: Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật

132 42 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THU HNG áP DụNG PHáP LUậT CủA TòA áN NHÂN DÂN TRONG GIảI QUYếT áN HÔN NHÂN GIA ĐìNH QUA THùC TIƠN TØNH TH¸I NGUY£N Chun ngành: luận lịch sử Nhà nước Pháp luật Mã số: 60 38 0101 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014Cơng trình hồn thành Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN MINH ĐOAN Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, họp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Vào hồi ., ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn Trung tâm tư liệu Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm tư liệu – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội1 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG GIẢI QUYẾT ÁN HƠN NHÂN GIA ĐÌNH 1.1 Khái niệm đặc điểm áp dụng pháp luật TAND giải án hôn nhân gia đình 1.1.1 Khái niệm áp dụng pháp luật TAND giải án hôn nhân gia đình 1.1.2 Đặc điểm áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ 12 1.2 Quy trình nội dung áp dụng pháp luật giải án hôn nhân gia đình 14 1.3 Hiệu yếu tố bảo đảm hiệu áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ 24 1.3.1 Các quy định pháp luật liên quan đến việc giải án HN&GĐ 27 1.3.2 Tình hình kinh tế, trị - xã hội đất nước .27 1.3.3 Yếu tố đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc 29 1.3.4 Ý thức pháp luật đội ngũ cán bộ, cơng chức Tòa án tầng lớp nhân dân 30 1.3.5 Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án 31 1.3.6 Một số yếu tố khác 32 Kết luận Chương 33 Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG GIẢI QUYẾT ÁN HƠN NHÂN GIA ĐÌNH Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 34 2.1 Một số đặc điểm kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động áp dụng pháp luật TAND giải án nhân gia đình tỉnh Thái Ngun 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động áp dụng pháp luật TAND giải án hôn nhân gia đình tỉnh Thái Nguyên 2.1.2 Ảnh hưởng yếu tố cấu tổ chức hệ thống TAND tỉnh Thái Nguyên đến hoạt động áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ 2.2 Những ưu điểm, kết đạt ADPL TAND để giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên 2.3 Những nhược điểm, hạn chế ADPL TAND để giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên Kết luận Chương 62 Chương 3: QUAN ĐIỂM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG GIẢI QUYẾT ÁN HƠN NHÂN GIA ĐÌNH Ở TỈNH THÁI NGUN 3.1 Các quan điểm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật giải án HN&GĐ TAND tỉnh Thái Nguyên 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu ADPL TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng hoạt động TAND tỉnh Thái Nguyên nói chung việc áp dụng pháp luật giải án nhân gia đình nói riêng 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn QPPL nhằm đảm bảo áp dụng pháp luật giải án HN&GĐ nước Thái Nguyên 3.2.3 Kiện toàn cấu tổ chức, nâng cao lực, trình độ đội ngũ thẩm phán, thư ký giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên 3.2.4 Nâng cao lực trình độ chun mơn HTND 3.2.5 Tăng cường phương tiện điều kiện sở vật chất cho TAND địa bàn tỉnh hoàn thiện chế độ sách Thẩm phán, cán Tòa án 3.2.6 Tăng cường hoạt động kiểm tra giám đốc TAND tỉnh Thái Nguyên việc giải án HN&GĐ 3.2.7 Tăng cường công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử ngành Tòa án làm sở cho hoạt động ADPL giải án HN&GĐ thực thống 3.2.8 Tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật để nâng cao ý thức pháp luật tăng cường kiểm tra, giám sát nhân dân hoạt động TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên Kết luận Chương 88 KẾT LUẬN .89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC3 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gia đình tế bào xã hội, nôi nuôi dưỡng người, mơi trường quan trọng hình thành giáo dục nhân cách, góp phần vào nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Gia đình tốt xã hội tốt, xã hội tốt gia đình tốt Để đề cao vai trò gia đình đời sống xã hội, giữ gìn phát huy truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp dân tộc Việt Nam, Luật HN&GĐ năm 2000 góp phần xây dựng, hoàn thiện bảo vệ chế độ HN&GĐ tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp cho cách ứng xử thành viên gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, thành viên gia đình, kế thừa phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững Mặc dầu đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước đề cập vậy, song vụ án HN&GĐ phát sinh có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi Tòa án phải có đường lối đắn để giải loại án Tại TAND tỉnh Thái Nguyên năm qua, án HN&GĐ tăng số lượng Với đa dạng tính chất phức tạp vụ án HN&GĐ nên TAND nói chung, TAND tỉnh Thái Nguyên nói riêng gặp khơng khó khăn việc giải loại án Tuy vậy, hoạt động áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên năm qua đạt kết định góp phần giải mâu thuẫn bất hòa nhân, sống gia đình, bảo vệ quyền lợi quyền lợi hợp pháp đương Bên cạnh mặt đạt được, hoạt động áp dụng pháp luật TAND có nhiều thiếu sót, nên dẫn đến số vụ án bị sửa, hủy; số vụ án bị dây dưa kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền lợi đương Trong hoạt động áp dụng pháp luật, TAND tỉnh Thái Nguyên 4đã bộc lộ số tồn tại, ADPL sai, án tồn đọng nhiều, có vụ án vi phạm thời hạn tố tụng… Xuất phát từ đề tài: "Áp dụng pháp luật TAND giải án nhân gia đình qua thực tiễn tỉnh Thái Nguyên" chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành luận lịch sử nhà nước pháp luật Tình hình nghiên cứu đề tài Áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ giới khoa học pháp người trực tiếp làm công tác xét xử ngành Tòa án quan tâm nghiên cứu Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết đề cập đến số khía cạnh vấn đề liên quan đến đề tài, phải kể đến cơng trình nghiên cứu sau: - Luận văn thạc sỹ tác giả Chu Đức Thắng: “Áp dụng pháp luật việc giải vụ án dân TAND cấp tỉnh Việt Nam nay” (Bảo vệ Học viện trị hành quốc gia Hồ Chí Minh năm 2004) - Luận văn thạc sỹ luật học tác giả Lê Xuân Hoàng: “TAND tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam” (Bảo vệ trường Đại học Luật Hà Nội năm 2011) - Luận văn thạc sỹ luật học tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga: “Áp dụng pháp luật giải vụ án nhân gia đình TAND cấp huyện tỉnh Nghệ An nay” (Bảo vệ trường Đại học Luật Hà Nội năm 2013) - Sách chuyên khảo: “Thực pháp luật áp dụng pháp luật” tác giả Nguyễn Minh Đoan, NXB Chính trị quốc gia năm 2009 - Sách chuyên khảo: “Áp dụng pháp luật Việt Nam số vấn đề luận thực tiễn” tác giả Nguyễn Thị Hồi (chủ biên) năm 2009 - Bài viết “Một số vấn đề chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật Hơn nhân gia đình thực tiễn giải quyết” tác giả Thu Hương – Duy Kiên (Tạp chí TAND số 5/2013) nhiều cơng trình nghiên cứu khác Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn xem xét nghiên cứu hoạt động áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ địa bàn tỉnh Thái Nguyên, khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2013 Mục đích nhiệm vụ luận văn * Mục đích luận văn: + Nghiên cứu vấn đề luận áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ + Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên + Đề giải pháp đảm bảo áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên riêng ADPL giải án HN&GĐ chủ thể, quy trình nội dung ADPL giải án HN&GĐ Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ADPL TAND giải án HN&GĐ, có yếu tố quan trọng pháp luật, tình hình kinh tế - trị, truyền thống văn hóa, ý thức pháp luật người dân, trình độ lực người ADPL 13 Chương THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG GIẢI QUYẾT ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 2.1 Một số đặc điểm kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động áp dụng pháp luật TAND giải án nhân gia đình tỉnh Thái Nguyên 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động áp dụng pháp luật TAND giải án nhân gia đình tỉnh Thái Ngun Tỉnh Thái nguyên trung tâm trị, kinh tế khu Việt Bắc nói riêng, trung du miền núi đơng bắc nói chung, cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội vùng trung du miền núi với vùng đồng Bắc Bộ; Tỉnh Thái Nguyên có tổng diện tích tự nhiên 3562,82 km2 , với đơn vị hành Dân số Thái Nguyên khoảng 1,2 triệu người, có dân tộc chủ yếu sinh sống Kinh, Tày, Nùng, Sán dìu, H’mơng, Sán chay, Hoa Dao Tài ngun khống sản phong phú chủng loại, lợi so sánh lớn việc phát triển ngành công nghiệp luyện kim, khai khoáng… Hạ tầng sở hệ thống điện, nước, bưu viễn thơng, giao thơng (kể đường bộ, đường sắt đường thuỷ) phát triển hồn thiện thuận lợi Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm gần có nhiều thuận lợi song phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Từ đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội có ảnh hưởng định tới việc ADPL TAND giải án HN&GĐ Thứ nhất, Thái Nguyên tỉnh miền núi trung du Bắc với đặc điểm tự nhiên dân cư phân tích gây khơng khó 14 khăn cho cơng tác điều tra, xác minh, định giá, triệu tập đương (giao thông, lại, công tác văn thư chuyển chậm…) Thứ hai, điều kiện sở vật chất ngành Tòa án Thái Nguyên nguồn kinh phí hoạt động ảnh hưởng tới việc ADPL TAND giải án HN&GĐ 2.1.2 Ảnh hưởng yếu tố cấu tổ chức hệ thống TAND tỉnh Thái Nguyên đến hoạt động áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ Qua năm xây dựng trưởng thành, với nỗ lực đồng lòng tập thể cán công chức, ngành TAND tỉnh Thái Nguyên mà tiền thân ngành TAND tỉnh Bắc Thái không ngừng trưởng thành mặt Đó cần thiết cấu tổ chức, lớn mạnh lực chuyên môn vững vàng phẩm chất đạo đức, nhận thức trị cán cơng chức 05 Tòa chun trách, 03 phòng nghiệp vụ TAND tỉnh Thái Nguyên 09 TAND cấp huyện Theo số liệu thống kê thức đến hết năm 2012, ngành TAND tỉnh Thái Nguyên có 181 cán bộ, có 71 Thẩm phán, 76 thư ký chức danh khác Tồ án tỉnh có 68 cán bộ, gồm 01 Chánh án, 02 phó Chánh án, 05 Chánh tòa, 24 Thẩm phán, 02 thẩm tra viên, 20 thư ký chức danh khác TAND cấp huyện có 113 cán bộ, có 47 thẩm phán, 56 thư ký chức danh khác Về trình độ học vấn: có 08 cán đạt trình độ thạc sỹ, 154 cán đạt trình độ cử nhân, 04 cán đạt trình độ cao đẳng, 06 cán đạt trình độ trung cấp Về trình độ luận trị: có 15 cán đạt trình độ luận cao cấp cử nhân, 68 cán đạt trình độ luận trung cấp Hầu hết tất cán có trình độ sở tin học ngoại ngữ Bên cạnh đó, có 131 cán Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam có 88 nữ, dân tộc thiểu số 49 cán Ngoài ra, TAND Thái Ngun có 286 HTND cấp Tòa án tham gia vào hoạt động xử xét theo quy định pháp luật 15 2.2 Những ưu điểm, kết đạt ADPL TAND để giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên - Về ADPL giai đoạn chuẩn bị xét xử Trong giai đoạn này, thẩm phán hướng dẫn đương thực nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, tài liệu cho việc giải vụ án; chủ động xác minh, thu thập chứng trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật; quan tâm, làm tốt cơng tác hòa giải nên tỷ lệ vụ việc hòa giải để định cơng nhận thuận tình ly đạt tỷ lệ cao 92% tổng số vụ án giải - Về ADPL giải án HN&GĐ cấp sơ thẩm Trong năm qua (từ năm 2009 đến năm 2013), TAND tỉnh Thái Nguyên thụ giải số lượng lớn vụ án HN&GĐ, cụ thể bảng thống kê sau: Bảng 2.1 Kết thụ giải án hôn nhân gia đình sơ thẩm năm (2009 – 2013) Năm Thụ (Vụ) Giải (Vụ) Còn lại (Vụ) 2009 1148 1010 138 2010 1381 1242 139 2011 1582 1464 118 2012 2089 1809 280 2013 2075 1870 205 Tổng 8275 7395 880 Như vậy, tổng số vụ án HN&GĐ mà TAND tỉnh Thái Nguyên giải lớn Đây kết việc ADPL giai đoạn nhận đơn khởi kiện cán Tòa án Theo thống kê, năm gần đây, số lượng án HN&GĐ mà TAND tỉnh Thái Nguyên thụ có chiều hướng tăng nhanh Cụ thể năm 2009 1148 vụ đến năm 2013 2075 vụ, tăng 927 vụ 16 - Về ADPL giải án HN&GĐ cấp phúc thẩm Thời gian qua, phạm vi thẩm quyền TAND tỉnh Thái Nguyên xem xét theo trình tự phúc thẩm với tổng số án thụ cấp sơ thẩm 228 vụ bị kháng cáo, kháng nghị năm gần Cụ thể bảng thống kê sau: Bảng 2.2 Kết thụ giải án hôn nhân gia đình phúc thẩm tồ án tỉnh năm (2009 – 2013) Năm Số án sơ thẩm TA huyện giải phúc thẩm kỳ Rút kháng cáo kháng nghị, y án sơ thẩm (vụ) Sửa án (vụ) Huỷ án (vụ) 2009 55 28 24 2010 44 19 23 2011 45 15 30 2012 42 13 25 2013 35 17 15 Tổng 221 92 117 12 - Về ADPL hoạt động xét xử giám đốc thẩm tái thẩm Trong năm qua, từ năm 2009 - 2014 khơng có kháng nghị cấp có thẩm quyền theo trình tự tái thẩm Đối với trình tự giám đốc thẩm TAND tỉnh ADPL xét xử 26 vụ án, qua phát sai sót cấp sơ thẩm trình ADPL TAND cấp huyện từ giai đoạn điều tra thu thập chứng cứ, đến việc xét xử phiên tòa Để đạt kết phân tích trên, thời gian qua, việc ADPL TAND tỉnh Thái Nguyên giải án HN&GĐ tiến hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, phiên tòa thực diễn dân chủ, trang nghiêm, khách quan Bên cạnh đó, Ban cán Đảng TAND tỉnh, cấp ủy Đảng TAND cấp huyện tỉnh 17 Thái Nguyên tăng cường đổi phương thức lãnh đạo hoạt động ADPL trình giải vụ án nói chung án HN&GĐ nói riêng nhằm đạt kết cao 2.3 Những nhược điểm, hạn chế ADPL TAND để giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên - Những hạn chế ADPL trường hợp đình chỉ, tạm đình chỉ, cơng nhận hòa giải thành, cơng nhận thuận tình ly - Những hạn chế ADPL trường hợp đưa vụ án xét xử án Thứ nhất, vi phạm quy định thời hạn chuẩn bị xét xử Thứ hai, hạn chế việc thu thập chứng vụ án chưa đầy đủ, vi phạm thủ tục tố tụng hoạt động điều tra Thứ ba, hạn chế điều hành phiên tòa xét xử sơ thẩm, q trình thẩm vấn phiên tòa, tranh tụng phiên tòa nghị án Từ thực trạng hoạt động ADPL TAND giải án HNGĐ tỉnh Thái Nguyên vừa phân tích trên, xác định tồn tại, hạn chế nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân sau: - Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, hệ thống pháp luật để giải vụ án HN&GĐ chưa đầy đủ, đồng bộ, văn hướng dẫn ADPL chậm thiếu Thứ hai, phối kết hợp Tòa án quan liên quan trình giải án HN&GĐ chưa thực chặt chẽ đạt kết tốt Thứ ba, sở vật chất Tòa án phục vụ cho công tác ADPL giải án HN&GĐ nhiều thiếu thốn Thứ tư, cơng tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân chưa trọng - Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, trình độ chun mơn Thẩm phán, HTND, thư ký trình ADPL để giải án HN&GĐ chưa đáp ứng yêu cầu công việc.18 Thứ hai, tượng tiêu cực hoạt động ngành TAND tỉnh Thái Nguyên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động ADPL giải án HN&GĐ Thứ ba, việc hoạch định sách phát triển ngành TAND, công tác quản lý, sử dụng cán chưa tốt, chưa kịp thời kiểm tra thường xuyên, uốn nắn sai sót nghiệp vụ Kết luận Chương Thái Nguyên tỉnh có địa hình rừng, núi phức tạp, dân cư khơng đồng nhất, có nhiều đồng bào dân tộc người sinh sống, kinh tế, xã hội phát triển không cao… điều kiện ảnh hưởng lớn tới hoạt động ADPL giải án HN&GĐ TAND tỉnh Thái Nguyên Hoạt động ADPL giải án HN&GĐ TAND tỉnh Thái Nguyên năm qua đạt nhiều kết tích cực, góp phần ổn định tình hình HN&GĐ địa phương, song nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục… Chương QUAN ĐIỂM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG GIẢI QUYẾT ÁN HƠN NHÂN GIA ĐÌNH Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1 Các quan điểm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật giải án HN&GĐ TAND tỉnh Thái Nguyên Thứ nhất, hoạt động ADPL TAND giải án HN&GĐ phải đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa Thứ hai, áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ phải phù hợp với trình cải cách tư pháp Việt Nam.19 Thứ ba, áp dụng pháp luật TAND giải án HN&GĐ phải đáp ứng xu mở cửa, hội nhập quốc tế hoạt động tư pháp, đặc biệt điều kiện có người Việt Nam kết với người nước ngồi người nước ngồi sinh sống, làm việc Việt Nam Thứ tư, ADPL giải án HN&GĐ phải tạo điều kiện để quan hệ HN&GĐ phát triển lành mạnh theo chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước ta giai đoạn Thứ năm, ADPL giải án HN&GĐ phải bảo đảm lợi ích phụ nữ trẻ em 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu ADPL TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng hoạt động TAND tỉnh Thái Nguyên nói chung việc áp dụng pháp luật giải án HN&GĐ nói riêng Tăng cường đổi phương thức lãnh đạo Đảng hoạt động ADPL giải án HN&GĐ TAND tỉnh Thái Nguyên cần thiết, để đảm bảo hiệu ADPL hoạt động xét xử nói chung giải án HN&GĐ nói riêng Sự lãnh đạo bao trùm ba phương diện: trị, tổ chức cán bộ, khắc phục tình trạng cấp ủy Đảng buông lỏng lãnh đạo can thiệp không vào hoạt động xét xử TAND cấp 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn QPPL nhằm đảm bảo áp dụng pháp luật giải án HN&GĐ nước Thái Nguyên Việt Nam đất nước có hệ thống pháp luật thành văn Tuy nhiên, xã hội ngày phát triển có nhiều quan hệ xã hội cần phải điều chỉnh pháp luật Thời gian vừa qua, Việt Nam xuất nhiều vấn đề mà pháp luật chưa dự liệu hết tình nảy sinh sống, trình áp dụng thực tế gặp khơng khó khăn Để hoạt động ADPL TAND giải án HN&GĐ 20 xác có tính thuyết phục đòi hỏi hệ thống pháp luật nói chung pháp luật HN&GĐ nói riêng ngày hồn thiện nữa, khơng pháp luật nội dung mà pháp luật tố tụng Đồng thời, trình ADPL người thẩm phán phải khẳng định lựa chọn QPPL phù hợp cho trường hợp tranh chấp cụ thể, phải phân tích sâu sắc, đánh giá chất vụ án HN&GĐ cách đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực 3.2.3 Kiện toàn cấu tổ chức, nâng cao lực, trình độ đội ngũ thẩm phán, thư ký giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên Để nâng cao hiệu ADPL giải án HN&GĐ TAND tỉnh Thái Nguyên, yếu tố người đóng vai trò định, Thẩm phán, chủ thể trực tiếp ADPL trình giải án HN&GĐ Các chủ thể ADPL muốn thực tốt vai trò hồn thành tốt nhiệm vụ giao họ phải làm việc cấu tổ chức xếp cách khoa học hợp Để hoạt động ADPL đạt hiệu tốt, TAND cấp huyện Thái Nguyên cần có kế hoạch đề nghị bổ sung thêm số lượng Thẩm phán trực tiếp giải án HN&GĐ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Ngoài ra, TAND cấp huyện phải chuẩn bị nhân để thay Thẩm phán đến tuổi nghỉ hưu, thường Thẩm phán giữ chức vụ quản Chánh án, Phó chánh án phải làm tốt công tác luân chuyển cán TAND để đáp ứng yêu cầu tình hình 3.2.4 Nâng cao lực trình độ chuyên môn HTND Để nâng cao hiệu HTND trình tham gia xét xử TAND địa bàn tỉnh Thái Nguyên cần đổi theo giải pháp sau: - Cần cụ thể hóa tiêu chuẩn ghi nhận Pháp lệnh Thẩm phán HTND tiêu chuẩn kiến thức pháp cần cụ thể có kiến thức pháp đào tạo hệ thống sở đào tạo pháp luật, với hình thức đào tạo cấp đào tạo khác nhau, tối thiểu phải người có trình độ trung cấp pháp Trong q trình xét xử, vụ 21 án xảy địa bàn thuộc đơn vị hành Chánh án Tòa án sơ thẩm khu vực nên cấu vào thành phần HĐXX HTND địa bàn hành để đảm bảo kết hoạt động xét xử thật phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nguyện vọng nhân dân địa phương nơi xảy vụ án 3.2.5 Tăng cường phương tiện điều kiện sở vật chất cho TAND địa bàn tỉnh hồn thiện chế độ sách Thẩm phán, cán Tòa án Để đảm bảo hiệu cho hoạt động ADPL TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên vấn đề tăng cường điều kiện sở vật chất, phương tiện làm việc yêu cầu cấp thiết Vì vậy, cần tăng cường điều kiện phương tiện sở vật chất cho TAND địa tỉnh Thái Nguyên, cụ thể sau: - Hiện đại hóa phương tiện làm việc sở vật chất phục vụ cho công tác xét xử, tăng cường việc cấp tài liệu, sách báo khoa học pháp cho Thẩm phán cán tòa án, trang bị sở vật chất đại hóa phòng xét xử TAND Nghề Thẩm phán nghề có tính đặc thù riêng, vất vả, khó khăn, phức tạp chịu nhiều áp lực Đặc biệt có nguy hiểm cho thân gia đình Do vậy, cần xây dựng chế bảo vệ Thẩm phán gia đình họ, xây dựng quy định chế độ bảo hiểm để họ hưởng bồi thường gặp rủi ro sống nghiệp 3.2.6 Tăng cường hoạt động kiểm tra giám đốc TAND tỉnh Thái Nguyên việc giải án HN&GĐ Trước yêu cầu công cải cách tư pháp, nhiệm vụ Uỷ ban thẩm phán phòng giám đốc kiểm tra TAND tỉnh Thái Nguyên ngày nặng nề Bởi vậy, việc tăng cường hoạt động kiểm tra giám đốc án TAND tỉnh Thái Nguyên việc ADPL giải án HN&GĐ cần phải thực sau: - Kiện toàn tổ chức Uỷ ban thẩm phán TAND tỉnh Thái Nguyên22 - Kiện toàn tổ chức, tăng số lượng thẩm tra viên chuyên viên cho phòng kiểm tra giám đốc án TAND tỉnh Thái Nguyên - Công tác nghiên cứu hồ sơ vụ án hoạt động giám đốc án theo hướng khoa học, hiệu cao, thường xuyên tổ chức hội thảo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu đề tài khoa học cấp sở ADPL giải án HN&GĐ, tạo sở luận cho công tác thực tiễn 3.2.7 Tăng cường công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử ngành Tòa án làm sở cho hoạt động ADPL giải án HN&GĐ thực thống Thông qua công tác tổng kết kinh nghiệm ADPL giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên, giúp cho Thẩm phán, Hội thẩm cán Tòa án có học bổ ích rút từ thực tiễn để nâng cao kỹ trình ADPL, giải án HN&GĐ, nhận định lập luận sắc sảo, xác cho án, định có sức thuyết phục; phương pháp xử tình thơng minh, pháp luật tiến hành điều tra, tiến hành xét xử phiên tòa… giúp cho người Thẩm phán có học đúc kết từ thực tiễn Những sai lầm việc ADPL giải án HN&GĐ; khiếm khuyết việc tổ chức điều khiển phiên tòa; án định chưa pháp luật; chưa hợp tình, hợp lý… học q giá, bổ ích cho cơng tác người Thẩm phán 3.2.8 Tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật để nâng cao ý thức pháp luật tăng cường kiểm tra, giám sát nhân dân hoạt động TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên Muốn pháp luật thực vào sống quy định pháp luật thực hóa cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục, giải thích pháp luật nói chung pháp luật HN&GĐ nói riêng có ý nghĩa quan trọng Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Đảng, nhà nước quan tâm, coi 23 nhiệm vụ trọng tâm việc tăng cường quản xã hội pháp luật Với nỗ lực cấp, ngành, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày đẩy mạnh, góp phần xây dựng ý thức sống làm việc theo pháp luật cán bộ, nhân dân Kết luận Chương Trong năm vừa qua, quan tâm lãnh đạo TANDTC, cấp, ngành, lãnh đạo TAND tỉnh Thái Nguyên toàn thể cán Tòa cố gắng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Để ngày nâng cao hiệu việc ADPL TAND giải án HN&GĐ, chủ thể cần thực theo quan điểm ADPL Bên cạnh đó, phải thực đầy đủ, đồng thường xuyên giải pháp phân tích thời gian định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên đạt kết tốt KẾT LUẬN Áp dụng pháp luật hình thức thực pháp luật hình thức thức có tính đặc thù chủ thể áp dụng pháp luật cá nhân, quan nhà nước có thẩm quyền Áp dụng pháp luật giải vụ án HN&GĐ TAND hình thức cụ thể hoạt động ADPL nói chung chủ thể ADPL cá nhân nhà nước giao quyền Thẩm phán, HTND người tiến hành tố tụng hoạt động ADPL giải án HN&GĐ Trong năm gần việc ADPL TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên đạt kết định, góp phần quan trọng việc bảo vệ thành cách mạng, giữ vững an ninh trị địa bàn tỉnh, đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 24 cơng dân góp phần hàn gắn, củng cố mối đoàn kết nội nhân dân Tuy nhiên, hoạt động ADPL TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Ngun tồn thiếu sót, hạn chế định Thực trạng gây hậu định cho xã hội, đặc biệt làm suy giảm uy tín TAND, tín nhiệm nhân dân vào quan bảo vệ pháp luật, bảo vệ cơng Dẫn đến tình trạng có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác song nhìn chung học kinh nghiệm để từ ngành Tòa án Thái Ngun đưa giải pháp định nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế Tuy nhiên, giải pháp phải tiến hành đồng nghiêm túc nâng cao chất lượng ADPL TAND giải án HN&GĐ tỉnh Thái Nguyên, góp phần quan trọng làm lành mạnh quan hệ xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, kế thừa phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững ... nhân gia đình nước ta “Hơn nhân quan hệ vợ chồng sau kết hôn”[27, tr.12] Do vậy, hiểu nhân liên kết pháp lý người nam giới người phụ nữ thành vợ chồng, quan hệ dựa nguyên tắc hồn tồn tự nguyện,... tiễn” tác giả Nguyễn Thị Hồi (chủ biên) năm 2009 - Bài viết “Một số vấn đề chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật Hôn nhân gia đình thực tiễn giải quyết” tác giả Thu Hương – Duy Kiên (Tạp... (Bảo vệ Học viện trị hành quốc gia Hồ Chí Minh năm 2004) - Luận văn thạc sỹ luật học tác giả Lê Xn Hồng: “TAND tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam” (Bảo vệ trường Đại học Luật Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: : Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật, : Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Tính cấp thiết của đề tài, Phương pháp nghiên cứu của luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay