De kiem tra hoc ki 2 mon toan 12 so GDDT dong nai nam hoc 2016 2017

6 38 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:02

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI KIỂM TRA HỌC II LỚP 12 Năm học: 20162017 Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề 01 Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x )  sin x A  f  x  dx  cos 3x  C B B  f  x  dx  3cos 3x  C D Câu Tìm nguyên hàm hàm số g  x   3  g  x  dx  ln  x  C C  g  x  dx  3ln  x  C A Câu 3  5x A  h  x  dx  19  12 x   C  g  x  dx  ln  x  C D  g  x  dx  3ln   x   C B Cho hàm số h  x   19  12 x  Tìm  f  x  dx   cos 3x  C  f  x  dx  3cos 3x  C  h  x  dx : B  h  x  dx  96 19  12 x   C 7 1 9 D  h  x  dx  19  12 x   C 12 x  19   C 96 108 x Câu Tìm nguyên hàm hàm số f  x    x   C  h  x  dx  x ln x  C  f  x  dx  x.ln  x   8ln   C D  f  x  dx   x   C ln  ln  Câu Tìm nguyên hàm F  x  hàm số f  x    48 x   ln x Biết F 1  A  f  x  dx  ln  8x   x  x  C ln B  f  x  dx  ln 8 x   x  A F  x   24 x  x.ln x  12 x  x  B F  x   24 x  x.ln x  12 x  x  17 C F  x   24 x  x.ln x  12 x  x  D F  x   24 x  x.ln x  12 x  x  a Câu Tính I   25 x dx theo số thực a 25 A I  B I  C I  a.25a 1 25a  25a  ln 25 a 1 a 29   dx theo a Câu Cho a   0;  Tính J   cos x  2 A J  tan a B J  29 tan a C J  29.tan a 29 m 1  Câu Cho số thực m  Tính K      dx theo m x  1 4m  3 A K  B K   C K  2m   2.m m m D I   25a  1 ln 25 D J  29.cot a D K  4m3   2.m2  Câu Để tính H   x.sin12 x.dx phương pháp tích phân phần ta đặt u  x dv  sin12 xdx Tìm du tính H A du  H  C du  Mã đề 01  12  x H   12 B du  dx H   12 D du  dx H    12 Trang /6 Câu 10 Để tính M    x  1 x dx phương pháp tích phân phần ta đặt u  x  dv  dx Tìm du tính M x A du  M  3.ln   ln  C du  dx M  B du   ln  ln  2 x  x M   ln  ln  D du  dx M   ln  ln 2  m.e  n sin 25 x.dx  Cho  e Với m n số nguyên Tính k  m  n 25 e A k  B k  C k  1 D k  1 m 29  n Câu 12 Cho  28 x  1.dx  Với m n số nguyên Tính k  m  n 84 A k  30 B k  C k  28 D k  Câu 13 Tính diện tích S phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  ln x , trục hoành hai đường thẳng x  1, x  25 A S  25.ln 25  24 B S  50.ln  24 C S  25.ln 24  D S  25.ln 26  Câu 14 Cho hình phẳng H giới hạn đồ thị hàm số y  cos x , trục hoành hai đường thẳng x  0, x  2 Tính thể tích V khối tròn xoay sinh H quay quanh trục hoành cos 25 x Câu 11 A V  2 B V   C V     D V   Câu 15 Trên mặt phẳng tọa độ cho điểm M (6; 7) điểm biểu diễn số phức z Tìm a phần thực b phần ảo số phức z A a  6, b  B a  7, b  6 C a  6, b  7i D a  7, b  6i Câu 16 Tìm số phức liên hợp số phức z  (2  3i )(7  8i ) A z  10  37i B z  38  37i C z  10  37i D z  38  37i Câu 17 Tìm modun số phức z thỏa (1  3i ).z   5i A z  185 25 B z  290 C z  185 D z  185 số phức z   1  4i  z 15 8i 15 8i 15 8i 15 8i A  B  C  D       z 289 289 z 289 289 z 289 289 z 289 289 Câu 19 Cho z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình: z 8 z  20  , gọi M Câu 18 Tìm nghịch đảo điểm biểu diện số phức z1 mặt phẳng tọa độ Tìm M A M  4; 2  Câu 20 B M  8; 4  C M  8; 4  D M  4; 2  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm I  5; 0;5  trung điểm đoạn MN , biết M (1; 4; 7) Tìm tọa độ N A N  10; 4;3 B N  2; 2;6  C N  11; 4;3  D N  11; 4;3 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm độ điểm M  0;1;  , N  7;3;    P  5; 3;  Tìm toạ độ điểm Q cho MN  QP Câu 21 A Q 12;5;  Câu 22 B Q  12;5;  C Q  12; 5;  D Q  2; 1;  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M  3;1; 6  , N  3;5;  Phương trình mặt cầu  S  đường kính MN A x   y  3   z  3  22 Mã đề 01 B x   y  3   z  3  22 2 Trang /6 C x   y  3   z  3  22 2 D x   y  3   z  3  22 2 Câu 23 Trongkhônggianvớihệtọađộ Oxyz , chomặtcầu  S  cóphươngtrình x  y  z  x  10 y  20  Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu  S  A I  2; 5;  ; R  B I  2;5;  ; R  C I  2;5; 10  ; R  129 D I  4;10;0  ; R  Câu 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt phẳng  P  qua điểm E (0; 2;3); F (0; 3;1); G (1; 4; 2) Viết phương trình mặt phẳng  P  A ( P ) : x  y  z   C ( P) :3x  y  z   B ( P ) : 3x  y  z   D ( P ) : x  y  z   Câu 25 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt phẳng  P  qua ba điểm H (0; 0;3), K (0; 1; 0), L  9; 0;0  Viết phương trình mặt phẳng  P  x y z x y z x y z x y z A  P  :    B  P  :    C  P  :    D  P  :    1 1 3 1 1 Câu 26 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba mặt phẳng  P  : x  y  z   ,  Q  : x  15 y  10 z  20  ,  R  : x  18 y  12 z  24  Chọn mệnh đề bốn mệnh đề sau: A  P  / /  Q  Câu 27 B  P  cắt  Q  C  Q  cắt  R  D  R  / /  P  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm M 1;0; 2  Tính khoảng cách d1 từ điểm M đến mặt phẳng  P  tính khoảng cách d từ điểm M đến mặt phẳng  Oxy  A d1  C d1  Câu 28 10 d  21 B d1  10 21 d  21 10 10 21 d  D d1  d  20 21 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z  Viết phương trình mặt phẳng  Q  qua hai điểm H 1;0;  K  0; 2;  biết  Q  vng góc với  P A  Q  : x  y  z   B  Q  : x  y  z   C  Q  : x  y  z   D  Q  : x  y  z   Câu 29 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình đường thẳng d qua điểm M 1; 2;7  , biết d vng góc với  P  x 1 y  z  x  y 1 z  B d :     1 5 2 x 1 y  z  x 1 y  z  C d : D d :     1 5 1 5 Trong không gian với hệ trục tọa độ viết phương trình đường thẳng d Câu 30 Oxyz , qua hai điểm E  9; 8;8  F  10;6;8  A d :  x   19t  A d :  y  8  14t , t   z   t  Mã đề 01  x   19t  B d :  y  8  14t , t   z   Trang /6  x  10  19t  C d :  y   14t , t   z   t  Câu 31  x  10  19t  D d :  y   14t , t   z   Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng p : x y 1 z    2  x  1  t  q :  y   7t , t   Chọn mệnh đề bốn mệnh đề sau:  z   4t  A p / / q B p cắt q C p  q D p chéo q x 3 y 3 z Câu 32 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :   6 Viết phương trình đường thẳng  qua điểm M  6; 7;0  , biết  song song với d x6 y7 z   6 x 1 y  z  C  :   6 x6 y7 z   6 x6 y7 z D  :   A  : B  : x  y 1 z    1 mặt phẳng  P  : x  y  z   , gọi  Q  mặt phẳng  Oxz  Chọn mệnh đề bốn mệnh đề sau: B d   P  d cắt  Q  A d / /  P  d cắt  Q  Câu 33 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : C d cắt  P  d cắt  Q  D d / /  P  d / /  Q  x y  z 1   8 Viết phương trình mặt phẳng  P  vng góc với d , biết  P  qua điểm M  0; 8;1 Câu 34 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : A  P  : x  y  z  19  B  P  : x  y  z  27  C  P  : x  y  z  19  D  P  : 8 x  y  z  19  Câu 35 Tìm tập nghiệm S bất phương trình: x 3  x  C S   6;   A S   0;   B S   3;   D S   Câu 36 Tìm tập nghiệm S bất phương trình: log x  6log x  A S   0;6  B S   ;  C S   ;9  D S   0;9  Câu 37 Trong mặt phẳng hệ trục tọa độ Oxy , tập hợp T điểm biểu diễn số phức z thỏa z  10 phần ảo z A T đường tròn tâm O bán kính R  10 C T đường tròn tâm O bán kính R  B T   8;  ,  8;  D T   6;8  ,  6; 8  C âu 38 Tìm số phức z thỏa: 2iz  z  1  4i A z   2i B z   2i C z  1  2i D z  1  2i Câu 39 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z  16  Viết phương trình mặt cầu  S  có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng  P  A  S  :  x  3   y  1  z  16 B  S  :  x  3   y  1  z  C  S  :  x  3   y  1  z  16 D  S  :  x  3   y  1  z  16 2đề 01 2 2 2 Trang /6 Câu 40 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  P  : x  y  12 z    Q  : x  my  z   , với m tham số thựC Tìm m để mặt phẳng  P  song song với mặt phẳng  Q  tính khoảng cách d hai mặt phẳng  P   Q  2 B m  d  C m  d  D m  d  21 21 21 21 Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   A m  4 d  Câu 41 x y2 z2 , với m tham số thực khác Tìm m để đường thẳng    m song song với mặt phẳng  P  tính khoảng cách đường thẳng  mặt phẳng đường thẳng  :  P 11  1 Câu 42 Tìm giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y  x  ln(  x ) đoạn  1;   2 A M  ln m  B M  ln m  1  ln C M  m  1  ln D M  ln m   ln 2 Câu 43 Tìm tập nghiệm S bất phương trình:  log 25 x   3log 25 x   A m  d  11 B m  d  11 C m  d  11 A S   ; 25   625;   B S   0; 25  625;   C S   0; 25  625;   D S   625;   Câu 44 Tìm tập nghiệm S bất phương trình: x  4.3x   A S   0;1 B S  1;3 C S   ;1 D m  1 d  D S   0;1 Câu 45 Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  đồ thị hàm số y  3x  1 A S  B S  C S  D S  3 Câu 46 Cho hàm số y  x  (m  1) x  x , với m tham số thựC Tìm tập hợp M tham số thực m cho hàm số cho đạt cực tiểu điểm x  A M   B M  3 C M  3 D M  6 Câu 47 Cho hình tứ diện EFGH có EF vng góc với EG , EG vng góc với EH , EH vng góc với EF , biết EF  6a, EG  8a, EH  12a , với a  0, a   Gọi I , J tương ứng trung điểm hai cạnh FG , FH Tính khoảng cách d từ điểm F đến mặt phẳng  EIJ  theo a 12 29.a 29.a 24 29.a 29.a B d  C d  D d  29 29 29 29 Câu 48 Một lọ trống miệng đựng nước hình trụ tròn xoay có chiều cao 1, dm ; đường kính đáy dm ; đáy (dưới) lọ phẳng với bề dày không đổi 0,2 dm ; thành lọ với bề dày không đổi 0,2 dm ; thiết diện qua trục lọ hình vẽ; đổ vào lọ 2,5 dl nước (trước lọ khơng có nước vật khác) Tính gần khoảng cách k từ mặt nước lọ nước lặng yên đến mép lọ (quy tròn số đến hàng phần trăm, nghĩa làm tròn số đến hai chữ số sau dấu phảy) A d  Mã đề 01 Trang /6 A k  0,52 (dm) Câu 49 B k  1,18 (dm) C k  0,53 (dm) D k  0,51 (dm) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz ,cho mặt phẳng  P  : x  y  z   đường x 1 y  z    Biết đường thẳng d cắt mặt phẳng  P  điểm M Gọi N điểm thuộc 2 1 d cho MN  , gọi K hình chiếu vng góc điểm N mặt phẳng  P  Tính độ dài đoạn thẳng MK 7 21 105 A MK  B MK  C MK  D MK  7 105 21 Câu 50 Cho hình hộp MNPQ.M N PQ có cạnh 2a , với a  0, a   Biết   60, M   MQ  M MN  120 Tính thể tích V khối hộp MNPQ.M N PQ QMN thẳng d : A V  8a3 B V  2.a C V  2.a3 D V  2.a3 HẾT -ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B A D D C A C D D C A C B B A A D A D D C B B C A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D D B C D B A A C C D B A C D B B C A A C C A D D Mã đề 01 Trang /6 ... MQ  M MN  120  Tính thể tích V khối hộp MNPQ.M N PQ QMN thẳng d : A V  8a3 B V  2. a C V  2. a3 D V  2. a3 HẾT -ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B A D D C... EH  12a , với a  0, a   Gọi I , J tương ứng trung điểm hai cạnh FG , FH Tính khoảng cách d từ điểm F đến mặt phẳng  EIJ  theo a 12 29.a 29 .a 24 29 .a 29 .a B d  C d  D d  29 29 29 29 Câu... kính MN A x   y  3   z  3  22 Mã đề 01 B x   y  3   z  3  22 2 Trang /6 C x   y  3   z  3  22 2 D x   y  3   z  3  22 2 Câu 23 Trongkhônggianvớihệtọađộ Oxyz ,
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hoc ki 2 mon toan 12 so GDDT dong nai nam hoc 2016 2017 , De kiem tra hoc ki 2 mon toan 12 so GDDT dong nai nam hoc 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay