Kiem tra 1 tiet

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:03

Mã đề : 146 Câu y = x 4x , y = : Diện tích hình phẳng giới hạn : Họ tên: Lớp: 128 15 −128 15 D 1792 A 15 C©u [ a; b ] ( a < b ) y = f (x) : Cho hµm sè liên tục đoạn Mệnh đề sau ? A C B b a a b b a b a b a C 128 ∫ f ( x) dx = ∫ f ( x) dx B ∫ f ( x )dx + ∫ f ( x) dx = −2 ∫ f ( x )dx b a b a b a ∫ f ( x )dx + ∫ f ( x)dx = ∫ f ( x)dx b a D ∫ f ( x)dx = − ∫ f ( x) dx b a C©u H = { y = 3x, y = x, x = 1} : Gäi Khi quay H xung quan Ox ta đợc khối tròn xoay tích : 8π A V = 8π C V= B V = 8π D V = 8π y = f ( x), y = g ( x ) Câu : Cho hàm số hàm liên tục [ a; b ] ( a < b ) Mệnh đề sau mƯnh ®Ị ®óng b A C ∫ [ f ( x ) + g(x) ] dx = ∫ f ( x )dx − ∫ g( x )dx B a a a b b b a a a b b b b b b a a ∫ [ f ( x ) + g(x) ] dx = ∫ f ( x )dx − ∫ g( x )dx D ∫ [ f ( x) + g(x) ] dx = ∫ f ( x)dx + ∫ g( x) dx a b b a a a C©u 5: f ( x) = Nguyên hàm hàm số A B 2x +1 + C C©u 6: 2x I = −∫ Cho A  I = 2  2x 2x +1 + C C 2x +1 lµ : 2x +1 + C D +C 2x +1 ln dx x2  + ữ+ CB Khi kết sau sai ? 21x 1 + D I =  − ÷+ C C I = 22x + C I = 22x + C   C©u 7: ( x 1) f ( x) = Nguyên hàm cđa hµm sè ∫ [ f ( x) + g(x) ] dx = ∫ f ( x)dx + ∫ g( x) dx 2x2 lµ : Hä vµ tên: Mã đề : 146 x 3x F ( x) = − + ln x + 2 2x Líp: A F (x) = ( x − 1) x3 C F ( x) = x 3x 1 − − 2− x 2x C©u 8: Cho A I= B   I = ∫  x + ÷dx x  1 23 B D KÕt khác Khi : I= 19 C C©u 9: F '( x ) = Tìm hàm số F(x) biết 1 F ( x ) = − +C A 2x −1 x −1 C F ( x) = 1 − +C x −1 2x −1 ( x − 1) B f ( x) = Tìm nguyên hàm F(x) F ( x) = cot x + π B 21 I= − D I = 25 ( x − 1) F ( x) = C − x −1 2x −1 D F ( x) = − +C x − x − C©u 10 : A F ( x) = x C −1 sin x biÕt π  π F  ÷= 2 F ( x) = sin x + π D − F ( x) = cot x C©u y = − x + x − 5, Ox, x = 0, x = 11 : DiÖn tích hình phẳng giới hạn : A S= B S= C S= Câu 12 : Diện tích hình phẳng giới hạn lµ : A S= 11 12 B S= 94 12 C −7 D S= −5 y = x + 1, y = x + 1, x = 1, x = S= −11 D S= 37 12 C©u y = x , y = x+ 13 : DiÖn tÝch hình phẳng giới hạn : A S= B S= −9 C S= −15 D S= 15 Hä tên: Mã đề : 146 Lớp: H =  y = tan x, Ox, x = 0, x =  4  C©u 14 : Gäi Khi quay H xung quan Ox ta đợc khối tròn xoay cã thĨ tÝch lµ : π A V = − B V =π2 y = f (x) C V =π −π D V = π −1 C©u [ a; b ] ( a < b ) 15 : Cho hµm số liên tục đoạng có nguyên hàm hàm số F(x) Mênh đề sau ? b A ∫ f ( x)dx = F (a) − F (b) B a b C b ∫ f ( x)dx = − F (b) − F (a) a b ∫ f ( x)dx = F (b) + F (a ) D ∫ f ( x)dx = F (b) − F (a ) a a C©u f ( x) = x e 16 : Nguyên hàm hµm sè lµ : A xe +C ln x B ex e −1 + C C©u 17 : dx x − 5x + x e +1 +C e +1 D xe + C x C I =1 D I = ln I =∫ Cho A C I = − ln C©u 18 : Cho B Khi ®ã : I = ln  5 m ∈  0; ÷  6 1 (C ) : y = x + mx − x 2m 3 Giá trị cho ( C ) , y = 0, x = 0, x = hình phẳng giới hạn đồ thị cã diƯn tÝch b»ng lµ : A m= −1 B m= C m= −3 D m= C©u F '( x ) = 3x + x + y = F ( x) 19 : Tìm nguyên hàm F(x) biết đồ thị cắt trục tung điểm có tung ®é b»ng e B F ( x) = x3 + x + x + e A F ( x) = x + x + e D F ( x) = x3 + x + x + F ( x) = cos x + e − C C©u 2x −1 f ( x) = x 20 : F (0) = e T×m nguyên hàm F(x) hàm số biết 3 Họ tên: Lớp: A F ( x) = + ln e ( ln − 1) x B x x C x M· ®Ị : 146 + ln − F ( x) = x e ( ln − 1) x x  2 1 D F ( x ) =  ÷ F ( x) =  ÷ + ÷ − ln −  e   e  ln − e phiÕu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : kiểm tra giAi tÝch M· ®Ị : 146 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ) { { { { { { { { ) ) ) ) { { { { { { { | | | | ) ) ) | | | | | | | | | | | ) ) } } ) } } } } ) ) } } } } ) } ) } } } } ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ) ) ~ ~ ... 11 12 B S= 94 12 C −7 D S= −5 y = x + 1, y = x + 1, x = 1, x = S= 11 D S= 37 12 C©u y = x , y = x+ 13 : Diện tích hình phẳng giới hạn : A S= B S= −9 C S= 15 D S= 15 Họ tên: Mã đề : 14 6... e phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : kiĨm tra giAi tÝch M· ®Ị : 14 6 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ) { { { { { { { { ) ) ) ) { { { { { { { | | | | )... F(x) biết 1 F ( x ) = − +C A 2x 1 x 1 C F ( x) = 1 − +C x 1 2x 1 ( x − 1) B f ( x) = Tìm nguyên hàm F(x) cña F ( x) = cot x + π B 21 I= − D I = 25 ( x − 1) F ( x) = C − x 1 2x 1 D F (
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet , Kiem tra 1 tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay