trac nghiem on tap chuong so phuc 12

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:03

ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ PHỨC Câu 1: Gọi z1 z nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  2z   Tọa độ điểm M biểu diễn số phức là: A M(1; 2) C M(1;  2) B M(1; 2) D M(1;  2i) Câu 2: Cho số phức z có phần ảo âm thỏa mãn z  3z   Tìm mơ đun sốphức:   2z  3 14 A B 17 24 C D Câu 3: Dạng z=a+bi số phức 3 2i số phức đây?  i A 13 13  i B 13 13 Câu 4:Cho số phức z C   i 13 13 D   i 13 13 1 i 1 i  1 i 1 i Trong kết luận sau kết luận đúng? A z�R B z số ảo C Mô đun z D z có phần thực phần ảo z Câu 5: Cho hai số phức z = a + bi z’ = a’ + b’i Số phức z' có phần thực là: aa' bb' 2 A a  b aa' bb' 2 B a'  b' a  a' 2 C a  b 2bb' 2 D a'  b' z Câu 6: Cho hai số phức z = a + bi z’ = a’ + b’i Số phức z' có phần ảo là: aa' bb' 2 A a  b aa' bb' 2 B a'  b' aa' bb' 2 C a  b 3i là: Câu 7: Số phức nghịch đảo số phức z = -  i A z = 2 1 2bb' 2 D a'  b'  i B z = 4 1 1 C z = + 3i 1 D z = -1 + 3i  2i 1 i   2i ta được: Câu 8: Thu gọn số phức z = 1 i 21 61  i A z = 26 26 23 63  i B z = 26 26  15 55  i C z = 26 26  i D z = 13 13  z z Câu 9: Cho số phức z = a + bi Khi số 2i là: A Một số thực B C Một số ảo D i z Câu 10:Cho hai số phức z = a + bi z’ = a’ + b’i (Trong a, b, a’, b’ khác 0) điều kiện a, b, a’, b’ để z' số ảo là: A a + a’ = b + b’ B aa’ + bb’ = C aa’ - bb’ = D a + b = a’ + b’  1 i Câu 11: Trong tập số phức C, phương trình z  có nghiệm là: A z = - i B z = + 2i C z = - 3i D z = + 2i Câu 12:Cho phương trình z2 + bz + c = Nếu phương trình nhận z = + i làm nghiệm b c (b, c số thực) : A b = 3, c = B b = 1, c = C b = 4, c = D b = -2, c = 2 Câu 13: Cho số phức z thỏa mản (1 i) (2 i)z  8 i  (1 2i)z Phần thực phần ảo z là: A 2; B 2; -3 C -2; D -2; -3 Câu 14: Nghiệm phương trình là: 18 13  i A 7 18 13  i C 17 18 13  i B 17 17 18 13  i D 17 17 Câu 15: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z  iz   5i Số phức z cần tìm là: A z   4i B z   4i C z   3i D z   3i z    i  z   5i Câu 16: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện Phần thực phần ảo z là: A -3 B C -2 D -3 a, b ��  i  z  z   2i Câu 17: Cho số phức z  a  bi  thỏa mãn  Tính P  a  b A P C P  1 B P  D P 1   Câu 18: Tìm số phức z biết z 1 2i (1 2i) A z 10 35  i 13 26 B z 14  i 25 25 C z 14  i 25 25 D z 10 14  i 13 25 z z z z Câu 19:Gọi nghiệm phương trình z  4z   Gọi M, N điểm biểu diễn mặt phẳng phức Khi độ dài MN là: A MN  Câu 20: Gọi C MN  2 B MN  z1 z2 D MN  z   1 P  z13  z23 z nghiệm phương trình Giá trị là: A P = Câu 21: số phức z thỏa: B P = z C P = D P = (1  3i)3  i môđun z  iz : A B 2 Câu 22: Tập nghiệm phương trình : (z  9)(z  z  1)  là: � � 3i � � �3;  � � 2 � � A � � 3i � � �3;  � � 2 � � B � � 3i � � �3; � � � 2 � C � � � 3i � � 3; � � � 2 � D � C D z   5i  Câu 23 Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện đường tròn có tâm bán kính là: A I  2;5  R  , B I  2; 5  R  I  2; 5  R  36 I  2;5 R  36 , C , D , ... aa’ - bb’ = D a + b = a’ + b’  1 i Câu 11: Trong tập số phức C, phương trình z  có nghiệm là: A z = - i B z = + 2i C z = - 3i D z = + 2i Câu 12: Cho phương trình z2 + bz + c = Nếu phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem on tap chuong so phuc 12 , trac nghiem on tap chuong so phuc 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay