so phuc

22 31 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:03

CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC DẠNG SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN z   2i Câu Cho số phức Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 3, phần ảo B Phần thực 3, phần ảo C Phần thực 3, phần ảo 2 D Phần thực 3, phần ảo 2 z  3 2i Câu Cho số phức Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 3, phần ảo B Phần thực 3, phần ảo C Phần thực 3, phần ảo 2 D Phần thực 3, phần ảo 2 Câu Tìm số phức liên hợp số phức z  i(3i  1) A z  3 i B z  3 i C z  3 i  (5 y)i  (x  1)  5i Câu Số thực thỏa mãn là: �x  �x  �x  3 � � � y y y A � B � C � Câu Cho số phức z  1 i Tính mơđun số phức w 2 w  w 1 A B C D z  3 i D w �x  6 � �y  z  2i z1 D w w  z   z Câu Cho số phức z tùy ý Xét số phức v  zz  i(z  z) Khi A w số thực, v số thực; B w số thực, v số ảo; C w số ảo, v số thực; D w số ảo, v số ảo z    2   3i   2 – 3i  Câu (NB) Thu gọn ta z  z  9 i A B C z   9i D z  13 Câu (NB) Cho số phức z  1 3i Khi 1   i A z 2 1   i B z 2 1 1   i   i C z 4 D z 4 3 i  i z  1 i i Câu Tìm phần thực, phần ảo số phức sau: A Phần thực: a  2; phần ảo: b  4i B Phần thực: a  2; phần ảo: b  4 C Phần thực: a  2; phần ảo: b  4i D Phần thực: a  2 ; phần ảo: b  z Câu 10 Cho số phức z  2i  z 5 12i 5 6i 5 12i 5 6i A 13 B 11 C 13 D 11 2017 Câu 11 A i Câu 12 �1 i � z� � �1 i � Tính z5  z6  z7  z8 Cho số phức B C D i Gọi z1 , z2  là hai nghiệm phức phương trình z  z   Phần thực �  i  z   i  z2  � � số phức � 2016 1008 1008 A 2 B 2 C Câu 13 Rút gọn số phức z  i  (2 4i )  (3 2i) ta 2017 A z  5 3i Trang | B.z = -1 – 2i C.z = + 2i 2016 D D.z = -1 –i Câu 14 Kết phép tính A.6 – 14i B.-5 – 14i Câu 15 A Câu 16 A 41 Câu 17 A 1007 Câu 18 bằng:  2 3i   4 i  C.5 – 14i 3 i z  1 2i   1 i  Phần thực số phức  B C Phần ảo số phức B 38 z   2 i  D.5 + 14i D  z   1 i  là: C 41 2012   1 i  D 38 2012 a có dạng 2 với a bằng: C 2012 D 2013 z  z2  1, z1  z2  z z Cho hai số phức z1 z2 thỏa mãn Khi Phần thực số phức B 1006 B C 1 D Câu 19 Cho số phức z1  1 7i ; z2  3 4i Tính mơđun số phức z1  z2 z  z  z  z  z  z  25 z  z  A B C D Câu 20 Cho hai số phức z1  1 2i z2   4i Xác định phần ảo số phức 3z1  2z2 ? A 14 B 14i C 2 D 2i A Câu 21 z   i z 2 Số phức Cho số phức    i A 2 Câu 22 11  A Câu 23 2 A a  b   i B 2 bằng? C 1 3i D  i w  z  z2  z cho số phức z  1 2i Tìm phần ảo số phức w biết 32 32 11  B C D z  a bi  a,b�� cho số phức Số phức z có phần thực là: 2 B a  b C a b D a b z   1 i    1 i     1 i  10 Câu 24 Tìm phần thực phần ảo số phức A.Phần thực z 31, phần ảo z 33 B.Phần thực z 31, phần ảo z 33i C Phần thực z 33, phần ảo z 31 D Phần thực z 33, phần ảo z 31i Câu 25 Số phức  3i có mơ đun bằng: A Câu 26 B  C  2 i Thực phép tính 1 2i ta kết quả: D 2 4 5  i  i  i A 5 B C 3 i D 5 Câu 27 Trong số phức sau số phức có mơ đun nhỏ nhất? Trang | A 3 2i B 1 4i D  i C 4i Câu 28 A z   i 2 , tính môđun số phức   1 z  z2 ta được: Cho B C D Câu 29 �1 �  i � �4 � � � Phần ảo số phức � 2017  2018 A Câu 30  A  z C z 2017 2017 2018 B Câu 32 2017 C 1   i z Cho z 4 , tính   B  z D  22018  22018 3i B z  9i D ta được: z z    2   3i   2 – 3i  2017  22016  22016 3i Câu 31 Thu gọn A z  bằng: ta 2017 2017  22016  22016 3i  22018  22018 3i C z   9i D z  13 Cho số phức z  1 3i Khi 1   i A z 2 1   i B z 2 1 1   i   i C z 4 D z 4 3 i  i z  1 i i Câu 33 Tìm phần thực, phần ảo số phức sau: A Phần thực: a  2; phần ảo: b  4i B Phần thực: a  2; phần ảo: b  4 C Phần thực: a  2; phần ảo: b  4i D Phần thực: a  2 ; phần ảo: b  z Câu 34 Cho số phức z  2i  z 5 12i 5 6i 5 12i A 13 B 11 C 13 5 6i D 11 2017 Câu 35 A i Câu 36 �1 i � z� � �1 i � Tính z5  z6  z7  z8 Cho số phức B C D i z , z   Gọi hai nghiệm phức phương trình z  z   Phần thực �  i  z   i  z2  � � số phức � 2016 A.-2 B.-21008 C.21008 D.22016 Câu 37 Cho số phức z   7i Số phức liên hợp z A z  6 7i B z  6 7i C z  6  7i D z  6  7i z   3 i     6i  Câu 38 Tìm số phức z, biết A z  1 5i B z  2 4i C z  1 5i D z  3 9i Câu 39 Cho số phức z thỏa mãn z  1 2i Tìm số phức w  z  iz A w  3 3i B w  3 3i C w  1 i D w  1 i 2017  1 i  z  2 4i  Tìm số phức liên hợp z Câu 40 Cho số phức z thỏa A z  3 i B z  3 i C z  3 2i D z  3 2i Trang | Câu 41 Trong số phức z thỏa mãn A z  3 i B z  C 1  1 i    1 i     1 i  Câu 42 Số phức z  z  2 4i z , số phức có mơđun nhỏ nhất i D z  1 2i 20 có giá trị 210  210  i 210  210  i 10 10 10 A 2 B C D  i Câu 43 Số phức liên hợp số phức  3i : A  3i B 2  3i C 2i  D 2i  z  1  a 2 i Câu 44 Số phức số thực khi: a  2 a  1 A B C a  2 D a  1 Câu 45 Cho z1  3 i; z2  4  3i Số phức z  2z1  3z2 có dạng A 18  7i B 18  7i C 18 7i D 18  7i Câu 46 Số phức z  1 có mođun 10  A a  B a  �3 Câu 47 Gọi P  z1  z2 là: A -2 Câu 48 z1 , z2   C a  3 D a  10 nghiệm phương trình z  z  1 Giá trị biểu thức B -1 Cho số phức i A 11 11 Câu 49 A 12    C z  3 2i i D Khi nghịch đảo số phức z là:  i C 11 11 B 11 D 3i  DẠNG PHƯƠNG TRÌNH TRÊN TẬP SỐ PHỨC Cho số phức z thỏa mãn (1 i )z  1 5i  Giá trị biểu thức A  z.z B 13 C 14 D 15  1 i   2 i  z  8 i   1 2i  z Phần thực số phức z Cho số phức zthỏa Câu 50 A Câu 51 B 1 C D Tìm tọa độ điểm M biểu diễn hình học số phức z thỏa mãn  _  3i    4i  z �2 � M�; � A �5 � Câu 52 Biết lượt A 2 5;  Câu 53 A Câu 54 A Câu 55 �1 � M�; � B �5 � z  2a (a  0; a��* ) Số phức B 2; z  x  yi (x, y ��) B �2 � M � ; � C �5 � �1 � M � ; � D �5 � z 5 Phần thực, phần ảo số phức z lần C 20;  D 2 5; x  1 yi   x  1 xi  i thỏa Môđun z C D z 7 Có số phức z thỏa mãn z số ảo? B.3 C D Tổng mơđun nghiệm phương trình (iz  1)(z  3i )(z   3i )  Trang | B 4 13 A Câu 56 A Câu 57 A  z.z Câu 59 D Số nghiệm phương trình B C D Vô số z  z  2 2i Trong �, số phức z thỏa Biết A  , Giá trị biểu thức 52 B A Câu 58 A C 13 z z  C D z z 2 Cho số phức z thỏa mãn 1 2i Phần thực số phức w  z  z B C D.5 z  z  3 4i Cho số phức zthỏa Môđun z A 25 B 25 D z  2z  7  3i  z C 25 Câu 60 Cho số phức z có phần thực số nguyên zthỏa Môđun số phức w  1 z  z A B 457 C 425 D 445 Câu 61 Gọi z1 , z2 hai số phức thỏa mãn tổng chúng 4, tích chúng 29 Trên tập số phức z1 , z2 hai nghiệm phương trình sau đây: A z2  4z  29  B z  4z  29  C z  4z  29  D z  29z   2016  Giá trị biểu Câu 62 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z  6z  84i P  z1z2  3z1  3z2 thức là: 102 A B 75 C 66 D.i Câu 63 Trên mặt phẳng phức, gọi A,B điểm biểu diễn hai nghiệm phương trình z  4z  13  Diện tích tam giác OAB là: A 16 B C.6 D.2 2 z  2 m 1 z  2m   Câu 64 Trên tập số phức phương trình ( với m tham số thực) có tập nghiệm là:  m 1 i A  m 1 i C  m2  2m 3; m 1 i m2  2m B �  D  m 1 i m2  2m 3; m 1 i m2  2m  m2  2m 3; m 1 i m2  2m 2 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phương trình z  2z  m  2m Có z  z �3 giá trị m nguyên thỏa mãn A B.5 C D z2   13 m z  34  Câu 66 Tìm tham số thực m để tập số phức phương trình có nghiệm z  3 5i : A m B m C m D m Câu 67 Tập nghiệm phương trình (2z  1)   : Câu 65 �1 3 � �  i;  i � A �2 2 Trang | �1 3 � �1 �   i ;   i  � � �  i� 2 2 � B C �2 D � Câu 68 Cho phương trình Az  Bz  C  0, A �0, A , B,C �R Khẳng định sai ? A Phương trình vơ nghiệm biệt số    B Nếu z0 nghiệm phương trình  z0 nghiệm phương trình B C z1  z2   , z1.z2  z1,z2 A A C Gọi hai nghiệm phương trình z02 z D Nếu z0  là nghiệm nghiệm phương trình Câu 69 Biết phương trình bậc hai với hệ số thực: Az  Bz  C  0 , A , B,C dạng tối giản, có nghiệm z  2 i Tính tổng A+B+C A B C D z1 , z2 Câu 70 Gọi w  z12017  z22017 A 2 2017 Câu 71 Gọi A Câu 72 Tìm 4z2  12z  25  �3 �  ;2� � � A �và z2  2z   nghiệm phương trình 2017 B C 2 2016 Tìm số phức 2016 D z1  z2  z1  z2  z1.z2 z1 , z2 hai nghiệm phương trình 5z  2z   Tính B C D tọa độ hai điểm biểu diễn hai số phức nghiệm phương trình �3 �  ; 2� � �2 � �3 � �2 ;2� B � �và �3 � �3 �  ; 2� � ; 2� � �2 � C �2 � � � �3 �  ;2� � ;2� � � D �và �2 �   �3 � �2 ;2� � �  z2  z2  z   Tập nghiệm phức có phần ảo âm phương trình � � � � � � � � � � � �  i ; i  i ;1  i  i ;1  i� � � � � � � � �  3i A B � C � D � Câu 74 Tập nghiệm phương trình z   Câu 73 � � � � 3 � � � � 1;1 i ;2  i � 1;1� i � � � 2 �  �1  1 � D � A B C � Câu 75 Tập nghiệm phương trình z  z  z  z  z   � � � 3 � � � � � 1; �  i� 1; �  i; � i � � � 2 � 2 2 � A � B � � � 3 � � � � � � i; � i � 1; � i � �1; �  � 2 2 � 2 � C � D � Câu 76 Tìm số thực a, b, c để phương trình z  az  bz  c  nhận z  1 i , z = làm nghiệm A a  4,b  6,c  4 B a  4,b  6,c  C a  4,b  6,c  D a  4,b  6,c  4 Câu 77 Kí hiệu z1; z2 ; z3 ; z4 nghiệm số phức z  z  12  Tính tổng T = z1  z2  z3  z4 A T  Trang | B T  C T   D T   Biết phương trình z  4z  14z  36z  45  có hai nghiệm ảo Gọi z1 , z2 , z3 , z4 bốn nghiệm phương trình Tính A  z1 + z2 + z3 + z4 ? A A   B A   C A   D A   Câu 78   z3  3z2  3z  63   z  3 z2  az  b Câu 79 Tìm số thực a, b để có phân tích a  8, b  21 a  8, b  21 a  6, b  21 a  6, b  21 A B C D Câu 80 Để giải phương trình 3 �z  1� �z  1� �z  1� � �z  1� � � � � z � 2 z1 � z  1 2z  � z  �z  1� �z  1� � � bạn học sinh làm sau:  1  2  3 Lời giải hay sai?Nếu sai sai bước nào? A.Bước B Bước C.Bước D.Lời giải Câu 81 Gọi z1 , z2 , z3 nghiệm phương trình 27z   Tính giá trị biểu thức z z T  z3  1 z12  z22  z32 T A B T C T T  12 D 12 Câu 82 Cho z số phức khác 1, thỏa mãn z  Tính giá trị biểu thức T  1 z  z2   z2016 T  T  2017 T  2016 A T  B C D 2017 Câu 83 Trên tập số phức, phương trình z  iz có nghiệm? A.1 B.2017 C.2019 D.0 Câu 84 Tìm số phức z cho z z hai số phức liên hợp 2017 A z1 B z C z i D z  1 i DẠNG 3.TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC z  i    4i    3 2i  Câu 85 Rútgọn z   i z   i A B C z  1 i D z  1 2i z  1 2i z   3i w  z1  2z2 Câu 86 Cho haisốphức TínhV w   i w    i w    i A B C D w  5 8i Câu 87 Tìmsốphứcnghịchđảocủasốphức z  1 3i  i A 4  i B 1 3i C 2 Tìmsốphức z thỏa (3 i)z  (1 2i )z  3 4i Câu 88 A z  1 5i Trang | B z   3i C z  2  3i D 1 3i D z  2 5i z 5 i  1 z là: Câu 89 Sốphức z thỏamãnđiềukiện A 1 3i  3i B 1 3i  3i C 1 3i 2+ 3i D 1 3i 2+ 3i Câu 90 Cho phươngtrình z  2i  4z  Gọi  phầnảocủanghiệmtươngứngvớiphầnthựclớnhơnnghiệmcònlạivà   phầnảocủanghiệmcònlại Khi đógiátrịbiểuthức A   là: A B C  2 i  z  4z+4 2i Câu 91 Tìmsốphức thỏamãn 22 16 26 z  i z   i 37 37 37 37 A z  B C 2016 2017 D z  2 3z    3i   1 2i   5 4i Câu 92 Tìmsốphứcliênhợpcủasốphức, biết 5 z  1 i z  1 i z  1 i 3 A B C w  z i z Câu 93 Cho sốphức z  3 5i Tìmsốphức A w  8 2i B w  2 2i C w  8 8i w  iz  z Câu 94 Cho sốphức z  2 4i Tìmsốphứcliênhợpcủa A w  6  6i B w  6 6i C w  2 2i Câu 95 A 13 D Cho sốphứcthỏamãn B 29  2 3i  z   4 i  z    1 3i  C 13 z  1 i D D w  2  8i D w  6  2i Moduncủasốphứclà: D 34 a P (2  3i )z   1 2i  z  3 7i z  a  bi ( a , b � R ) b Câu 96 Cho sốphức thoảmãn Tính A B C D Câu 97 Cho sốphức z  2 3i Hãytìmsốphức z? A z  2 3i B z  3 2i C z  2  3i D z  2  3i Câu 98 Cho sốphức z  (4– i)  (2  3i) – (5 i) Tìmphầnthựcvàphầnảocủa sốphức z A.1 B.1 C.2 D.2 z  1 2i   1 3i  Câu 99 Cho sốphức z thỏa: Tìmđiểmbiểudiễnchosốphức z B 1; 1 A  1;1 C  1;1 D  1; 1 A B C D z   2i   1 i  Câu 100 z 7 A Tìmmoduncủasốphức z 3 B Câu 101 A P  Cho sốphức z  a bi , a,b��thỏamãn: B P  4 C P  8 Câu 102 z 2 A Câu 103 A 3 i C z 5 z 2 D  1 3i  z   2 i  z  2 4i Cho sốphức z cóphầnthựcdươngvàthỏa: z 3 z 4 B C z   1 i    i  Tìm số phức z thỏa mãn B 3 i C 1 i Trang | D P  z Tính P  ab  5 3i   1 z D z D 1 i là Câu 104 A 4 2i Tìmsốphức z biết: B  2i Câu 105 Tìmsốphức z biết: A  12i Câu 106 A 3 5i B  12i Tìmsốphức z biết: B 5 3i z   1 i   3 i  C 2 2i z  2iz   1 i   3 i  D  2i  4i C  4i D C 5 3i D 3 5i  1 i  z  2iz   1 i   3 i   1 2i  z làsốthuầnảovà 2.z  z  13 Câu 107 Tìmsốphức z saocho A z  2 i z  2  i B z  2  i C z  i D z  2  2i Câu 108 z A Câu 109 z z  Tìmmơđuncủasốphức z biếtrằng: z  z  1 z z z B C D Cho sốphức z thỏamãnđiềukiện z  2z   4i Phátbiếunàosauđâylàsai? A z có phần thực -3 B.Số 97 mơđun C z cóphầnảolà Câu 110 A z  25 Câu 111 z 3 A 97 D z cómơđunbằng Cho sốphức z thỏa B z  5i z  1 2i    3 4i    i   1 2i  Cho sốphức z thỏamãn Khiđó, sốphức z là: C z  25 50i D z  5 10i z  z  4i  20 z 5 C 2 i 1 3i z 2 i Câu 112 Tìmsốphức z thỏamãn 1 i 22 22 22  i  i i A 25 25 B 25 25 C 25 25 Câu 113 A 10 Câu 114 A phức z i có B z 4 Tìmphầnthựccủasốphức z biết: z z Môđuncủa z là: z  25 D 22  i D 25 25  z  10 B C -5 D 10 2016 2017 Cho sốphức z  a bi thỏamãn z  2i.z  3 3i Tínhgiátrịbiểuthức P  a  b �34032  32017 � 34032  32017  � 2017 � 2017 � � B C D DẠNG TẬP HỢP CÁC ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số z i  phức z thỏa mãn điều kiện A Một đường thẳng B Một đường tròn C Một đoạn thẳng D Một hình vng Câu 115 Trang | z   3 4i   Tập hợp điểm biểu diễn số phức z , biết: I(3; 4);R  I(3;4);R  A Đường tròn tâm B Đường tròn tâm I(3; 4);R  I(3;4);R  C Đường tròn tâm D Đường tròn tâm Câu 117 Trong mặt phẳng phức với hệ tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số Câu 116 z  3z  3z  phức z thỏa mãn điều kiện I(3;0);R  I(3;0);R  A.Đường tròn tâm B Đường tròn tâm I(3;0);R  I(3;0);R  C Đường tròn tâm D Đường tròn tâm Câu 118 Tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn số phức z thỏa mãn điều z  1 3i �4 kiện I(1;3);R  I(1;3);R  A.Hình tròn tâm B Đường tròn tâm I(1; 3);R  I(1;3);R  C Hình tròn tâm D Đường tròn tâm Câu 119 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng phức thỏa mãn điều z  3i   10 kiện A Đường thẳng 3x  2y  100 B Đường thẳng 2x  3y  100  x  2   y  3 C Đường tròn 2  100  x  3   y  2 D Đường tròn 2  100 Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa iz    i   mãn điều kiện Câu 120  x  1   y  2 A C 3x  4y   4 B x  2y    x  1   y  2 D 9 z1  Câu 121 Cho số phức z thỏa mãn Tập hợp điểm biểu diễn số phức z  1 2i mặt phẳng phức (1;0) (2; 2) A.Đường tròn tâm , bán kính B Đường tròn tâm , bán kính (2;0) (2;2) C.Đường tròn tâm , bán kính D Đường tròn tâm , bán kính Câu 122 Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp số phức z biểu diễn số phức z thỏa z  z z  mãn A S   đường tròn (C) Khi diện tích đường tròn (C) C S  3 D S  4 2z  2 2i  Câu 123 Cho số phức z thỏa mãn Môđun số phức z nhỏ nhất có ? 1 2 A B S  2 1 2 B C  D  z  2i  2z  z Câu 124 Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z cho A Một Parabol B.Một Elip C Một đường tròn.D Một đường thẳng z i  w z  z  2i số Câu 125 Tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức z cho ảo? A Một Parabol B.Một Elip C Một đường tròn.D Một đường thẳng Trang 10 | z z 2 z  2i Câu 126 Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z cho là? A Một Parabol B.Một Elip C Một đường tròn.D Một đường thẳng z  1 i  2z  z Câu 127 Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z cho Parabol có đỉnh I Tọa độ I �1 17 � � 1� I�; � I� 4; � I  1; 1 I  1; 4 16 16 � � � � A B C D z  i  z  z  2i Câu 128 Cho số phức z thỏa mãn: Tập hợp điểm M biểu diễn z số phức Parabol có phương trình là? 1 y  x2 y  x2 y  x2 y  4x2 A B C D z  z  2i  z  z  i 2 Câu 129 Cho số phức z thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ nhấtcủa P  z A Pmin  B Pmin  C Pmin  D Pmin  Câu 130 Trên mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z  z A.Đường thẳng B.Đường tròn C.Elip D.Parabol Câu 131 Trên mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn phần thực z hai ần phần ảo x  2y  2x  y  A.Đường thẳng B.Đường thẳng x y  x y  C.Đường thẳng D.Đường thẳng Câu 132 Trên mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn � 2;2� phần thực z thuộc đoạn � �là A Đường thẳng x   B.Phần mặt phẳng giới hạn x  2 x  C Đường thẳng x  D.Phần mặt phẳng giới Ox x  hạn đường thẳng Câu 133 Trên mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z z  1 x 2 A.Đường thẳng B.Đường thẳng 7 x x x  C.Đường thẳng D.Đường thẳng Câu 134 Trên mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn x z  z  1 i  là: A Đường thẳng Trang 11 | y 1 B.Đường thẳng y 1 1� 1� x C.Đường thẳng D.Đường thẳng Câu 135 Trên mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 2 z  i  z A.Đường thẳng 4x  2y   B.Đường thẳng 4x  2y   4x  2y   4x  2y  C.Đường thẳng D.Đường thẳng z   4i  z  2i Câu 136 Trong số phức z thỏa mãn Số phức z có modun nhỏ nhất A z   2i B z   2i C z  2 i D z  2 i y   u   z  3 i  z  1 3i Câu 137 Trong số phức z thỏa mãn số thực Số z phức có modun nhỏ nhất A z   2i B z  2  2i C z  2 2i D z  2 2i iz   z   i Câu 138 Trong số phức z thỏa mãn Tính giá trị nhỏ nhất z 1 1 5 A B C D z  3i  iz   10 Trong số phức z thỏa mãn Hai số phức z1 z2 có mơđun nhỏ nhất Hỏi tích z1z2 A 25 B 25 C 16 D 16 Câu 139 DẠNG BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC Câu 140 Số phức z  1 2i , biểu diễn mặt phẳng (Oxy) điểm M có hồnh độ : A B 1 C D 2 Câu 141 Cho số phức z  6 7i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn là:  6;7  6; 7  6;7 A B C D  6; 7 Câu 142 Cho số phức z thỏa mãn (1 i )z  3 i Hỏi điểm biểu M , N , P ,Q diễn z điểm điểm hình bên ? Q A Điểm P B Điểm M C Điểm D Điểm N Oxy Câu 143 Trong mặt phẳng , gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1  3i , z2   2i , z3  5 i Gọi G trọng tâm tam giác ABC Hỏi G điểm biểu diễn số phức số phức sau: A z  1 2i B z  2 i C z  1 i D z  1 2i Câu 144 Trong mặt phẳng phức, ba điểm A, B C điểm biểu diễn số phức z1  1 5i , z2  3 i , z3  Tam giác ABC A Tam giác vuông không cân B Tam giác vuông cân C Tam giác cân không D Tam giác Câu 145 Ba điểm A, B C điểm biểu diễn số phức z1  1 5i , z2   1 i  , z3  a i Trang 12 | Giá trị a để tam giác ABC vuông B A.a=-3 B.a=-2 C.a=3 D.a=4 A  2;4 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm biểu diễn cho số phức z Tìm tọa độ điểm B biểu diễn cho số phức   iz B 4;2 B 2;4 B 2; 4 B 4; 2 A B C D z Câu 147 Gọi nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  z   Tọa độ z điểm M biểu diễn số phức là: Câu 146 3 M ( ;  ) M ( ; ) M ( ;  i) 2 2 2 A B M (1; 1) C D Câu 148 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A điểm biểu diễn số phức z=1+2i, B điểm thuộc đường thẳng y=2 cho tam giác OAB cân O Điểm B điểm biểu diễn số phức A.-1+2i B.2-i C.1-2i D.3+2i Câu 149 Trong mặt phẳng phức, cho A, B, C, D điểm biểu diễn z  2  i z2  1 4i z3  z4 z số phức , , , Tìm số phức để tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn là: A z4  2 2i B z4   2i C z4   i D z4  3 3i Câu 150 nhất Cho z1  z2 A  , A  z| z  i  z    B  z| z  1 i  Lấy z1 �A , z2 �B Giá trị nhỏ là: B 10  C 10  D 10 z i 1 Câu 151 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z  2i A Đường thẳng B Đường tròn C Hình tròn D Nửa đường thẳng z  1 2i  Câu 152 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn đường có phương trình (x  1)2  (y  2)2  (x  1)2  (y  2)2  A B (x  1)2  (y  2)2  x  2y  C D z 3 Câu 153 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z  x  iy thỏa mãn điều kiện 2 A Đường tròn x  y  B Đường thẳng y  C Đường thẳng x  y  D.Hai đường thẳng x  z   2i  Câu 154 Cho số phức z thỏa mãn , biết tập hợp điểm biểu diễn số phức z nằm đường tròn tâm I có bán kính R Tìm tọa độ I bán kính R I  1; 2 , R  I  1;2 , R  I  2;1 , R  I  1; 2 , R  A B C D Câu 155 Cho số phức z thỏa mãn (2  z)(z  i ) số ảo Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường sau đây? (x  1)2  (y  )2  A 1 x2  (y  )2  C Trang 13 | x2  (y  )2  B (x  )2  y2  D z   i �1 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn I (2;  1) I (2;  1) A Hình tròn tâm R  B Đường tròn tâm R  x  2y  C Đường thẳng D Nửa hình tròn tâm I (2; 1) R  z  1 i  z  1 2i Câu 157 Cho số phức z thỏa mãn Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường thẳng Viết phương trình đường thẳng đó: 4x  6y   4x  6y   4x  6y   4x  6y   A B C D Câu 158 Tìm số phức z biết điểm biểu diễn z nằm đường tròn có tâm O, bán kính nằm đường thẳng d : x  y   Câu 156 A z  3 4i B z  3 4i C z  4 3i D z  4 3i z   2i  Câu 159 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z'  z  biết A Đường tròn tâm I (2; 1) R  B Đường tròn tâm I (1;0) R  C Đường tròn tâm I (1;0) R  D Đường tròn tâm I (2;2) R    w  1 i z  Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức biết số phức z z  �2 thỏa mãn I 3; I  3;3 A Hình tròn tâm , bán kính R  B Hình tròn tâm , bán kính R  I 1; I  1;1 C Hình tròn tâm , bán kính R  D Hình tròn tâm , R  bán kính Câu 161 Gọi z1 , z2 nghiệm phương trình z  4z   Gọi M, N, P Câu 160     k  x  iy điểm biểu diễn z1 , z2 số phức mặt phẳng phức Khi tập hợp điểm P mặt phẳng phức để tam giác MNP vng P là: A.Đường thẳng có phương trình y  x  B.Là đường tròn có phương trình x2  4x  y2   C.Là đường tròn có phương trình x  4x  y   , không chứa M, N D.Là đường tròn có phương trình x  4x  y   2 2 , không chứa M, N z  z  Câu 162 Tập hợp điểm biểu diễn số phức z biết 2 2 2 4y 4x2 4x 4y 4x 4y 4x 4y    �1  �1   9 9 A 25 B 25 C 25 D 25 z  3 4i  Câu 163 Cho số phức z thỏa mãn Biết tập hợp điểm biểu diễn w  z   i số phức đường tròn Tọa độ tâm I bán kính r đường tròn A.I(3;-4), r=2 B.I(4;-5), r=4 C.I(5;-7), r=4 D.I(7;-9), r=4 z  �1 z  z Câu 164 Cho số phức z thỏa mãn có phần ảo không âm Tập hợp điểm biểu diễn số phức z miền phẳng Diện tích S miền phẳng S  A S   B S  2 C D S  Bài tập tương tự Trang 14 | Câu 165 Số phức có tung độ A -10 Câu 166 Số phức tọa độ : A (-3,4) z  10 21i , biểu diễn mặt phẳng (Oxy) điểm M B 10 C 21 D.-21 z  3 4i , biểu diễn mặt phẳng (Oxy) điểm M có B (3,-4) C.(3,4) D.(-3,-4) Cho số phức z = + 7i Điểm M biểu diễn cho số phức z mặt phẳng Câu 167 Oxy là: A M(6; -7) B M(6; 7) C M(-6; 7) D M(-6; -7) Câu 168 Gọi A điểm biểu diễn số phức z   5i B điểm biểu diễn số phức z  2 5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung B Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O D.Hai điểm A B nằm đường thẳng x  Câu 169 Gọi A điểm biểu diễn số phức z = + 2i B điểm biểu diễn số phức z’ = + Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y = x M  3; 3 Câu 170 Trong mặt phẳng phức, điểm điểm biểu diễn số phức sau đây: A z  3 3i B z  3 3i C z  3 3i D z  3 3i  x  1   y  2 2 4 Câu 171 Trong mặt phẳng phức, đường tròn có phương trình z tập hợp điểm diễn số phức thỏa mãn khẳng định sau z  1 2i  z  1 2i  z  1 2i  z  1 2i  A B C D y Câu 172 Cho hai số phức z = a + bi; a,b  R Để điểm biểu diễn z nằm dải (-2; 2) (hình 1) điều kiện a b là: � a � a � � x b �2 b �-2 � � A B O -2 C 2  a  b  R D a, b  (-2; 2) 3 4i z  2019 i Câu 173 Điểm M biểu diễn số phức có tọa độ : (Hình 1) A.M(4;-3) B.M(3;4) C.M(-4;3) D.M(3;-4) z  x  yi 2x  1 (3y  2)i  5 i Câu 174 Tìm tọa độ điểm M biểu diễn số phức biết 1 M (3; ) M (2; ) 3 A M (3; 1) B M (2; 1) C D Câu 175 Điểm biểu diễn số phức sau thuộc đường tròn  x  1   y  2 2 A z  i  5 ? B z  2 3i C z  1 2i Câu 176 Điểm biểu diễn số phức z số phứC  3; 2  2; 3  2;1 A B C Trang 15 | M  1;2 D z  1 2i Tìm tọa độ điểm biểu diễn D  2;3 Câu 177 Phần gạch sọc hình vẽ bên hình biểu diễn tập số phức sau đây: x yi | x R,1 y 2  z Σ� A  z  x  yi| x�R,1 y  2 B  z  x  yi| x�R, y  1, y  2 C  z  x  yi| x�R, y �R D Câu 178 Phần gạch sọc hình vẽ bên hình biểu diễn tập số phức thỏa mãn điều kiện sau đây: �z �8 �z   4i �4 B A �z   4i �4 �z   4i �16 C D y x O y O x Giả sử z1 , z2 hai nghiệm phương trình z  2z   M, N điểm biểu diễn z1 , z2 Tọa độ trung điểm đoạn thẳng MN  0;1  1;0  0; 1  1;0 A B C D Câu 180 Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn z  1+3i, z2  1+5i, z3 =4+i số phức Tìm điểm biểu diễn số phức D cho tứ giác ABCD hình bình hành A  i B  i C 5 6i D 3 4i Câu 181 Gọi z1 z2 nghiệm phương trình z  4z   Gọi M, N Câu 179 điểm biểu diễn là: A MN  z1 z2 mặt phẳng phứC Khi độ dài đoạn thẳng MN MN  C MN  2 D MN    m  m 3 i Cho số phức z Tọa độ điểm biểu diễn số phức z có mơ  Oxy đun nhỏ nhất mặt phẳng �1 � � 1� � 1�  ; � �2 ; � � � ; � 2; 3  2 � � � � � � A B C D 2i z1  3 6i ; z2  z có điểm biểu diễn mặt phẳng Câu 183 Cho hai số phức phức A, B Khi tam giác ABO là: A Tam giác vuông A B Tam giác vuông B C Tam giác vuông O D Tam giác Câu 184 Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1  -1+3i; z2  -3-2i, z3  4+i Tam giác ABC là: Câu 182 A Một tam giác cân B Một tam giác C Một tam giác vuông D Một tam giác vuông cân Câu 185 Điểm biểu diễn số phức z = + bi với b , nằm đường thẳng có phương trình là: A x = B y = C y = x D y = x + Trang 16 | Câu 186 Điểm biểu diễn số phức z = a + với a  R, nằm đường thẳng có phương trình là: A y = x B y = 2x C y = 3x D y = 4x Câu 187 Cho số phức z = a - với a  R, điểm biểu diễn số phức đối z nằm đường thẳng có phương trình là: A y = 2x B y = -2x C y = x D y = -x Câu 188 Cho số phức z = a + a i với a  R Điểm biểu diễn số phức liên hợp z nằm A Đường thẳng y = 2x B Đường thẳng y = -x + C Parabol y = x2 D Parabol y = -x2 Câu 189 Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  z  1 Trên w i ? z0 mặt phẳng phức, điểm điểm biểu diễn số phức � 1� � 1� � 1� �1 3� M�  ; � M�  ; � M � ; � M�  ; � � 2� � � �2 � �2 � 2 � � � � A � B � C � D � 2z  1 3i  Câu 190 Cho số phức z thỏa mãn Tập điểm biểu thị cho z đường tròn có bán kính r là: A r  B r  C r  D r  Câu 191 Trongmặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa z  i   1 i  z mãn là: A Đường tròn tâm I (0;-1) bán kính R  2 B Đường tròn tâm I (0;-1) bán kính R  C Đường tròn tâm I (-1;0) bán kính R  2 D Đường tròn tâm I (0;1) bán kính R  z 4 Câu 192 Cho số phức z thỏa mãn Biết tập hợp điểm biểu diễn w   3 4i  z  i số phức đường tròn Tính bán kính r đường tròn r  r  A B C r  20 D r  22 w   1 i  z  1 iz  z  2i Câu 193 Cho số phức biết Khẳng định sau đúng? A Tập hợp điểm biểu diễn số phức w mặt phẳng phức đường tròn B Tập hợp điểm biểu diễn số phức w mặt phẳng phức đường elip C Tập hợp điểm biểu diễn số phức w mặt phẳng phức điểm D Tập hợp điểm biểu diễn số phức w mặt phẳng phức đường thẳng z1  Câu 194 Cho số phức z thỏa mãn Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  (1 i 3)z  đường tròn Bán kính r đường tròn A.r = B.r = C.r = D.r = 16 Câu 195 Xét ba điểm A,B,C theo thứ tự mặt phẳng phức biểu diễn ba số phức z  z2  z3 phân biệt z1 , z2 , z3 thỏa mãn Biết z1  z2  z3  , tam giác ABC có đầy đủ tính chất gì? A Tù B Vng C.Cân D Đều Câu 196 Tập hợp điểm mặt phẳng Oxy biểu diễn số phức z thỏa mãn |z – + i| = A Đường tròn tâm I(–1; 1), bán kính 2.B Đường tròn tâm I(1; –1), bán kính Trang 17 | C Đường tròn tâm I(1; –1), bán kính 4.D Đường tròn tâm I(1; –1), bán kính z 2 Câu 197 Cho số phức z thỏa mãn Biết tập hợp điểm biểu diễn w  3 2i    i  z số phức đường tròn.Tính bán kính r đường tròn A r  20 B r  20 C r  D r  Câu 198 Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số z thỏa mãn z  i   1 i  z điều kiện: làđường tròn có bán kính A R  B R  C R  D R  z1  z2  z  i   i z , z Câu 199 Cho hai số phức thoả mản phương trình z z Tính mơ đun ? A 3 B C 3 D DẠNG SỐ PHỨC VÀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT z Câu 200 Tìm giá trị nhỏ nhất , biết số phức z thỏa mãn điều kiện z  1 i  A  B 1 C  D  2 Câu 201 A z  Tìm số phức z có  10 Câu 202 2  3i  2i i B z  z  nhỏ nhất, biết số phức z thỏa mãn 10 i C Tìm giá trị lớn nhất z z  10 i D  10 i , biết số phức z thỏa mãn điều kiện z  A.1 C B.2 Câu 203 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện giá trị nhỏ nhất z   3i 17 C D Cho số phức z thỏa mãn điều kiện trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất B 26 A 26 z Tính z   z   10 v   m 4i     Mi  C Tìm số phức z cho biểu thức nhất, biết số phức z thỏa mãn điều kiện z 17  i 4 Trang 18 | B z 17  i 4 C Gọi M, m giá D 50 Câu 205 số ảo Tìm 64 B Câu 204 v   z  i   2 i  D.3 85 A A z z +2 =i - z P  z   z  1 i  z   5i z  1 2i  3i  1 2z z  17  i 4 đạt giá trị nhỏ D z  17  i 4 Câu 206 Gọi M, m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất biểu thức P  z   i  z  1 4i , biết số phức z thỏa mãn điều kiện z  i  1  1 i  Tính M n 2 2 A M  n  20 2 B M  n  20  12 2 C M  n  12 2 D M  n  10  Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z Tìm giá trị nhỏ nhất là: A 2 B C 3 Câu 207 z  2 i Câu 208 Cho số phức z thỏa mãn z  1 i z nhất : A 3 10 3 10 C 3 10 10  w   z  3 i  z  1 3i  số thựC D  Tìm giá trị nhỏ nhất giá trị lớn B 3 10 D.Không tồn z   2i  Cho số phức z thỏa mãn Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất Câu 209 z A 2  2  B   D   C Câu 210 Cho số phức z thỏa mãn : P  z  2i  z  5 9i A 70 Câu 211 m iM A .Giá trị nhỏ nhất biểu thức B 10 C D 74 1 i z  m z ; M  max z  i Cho số phức z thỏa mãn: , đặt , tìm m iM  10 Câu 212 z  2i  z  Cho P  z  z i B số m iM  phức z thỏa m iM  10 C D z  3 4i  mãn: , m iM  tìm z để biểu thức đạt GTLN C D (1 i ) z  Câu 213 Trong số phức z thỏa mãn 1 i , z0 số phức có mơđun lớn nhất.Mơdun z0 bằng: A.1 B.4 C 10 D.9 A Câu 214 là: B.10 Trong số phức z thỏa mãn A z  3 4i Trang 19 | B z  3 4i C z  z  3 4i z  2i , số phức có mơđun nhỏ nhất D z  2i z   4i  z  2i Câu 215 Trong số phức z thỏa mãn điều kiện Tìm số phức z có mơ đun bé nhất A z  2 i B z  3 i C z   2i D z  1 3i Câu 216 Tìm số phức z thoả mãn (z  1)(z  2i ) số thực môđun z nhỏ nhất? 4 z  i z  i z  1 i 5 5 A.z=2i B C D Cho số phức z thỏa z  i   z  2i Giá trị nhỏ nhất z Câu 217 A Câu 218 nhỏ nhất là: B.1 C D z  3 2i  , số phức z có mơđun Trong số phức z thỏa mãn điều kiện 78  13 i 26 13 z  2 A z  2 C Câu 219 bé nhất là:  B z   3i 78  13 i 26 13  D z   3i z  3i  z  2 i Trong số phức z thỏa mãn điều kiện , số phức z có mô đun A z  1 2i B z  1 2i Câu 220 Tìm số phức z cho A z  1 3i B z  1 3i Câu 221 z A Câu 222 z A z   i 5 C D z  i 5 z  3i  đạt giá trị nhỏ nhất? C z  3 i D z  3 i z i 2 z i  z Tìm biết số phức thỏa mãn đạt giá trị nhỏ nhất 13 z  13 z  z  B C D  2i z1  z  i z Tìm GTNN biết thỏa mãn z  z  z  B C D 2 3i z  z  i z Tìm GTLN biết thỏa mãn Câu 223 z  A B z  C z  D z  z i  z w w =z+2i Câu 224 Cho z thỏa mãn Tìm GTNN với w  w  w  w  A B C D Câu 225 Cho z thỏa mãn w  10 Tìm GTLN w  10 w 2+i w= z với w  10 C D z  3 4i  Câu 226 Trong số phức z thoả mãn , gọi z0 số phức có mơđun lớn nhất Tổng phần thực phần ảo z0 A w  2 z   4i  z  2i Trang 20 | B A B 1 C 2 D z   i �2 Trong số phức z thoả mãn , gọi z1 z2 số phức z z có mơđun lớn nhất, nhỏ nhất Giá trị A B C D Câu 227 Câu 228 Trong số phức z thoả mãn mơđun nhỏ nhất Giá trị nhỏ nhất A B z   z  4i C 5 , gọi z0 số phức có 3 D � �z  �z  � z  i �z  3i Câu 229 Trong số phức z thoả mãn � , gọi z0 số phức có mơđun nhỏ nhất Giá trị nhỏ nhất A B D C z  �z  Câu 230 Trong số phức z thoả mãn , gọi z0 số phức cho z0  1 2i đạt giá trị nhỏ nhất Khi đó, mơđun z0 A B C D z   z   10 z Câu 231 Trong số phức z thoả mãn , gọi số phức có mơđun nhỏ nhất Giá trị nhỏ nhất A B C D Câu 232 Cho số phức z thoả mãn A  1;4 phức z để MA ngắn nhất, với �23 � �13 � M� ; � M� ; � 10 10 5 � � � � A B z  2i   z  i Tìm điểm M biểu diễn cho số �13 � M � ; � 5 � � C � 13 � M � ; � 5 � � D z  1 2i �2 Trong số phức z thoả mãn , gọi M, m giá trị z lớn nhất giá trị nhỏ nhất Tính M + n A M  n  B M  n  C M  n  D M  n  Câu 233 2z  i  2z  3i  Cho số phức z thỏa mãn hệ thức Tìm điểm M biểu � 3� A� 1; � diễn số phức z để MA ngắn nhất, với � � � 5 � � 9 � �9 � �1 23 � M� 1; � M� 0; � M � ;0� M � ; � 20 20 � � � � � � � � A B C D Câu 234 z   4i  z  2i z Câu 235 Cho số phức z thỏa mãn Tìm z để nhỏ nhất A z  3 i B z  1 3i C z  2 2i D z  4i Hết -Trang 21 | Trang 22 |
- Xem thêm -

Xem thêm: so phuc , so phuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay