De 5818

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:02

LUYỆN ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 SỐ 58 Ngày 29 tháng năm 2018  3   Câu 1: Giá trị lớn hàm số y = x − x + đoạn 0;  là: A B Câu 2: Biết đồ thị hàm số y = C D 31 2x −1 cắt trục Ox, Oy hai điểm phân biệt A, B Tính diện tích S tam x+3 giác OAB A S = 12 B S = C S = D S = Câu 3: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số sau A y = − x + x B y = x − x C y = − x + x D y = x + x − x − đây? Câu 4: Rút gọn biểu thức P = x x với x > A P = x Câu 5: Cho ∫ B P = f ( x ) dx = a, ∫ f ( x ) dx = b Khi A − a − b 2 C P = x x D P = x ∫ f ( x ) dx bằng: B b − a C a + b ( ) D a − b 2 Câu 6: Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ' ( x ) = x − x ( x + ) , ∀ x ∈ ¡ Số điểm cực tri hàm số là: A B C D Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A ( 1; 2; −3) , B ( −3; 2;9 ) Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình là: A x + x + 10 = B −4 x + 12 z − 10 = C x − y + 10 = D x − z + 10 = Câu 8: Cho a, b > 0; a, b ≠ x, y hai số thực dương Trong mệnh đề đây, mệnh đề sai? A log a ( xy ) = log a x + log a y C log a B log b a.log a x = log b x 1 = x log a x D log a Câu 9: Biết đồ thi ( ̣ C) hàm số y = x = log a x − log a y y x2 − x + có hai điểm cực trị Đường thẳng qua hai điểm cực tri c ̣ đồ thi x −1 ̣(C) cắt trục hoành ta ̣i điểm M có hồnh độ xM bằng: A xM = − B xM = −2 C xM = D xM = + Câu 10: Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đơi vng góc với Gọi H hình chiếu O mặt phẳng (ABC) Mệnh đề sau đúng? A H trọng tâm tam giác ABC B H trung điểm BC C H trực tâm tam giác ABC D H trung điểm AC Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có tất cạnh a Gọi M, N trung điểm AD SD Số đo góc hai đường thẳng MN SC A 450 B 600 C 300 D 900 x2 + x +3 Câu 12: Cho hàm số y =  ÷ π  Tìm khẳng định A Hàm số đồng biến ¡ B Hàm số nghịch biến ¡ C Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; −1) D Hàm số đồng biến khoảng ( −∞; −1) Câu 13: Cho hàm số y = x−a có đồ thị hình vẽ bên Tính giá trị bx + c biểu thức P = a + b + c A P = −3 B P = C P = D P = Câu 14: Tổng tất nghiệm thực phương trình log ( x − 3) + log ( x − ) = A B + C − x −1  2017  Câu 15: Tìm tập nghiệm bất phương trình  ÷  2018  A ( 2; +∞ ) B ( −∞; ) D + − x+3  2017  > ÷  2018  C [ 2; +∞ ) D ( −∞; 2] Câu 16: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức tiền lãi cộng vào vốn kỳ kế tiếp) Ban đầu người gửi với kỳ hạn tháng, lãi suất 2,1%/kỳ hạn, sau năm người thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn tháng với lãi suất 0,65%/tháng Tính tổng số tiền lãi nhận (làm tròn đến nghìn đồng) sau năm A 98217000 đồng B 98215000 đồng C 98562000 đồng D 98560000 đồng Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi H hình chiếu vng góc M ( 2;0;1) lên đường thẳng ∆: x −1 y z − = = Tìm tọa độ điểm H A H ( 2; 2;3) B H ( 0; −2;1) C H ( 1;0; ) D H ( −1; −4;0 ) x Câu 18: Biết đồ thị (C) hình bên đồ thị hàm số y = a ( a > 0, a ≠ 1) Gọi (C’) đường đối xứng với (C) qua đường thẳng y = x Hỏi (C’) đồ thị hàm số đây? A y = log x B y = x x 1 C y =  ÷ 2 D y = log x Câu 19: Cho hàm số y = f ( x ) xác định ¡ \ { 1} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ x f '( x) −∞ -1 - +∞ + + +∞ f ( x) -1 −∞ − Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m cho phương trình f ( x ) = m có ba nghiệm thực phân biệt ( A − 2; −1 ( ) B − 2; −1 C ( −1;1] D ( −1;1) Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình vng cạnh a, SA vng góc với mặt phẳng (ABCD); M, N hai điểm nằm hai cạnh BC, CD Đặt BM = x, DN = y ( < x, y < a ) Hệ thức liên hệ x y để hai mặt phẳng (SAM) (SMN) vng góc với là: 2 A x + a = a ( x + y ) 2 B x + a = a ( x + y ) 2 C x + 2a = a ( x + y ) 2 D x + a = a ( x + y ) π  cos x ÷ 2  Câu 21: Tập xác định hàm số y = tan  A ¡ \ { 0} B ¡ \ { 0; π }  π   2 D ¡ \ { kπ } 2π + k 2π D x = C ¡ \  k Câu 22: Giải phương trình 2sin x + sin x = A x = − π + kπ B x = π + kπ Câu 23: Khối mười hai mặt có cạnh? A 30 cạnh B 12 cạnh C 16 cạnh C x = π + kπ D 20 cạnh Câu 24: Một đám vi khuẩn ngày thứ x có số lượng N ( x ) Biết N ' ( x ) = 2000 lúc đầu số lượng vi 1+ x khuẩn 5000 Vậy ngày thứ 12 số lượng vi khuẩn (sau làm tròn) con? A 10130 B 5130 C 5154 D 10132 Câu 25: Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển nhị thức Newton ( + x ) ( + x ) 11 A 4620 B 1380 C 9405 D 2890 Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I ( 1; −2;3) Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với trục Oy là: A ( x − 1) + ( y + ) + ( z − 3) = 10 B ( x − 1) + ( y + ) + ( z − 3) = C ( x − 1) + ( y + ) + ( z − 3) = D ( x − 1) + ( y + ) + ( z − 3) = 16 2 2 2 2 2 2 Câu 27: Gọi A tập số tự nhiên có chữ số đơi khác tạo từ chữ số 0, 1, 2, 3, 4, Từ A chọn ngẫu nhiên số Tính xác suất để số chọn có chữ số chữ số đứng cạnh A 25 B Câu 28: Cho hàm số y = 15 C 25 D 15 x−2 Tìm khẳng định x+3 A Hàm số xác định ¡ \ { 3} B Hàm số đồng biến ¡ \ { −3} C Hàm số nghịch biến khoảng xác định D Hàm số đồng biến khoảng xác định Câu 29: Hình trụ (T) sinh quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB Biết AC = 2a ·ACB = 450 Diện tích tồn phần Stp hình trụ (T) là: A Stp = 16π a B Stp = 10π a Câu 30: Cho ∫ f(x C Stp = 12π a D Stp = 8π a + 1) x dx = Khi I = ∫ f ( x ) dx A 2 B C -1 D ∫ Câu 31: Tìm nguyên hàm I = x cos xdx A I = x sin x + C B I = x sin x + cos x + C C I = x sin x − cosx + C D I = x cos x + C b Câu 32: Biết ∫ ( x − 1) dx = Khẳng định sau đúng? a A b − a = B a − b = a − b + C b − a = b − a + D a − b = Câu 33: Một giải thi đấu bóng đá quốc gia có 16 đội thi đấu vòng tròn lượt tính điểm Hai đội đấu với trận Sau trận đấu, đội thắng điểm, đội thua điểm, hòa đội điểm Sau giải đấu, Ban tổ chức thống kê 80 trận hòa Hỏi tổng số điểm tất đội sau giải đấu bao nhiêu? A 720 B 560 C 280 D 640  3π  ;10π    Câu 34: Số nghiệm thực phương trình sin x + = đoạn  − A 12 B 11 C 20 D 21 Câu 35: Thể tích khối cầu ngoại tiếp bát diện có cạnh a 3π a A 2π a B 2π a C D 2π a Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( 2;1;0 ) đường thẳng d có phương trình d: x −1 y +1 z = = Phương trình đường thẳng ∆ qua điểm, M cắt vng góc với đường thẳng d là: −1 A x − y −1 z x − y −1 z = = B = = −4 −2 −1 −4 C x − y −1 z = = −1 −3 D x − − y −1 z = = −3 −4 −2 Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M ( 1; 2;3) Gọi (P) mặt phẳng qua điểm Mvà cách gốc tọa độ O khoảng lớn nhất, mặt phẳng (P) cắt trục tọa độ điểm A,B,C Tính thể tích khối chóp O.ABC A 1372 B 686 C 524 D 343 ( ) Câu 38: Số giá trị thực tham số m để phương trình ( sin x − 1) cos x − ( 2m + 1) cos x + m = có nghiệm thực thuộc đoạn [ 0; 2π ] A B C D Vô số Câu 39: Tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A B C x+2 16 − x D Câu 40: Tập tất giá trị tham số m để hàm số y = ln ( cos x + ) − mx + đồng biến ¡   1 A  −∞; −    B  −∞; −    3     C  − ; +∞ ÷     D  − ; +∞ ÷ Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a Gọi E, F trung điểm cạnh SB, SC Biết mặt phẳng (AEF) vng góc với mặt phẳng (SBC) Tính thể tích khối chóp S.ABC A a3 24 B a3 C a3 24 D a3 12 Câu 42: Xét hàm số f ( x ) liên tục đoạn [ 0;1] thỏa mãn f ( x ) + f ( − x ) = − x Tính I = A π B π C π 20 D ∫ f ( x ) dx π 16 Câu 43: Diện tích tồn phần hình nón có khoảng cách từ tâm đáy đến đường sinh trục tam giác thiết diện qua A 16π B 8π D 12π C 20π Câu 44: Cho đa giác 100 đỉnh nội tiếp đường tròn Số tam giác tù tạo thành từ 100 đỉnh đa giác A 44100 B 78400 C 117600 D 58800 Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh bên 2a, đáy hình chữ nhật ABCD có uuur uuur r AB = 2a, AD = a Gọi K điểm thuộc BC cho 3BK + 2CK = Tính khoảng cách hai đường thẳng AD SK A 165a 15 165a 15 B C 135a 15 135a 15 D Câu 46: Xét phương trình ax − x + bx − = với a, b số thực, a ≠ 0, a ≠ b cho nghiệm số thực dương Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = A 15 B 5a − 3ab + a2 ( b − a ) C 11 D 12 Câu 47: Cho tham số thực a Biết phương trình e x − e − x = cos ax có nghiệm thực phân biệt Hỏi phương trình e x − e − x = cos ax + có nghiệm thực phân biệt? A B C 10 D 11 Câu 48: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục ¡ Đồ thị hàm số y = f '( x) hình bên Đặt g ( x ) = f ( x ) − ( x + 1) Mệnh đề đúng? g ( x ) = g ( 1) A [ −3;3] g ( x ) = g ( 1) B max [ −3;3] g ( x ) = g ( 3) C [ −3;3] D Không tồn giá trị nhỏ g ( x ) [ −3;3] Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành ABCD Gọi M, N, P, Q trọng tâm tam giác SAB, SBC, SCD, SDA Biết thể tích khối chóp S.MNPQ V, thể tích khối chóp S.ABCD A 27V 9 2 B  ÷ V C 9V D 81V Câu 50: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác ABC vng A, AC = a, ·ACB = 600 Đường thẳng BC’ tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ cho A 2a 3 B a C a 3 D a 3 Đáp án 1-B 11-D 21-D 31-B 41-A 2-A 12-D 22-B 32-C 42-C 3-A 13-A 23-A 33-D 43-D 4-B 14-B 24-A 34-A 44-C 5-D 15-B 25-C 35-C 45-A 6-C 16-A 26-A 36-A 46-D 7-D 17-C 27-C 37-B 47-C 8-C 18-D 28-C 38-B 48-B 9-C 19-B 29-A 39-D 49-A 10-C 20-B 30-D 40-B 50-B
- Xem thêm -

Xem thêm: De 5818 , De 5818

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay