De khao sat chat luong

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:02

ĐỀ ƠN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 012 Câu 1: Đồ thị sau hàm số y = x3 − 3x + A B y = x3 − x − y = − x + 3x − y y = − x3 + 3x − C D Câu Gọi M n giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số x -2 y = sin 2 x − 3cos x A O -1 -4 Khi M+n −4 B C y= Câu 3: Tập xác định hàm số x= tan x cos x − D là: π   x ≠ + kπ   x ≠ k 2π π + k 2π x ≠ k 2π A B C Câu 4: Trong giới hạn sau đây, giới hạn lim 2n − −2 n − lim 2n − 3n3 −2n − lim D π  x ≠ + kπ    x ≠ π + kπ  2n − 3n −2 n + n lim + n3 2n − A B C D Câu 5: Có cách xếp chỗ bạn nữ bạn nam ngồi vào 10 ghế mà khơng có bạn nữ ngồi cạnh ghế thành hàng ngang A 6! 4! B 10! C 6! Câu 6: Tìm m để phương trình A m ≤ −13 B m ≤ 12 y= Câu 7: Cho hàm số phân biệt A m =  m = −4  C −x +1 x−2 B C74 5cos x − m sin x = m + m ≤ 24 D m ≥ 24 A74 D 6! có nghiệm có đồ thị ( C).Tìm m để đường thẳng m ≥  m ≤ −4  C y = x + m −1 cắt ( C) hai điểm −4 ≤ m ≤ D m >  m < −4  y = x3 − mx + (2m − 1) x − 3 Câu 8: Cho hàm số (m tham số) có đồ thị (Cm) Xác định m để (Cm) có điểm cực đại, cực tiểu nằm phía trục tung A m=2 B m3 D m >1 Mã đề 012- y= Câu 9: Giá trị m để đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số A m =1 B m=2 C m=3 D y = (m− 1)x3 + mx2 + (3m− 2)x Câu 10: Cho hàm số số (1) đồng biến tập xác định m ≥1 B A 2mx + x−m A(2;5) qua điểm m=4 (1) Tìm tất giá trị tham số m để hàm m ≤1 C m≤2 D m≥2 Câu 11: Một đoàn tàu chuyển động thẳng khởi hành từ nhà ga Quảng đường s(mét) đoàn tàu hàm số thời gian t(phút), hàm số s = 6t2 – t3 Thời điểm t( giây) mà vận tốc v(m/s) chuyển động đạt giá trị lớn là: A t = 6s B t = 4s C t = 2s D t = 3s sin x − 3sin x + = 0≤ x< Câu 12: Nghiệm phương trình lượng giác: π x= A x= B π x= C 3x − x x →1 x + x + π 5π x= D thõa điều kiện π là: lim Câu 13: A B − C y = log ( x + 3x − 1) − D Câu 14: Cho hàm số y' = A 2x + ( x + x − 1) ln y'= B 2x + x + 3x −1 y' = C ( x + x − 1) ln y'= D x ln x + 3x − 2 2016 C 2016 + C 2016 + C 2016 + + C 2016 Câu 15 Tổng : 2016 2016 +1 22016 − 42016 A B C D Câu 16 Trên mặt phẳng cho 12 điểm có điểm màu xanh điểm màu đỏ biết khơng có điểm thẳng hàng Số tam giác tạo thành có ba đỉnh màu từ điểm cho A 220 B 35 C 45 D 11 1320 Câu 17 Trong khai triển nhị thức (x − y) , hệ số x y A C 11 Câu 18: : Phương trình B C 11 log x + log x = C C 10 + C 10 D −C 11 có tập nghiệm là: Mã đề 012- A { 4} B Câu 19: Bất phương trình: f ( x) = Câu 20 Cho hàm số 35 B ( −1;3) B x3 x − + − +C x 3 B Câu 23: Cho hàm số y = f ( x) C 1 y = − x2 − x ∫ a ( x − 4) C [ a; b ] x = a, x = b qua phép quay tâm d ′ : x + y +1 = A ∫ + ( y − 1) = ( x + 4) ( C) + ( y + 1) = B là: d ′ : x + 3y +1 = C d : 3x − y + = d ′ : 3x − y + = ( C ') Tvur qua : x + y + 8x + y − = D , cho đường thẳng f ( x ) dx D C , góc quay Câu a Ảnh 900 b b Trong mặt phẳng tọa độ O x3 x + + +C x 3 D C ( x − 4) ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ ) ∫ f ( x)dx đường tròn + ( y − 1) = là: là: f ( x ) dx 17 Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong Oxy d D ( C ) : x2 + y − 2x + y − = f '( x) ≥ a B Câu 25 D x3 x − − +C x 3 b A − B [ −1;3] a ∫ f ( x)dx Câu 24: Cho 37 Tập nghiệm bất phương trình liên tục đoạn b ur v ( 3;3) D ( −3;1) C , trục hoành, đường thẳng A 1   ;3÷ 2  − x3 x − − − +C x 3 y = f ( x) D Câu 22: Nguyên hàm hàm số A Khi f ( x ) = x − 3x − x + Câu21 Cho hàm số { 5} f ' (3) 15 A C 4x +1 − x +1 x−2 { 2; 5} có tập nghiệm là:  6  1; ÷  5 B ( −∞; −1) ∩ ( 3; +∞ ) C log2 ( 3x − 2) > log2 ( − 5x) A (0; +∞) A { 3} , ảnh D d′ đường thẳng d′ : x − y + = Mã đề 012- Câu 26: Nguyên hàm hàm số A cos x + C B y = sin x là: 2sin2x + C C Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn hàm số A B y = x2 + C 2x − sin2x + C y = 3− x x = D D sin x + C là: π /2 ∫ (sin x − cos x)dx Câu 28: Tích phân bằng: π 2 A B C D Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vng góc với đáy Khẳng định sau ? A ( SBD) ⊥ ( SAC ) B Câu 30 Cho hình chóp vng góc với ( SBC ) ⊥ ( SIA) S ABCD ( ABCD ) biết có đáy C ABCD AD = a ( SDC ) ⊥ ( SAI ) D ( SCD) ⊥ ( SAD) ( SAB), ( SAD) hình chữ nhật Biết hai mặt phẳng , góc đường thẳng SD ( ABCD ) 450 Tính SA A a B a C a 15 D a z Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn đẳng thức z + (1 + i) = + 2i Môđun z là: A 10 Câu 32: Cho số phức B z C 2 D z −1 + i = thỏa Chọn phát biểu đúng: z A Tập hợp điểm biểu diễn số phức đường thẳng z B Tập hợp điểm biểu diễn số phức đường Parabol C Tập hợp điểm biểu diễn số phức D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z z đường tròn có bán kính đường tròn có bán kính đề 012- Câu 33: Nếu z = - 3i z3 bằng: A -46 - 9i B 46 + 9i C 54 - 27i z + 2z = ( − i ) ( − i ) D 27 + 24i Câu 34: Phần ảo số phức A 13 B Câu 35: Cho khối chóp đường cao là: A 2a B z −13 S.ABC thỏa mãn C −9 là: D có diện tích mặt đáy thể tích a C 6a D a a3 a3 Độ dài 2a 3 AB = a SA ⊥ ( ABC ) Câu 36: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vng cân B; , SB hợp với đáy góc 45 Thể tích khối chóp S.ABC tính theo a bằng: a3 6a Cạnh bên a3 3 A B C D Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a; hình chiếu S (ABCD) trùng SD = với trung điểm cạnh AB; cạnh bên a 3 a 3 a 3a Thể tích khối chóp S.ABCD tính theo a bằng: a3 3 A B C D Câu 38: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A’BC) a A a 15 Khi thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ tính theo a bằng: 3 B a C a3 12 Câu 39: Cho tam giác ABC vng A có AC ·ABC = 30o D 3a cạnh góc vng AC = 2a quay quanh cạnh tạo thành hình nón tròn xoay có diện tích xung quanh bằng: 8π a 16π a πa 3 2π a A B C D Câu 40: Người ta xếp viên bi có bán kính r vào bình hình trụ cho tất viên bi tiếp xúc với đáy, viên bi nằm tiếp xúc với viên bi xung quanh viên bi xung quanh tiếp xúc với đường sinh bình hình trụ Khi diện tích đáy bình hình trụ là: A 16πr2 B 18πr2 C 9πr2 D 36πr2 Mã đề 012- Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 1, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng: A 5π 15 54 B 5π 15 72 C 5π 15 24 D 4π 27 Câu 42: Một tứ diện cạnh a có đỉnh trùng với đỉnh hình nón, ba đỉnh lại nằm đường tròn đáy hình nón Diện tích xung quanh hình nón là: A π a2 3 B π a2 C π a2 D π a2 2x + 3y − z + = Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho phương trình mặt phẳng (P) Vectơ rsau vectơ r pháp tuyến mặtrphẳng (P) r A n = (2;3;1) B n = (2;3; −1) ( P) Câu 44: Mặt phẳng điểm sau ? A M (0; 2; −1) C n = (2,3,0) A(1;0;1), B (2;1;3) qua điểm cách M (1;1;1) B D O n = (3; −1;0) ( P) khoảng lớn M (3; 2;1) C D qua M ( −1;1;1) Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;-1;5) B(0;0;1) Mặt phẳng (P) chứa A, B song song với Oy có phương trình A 4x + y − z +1 = B 2x + z − = C 4x − z +1 = D y + 4z −1 =  x = − mt  d :  y = 5+ t , t ∈ ¡  z = −6 + 3t Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, cho đường thẳng Mặt phẳng (P) có phương trình x +y +3z -3 = Mặt phẳng ( P) vng góc d khi: A m = -1 B m = -3 C m = -2 D m =1  x = + 3t  d :  y = 5− 4t , t ∈ ¡  z = −6 + 7t Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ vng góc Oxyz, cho đường thẳng điểm A(1;2;3) Phương trình mặt phẳng qua A vng góc với đường thẳng d là: A x +y + z – = B x +y + 3z – 20 = C 3x –4y + 7z – 16 = D 2x –5y -6z – = đề 012- Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ vng góc Oxyz, cho mp(P) : x + 2y + z – = đường d: x +1 y z + = = thẳng Phương trình đường thẳng ∆ nằm mặt phẳng (P), đồng thời cắt vng góc với đường thẳng d là: A C x − y −1 z −1 = = −1 −3 B x −1 y + z −1 = = −1 D Câu 49: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng B ( 3; 2; −1) x −1 y −1 z −1 = = x +1 y + z −1 = = −1 ( P ) : 2x + y − 2z +1 = hai điểm A ( 1; −2;3) , Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B vng góc với (P) A C x + y + 3z − = B x + y + 3z − = D x + y + 3z −1 = x + y + 3z − = Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(2;0;1), mp (P): thẳng (d): x −1 y z − = = ( x − 2) A C ( x + 2) 2 đường Lập phương trình mặt cầu (S) tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) + y + ( z − 1) = 16 2 + y + ( z + 1) = 2x − y + z +1 = B ( x + 2) + y + ( z + 1) = 16 ( x − 2) + y + ( z − 1) = 2 D HẾT đề 012-
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat chat luong , De khao sat chat luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay