Cac de luyen thi

8 22 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:02

ĐỀ Câu 1: Hàm số y = 2x4 + đồng biến khoảng nào? 1 B.(0; +) D (-;0) A (- ; ) C ( ;+ ) Câu 2: Cho hàm số y = - x3 + 3x2 + 3mx – Với giá trị m hàm số nghịch biến khoảng (0;+ ) A m ≤ - B m < - C m ≤ - D m > Câu 3: Hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d (a≠0) có cực đâị, cực tiểu A b2 – 3ac > B b2 + 4ac > C 4a2 – 12bc > D b2 – 4ac < x - 2x + y= x- Câu 4: Cho hàm số Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị A y = x + B y = x – C y = 2x + D y = 2x – 2 Câu 5: Tìm giá trị lớn hàm số y = - 2x + 4x – Kết A - B - C - D – x +1 y= mx +1 có tiệm cận ngang Câu 6: Tìm tất giá trị m cho đồ thị hàm số A Khơng có m thỏa B m < C m = D m > mãn Câu 7: Đồ thị đồ thị hàm số A f(x) = x3 + 3x +1 C f(x) = – x3 – 3x +1 B f(x) = x3 – 3x –1 D f(x) = x3 – 3x +1 Câu 8: Cho hàm số y = x4 – 5x2 + Với giá trị m đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số điểm phân biệt 9 9 - �m �4 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay