De 5618

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:02

LUYỆN ĐỀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 SỐ 56 Ngày 26 tháng năm 2018 Câu 1: Hàm số y   x  x  x  nghịch biến khoảng sau đây? 1� 2� � � �1 �2 �;  � A � � �  ; �� B � C  �;1 D  �; � 3x4  2x  x�� 5x4  3x  Câu 2: Tính L  lim A L  B L  C L  D L  � Câu 3: Từ điểm A, B, C , D, E khơng có ba điểm thẳng hàng Ta lập tam giác mà đỉnh tam giác lấy từ điểm A, B, C , D, E A C5  10 B A5  60 C P5  120 D P3  r r r Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba vectơ: a  (2; 5;3) , b   0; 2; 1 , c   1;7;  Tìm tọa độ u r r r r vectơ d  a  4b  2c A (0; 27;3) B  1; 2; 7  C  0; 27;3 D  0; 27; 3 Câu 5: Hàm số y  x  x  x  có điểm cực trị? A B Câu 6: Tính nguyên hàm I  A I  2x 3x  C ln ln 2 � x   dx B I  C D x ln ln  x C 2x C I  ln ln  C D I   ln ln  C x2  x  đoạn  2;1 2 x y  1; y  2 B xmax x� 2;1 � 2;1 Câu 7: Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  y  1; y  A xmax x� 2;1 � 2;1 y  0; y  2 y  1; y  1 C xmax D xmax x� 2;1 x� 2;1 � 2;1 � 2;1 Câu 8: Hàm số sau gọi hàm số lũy thừa ? A y  x 3 B y  3 x C y  e x D y  ln x Câu 9: Trong khẳng định đây,khẳng định sai? � dx  � f  x  dx.� g  x  dx �f  x  g  x  � � � f '  x  dx  f  x   C C � A � dx  � f  x  dx �� g  x  dx �f  x  �g  x  � � � kf  x  dx  k � f  x  dx D � B Câu 10: Hàm số sau có tập xác định � B y  tan x A y  sin x C y  cos x D y  cot( x  1) Câu 11: Hàm số sau có đồ thị hình vẽ ? A y  x  3x  B y   x  x  C y  x  3x  D y   x  x  Câu 12: Tính thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a A a � B a � Câu 13: Tìm đạo hàm hàm số y  log x A y '  x ln 3 C a � B y '  x D a � C y '  x ln10 D y '  3x ln r r r Câu 14: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba vectơ a  1;1;0  , b  1;10  , c  1;1;1 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? r A a  r B c  r r r C a  b r D c  b ( x)  bao nhiêu? x  Số nghiệm phương trình f � A B C D ax  Câu 16: Cho hàm số y  Xác định a b để đồ thị hàm số nhận đường thẳng x  tiệm cận đứng bx  Câu 15: Cho hàm số f ( x )  tiệm cận ngang A a  2; b  2 B a  1; b  2 đường thẳng y  C a  2; b  D a  1; b  A m �(�; 1) � 1; � x  m2 đồng biến khoảng xác định x 1 B m � 1;1 C m �� D m � 1;1 Câu 17: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  Câu 18: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số f ( x)   x3  2(2m  1) x  (m  8) x  đạt cực tiểu điểm x  1 A m  9 B m  Câu 19: Tìm đạo hàm hàm số y C m  2 D m  x3 2 A y '  B y '  x C y '  x x 3 Câu 20: Đồ thị hàm số sau ln nằm trục hồnh? D y '  A y  x  x  B y   x3  x  x  C y   x  x  D y   x  x  3x3 Câu 21: Mệnh đề sau sai ? A Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song B Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng thứ ba song song C Một đường thẳng mặt phẳng (không chứa đường thẳng cho) vng góc với đường thẳng song song D Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với mặt phẳng song song Câu 22: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , tam giác ABC có A  1; 2;  , B  4; 2;0  , C  3; 2;1 Tính số đo góc B A 45o B 60o C 30o D 120o Câu 23: Một lớp học có 30 học sinh gồm có nam nữ Chọn ngẫu nhiên học sinh để tham gia hoạt động Đoàn trường Xác suất chọn nam nữ A 13 B 14 12 Tính số học sinh nữ lớp 29 C 15 Câu 24: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh D 16 6a , góc cạnh bên mặt đáy 45� Tính thể tích khối chóp S ABCD A 6a B 3a C 6a D 3a Câu 25: Cho lăng trụ đứng ABCD.A ���� B C D có đáy hình thoi (khơng phải hình vng) Phát biểu sau sai? A Bốn mặt bên hình lăng trụ cho hình chữ nhật B Hình lăng trụ cho có mặt phẳng đối xứng C Trung điểm đường chéo AC �là tâm đối xứng hình lăng trụ = BB � SA ���� D Thể tích khối lăng trụ cho VABCD.A ���� BCD BCD Câu 26: Một hộp có viên bi đỏ viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên từ hộp viên bi Tính xác suất để lấy bi đỏ bi xanh? A 12 35 B 440 C 10 D Câu 27: Viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ biểu thức P  232 3 3 35 18 �2 � C P  �2 � D P  � � �� �3 � �3 � Câu 28: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu vng góc S lên  ABC  trùng A P  �2 � �� �3 � 18 B P  �2 � �� �3 � với trung điểm H cạnh BC Biết tam giác SBC tam giác Tính số đo góc  SA  ABC  A 60� B 75� Câu 29: Tập giá trị hàm số y  A T   2;1 C 45� sin x  cos x  sin x  cos x  D 30� B T   1;1 C T   �, 2 � 1, � D T  �\  1 Câu 30: Đồ thị hàm số y  x  x  x  cắt đồ thị hàm số y  x  x  hai điểm phân biệt A, B Tính độ dài AB A AB  Câu 31: Tìm H  A H  C AB  B AB  2 D AB  �2 x  dx  x  1  C 5 B H   x  1  C C H     x  1  C D H   x  1  C Câu 32: Một chất điểm chuyển động theo quy luật s t  6t  t  9t  1, s tính theo mét, t tính theo giây Trong giây đầu tiên, tìm t mà vận tốc chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A t  B t  C t  Câu 33: Cho log a 1 27 b  Hãy tính giá trị biểu thức I  log A b 1 B b 1 C 3(b  1) D t  a  theo b D 36(b  1) Câu 34: Tìm giá trị lớn hàm số f ( x)  x e x đoạn  1;1 A max f  x   e  1;1 B max f  x    1;1 C max f  x   2e  1;1 Câu 35: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  D max f  x    1;1 e 2x 1 cắt đường thẳng y  x  m x 1 hai điểm phân biệt A B cho tam giác OAB vuông O , với O gốc tọa độ A m  Câu 36: Đồ thị hàm số y  A B m  C m  D m  x 1 có đường tiệm cận ? x 1 B C D ln x  C nguyên hàm hàm số hàm số đây: x ln x x ln x f x  A f  x   B f  x   C D   f x    x ln x ln x x Câu 38: Biết đường thẳng y  x tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  bx  c điểm M (1;1) Tìm số thực Câu 37: Hàm số F  x   b, c A b  1, c  B b  1, c  1 C b  1, c  D b  1, c  1 � 3x Câu 39: Tìm nguyên hàm J  (x  1)e dx 1 1 B J  (x  1)e3x  e3x  C (x  1)e3x  e3x  C 3 1 C J  (x  1)e3x  e3x  C D J  (x  1)e3x  e3x  C 3 Câu 40: Một bình đựng đầy nước có dạng hình nón (khơng có đáy) Người ta thả vào khối cầu có đường kính chiều cao bình nước đo thể tích nước tràn ngồi 18π dm Biết A J    khối cầu tiếp xúc với tất đường sinh hình nón đúng nửa khối cầu chìm nước (hình đây) Tính thể tích nước còn lại bình A 12π dm     C 6π  dm  D 24π  dm  B 4π dm 3 Câu 41: Cho hàm số y  f  x  xác định  0;  � , liên tục khoảng  0;  � có bảng biến thiên sau Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m cho phương trình f  x   m có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1 � 0;  x2 � 2;  � A  2;0  B  2;  1 C  1;  D  3;  1 Câu 42: Cho cấp số cộng (un ) có u1  biết tổng 100 số hạng đầu 24850 Tính S 1    u49u50 u1u2 u2u3 49 246 Câu 43: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho tam giác ABC có A  1;0;1 , B  0; 2;3 , C  2;1;0  Độ dài A S  246 B S  23 C S  123 D S  26 D 26 đường cao tam giác kẻ từ C là: A 26 B 26 C Câu 44: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tơn tích 16 (m3 ) Tìm bán kính r đáy bồn cho bồn làm tốn nguyên vật liệu A r  0,8m B r  1, 2m Câu 45: Cho    A 94 C r  2m D r  2, 4m  � � � �   �? thỏa mãn sin   sin �   � Tính tan � �2 � � 4� 94 9  94 B C D  7 Câu 46: Cho hàm số y  x  3mx  (3m  1) x  6m có đồ thị (C ) Tìm tất giá trị thực tham số m để (C ) cắt trục hoành ba điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 thỏa mãn điều kiện x12  x22  x32  x1 x2 x3 20  22 2 3  33 C m  D m  3 Câu 47: Cho chóp S ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a Gọi M , N trung điểm AB, AD , H A m  5 B m  giao điểm CN DM , SH   ABCD  , SH  a Tính khoảng cách hai đường thẳng DM SC A a 13 B a 12 19 C a 21 D a Câu 48: Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 5a; BC = 6a;CA = 7a Các mặt bên ( SAB) ( SBC) ,( SCA ) tạo với đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC A a3 B a3 C 3a3 D 3a3 � � 3n � x + x + Câu 49: Tìm hệ số chứa x10 khai triển f ( x) = � �( x + 2) với n số tự nhiên thỏa mãn hệ thức � � � � � An3 +Cnn- = 14n 10 A C19 10 10 B C19 x Câu 50: Cho phương trình A m �0; m    x   2m  B m  0; m  10 C C19  10 10 D C19 x x   x Tìm m để phương trình có nghiệm 8 C  m � D m  15 C 35 A 16 D 36 C - - HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ CHUẨN B 21 B C 22 A A 23 B A 24 D A 25 B A 26 C D 27 A A 28 C A 29 A 10 C 30 D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D C C D B B C A A 11 A 31 A 12 A 32 B 13 A 33 A 14 D 34 A 17 D 37 A 18 B 38 C 19 A 39 A 20 C 40 C
- Xem thêm -

Xem thêm: De 5618 , De 5618

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay