Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện cẩm khê, tỉnh phú thọ

113 40 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 10:00

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG TRÍ THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG TRÍ THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Ngọc Lan TS Nguyễn Văn Thái THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, hoàn toàn chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Hồng Trí Thức LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành xin gửi lời cảm ơn tới PGS TS Đinh Ngọc Lan TS Nguyễn Văn Thái người hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Nông nghiệp, Thầy Cơ thuộc phòng Đào tạo trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn UBND huyện Cẩm Khê; UBND xã: Sai Nga, Đồng Lương, Hương Lung huyện Cẩm Khê hộ gia đình xã cung cấp thông tin số liệu thực tế cần thiết để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên thời gian học tập nghiên cứu đề tài Thái Nguyên, ngày 26 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Hoàng Trí Thức MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu đề tài .3 Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan số lý luận huy động nguồn lực cộng đồng 1.1.1 Cộng đồng nguồn lực cộng đồng 1.1.2 Huy động nguồn lực cộng đồng phát triển nông thôn 1.1.3 Sự tham gia cộng đồng phát triển nông thôn 1.1.4.Cơ chế sách huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM 1.2 Một số chế sách huy động tham gia cộng đồng Việt Nam 10 1.2.1 Quy chế tổ chức huy động, quản lý sử dụng khoản đóng góp tự nguyện nhân dân để xây dựng sở hạ tầng 11 1.2.2 Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng 12 1.2.3 Quy chế dân chủ sở 12 1.2.4 Cơ chế huy động tham gia cộng đồng chương trình thí điểm xây dựng NTM thời kỳ CNH-HĐH 14 1.2.5 Cơ chế huy động cộng đồng chương trình MTQG xây dựng NTM 15 1.3 Nội dung chủ yếu chương trình xây dựng nông thôn 17 1.3.1 Quy hoạch xây dựng nông thôn 17 1.3.2 Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội 18 1.3.3 Phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập 19 1.3.4 Phát triển Văn hố - Xã hội - Mơi trường 20 1.3.5 Củng cố xây dựng hệ thống trị xã hội vững mạnh 21 1.3.6 Các tiêu chí để xây dựng mơ hình nơng thơn .22 1.4 Một số học kinh nghiệm Thế giới nước 23 1.4.1 Bài học quốc tế 23 1.4.2 Bài học nước 27 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 31 2.2 Nội dung nghiên cứu 31 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 32 2.3.2 Phương pháp phân tích 33 2.3.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích thơng tin, viết báo cáo 33 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Cẩm Khê 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường .35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 40 3.2 Tình hình xây dựng nông thôn huyện Cẩm Khê 48 3.2.1 Kết năm thực Chương trình xây dựng NTM huyện 48 3.2.2 Đánh giá chung 50 3.2.3 Kết huy động nguồn lực xây dựng nông thôn huyện Cẩm Khê 51 3.3 Tình hình huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM xã nghiên cứu 55 3.3.1 Khái quát chung xã nghiên cứu 55 3.3.2 Đánh giá chung tình hình huy động nguồn lực từ cộng đồng xã nghiên cứu 56 3.4 Tình hình huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM xã nghiên cứu 67 3.4.1 Huy động nguồn lực xã Hương Lung .67 3.4.2 Huy động nguồn lực xã Sai Nga .70 3.4.3 Huy động nguồn lựcĐồng Lương .75 3.5 Một số nguyên nhân dẫn đến việc huy động nguồn lực cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM khó khăn 78 3.5.1 Nhóm nguyên nhân chủ quan 78 3.5.2 Nhóm nguyên nhân khách quan 79 3.6 Những giải pháp để huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huyện Cẩm Khê 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 88 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa BCĐ : Ban đạo BQL : Ban quản lí CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSHT : Cơ sở hạ tầng HTX : Hợp tác xã KT-XH : Kinh tế xã hội MTQG : Mục tiêu quốc gia NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn NTM : Nông thôn PTNT : Phát triển nông thôn TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân VHXH : Văn hố - Xã hội VSMT : Vệ sinh mơi trường XĐGN : Xóa đói giảm nghèo DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất huyện Cẩm Khê năm 2016 39 Bảng 3.2: Cơ cấu kinh tế huyện Cẩm Khê 40 Bảng 3.3: Cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp địa bàn huyện Cẩm Khê 40 Bảng 3.4: Diện tích loại trồng địa bàn huyện Cẩm Khê 41 Bảng 3.5: Số lượng gia súc, gia cầm huyện Cẩm Khê 43 Bảng 3.6: Dân số trung bình phân theo giới tính phân theo thành thị, nông thôn 45 Bảng 3.7: Kết cấu hạ tầng, dịch vụ xã, thị trấn địa bàn huyện 46 Bảng 3.8: Tổng hợp kết rà sốt tiêu chí NTM huyện Cẩm Khê tính đến tháng 12/2016 50 Bảng 3.9: Kết huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM huyện Cẩm Khê 2015 2016 52 Bảng 3.10: Một số thông tin xã nghiên cứu thời điểm cuối năm 2016 56 Bảng 3.11: Sự hiểu biết người dân chương trình xây dựng NTM 56 Bảng 3.12: Đánh giá cán người dân việc triển khai xây dựng NTM địa phương 58 Bảng 3.13: Những công việc người dân tham gia vào xây dựng nông thôn địa phương 59 Bảng 3.14: Ý kiến cán xã, thơn khó khăn huy động nguồn lực đóng góp tiền (n = 30) 60 Bảng 3.15: Ý kiến đánh giá cán xã, thôn tham gia cộng đồng xây dựng NTM (n = 30) .61 Bảng 3.16: Tổng hợp giá trị đóng góp người dân cho xây dựng NTM xã nghiên cứu (tính đến hết tháng 12/2016) 62 Bảng 3.17: Tổng hợp giá trị đóng góp doanh nghiệp, HTX cho xây dựng NTM xã nghiên cứu (tính đến hết tháng 12/2016) 63 12 Chu Tiến Quang (2004), Cơ chế sách đầu tư sở hạ tầng thực công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn 13 Đặng Kim Sơn, Phan Sỹ Hiếu (2001), Phát triển nông thôn bằng phong trào nông thôn (Saemaul Undong) Hàn Quốc 14 UBND tỉnh Phú thọ (Báo cáo kết thực chương trình xây dựng NTM tỉnh Phú Thọ 2014, 2015, 2016 15 UBND huyện Cẩm Khê (2017), Báo cáo kết năm thực chương trình xây dựng NTM huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 16 UBND xã Hương Lung (2017), Báo cáo kết năm thực chương trình xây dựng NTM xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 17 UBND xã Sai Nga (2017), Báo cáo kết năm thực chương trình xây dựng NTM xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 18 UBND xã Đồng Lương (2017), Báo cáo kết năm thực chương trình xây dựng NTM xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 19 Viện ngôn ngữ học (1992), Từ điển tiếng việt Tiếng Anh 20 Alison Mathie, Gord Cunningham (2002) From clients to citizens: Assetbased community development as a strategy for community-driven development 21 Alison Mathie, Gord Cunningham (2003) Who is driving development? Reflection on the transformative potential of Asset-based community development 22 Dr Lee Dae Seob (2011) Korea Rural and Agriculture Policy 23 Jin Kwang So (2011), Saemaul Undong and community development in new millennium age 24 Takuji Sakai (2008), One village one product movement in Oita prefecture PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ Việc huy động nguồn lực cộng dồng xây dựng nông thôn Tên người vấn:……………………………………………… Thời gian vấn: ……………………………………………… I Những thông tin chung cán điều tra Họ tên cán (người vấn): ………………………… Nam/nữ: …… Tuổi: ……… Trình độ văn hóa: Trình độ chun mơn: Trung cấp Chức Cao đẳng Đại học vụ: Địa chỉ: Thôn Huyện Tỉnh II Thông tin việc huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM Xã ơng (bà) triển khai thực chương trình NTM từ bao giờ? Ơng (bà) có hiểu rõ chương trình NTM khơng (mục tiêu, tiêu chí, cách thức triển khai thực hiện)? Có Khơng Nếu trả lời có hỏi sang câu 4, trả lời khơng hỏi tiếp từ câu 3 Ơng (bà) khơng hiểu rõ vấn đề chương trình xây dựng NTM? Theo ông (bà) việc triển khai xây dựng nơng thơn có cần thiết khơng? Rất cần thiết Cần thiết Khơng cần thiết Tại sao? Xã ông (bà) có ban quản lý xây dựng NTM cấp xã khơng? Có Khơng Nếu trả lời có hỏi tiếp từ câu 6, trả lời khơng hỏi tiếp từ câu Ông (bà) đánh hoạt động ban quản lý xây dựng NTM, có hiệu hay khơng? Có Khơng Ý kiến khác Ông (bà) thấy ban quản lý xây dựng nơng thơn xã có gặp phải vấn đề khó khăn khơng? Nếu có khó khăn hỏi tiếp câu 8, không hỏi tiếp câu Theo ơng (bà) để giải khó khăn cần có giải pháp gì? ………… Hiện 19 tiêu chí NTM xã đạt tiêu chí (tính theo QĐ 342)? 10 Còn tiêu chí xã chưa đạt (ghi cụ thể tên tiêu chí)? 11 Trong tiêu chí chưa đạt tiêu chí ông (bà) cho khó khăn để xã đạt được? Tại 12 Để người dân xã hiểu biết chương trình xây dựng nơng thơn xã ơng (bà) có biện pháp gì? (ghi rõ biện pháp số lần thực biện pháp đó) 13 Ở địa phương ơng (bà) cộng đồng tham gia vào hoạt động sau xây dựng nông thôn mới? Tham gia ý kiến vào quy hoạch NTM đề án xây dựng NTM xã Tham gia vào lựa chọn cơng việc cần làm trước việc làm sau để thiết thực với yêu cầu người dân xã phù hợp với khả năng, điều kiện địa phương Quyết định mức độ đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng thơn, xã Cử đại diện (Ban giám sát) để tham gia quản lý giám sát cơng trình xây dựng xã Tổ chức quản lý, vận hành bảo dưỡng cơng trình sau hồn thành 14 Trong hoạt động cộng đồng tham gia vào hoạt động nhiều nhất? (ghi cụ thể tên hoạt động) 15 Ở địa phương ơng (bà) người dân đóng góp cho xây dựng NTM? Tiền Ngày công LĐ Đất đai Ý kiến Khác 16 Trong phương thức đóng góp địa phương ơng (bà) người dân đóng góp phương thức nhiều nhất? 17 Đóng góp người dân phục vụ cho hoạt động nào? Xây dựng CSHT 18 Hoạt động văn hóa, xã hội Phát triển SX Chỉnh trang nhà Bảo vệ môi trường Khác Các doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh hoạt động địa phương ơng (bà) có tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng NTM khơng? Có 19 Khơng Địa phương có hình thức để vận động doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng NTM? 20 Ở địa phương ơng (bà) doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh đóng góp cho xây dựng NTM? Tiền Ngày công LĐ Đất đai Ý kiến Khác 21 Đóng góp doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh phục vụ cho hoạt động nào? 22 Xây dựng CSHT Hoạt động văn hóa, xã hội Phát triển SX Chỉnh trang nhà Bảo vệ môi trường Khác Ông (bà) thấy việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh cho xây dựng NTM có gặp khó khăn khơng? Có Khơng Nếu trả lời có hỏi tiếp câu 23, trả lời khơng hỏi sang câu 24 23 Theo ơng (bà) ngun dẫn đến việc khó khăn huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, HTX, sở sản xuất kinh doanh cho xây dựng NTM? 24 Việc huy động nguồn lực từ người dân cho hoạt động xây dựng NTM địa phương ơng (bà) có gặp khó khăn khơng? Có Khơng Nếu trả lời có hỏi tiếp câu 25, trả lời khơng hỏi sang câu 25 25 Theo ơng (bà) ngun dẫn đến việc khó khăn huy động nguồn lực từ người dân cho xây dựng NTM? Người dân hiểu rõ chương trình NTM Nhận thức người dân hạn chế Thu nhập hộ dân thấp Hầu hết gia đình có lao động Nguyên khác 26 Để huy động nguồn lực cộng đồng tham gia vào xây dựng chương trình NTM địa phương có biện pháp gì? 27 Theo ông (bà) đánh giá biện pháp biện pháp mang lại hiệu quả, biện pháp không? Tại sao? 28 Theo ông (bà) để giải khó khăn việc huy động nguồn lực cộng đồng địa phương cần có giải pháp gì? 29 Vấn đề mà ông (bà) thấy bất cập chương trình xây dựng nơng thơn xã gì? 30 Ơng (bà) có đề xuất giải pháp để chương trình NTM địa phương thực có hiệu khơng? Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Cán tham gia vấn Người điều tra PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Việc huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn Tên người điều tra: Thời gian điều tra: ngày tháng năm 20 PHẦN I: Thông tin hộ điều tra I Thông tin chung chủ hộ Họ tên chủ hộ: Tuổi: Giới tính: Nam: Nữ: Nơi ở: Thơn: … Xã: Huyện: Loại hộ: Giàu: Khá : Tỉnh: Trung bình: Nghèo: Trình độ văn hóa chủ hộ: Lớp: /10Lớp: /12 Trình độ chuyên môn: Trung cấp: Cao đẳng: Đại học: II Phần kinh tế hộ 2.1 Nghề nghiệp hộ Hộ nông Chăn nuôi thuần: Chăn nuôi + trồng trọt: Chăn nuôi + Trồng trọt + Lâm nghiệp: Chăn nuôi + Trồng trọt + Nuôi, trồng thủy sản: Hộ nông nghiệp kết hợp với TTCN dịch vụ: 10 Ngành nghề khác (ghi rõ): 2.2 Nhân lao động 11 Số lao động gia đình Chỉ tiêu Tổng Trong nữ Số gia đình Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động (Lao động độ tuổi: Nam từ 15 - 60, nữ từ 15 - 55) Ghi 12 Hộ có khó khăn lao động khơng? Khơng: Có: Nếu có thì: Trình độ lao động thấp: Hay ốm đau: Thiếu lao động: Phần II Việc huy động nguồn lực cộng đồng vào xây dựng nông thôn 13 Xin ơng (bà) cho biết xã triển khai chương trình nơng thơn từ nào? 14 Ơng (bà) có biết xã đạt tiêu chí nơng thơn khơng? (Cụ thể tiêu chí đạt được) 15 Ơng (bà) có biết rõ chương trình xây dựng nơng thơn xã khơng (mục tiêu, tiêu chí, cách thức triển khai thực hiện, vai trò người dân)? Có Khơng Có nghe chưa hiểu rõ Nếu trả lời có hỏi sang câu 18, trả lời khơng chưa rõ hỏi tiếp câu 17 16 Vấn đề mà ơng (bà) thấy chưa rõ chương trình nơng thơn (mục tiêu, tiêu chí, bước triển khai thực hiện, vai trò người dân)? 17 Ông (bà) thấy chủ trương sách Nhà nước xây dựng mơ hình nơng có cần thiết khơng? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác 18 Ơng (bà) biết chương trình nơng thơn thơng qua kênh thông tin nào? Công tác tuyên truyền Tập huấn Các phương tiện thông tin đại chúng Kênh khác 19 Ơng (bà) cho biết xã, thơn có thường tổ chức họp để tuyên truyền chương trình xây dựng mơ hình nơng thơn mới? Có Khơng 20 Thời gian khoảng xã hay thôn tổ chức lần? (ghi cụ thể xã thôn) ……….ngày……….tuần ……… tháng 21 Gia đình ơng (bà) tham gia đóng góp cho xây dựng NTM? Tiền Ngày cơng LĐ Đất đai Ý kiến Khơng đóng góp Khác Nếu trả lời khơng đóng góp hỏi tiếp câu 23 chuyển sang câu 30; Nếu trả lời có hỏi tiếp câu 24 22 Tại gia đình ơng (bà) lại khơng tham gia đóng góp cơng sức, tiền vào chương trình xây dựng NTM xã mình? 23 Những cơng việc mà gia đình ơng (bà) tham gia vào chương trình xây dựng nơng xã mình? Bầu tiểu Ban xây dựng nơng thơn thơn Đóng góp ý kiến vào quy hoạch đề án xây dựng NTM xã Đóng góp ý kiến vào việc lựa chọn nội dung thực trước, nội dung thực sau Xây dựng kế hoạch thực Trực tiếp thi công, thực cơng trình Tập huấn khuyến nơng, khuyến lâm Giám sát thi cơng cơng trình Khác 24 Gia đình ơng (bà) tham gia đóng góp cho hoạt động xây dựng NTM xã? Lao động Tiền Hoạt động mặt Số người tham gia Số ngày công lao động Đơn giá BQ (1000đ/ngày) Thành tiền (1000đ) Làm đường bê tông thôn Cải tạo kênh tưới tiêu Xây dựng nhà văn hóa 25 Gia đình ơng (bà) có hiến đất cho chương trình xây dựng nơng thơn xã khơng? Có Khơng Nếu có, hiến đất: m2 Tính tiền mặt bao nhiêu? triệu đồng 26 Việc hiến đất có ảnh hưởng đến cơng trình phụ trợ gia đình khơng? (Ghi cụ thể tên cơng trình phụ trợ bị ảnh hưởng có) 27 Đóng góp gia đình ơng (bà) cho chương trình huy động từ nguồn nào? a Thu nhập gia đình b Khai thác nguồn tài ngun sẵn có c Cơng lao động gia đình d Ngun liệu sẵn có gia đình e Đi vay ngân hàng, bạn bè… f Khác 28 Lý mà gia đình ơng (bà) tham gia đóng góp cho chương trình xây dựng nơng thơn xã gì? 29 Ông (bà) có vận động người thân, hàng xóm, bạn bè tham gia vào chương trình xây dựng nơng thơn không? Tại sao? 30 Ở xã ông (bà) triển khai phương thức để huy động nguồn lực cộng đồng tham gia vào chương trình xây dựng NTM? 31 Ơng (bà) thấy việc đóng góp cho chương trình xây dựng NTM có phù hợp với khả gia đình khơng? Ngồi khả Trong khả gia đình 32 Theo ơng (bà) cách huy động nguồn lực cho xây dựng NTM địa phương có phù hợp với điều kiện gia đình xã khơng? Phù hợp Chưa phù hợp Khác Nếu chưa phù hợp sao: 33 Ơng (bà) có thấy người dân địa phương tự nguyện đóng góp cơng sức tiền cho việc xây dựng NTM xã khơng? Có Khơng Ý kiến khác Tại sao? 34 Từ xã triển khai chương trình xây dựng nơng thơn mới, gia đình hưởng lợi gì? 35 Trong việc huy động nguồn lực cộng đồng địa phương cho chương trình xây dựng nơng thơn vấn đề khiến ơng (bà) khơng hài lòng nhất? ………… 36 Theo ông (bà) để huy động nhiều nguồn lực từ cộng đồng cho chương trình xây dựng NTM cần phải có giải pháp gì? …………………………………………………………………… …………… … …………………………………………………………………………… …… 37 Ơng (bà) có đề xuất hay kiến nghị cho việc huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM địa phương không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …… Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Người vấn Chủ hộ PHỤ LỤC BIỂU TỔNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ VIỆC HUY ĐỘNG NGUỒN CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Kết lấy từ phiếu vấn điều tra hộ gia đình) STT Nội dung vấn Tổng số hộ vấn Chia Xã Đồng Lương Xã Hương Lung Xã Sai Nga Số ý kiến đồng ý Tỷ lệ (%) Bảng 3.11: Sự hiểu biết người dân chương trình xây dựng NTM Có nghe chương trình nơng thơn 135 Nắm mục tiêu chương trình NTM Nắm tiêu chí NTM (theo QĐ 491) Vai trò người dân xây dựng NTM 45 45 45 135 100.00 135 8 25 18.52 135 15 11.11 135 10 25 18.52 Bảng 3.13: Những công việc người dân tham gai vào xây dựng NTM ĐP Bầu tiểu ban xây dựng nơng thơn Đóng góp ý kiến vào quy hoạch đề án xây dựng NTM Đóng góp cho việc lựa chọn nội dung thực Xây dựng kế hoạch thực Trực tiếp thi cơng, thực cơng trình 135 25 25 28 78 57.78 135 22 19 25 66 48.89 135 5 16 11.85 135 2 5.19 135 34 33 38 105 77.78 Tập huấn khuyến nông, khuyến lâm 135 19 18 21 58 42.96 Giám sát thi cơng cơng trình 135 11 26 19.26 Bảng 3.18: Ý kiến hộ dân việc huy động nguồn lực cho chương trình XD NTM Việc đóng góp cho chương trình XD NTM phù hợp với khả 135 37 35 41 113 83.70 135 36 35 38 109 80.74 135 32 30 36 98 72.59 gia đình Cách huy động nguồn lực cộng đồng cho XD NTM địa phương hợp lý Gia đình đóng góp cho việc xây dựng NTM địa phương PHỤ LỤC BIỂU TỔNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ VIỆC HUY ĐỘNG NGUỒN CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (Kết lấy từ phiếu vấn điều tra cán bộ) STT Nội d Số điều tra (03 xã) đồng ý ố hộ điều tra Xã Số Xã lượng Đồng người) Lương Xã n-30 Hương Xã ã Sai Nga X Số ý kiến đồng ý Tỷ lệ người (%) dân (nSố = 135) lượng (người) n-135 Bảng 3.12: Đánh giá cán người dân việc triển khai XDNTM địa phương Rất cần thiết Cần 26 86.67 32 13.33 98 1 14 37 Thiết 12 Không 0 0.00 0 cần Bảng 3.14: Ý kiến cán xã, thơn khó khăn huy động nguồn lực đóng góp tiền 36 Người dân hiểu rõ chương trình xây dựng NTM Nhận thức dân hạn chế, Thu nhập người Hầu hết gia đình Chưa đảm bảo tính công 10 10 30 100.00 17 56.67 10 5 15 50.00 0 0.00 26.67 3 72.59 27.41 0.00 động nguồn lực Bảng 3.15: Ý kiến đánh giá cán xã, thôn tham gia cộng đồng xây dựng NTM I Cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động Thành lập tiểu ban quản lý xây dựng NTM (Ban phát triển XD NTM) Thông tin, tuyên truyền nông thôn Xây dựng quy hoạch NTM xã Xây dựng đề án NTM xã Tổ chức thực đề án Giám sát, đánh giá trình thực cơng trình II Tiền Tài sản (Đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, cối ) Ngày công lao động Tham gia ý kiến III Xây dựng sở hạ tầng Phát triển sản xuất Bảo vệ môi trường Hoạt động văn hóa, xã hội 10 10 10 30 100.00 15 50.00 10 25 83.33 22 73.33 10 10 10 30 100.00 9 12 30 100.00 Người dân đóng góp cho xây dựng nơng thơn 10 11 30 100.00 10 12 30 100.00 10 10 10 30 100.00 10 10 10 30 100.00 Người dân đóng góp cho xây dựng nơng thơn 10 10 10 30 100.00 6 20 66.67 15 50.00 10 10 10 30 100.00 ... "Huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ" 2 Mục tiêu đề tài - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng NTM - Đánh giá việc huy. .. lý luận huy động nguồn lực cộng đồng 1.1.1 Cộng đồng nguồn lực cộng đồng 1.1.2 Huy động nguồn lực cộng đồng phát triển nông thôn 1.1.3 Sự tham gia cộng đồng phát triển nông thôn ... huy động nguồn lực cộng đồng xây dựng nông thôn huy n Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; tìm hiểu số học kinh nghiệm nước quốc tế - Phân tích thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng chương trình xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện cẩm khê, tỉnh phú thọ, Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện cẩm khê, tỉnh phú thọ, Bảng 3.23: Nguồn vốn xây dựng NTM tại xã Đồng Lương đến, Ý nghĩa của đề tài, Các nhóm tiêu chí:, Hình 2.1: Khung phân tích của đề tài, Hình 3.1: Biểu đồ diện tích các loại cây trồng của huyện Cẩm Khê, Ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ:, Bảng 3.7: Kết cấu hạ tầng, dịch vụ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Điện, thông tin liên lạc:, Hình 3.3: Biểu đồ cơ cấu vốn đầu tư xây dựng NTM của tỉnh Phú Thọ năm 2015 và 2016, Bảng 3.18: Ý kiến của các hộ dân về việc huy động nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM (n = 135), Hình 3.8: Biểu đồ so sánh cơ cấu các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM của xã Hương Lung, xã Sai Nga xã Đồng Lương và QĐ 800 năm 2015 và 2016, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Việc huy động nguồn lực cộng dồng trong xây dựng nông thôn mới, II. Thông tin về việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng NTM, II. Phần kinh tế của hộ, Phần II. Việc huy động nguồn lực cộng đồng vào xây dựng nông thôn mới, Người phỏng vấn Chủ hộ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay