuộc vào đặc tính hệ D khơng phụ thuộc vào yếu tố bên Dao động chuyển động có: A Giới hạn khơng gian lập lập lại nhiều lần quanh VTCB Câu 10: B Qua lại hai bên VTCB không giới hạn không gian C Trạng thái chuyển động lập lại cũ sau khoảng thời gian D Lập lập lại nhiều lần có giới hạn khơng gian Phát biểu sau nói dao động điều hòa chất điểm? A Khi qua vtcb,vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực đại Câu 11: B Khi qua vtcb, vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu C Khi qua biên, vật có vận tốc cực tiểu, gia tốc cực đại D Cả B C Chọn câu trả lời : Khi vật dddh : A Vectơ vận tốc vectơ gia tốc hướng chiều chuyển động Câu 12: B Vectơ vận tốc hướng chiều chuyển động, vectơ gia tốc hướng vị trí cân C Vectơ vận tốc gia tốc đổi chiều qua VTCB D Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vectơ số Câu 13: Hãy thông tin không chuyển động điều hoà chất điểm ; B Động đạilượng biến đổi A Biên độ dđộng không đổi C Giá trị vận tốc tỉ lệ thuận với li độ D Giá trị lực tỉ lệ thuận với li độ Chọn câu trả lời : Chu kỳ dao động là: A Khoảng thời gian ngắn để vật trở lại trạng thái đầu Câu 14: B Khoảng thời gian ngắn để vật trở lại vị trí đầu C Khoảng thời gian ngắn để vật từ biên đến biên quỹ đạo chuyển động D Số dao dộng toàn phần vật thực giây Khi nói vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? (TSCĐ 2009) A Sau thời gian T/8, vật quãng đường 0,5 A Câu 15: B Sau thời gian T/2, vật quãng đường A C Sau thời gian T/4, vật quãng đường A D Sau thời gian T, vật qng đường 4A Dao động điều hồ coi hình chiếu chuyển động tròn xuống A đường thẳng B đường thẳng vng góc với mặt phẳng quỹ Câu 16: đạo C đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo D đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo Câu 17: Một vật dao động điều hoà qua vị trí cân : A Vận tốc có độ lớn cực đại ,gia tốc có độ lớn khơng B Vận tốc gia tốc có độ lớn cực đại C Vận tốc có độ lớn khơng, gia tốc có độ lớn cực đại D Vận tốc gia tốc có độ lớn Khơng Câu 18: Tìm phát biểu cho dao động điều hòa: A Khi vật qua VTCB vậtvận tốc cực đại gia tốc cực đại B Khi vật qua VTCB vậtvận tốc cực đại gia tốc cực tiểu C Khi vật vị trí biên vậtvận tốc cực tiểu gia tốc cực tiểu D Khi vật vị trí biên vật vận tốc gia tốc Vận tốc chất điểm dddh có độ lớn cực đại khi: A Li độ có độ lớn cực đại B Gia tốc có độ lớn cực đại Câu 19: C Li độ không D Pha cực đại Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi hướng (TNPT 2008) A theo chiều chuyển động viên bi B theo chiều âm quy ước Câu 20: C vị trí cân viên bi D theo chiều dương quy ước Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa có A tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi B tỉ lệ với bình phương chu kì dao động Câu 21: C tỉ lệ với bình phương biên độ dao động D tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo (TNPT 2008) Chọn kết luận nói vể dao động điều hòa: A Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian B Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian Câu 22: C Quỹ đạo đường thẳng Câu 23: D Quỹ đạo hình sin Chọn phát biểu sai nói vể dao động điều hòa: A Vận tốc có giá trị cực đại qua vị trí cân B Khi qua vị trí cân bằng, lưc phục hồi có giá trị cực đại C Lưc phục hồi tác dụng lên vật hướng vể VTCB D Lưc phục hồi tác dụng lên vật biến thiên tần số với hệ Chọn phát biểu sai nói vật dao động điều hòa: A Tần số góc ω tùy thuộc vào đặc điểm hệ Câu 24: B Pha ban đầu φ tùy thuộc vào gốc thời gian C Biên độ A tùy thược cách kích thích D Biên độ A khơng phụ thuộc vào gốc thời gian Kết luận sai nói vận tốc v = ωAsinωt dđđh: A Gốc thời gian lúc chất điểm qua VTCB theo chiều dương Câu 25: B Gốc thời gian lúc chất điểm có ly độ x = + A C Gốc thời gian lúc chất điểm có ly độ x = -A D B D sai Kết luận sai nói dđđh: A Vận tốc Câu 26: B Gia tốc C Động không đổi 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k Liên hệ : 0974 222 456 – 0941 422 456 Fb : https://www.facebook.com/bahoangvl Website : https://hoclieu247.blogspot.com/ D Biên độ pha ban đầu phụ thuộc vào điều kiện ban đầu Câu 27: Chuyển động sau dao động học? A Chuyển động đung đưa lắc đồng hồ B Chuyển động đung đưa C Chuyển động nhấp nhô phao mặt nước D Chuyển động ôtô đường Câu 28: Phương trình tổng quát dao động điều hoà B x =Atg(ωt + φ) C x = Acos(ωt + φ) A x = Acotg(ωt + φ) D x = Acos(ωt2 +φ) Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(t + ), mét(m) thứ nguyên đại lượng A A B ω C Pha (ωt + φ) D T Câu 29: Trong phương trình dao động điều hồ x = Acos(ωt + φ), radian giây(rad/s) thứ nguyên đại lượng A A B ω C Pha (ωt + φ) D T Câu 30: Câu 31: Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), radian(rad) thứ nguyên đại lượng A A Câu 32: B ω C Pha (ωt + φ) D T Trong lựa chọn sau đây, lựa chọn nghiệm phương trình x” + 2x = 0? A x = Acos(ωt + φ) B x = Atan(ωt + φ) C x=A1sint +A2cost D x=Atsin(t +) Câu 33: Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), vận tốc biến đổi điều hồ theo phương trình B v = Aωcos(ωt + φ) C v = Asin(ωt +φ) D v = ưAωsin(ωt +φ) A v =Acos(ωt + φ) Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc v = 4cos2t (cm/s) Gốc tọa độ vị trí cân Mốc thời gian chọn vào lúc chất điểm có li độ vận tốc là: (TSCĐ 2009) A x = cm, v = B x = 0, v = 4 cm/s C x = cm, v = D x = 0, v = ư4 cm/s Câu 34: Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), gia tốc biến đổi điều hồ theo phương trình A a =Acos(ωt + φ) B a =A2cos(ωt + φ) C a = ưA2cos(ωt + φ) D a = ưAcos(t+) Câu 35: Trong dao động điều hồ, phát biểu sau khơng đúng? A Cứ sau T(chu kỳ) vật lại trở vị trí ban đầu Câu 36: B Cứ sau T vận tốc vật lại trở giá trị ban đầu C Cứ sau T gia tốc vật lại trở giá trị ban đầu D Cứ sau T biên độ vật lại trở giá trị ban đầu Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại vận tốc A vmax = ωA B vmax = ω2A C vmax = ωA D vmax = ω2A Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại gia tốc A amax = ωA B amax = ω2A C amax = ωA D amax = ω2A Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu vận tốc A vmin = ωA B vmin = C vmin = ωA D vmin = ω2A Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu gia tốc A amin = ωA B amin = C amin = ωA D amin = ω2A Câu 37: Câu 38: Câu 39: Câu 40: Câu 41: Trong dao động điều hồ, phát biểu sau khơng đúng? A Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật qua VTCB 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k Liên hệ : 0974 222 456 – 0941 422 456 Fb : https://www.facebook.com/bahoangvl Website : https://hoclieu247.blogspot.com/ B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật qua VTCB C Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên D Gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật qua VTCB Trong dao động điều hoà chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực tác dụng đổi chiều B lực tác dụng không Câu 42: C lực tác dụng có độ lớn cực đại Câu 43: D lực tác dụng có độ lớn cực tiểu Vận tốc vật dao động điều hồ có độ lớn cực đại B gia tốc vật đạt cực đại A vật vị trí có li độ cực đại C vật vị trí có li độ khơng D vật vị trí có pha dđộng cực đại Gia tốc vật dao động điều hoà khơng A vật vị trí có li độ cực đại B vận tốc vật đạt cực tiểu Câu 44: C vật vị trí có li độ khơng Câu 45: D vật vị trí có pha dđộng cực đại Trong dao động điều hồ A vận tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ B vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C vận tốc biến đổi đhoà sớm pha /2 so với li độ D vận tốc biến đổi đhoà chậm pha /2 so với li độ .Trong dao động điều hoà A gia tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ Câu 46: B gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C gia tốc biến đổi đhoà sớm pha /2 so với li độ D gia tốc biến đổi đhoà chậm pha /2 so với li độ Câu 47: Trong dao động điều hoà A gia tốc biến đổi đhoà pha so với vận tốc B gia tốc biến đổi đhoà ngược pha so với vận tốc C gia tốc biến đổi đhoà sớm pha /2 so với vận tốc D gia tốc biến đổi đhoà chậm pha /2 so với vận tốc .Phát biểu không đúng? Cơ dao động tử điều hồ ln A tổng động thời điểm Câu 48: B động thời điểm ban đầu C vị trí li độ cực đại D động vị trí cân Tính lực lắc lò xo Một lắc lò xo đặt nằm ngang Lực đàn hồi lò xo: 1.Cực đại vị trí x = A Câu 49: 2.Cực đại vị trí x = ωA 3.Triệt tiêu vị trí cân 4.Nhỏ vị trí x = 5.Nhỏ vị trí x = ưA Nhận định nhất: A B Chỉ C Tất D 1,2,3,4 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k 35 đề thi thử THPT quốc gia 2018 mơn tốn : 500k Liên hệ : 0974 222 456 – 0941 422 456 Fb : https://www.facebook.com/bahoangvl Website : https://hoclieu247.blogspot.com/ ... Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi ln hướng (TNPT 2008) A theo chiều chuyển động viên bi B theo chiều âm quy ước Câu 20: C vị trí cân viên bi... kì dao động Câu 21: C tỉ lệ với bình phương biên độ dao động D tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo (TNPT 2008) Chọn kết luận nói vể dao động điều hòa: A Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian B Gia tốc
- Xem thêm -

Xem thêm: 600 cau tn onthi thptqg , 600 cau tn onthi thptqg

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay