De 5718

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:02

ĐỀ LUYỆN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 SỐ 57 Ngày 27 tháng năm 2018 Câu 1: Giả sử k số thực lớn cho bất đẳng thức A B Câu 2: Cho hàm số 1 k �� 0; � Khi giá trị k    với x �� sin x x  � 2� C D y  f  x  xác định �\  0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau � x y' y - � + � - � 1 � Chọn khẳng định A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng Câu 3: Cho hàm số B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số có D Đồ thị hàm số khơng có tiệm đứng tiệm cận ngang y  a x với  a �1 có đồ thị  C  Chọn khẳng định sai A Đồ thị  C đối xứng với đồ thị hàm số B Đồ thị  C khơng có tiệm cận C Đồ thị  C  lên từ trái sang phải a  Câu 4: Cho hình thang cân y  log a x qua đường phân giác góc phần tư thứ D Đồ thị  C  qua điểm có tọa độ  0;1 ABCD; AB / / CD; AB  2; CD  Khi quay hình thang quanh trục CD thu khối tròn xoay tích 6 Diện tích hình thang ABCD bằng: A Câu 5: Cho A B log 45  a  C C Câu 6: Cho phương trình:  cosx  1  cos x  mcosx  A m  1 B m �1 m � B Câu 8: Giá trị lớn hàm số A  Câu 9: Nếu A B 1  x2 x D 4 B � 2 �  msin x Phương trình có hai nghiệm thuộc đoạn � 0; khi: � � � D 1 1  m � y  log   x  mx  2m  1 xác định với x � l ;  m� C m C 10 D m D 89 3 y   x  x 41 f  x  dx   ln x  C � x f  x   C 1 �m �1 Câu 7: Tìm tất giá trị m để hàm số A D log  b , a, b, c �� Tính tổng a  b  c log  c B với x � 0; � hàm số f  x  f  x  x  2x C f  x  1  ln  x  D f  x     x x 2x Câu 10: Cho hình lập phương  AB ' D '  BC ' D  bằng: 3 A ABCD.A ' B ' C ' D ' có tất cạnh Khoảng cách hai mặt phẳng B C 3 D Câu 11: Một hình trụ có bán kính đáy a, chu vi thiết diện qua trục 10a Thể tích khối trụ cho bằng: A  a3 B 5 a C 4 a D 3 a Câu 12: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: A Khối tứ diện khối đa diện lồi B Lắp ghép hai khối hộp khối đa diện lồi C Khối lập phương khối đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác khối đa diện lồi x A  xB A x A  xB  Câu 14: Cho phương trình 2x 1 hai điểm phân biệt A, B có hồnh độ x A , xB Khi x 1 y  x  cắt đồ thị y  Câu 13: Biết đường thẳng B x A  xB  x A  xB  C D x A  xB  cos x  sin x   Khẳng định đúng? cos3 x A Phương trình cho vơ nghiệm B Nghiệm âm lớn phương trình x  C Phương trình tương đương với phương trình  sinx  1  2sin D Điều kiện xác định phương trình x  1  cosx(3  4cos x) �0 Câu 15: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án Hỏi hàm số nào? y  x4  4x2  A B y  x4  x2  C Câu 16: Tính tổng tất nghiệm phương trình sau A 5 B Câu 17: Tính y  x4  x2  D y   x4  4x2  D  32 x 8  4.3x 5  27  C 27 27 F X � x cos xdx ta kết A F  X   x sin x  cos x  C B F  X    x sin x  cos x  C C F  X   x sin x  cos x  C D F  X    x sin x  cos x  C Câu 18: Cho a  Mệnh đề sau đúng? A a2 1 a B Câu 19: Cho hàm số a f ' x f  x 0 + a C D a  a a -  a + � � 2016 � Hỏi phương trình A  y  f  x  xác định, liên tục � có bảng biến thiên � x 1 f  x  có nghiệm thực phân biệt? e B C D 2017 Câu 20: Một người gửi tiết kiệm số tiền 80 000 000 đồng với lãi suất 6,9% / năm Biết tiền lãi hàng năm nhập vào tiền gốc, hỏi sau năm người có rút gốc lãi số tiền gần với số sau đây? A 116570 000 đồng B 107 667 000 đồng  P  : x  y  z   Mặt phẳng  Q  x  y  B Câu 22: Cho hình chóp chứa A, B vng góc với mặt phẳng  3x  y  x   C x y z20 P  Mặt phẳng (Q) có phương trình là: D 3x  y  x   S ABCD đáy hình chữ nhật tâm O; AB  a, AD  a 3, SA  3a, SO vng góc với mặt đáy  ABCD  Thể tích khối chop S.ABC bằng: A a Câu 23: Cho hình chóp D 111680 000 đồng Oxyz cho A  1; 1;  ; B  2;1;1 mặt phẳng Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ A C 105370 000 đồng B 2a a3 C D 2a S ABC có đáy ABC tam giác cân A , mặt phẳng (SBC) vng góc với mặt phẳng (ABC) SA  SB  AB  AC  a; SC  a Diện tích xung quanh mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng: A 2 a B  a2 C y Câu 24: Có tất giá trị nguyên m để hàm số A B 8 a C D 4 a xm đồng biến khoảng xác định? mx  D AB  AC  a 5; ; A'B tạo với mặt đáy lăng Câu 25: Lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng cân A; trụ góc 60o Thể tích khối lăng trụ bằng: A a3 B 5a 15 C 5a 3 D y  x3  x  x  A x  1 Câu 26: Tìm điểm cực tiểu hàm số 4a B x  C x  3 D x  Câu 27: Biết F  x  nguyên hàm hàm số f  x   sin x đồ thị hàm số y  F  x  qua điểm M  0;1 Tính � � F � � �2 � A � � F � � �2 � B Câu 28: Cho hình chóp S ABC có � � F � � �2 � C � � F � � �2 � D � � F � � 1 �2 � SA  x; BC  y; AB  AC  SB  SC  Thể tích khối chóp S ABC lớn tổng x  y bằng: A Câu 29: Cho hàm số y  a x , y  log b x, y  log c x có đồ thị hình vẽ B C D Chọn khẳng định A cba B bac C abc D bca Câu 30: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số biến khoảng  �; � Câu 31: Hình chóp bằng: A  �; 1 B  1;1 C y  ln  x  1  mx  đồng  1;1 D  �; 1 S ABCD đáy hình vng cạnh a, SA   ABCD  ; SA  a Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) A a B a C 2a D a Câu 32: Chọn khẳng định A 32 x dx  � 32 x C ln B 32 x dx  � Câu 33: Cho hình nón có độ dài đường sinh A 2 a B 9x C ln C 32 x C ln D 32 x dx  � 32 x 1 C 2x 1 l  4a bán kính đáy r  a Diện tích xung quanh hình nón bằng: 4 a 3 Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ 32 x dx  � C 8 a D 4 a Oxyz cho mặt cầu có phương trình: x  y  z  x  y  z   Mặt cầu có tâm I bán kính R là: A I  1; 2; 3 R  B I  1; 2;3 R  Câu 35: Giả sử m giá trị thực thỏa mãn đồ thị hàm số Chọn khẳng định A m Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ B 1  m  I  1; 2;3 R  C D I  1; 2; 3 R  y  x3  x  2m  cắt trục hoành ba điểm phân biệt cách C 1  m 2 D  m 1 Oxyz cho I  1;0; 1 ; A  2; 2; 3  Mặt cầu (S) tâm I qua điểm A có phương trình là: A  x  1  y   z  1  B  x  1  y   z  1  C  x  1  y   z  1  D  x  1  y   z  1  2 2 Câu 37: Trong đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ngành y tế chợ X, ban quản lý chợ lấy 15 mẫu thịt lợn có mẫu quầy A, mẫu quầy B, mẫu quầy C Đoàn kiểm tra lấy ngẫu nhiên mẫu để phân tích xem thịt lợn có chứa hóa chất tạo nạc hay khơng Xác suất để mẫu thịt quầy A, B, C chọn bằng: A 43 91 B 91 Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ C 48 91 D 87 91 Oxyz cho H  2;1;1 Gọi (P) mặt phẳng qua H cắt trục tọa độ A; B; C cho H trực tâm tam giác ABC Phương trình mặt phẳng (P) là: A 2x  y  z   Câu 39: Phương trình B x  2y  z   C x  y  2z   c os x  tan x có số nghiệm thuộc khoảng c os x D 2x  y  z   �� 0; �là: A � � 2� B Câu 40: Khẳng định sau đúng:   k 2 ; k �� A c osx  1 � x    k 2 ; k �� B c osx  � x  C sin x  � x  k 2 ; k �� D tan x  � x  k 2 ; k �� Câu 41: Bất phương trình A log  x    log  x  1 có nghiệm nguyên? B C Câu 42: Tìm m để phương trình sau có nghiệm: A m � D D  �m �1 sin x   m  1 c osx  2m  m 1 � � B � m � Câu 43: Thể tích khối tứ diện cạnh a bằng: C  1 �m � C D A a3 B a3 6 C 3a D a3 Câu 44: Cho đa giác 20 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O Chọn ngẫu nhiên đỉnh đa giác Xác suất để đỉnh chọn đỉnh hình chữ nhật bằng: A 216 B 969 Câu 45: Biết n số nguyên dương thỏa mãn   3x  A 2n 323 D An3  An2  100 Hệ số x khai triển bằng: 35 C105 Câu 46: Cho tổng A C B 35 C125 C 35 C105 D 65 C105 D 22016 2017 S  C2017  C2017   C2017 Giá trị tổng S bằng: 22018 B 22017 C 22017  0; 1; 2; 3; 5; lập số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đơi khác phải có mặt Câu 47: Từ chữ số chữ số A 108 số Câu 48: Biết B 228 số C f  x  dx  x ln  3x  1  C với � 36 số D 144 số �1 � x �� ; �� Khẳng định sau ? �9 � A f  3x  dx  x ln  x  1  C � B f  3x  dx  x ln  3x  1  C � C f  3x  dx  x ln  x  1  C � D f  3x  dx  3x ln  x  1  C � Câu 49: Tính tổng tất nghiệm phương trình A 2  B Câu 50: Cho hình chóp 2 x3  x  3x  log   x  1  x  x  x 1 C D 2  S ABC có đáy ABC tam giác vuông B, BC  2a, SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  2a Gọi M trung điểm AC Khoảng cách hai đường thẳng AB SM bằng: A 2a 39 13 B a 39 13 C 2a 13 D 2a 13 Đáp án 1-C 11-D 21-D 31-B 41-B 2-C 12-B 22-C 32-C 42-D 3-B 13-A 23-D 33-D 43-D 4-A 14-A 24-C 34-B 44-C 5-A 15-B 25-B 35-D 45-A 6-D 16-A 26-B 36-D 46-C 7-B 17-C 27-C 37-C 47-A 8-C 18-B 28-C 38-A 48-A 9-A 19-A 29-A 39-D 49-B 10-B 20-D 30-D 40-A 50-A
- Xem thêm -

Xem thêm: De 5718 , De 5718

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay