DE THI THU LAN 2

48 39 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:02

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUÁN NHO KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017-2018 Mơn thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 101 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh:…………… a3 Câu 1: Cho hình chóp S ABC tích , đáy tam giác cạnh a Tính chiều cao h hình chóp cho B h = A h = 4a 3a C h = a D h = 4a Câu 2: Cho tứ diện ABCD với AB ⊥ (BCD) AB = a, đáy BCD tam giác cạnh 2a Góc hai mặt phẳng (ACD) (BCD) A 300 B 900 C 600 D 450 Câu 3: Biết ∫x x + 12 dx = a ln + b ln + c ln Tính S = 3a + 2b + c + 5x + A -14 B -11 Câu 4: Dãy số u n = A 37 C -2 D 3n − bị chặn m bị chặn M Tính m2 + M2 n +1 19 39 B 10 C D Câu 5: Trong khơng gian Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) qua điểm B ( 2;1; −3) , đồng thời vng góc với hai mặt phẳng ( Q ) : x + y + 3z = 0, ( R ) : 2x − y + z = là: A 4x + 5y − 3z + 22 = B 4x + 5y − 3z − 22 = C 2x + y − 3z − 14 = D 4x − 5y − 3z − 12 =  4x − 4x +  log  + 4x + = 6x x1 + 2x = a + b ÷ Câu 6: Biết hai nghiệm phương trình 2x   với a, b hai số nguyên dương Tính a + b A a + b = 16 B a + b = 11 C a + b = 14 D a + b = 13 x1 , x ( ) Câu 7: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 2; −1;1) , phương trình mặt phẳng (P) qua A cách gốc tọa độ O khoảng lớn A x − y + z + = B x + y − z + = C x + y + z − = D x − y + z − = 3x + Câu 8: Cho hàm số y = Khẳng định sau ? x + 2x + A Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y = C Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang y=-3; y=3 D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y = −3 Câu 9: Trong khơng gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AD = 2a Gọi M , N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật quanh trục MN , ta hình trụ Thể tích V hình trụ là: π a3 2π a 3 A V = B V = π a C V = π a D V = 3 Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho điểm A(2;5;4) Điểm đối xứng điểm A qua mặt phẳng (Oyz ) điểm A M (0;5;4) B N (−2;5;4) C P (0;−5;−4) D Q(2;−5;−4) Câu 11: Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất 5% quý theo hình thức lãi kép (sau tháng tính lãi cộng vào gốc) Sau tháng, người gửi thêm 50 triệu đồng với kì hạn lãi suất trước Tính tổng số tiền người nhận sau năm (Tính từ lần gửi tiền đầu tiên) A 178,676 triệu đồng B 176,676 triệu đồng C 177,676 triệu đồng D 179,676 triệu đồng Câu 12: Trong khơng gian tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết A ( 1;0;1) , B ( 2;1; ) , D ( 1; −1;1) , C ' ( 4;5; −5 ) Tính thể tích khối hộp A B C D 10 Câu 13: Cho a > a ≠ Phát biểu sau ? 2x 2x 2x 2x A ∫ a dx = a + K B ∫ a dx = a ln a + K a2 x D ∫ a dx = +K ln a x x C ∫ a dx = a ln a + K 2x Câu 14: Giá trị lớn hàm số y = x ( − ln x ) đoạn [ 2;3] A max y = e B max y = − ln C max y = − ln [ 2;3] [ 2;3] [ 2;3 ] y = D max [ 2;3] Câu 15: Khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ tích V Khi thể tích khối tứ diện B’ABC V V V A B V C D Câu 16: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục đoạn [ −2;2] có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm số nghiệm phương trình f ( x ) = đoạn [ −2; 2] A B C D log 5.log a − log b = Khẳng định khẳng định Câu 17: Với hai số thực dương a, b tùy ý + log đúng? A a = b log B 2a + 3b = C a = b log D a = 36b Câu 18: Tập nghiệm bất phương trình log (2 x − 1) < là: 2 A S = ( ; )   1 2 1 2 B S =  −∞; ÷   C S =  ; +∞ ÷   3 2 D S =  −∞; ÷ Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy SA = a Khoảng cách hai đường thẳng BD SA A a B a C a D a Câu 20: Một vật chuyển động theo quy luật s = t − t + 9t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 109(m / s) B 71(m / s ) Câu 21: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên: x −∞ −1 − y' + y +∞ C 89(m / s ) − C Hàm số nghịch biến ( −1; +∞ ) 25 (m / s) +∞ −∞ Chọn khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến ( −1;1) D B Hàm số đồng biến ( −1;1) D Hàm số đồng biến (0;4) Câu 22: Gieo đồng thời hai xúc sắc chế tạo cân đối Gọi B biến cố “Có xúc sắc xuất mặt chấm” Tính xác suất biến cố B: 11 1 A B C D 36 18 Câu 23: Đường cong hình đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = − x + x + B y = − x − x + C y = − x + 2x D y = − x + 3x + Câu 24: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy hình chữ nhật, AB = a, AD = a Biết SA ⊥ ( ABCD ) góc đường thẳng SC với mặt phẳng đáy 45° Thể tích khối chóp S ABCD bằng: a3 A a B 3a C a D Câu 25: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 3; −2;3 ) ; B ( −1; 2;5 ) Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I ( 2; 0;8 ) B I ( −2; 2;1) C I ( 2; −2; −1) D I ( 1; 0; ) Câu 26: Biết ∫ −1 A 17 2 f ( x )dx = ∫ g( x )dx = −1 Tính I = −1 B ∫ [ x + f ( x) − 3g ( x)]dx −1 C 11 D Câu 27: Cho tập A có 20 phần tử Hỏi tập A có tập hợp khác rỗng mà có số phần tử chẵn 220 19 20 A B C D 20 − −1 Câu 28: Gọi S diện tích xung quanh hình nón tròn xoay sinh đoạn thẳng AC’ hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh b quay xung quang trục AA’ Diện tích S A πb B πb 2 C πb D πb Câu 29: Cho hàm số y = x + x − Biểu thức liên hệ giác trị cực đại ( yCÑ ) giá trị cực tiểu ( yCT ) là: A yCT = −3 yCÑ B yCÑ = − yCT C yCÑ = yCT D yCÑ = −3 yCT Câu 30: Tìm hệ số x triển khai thành đa thức ( 2x + 3) 5 3 3 A −C8 B C8 C C8 D C8 Câu31: Cho mặt phẳng (P): x + y – = 0, (Q): y + z – = 0; (R): x + 2y – 2z + = Lập phương trình mặt phẳng (α ) : ax + by + cz + d = chứa giao tuyến hai mặt phẳng (P), (Q) mặt phẳng (α ) tạo với mặt phẳng (R) góc β sin β = Biết a,b,c số thực dương tối giản Khi a + b + c A B C D f ( x) dx = 30 Câu 32: Cho hàm số f(x) hàm chẵn liên tục [-3;3] Biết ∫ x −31 + 2018 Tính tích phân I = ∫ f ( x)dx A -30 B 30 C 15 D 60 Câu 33: Hàm số y = f(x) liên tục f(x) > với ∀x ∈ (0;+∞), f (1) = 1; f ( x) = f ' ( x) 3x + Mệnh đề A < f (1) < B < f (5) < C < f (5) < D < f (5) < Câu 34: Số giá trị thực tham số m để phương trình ( sin x − 1) ( cos x − ( 2m + 1) cos x + m ) = có nghiệm thực thuộc đoạn [ 0; 2π] A B C D Vô số Câu 35: Xét hàm số f ( x ) liên tục đoạn [1,3] thỏa mãn f ( x) + f (1 − x) = x − x + Tính I =∫ f ( x) dx x3 Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vng A B, AB = BC =a, AD = 2a Cạnh bên SA vng góc với đáy, SA = a Tính cosin góc tạo hai mặt phẳng (SBC) (SCD) 1 3 A B C D 2 Câu 37: Gọi S tập hợp ước nguyên dương số 529200 Lấy ngẫu nhiên số thuộc tập S, tính xác suất để số chia hết cho 14 11 A B C D 180 48 15 1 Câu 38: Cho hình thang cong (H) giới hạn đường y = , x = , x = trục hoành Đường thẳng x 1  x = k,  < k < ÷ chia (H) thành hai phần có diện tích S1 S2 hình vẽ Tìm tất giá trị 2  S = thực k để 3S2 A 20 B 3ln3 C ln3 D ln − B k = A k = C k = D k = Câu 39: Cho số thực dương a, b thỏa mãn log a = log12 b = log16 ( a + b ) Tính tỉ số T = 1+ −1+ D 2 −x + Câu 40: Đường thẳng d : y = x + a cắt đồ thị hàm số y = ( H ) hai điểm phân biệt A, B Gọi 2x −1 k1 , k2 hệ số góc tiếp tuyến với ( H ) A B Tìm a để tổng k1 + k2 đạt giá trị lớn A T = 1+ b a B T = C T = A a = B a = −5 C a = −1 D a = Câu 41: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C thuộc tia Ox, Oy, Oz (không trùng với gốc tọa độ) cho OA = a, OB = b, OC = c Giả sử M điểm thuộc miền tam giác ABC có khoảng cách đến mặt ( OBC ) , ( OCA ) , ( OAB ) 1, 2, Tính tổng S = a + b + c thể tích khối chóp O.ABC đạt giá trị nhỏ A S = 18 B S = C S = D S = 24 Câu 42: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = A m ≤ C m ≤ cos x − nghịch biến khoảng cos x − m B m > D m ≤ ≤ m <  π  0; ÷  2 Câu 43: Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : 2x − y + z − 10 = đường thẳng x + y −1 z −1 d: = = Đường thẳng ∆ cắt ( P ) d M N cho A ( 1;3; ) trung điểm MN −1 Tính độ dài đoạn MN A MN = 26, B MN = 16, C MN = 33 D MN = 33 Câu 44: Tính tổng số từ đếm 2018 biết số khơng chia hết cho A 678384 B 1358787 C 1358788 D 678386 Câu 45: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục R Đồ thị hàm số y = f ' ( x ) hình bên Đặt g ( x ) = 2f ( x ) − ( x + 1) Mệnh đề đúng? g ( x ) = g ( 1) A [ −3;3] g ( x ) = g ( 3) B [ −3;3] C Không tồn giá trị nhỏ g ( x ) [ −3;3] g ( x ) = g ( 1) D max [ −3;3] Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành ABCD Gọi M, N, P, Q trọng tâm tam giác SAB, SBC, SCD, SDA Biết thể tích khối chóp S.MNPQ V, thể tích khối chóp S.ABCD 27V 9V 81V 9 A B  ÷ V C D 4 2 Câu 47: Hỏi phương trình 2log ( cot x ) = log ( cos x ) có nghiệm khoảng ( 0; 2017π ) A 2018 nghiệm B 1008 nghiệm C 2017 nghiệm D 1009 nghiệm Câu 48: Giả sử F nguyên hàm hàm số y = A F (6) − F (3) C 3[ F (2) − F (1) ] B F (2) − F (1) sin x khoảng (0; +∞) Khi x sin 3x dx có giá trị x ∫ D [ F (6) − F (3) ] Câu 49: Cho hàm số y = f(x) = x – 3mx + 3(m – 1)x – m + m Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y = f(|x|) có điểm cực trị A m < −1 B m ≥ C m > D − ≤ m < Câu 50: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị y = f ′( x) cắt trục Ox ba điểm có hồnh độ a < b < c hình vẽ Mệnh đề đúng? A f (b) > f ( a) > f (c) B f (c) > f (a ) > f (b) C f (c ) > f (b) > f (a) D f (a ) > f (c) > f (b) - - HẾT SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HĨA TRƯỜNG THPT NGUYỄN QN NHO KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017-2018 Mơn thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 103 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh:…………… Câu 1: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 2; −1;1) , phương trình mặt phẳng (P) qua A cách gốc tọa độ O khoảng lớn A x + y + z − = B x + y − z + = C x − y + z − = D x − y + z + = Câu 2: Khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ tích V Khi thể tích khối tứ diện B’ABC V V V A B C D V Câu 3: Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) qua điểm B ( 2;1; −3) , đồng thời vng góc với hai mặt phẳng ( Q ) : x + y + 3z = 0, ( R ) : 2x − y + z = là: A 4x + 5y − 3z + 22 = B 4x + 5y − 3z − 22 = C 4x − 5y − 3z − 12 = D 2x + y − 3z − 14 = Câu 4: Cho a > a ≠ Phát biểu sau ? 2x 2x A ∫ a dx = a + K 2x 2x C ∫ a dx = a ln a + K a2 x +K ln a x x D ∫ a dx = a ln a + K B ∫ a x dx = Câu 5: Gieo đồng thời hai xúc sắc chế tạo cân đối Gọi B biến cố “Có xúc sắc xuất mặt chấm” Tính xác suất biến cố B: 11 A B C D 36 18 Câu 6: Cho tập A có 20 phần tử Hỏi tập A có tập hợp khác rỗng mà có số phần tử chẵn 220 A 220 B C 219 D 20 − −1 Câu 7: Đường cong hình đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = − x + 3x + B y = − x − x + C y = − x + 2x D y = − x + x + Câu 8: Trong không gian Oxyz , cho điểm A(2;5;4) Điểm đối xứng điểm A qua mặt phẳng (Oyz ) điểm A N (−2;5;4) B M (0;5;4) C P (0;−5;−4) D Q(2;−5;−4) 3n − Câu 9: Dãy số u n = bị chặn m bị chặn M Tính m2 + M2 n +1 19 37 39 A B 10 C D 4 a3 Câu 10: Cho hình chóp S ABC tích , đáy tam giác cạnh a Tính chiều cao h hình chóp cho A h = 4a B h = a C h = Câu 11: Với hai số thực dương a, b tùy ý đúng? A a = b log 3a D h = 4a log 5.log a − log b = Khẳng định khẳng định + log C a = b log B 2a + 3b = D a = 36b Câu 12: Giá trị lớn hàm số y = x ( − ln x ) đoạn [ 2;3] A max y = e B max y = − ln C max y = − ln [ 2;3] [ 2;3] [ 2;3 ] y = D max [ 2;3] Câu 13: Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất 5% quý theo hình thức lãi kép (sau tháng tính lãi cộng vào gốc) Sau tháng, người gửi thêm 50 triệu đồng với kì hạn lãi suất trước Tính tổng số tiền người nhận sau năm (Tính từ lần gửi tiền đầu tiên) A 177,676 triệu đồng B 176,676 triệu đồng C 178,676 triệu đồng D 179,676 triệu đồng Câu 14: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết A ( 1;0;1) , B ( 2;1; ) , D ( 1; −1;1) , C ' ( 4;5; −5 ) Tính thể tích khối hộp A B 10 C D Câu 15: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục đoạn [ −2;2] có đồ thị đường cong hình vẽ bên Tìm số nghiệm phương trình f ( x ) = đoạn [ −2; 2] A B C D Câu 16: Cho tứ diện ABCD với AB ⊥ (BCD) AB = a, đáy BCD tam giác cạnh 2a Góc hai mặt phẳng (ACD) (BCD) A 600 B 450 C 300 D 900 Câu 17: Tập nghiệm bất phương trình log (2 x − 1) < là: 2 A S = ( ; )   1 2 1 2 B S =  −∞; ÷   C S =  ; +∞ ÷   3 2 D S =  −∞; ÷ Câu 18: Một vật chuyển động theo quy luật s = t − t + 9t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 25 (m / s) B 89(m / s ) C 109(m / s) D 71(m / s ) Câu 19: Biết ( x1 , x hai nghiệm phương trình ) a + b với a, b hai số nguyên dương Tính a + b A a + b = 13 B a + b = 16 C a + b = 14 Câu 20: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên: x −∞ −1 − − y' + y +∞ x1 + 2x =  4x − 4x +  log  ÷+ 4x + = 6x 2x   D a + b = 11 +∞ −∞ Chọn khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến ( −1;1) C Hàm số nghịch biến ( −1; +∞ ) Câu 21: Biết ∫x B Hàm số đồng biến ( −1;1) D Hàm số đồng biến (0;4) x + 12 dx = a ln + b ln + c ln Tính S = 3a + 2b + c + 5x + A B -14 C -11 D -2 Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy SA = a Khoảng cách hai đường thẳng BD SA a a A B a C D a Câu 23: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy hình chữ nhật, AB = a, AD = a Biết SA ⊥ ( ABCD ) góc đường thẳng SC với mặt phẳng đáy 45° Thể tích khối chóp S ABCD bằng: a3 A a B 3a C a D Câu 24: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( 3; −2;3 ) ; B ( −1; 2;5 ) Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I ( 2; 0;8 ) B I ( −2; 2;1) C I ( 2; −2; −1) D I ( 1; 0; ) Câu 25: Biết ∫ −1 17 A 2 f ( x)dx = ∫ g( x )dx = −1 Tính I = −1 B ∫ [ x + f ( x) − 3g ( x)]dx −1 C 11 D Câu 26: Trong khơng gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AD = 2a Gọi M , N trung điểm AD BC Quay hình chữ nhật quanh trục MN , ta hình trụ Thể tích V hình trụ là: 2π a π a3 A V = π a B V = C V = π a D V = 3 Câu 27: Gọi S diện tích xung quanh hình nón tròn xoay sinh đoạn thẳng AC’ hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh b quay xung quang trục AA’ Diện tích S A πb B πb 2 C πb D πb Câu 28: Tìm hệ số x triển khai thành đa thức ( 2x + 3) 5 A −C8 B C8 3 C C8 D C8 Câu 29: Cho hàm số y = x + x − Biểu thức liên hệ giác trị cực đại ( yCÑ ) giá trị cực tiểu ( yCT ) là: A yCT = −3 yCÑ B yCÑ = − yCT C yCÑ = yCT D yCÑ = −3 yCT Câu 30: Cho hàm số y = 3x + Khẳng định sau ? x + 2x + A Đồ thị hàm số khơng có đường tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y = C Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang y=-3; y=3 D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y = −3 Câu 31: Xét hàm số f ( x ) liên tục đoạn [1,3] thỏa mãn f ( x) + f (1 − x) = x − x + Tính I =∫ f ( x) dx x3 A 20 B ln − C 3ln3 D ln3 Câu 32: Cho số thực dương a, b thỏa mãn log a = log12 b = log16 ( a + b ) Tính tỉ số T = b a 1+ 1+ −1+ B T = C T = D 2 Câu 33: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị y = f ′( x) cắt trục Ox ba điểm có hồnh độ a < b < c hình vẽ Mệnh đề đúng? A T = A f (b) > f ( a) > f (c) B f (c) > f (a ) > f (b) C f (c ) > f (b) > f (a) D f (a ) > f (c) > f (b) Câu 34: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C thuộc tia Ox, Oy, Oz (không trùng với gốc tọa độ) cho OA = a, OB = b, OC = c Giả sử M điểm thuộc miền tam giác ABC có khoảng cách đến mặt ( OBC ) , ( OCA ) , ( OAB ) 1, 2, Tính tổng S = a + b + c thể tích khối chóp O.ABC đạt giá trị nhỏ A S = B S = 18 C S = 24 D S = cos x −  π nghịch biến khoảng  0; ÷ cos x − m  2 A m ≤ B m ≤ ≤ m < C m > D m ≤ 2 Câu 36: Cho hàm số y = f(x) = x – 3mx + 3(m – 1)x – m3 + m Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y = f(|x|) có điểm cực trị A m ≥ B m < −1 C m > D − ≤ m < 1 Câu 37: Cho hình thang cong (H) giới hạn đường y = , x = , x = trục hoành Đường thẳng x 1  x = k,  < k < ÷ chia (H) thành hai phần có diện tích S1 S2 hình vẽ Tìm tất giá trị 2  thực k để S1 = 3S2 Câu 35: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = Câu 31: Xét hàm số f ( x ) liên tục đoạn [1,3] thỏa mãn f ( x) + f (1 − x) = x − x + Tính I = ∫ (1 + f ( x) )dx x3 A – ln3 B ln3 C + ln3 D ln − Câu 32: Cho số thực dương a, b thỏa mãn log a = log12 b = log16 ( a + b ) Tính tỉ số T = b a −1+ 1+ 1+ B T = C T = D T = 2 Câu 33: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị y = f ′( x) cắt trục Ox ba điểm có hồnh độ a < b < c hình vẽ Mệnh đề đúng? A A f (b) > f (a ) > f (c ) B f ( a) + f (c ) − f (b) > C f (c) > f (b) > f ( a) D f (a ) > f (c) > f (b) Câu 34: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A, B, C thuộc tia Ox, Oy, Oz (không trùng với gốc tọa độ) cho OA = a, OB = b, OC = c Giả sử M điểm thuộc miền tam giác ABC có khoảng cách đến mặt ( OBC ) , ( OCA ) , ( OAB ) 1, 2, Tính tổng S = a + b + c thể tích khối chóp O.ABC đạt giá trị nhỏ A S = 18 B S = C S = 24 D S = −2 x −2 x Câu 35: Biết ∫ e cos x.dx = (a sin x + b cos x).e + C Tính S = 13a − 26b 13 A 13 B -1 C D Câu 36: Cho hàm số y = f(x) = x – 3mx2 + 3(m2 – 1)x – m3 + m Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y = f(|x|) có điểm cực trị A m > B m < −1 C m ≥ D − < m ≤ ( H ) Câu 37: Câu 31 Cho hình thang cong giới y hạn đường y = , y = 0, x = 1, x = x Đường thẳng x = k ( < k < ) chia (H ) thành hai phần ( S1 ) ( S ) (hình vẽ bên) Cho hai hình ( S1 ) ( S ) quay quanh trục Ox ta thu hai y= x khối tròn xoay tích V1 V2 S1 S2 Xác định k để V1 = 2V2 x O k f(x)=1/x 15 A k = B k = ln C k = 25 D k = Câu 38: Tính tổng số từ đếm 2017 biết số khơng chia hết cho A 1358787 B 2037171 C 1356769 D 678386 f ( x) dx = 60 Câu 39: Cho hàm số f(x) hàm chẵn liên tục [-6;6] Biết ∫ x − 61 + 2019 Tính tích phân I = ∫ f ( x)dx A 15 B 60 C 120 D 30 Câu 40: Cho mặt phẳng (P): x + y – 2z - = 0, (Q): y -2y + z + = 0; (R) Lập phương trình mặt phẳng (α ) : ax + by + cz + d = chứa giao tuyến hai mặt phẳng (P), (Q) cho khoảng cách từ điểm M(1;1;1) tới mặt phẳng (α ) Biết a>0,b với ∀x ∈ (0;+∞), f (1) = 1; f ( x) = Mệnh đề 2x + A 53 < f (2) < 54 B < f (2) < C 55 < f (2) < 56 D 54 < f ( 2) < 55 −x + Câu 48: Đường thẳng d : y = x + a cắt đồ thị hàm số y = ( H ) hai điểm phân biệt A, B Gọi 2x −1 k1 , k2 hệ số góc tiếp tuyến với ( H ) A B Tìm a để tổng k1 + k2 đạt giá trị lớn A a = B a = −5 C a = −1 D a = Câu 99: Xét hàm số f ( x ) liên tục đoạn [1,3] thỏa mãn f ( x) + f (1 − x) = x − x + Tính I = ∫ (1 + f ( x) )dx x3 Câu 50: Cho mặt phẳng (P): x + y – 2z - = 0, (Q): y -2y + z + = 0; (R) Lập phương trình mặt phẳng (α ) : ax + by + cz + d = chứa giao tuyến hai mặt phẳng (P), (Q) cho khoảng cách từ điểm M(1;1;1) tới mặt phẳng (α ) Biết a>0,b
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU LAN 2 , DE THI THU LAN 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay