De thi thu THPT lan 02 thieu hoa

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:57

SỞ GD&ĐT THANH HĨA KÌ THI KSCL ƠN THI THPT QG LẦN 02 NĂM HỌC 2017 – 2018 Mã đề 041 Mơn thi: Tốn Lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) TRƯỜNG THPT THIỆU HÓA Câu 1.Hàm số sau tuần hồn với chu kì  ? �x � y  tan � � �2 � A �x � y  sin � � �2 � B Câu So sánh hai số m n A m  n B m  n  C  1    1 m y  tan  x  D Không so sánh m� C B m �1 y  sin  x  n C m  n Câu 3.Tìm m để phương trình 2m cos x  3sin x   2m có nghiệm A m �2 D D m �2 Câu Với giá trị x biểu thức f ( x)  log (2 x  1) xác định? �1 � x �� ; �� �2 � A � 1� x �� �; � � � B �1 � x �R \ � � �2 C D x �(1; �) 2 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Câu Tính tổng: S  2018C2018  2017C2018  2016C2018   3C2018  2C2018  C2018 2017 A 2017.3 2018 2017 B 2017.3 2018 C 2018.3 D 2018.3 x x1 Câu Cho phương trình 4.4  9.2   Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình Khi đó, tích x1.x2 : A 2 B C 1 D Câu 7.Một hộp đựng 15 viên bi, có viên bi trắng, viên bi vàng, số lại bi đỏ Cần lấy 10 viên bi Tính xác suất để 10 viên bi lấy phải có đủ ba màu 997 A 1001 2990 B 3003 2992 C 3003 991 D 1001 Câu Một người đàn ông muốn di chuyển từ vị trí A tới điểm B phía hạ lưu bờ đối diện ( nhanh tốt) bờ sơng thẳng rộng 3km (như hình vẽ) Anh chèo thuyền trực tiếp qua sơng để đến C sau chạy đến B, chèo trực tiếp đến B, chèo thuyền đến điểm D C B sau chạy đến B Biết anh chèo thuyền với vận tốc 6km / h , chạy với vận tốc 8km / h quãng đường BC  8km Biết tốc độ dòng nước khơng đáng kể so với tốc độ chèo thuyền người đàn ơng Tìm khoảng thời gian ngắn (đơn vị: giờ) để người đàn ông đến B B A C 73 D 1 Câu 9.Tổng n số hạng liên tiếp cấp số cộng có số hạng đầu u1 , cơng sai d tính cơng thức nào? A n  2u1   n  1 d  B u1   n  1 d n  u1  nd  C  u1  un  D x x Câu 10.Họ nguyên hàm hàm số f ( x )  e (3  e ) x A F ( x)  3e  x  C C F ( x)  3e x  x x x B F ( x)  3e  e ln e  C C ex x D F ( x)  3e  x  C  u  : 4, 7,10,13,16,   : 1, 6,11,16, 21, Hỏi 100 số hạng Câu 11 Cho hai cấp số cộng: n cấp số đó, có số hạng chung? A 15 B 20 C 28 D 33 Câu 12.Trong phép tính sau đây, phép tính sai? A e x dx   e x  � 2 B 2 C  3 2 3 2 �x �   x  dx  �  x� � �2 � D 2 cos xdx   sin x   � dx   ln x  � x n  2n   2n Câu 13 Tính lim B 1 A � D  C Câu 14.Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  sin x , trục hoành hai đường thẳng x  , x 3 : B A C D �  x   3x x �0 � � x f  x  � � 2a  1 a  a  x   � � Câu 15 Cho hàm số Tìm a để hàm số liên tục điểm x  A a C B 2 D Câu 16 Diện tích hình phẳng giới hạn đường thẳng y  1, y  x đồ thị hàm số y x2 a x � 0, y � miền b Khi b  a b ằng: A B C D x Câu 17 Đạo hàm hàm số y  x e là: A y '  xe x x 1 B y '  xe  x e y '   x2  2x  ex D y '  x  e Câu 18 Cho hình chóp S ABC có SA vng góc mặt đáy, tam giác ABC vuông A, SA  2cm , AB  4cm, AC  3cm Tính thể tích khối chóp x 12 cm A C 24 cm B 24 cm C x D 24cm s  t    t  4t  2018 Câu 19 Một vật chuyển động theo quỹ đạo có phương trình: (thời gian t tính giây) Kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động, sau vận tốc chuyển động vật đạt mức lớn A t  B t  C t  12 D t  20 Câu 20.Cho hình chóp tam giác S ABC có M trung điểm SB , N điểm cạnh SC cho NS  NC , P điểm cạnh SA cho PA  PS Kí hiệu V1 ,V2 thể tích khối V1 tứ diện BMNP SABC Tính tỉ số V2 V1 V1   A V2 B V2 V1 V1   C V2 D V2 r M  2; 1 v  2;  Oxy Câu 21 Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm véctơ Điểm M ' ảnh r điểm M qua phép tịnh tiến theo véctơ v Tọa độ điểm M ' là:  0;1  4; 3  1;0   3;  A B C D Câu 22.Thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a là: a3 � A a3 a3 a3 � � � B C D Câu 23 Cho tam giác ABC Gọi M , N , P trung điểm cạnh BC , AB, AC Tìm số k để phép vị tự tâm G tỉ số k biến tam giác MNP thành tam giác ACB Biết G trọng tâm tam giác ABC A k  B k C k  D k  2  ABC  tam giác vuông B , AB  3a , BC  a , Câu 24.Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy mặt bên  A ' BC  hợp với mặt đáy (ABC) góc 60 Tính thể tích khối lăng trụ 6a A a3 B 6a C a3 D  ABCD  hình bình hành Gọ O giao điểm hai đường Câu 25 Cho hình chóp S ABCD có đáy chéo AC BD Hãy chọn mệnh đề đúng? A.Giao tuyến hai mặt phẳng  SAB   SCD  đường thẳng SO , B Giao tuyến hai mặt phẳng  SAB   SCD  đường thẳng qua S song song với BD , C Giao tuyến hai mặt phẳng  SAB   SCD  đường thẳng qua S song song với BC ,  SAB   SCD  đường thẳng qua S song song với AB D Giao tuyến hai mặt phẳng Câu 26.Một hình nón có thiết diện qua trục tam giác vuông cân có cạnh góc vng a Tính diện tích xung quanh hình nón  a2 A  a2 2 B C  a 2 a 2 D Câu 27 Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G Hãy chọn đẳng thức véctơ đúng? uuu r uuur uuur uuur uuu r uuur uuur uuur r A GA  GB  GC  GD  B GA  GB  GC  GD  uuur uuur uuur uuur r uuur uuur uuuu r uuuu r AG  BG  GC  GD  MA  MB  MC  MG C D (Với điểm M tùy ý) Câu 28.Cho hình nón tròn xoay có đỉnh S , O tâm đường tròn đáy, đường sinh a S góc đường sinh mặt phẳng đáy 60 Diện tích xung quanh xq hình nón thể tích V khối nón tương ứng là:  a3 S xq   a ;V  12 A  a2  a3 S xq  ;V  12 B C S xq   a 2;V   a3 D S xq   a ;V   a3  ABCD  hình chữ nhật, AD  2a, AB  a SA vuông góc Câu 29.Cho hình chóp S ABCD có đáy với mặt phẳng đáy SA  a Goi M , N trung điểm SA, SC Tính khoảng cách hai đường thẳng BM DN 4a 141 A 47 2a 141 B 47 a 135 C 47 2a 135 D 58 Câu 30.Tính diện tích xung quanh hình trụ biết hình trụ có bán kính đáy a đường cao a B 2 a A 2 a Câu 31 Cho hàm số x y  f  x D  a C  a có bảng biến thiên: 2 �  y' �   y 3 Hãy chọn mệnh đề đúng? A Đồ thị hàm số đối xứng qua trục tung, B Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị C Hàm số cho liên tục R , D Hàm số cho đồng biến R � Câu 32.Một hình trụ có bán kính R , chiều cao R Tính diện tích S thiết diện song song R cách trục hình trụ khoảng A S R2 B S R2 3 C R2 S D S  R Câu 33 Cho hàm số y  x  3x  Hãy chọn khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến R S   �; 1 � 1; � B Hàm số đồng biến tập C Hàm số đồng biến khoảng  2; 2018  D Hàm số cho nghịch biến  0; 2018  Câu 34.Cho mặt cầu có diện tích S , thể tích khối cầu V Tính bán kính R mặt cầu A R 3V S B R S 3V C 4V S R D R V 3S y   m  1 x   2m  1 x  x  Câu 35 Tìm tham số m để hàm số đồng biến R 1  �m   �m �2  �m �2, m �0 A B C 1  m  D Câu 36 Mặt cầu tâm O bán kính R  17 dm Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu cho giao tuyến qua ba điểm A, B, C mà AB  18dm, BC  24dm, CA  30dm Tính khoảng cách từ O đến (P) A dm B dm C 14 dm D 16 dm Câu 37 Hàm số y  2018 x  4036 x  2018 x  4036 có điểm cực trị? A B C D M  1; 2;3 Câu 38 Trong không gian Oxyz , cho điểm Tọa độ hình chiếu M trục Ox là: A  1; 2;0  B  1; 0;0  C  0;0;3 D  0; 2;0  Câu 39 Cho hàm số y  m x  x  m Tìm giá trị thực tham số m để hàm số có ba điểm cực trị đồng thời đường tròn qua ba điểm cực trị có bán kính A 1 C 2 B �1 D �2 A  1; 2;  B  4; 2;0  Câu 40.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD với , , C  3; 2;1 D  1;1;1 Độ dài đường cao tứ diện ABCD kẻ từ đỉnh D bằng: A B Câu 41 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số B A D 0,5 C  x  1 y x3 x  3x  là: C D Câu 42.Cho điểm A(2; 4; 1), B(–2; 2; –3) Phương trình mặt cầu đường kính AB là: 2 A x  ( y  3)  ( z  1)  2 B x  ( y  3)  ( z  1)  2 C x  ( y  3)  ( z  1)  2 D x  ( y  3)  ( z  1)  Câu 43.Cho hàm số trình là: A x2 x  Đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số có phương y x  3; y  2 B x  3; y   Câu 44 Phương trình mặt cầu tâm I  1; 2;3 C x  3; y  tiếp xúc với trục Oy là: x  1 A    y     z  3  x  1 B   x  1   y     z  3  x  1 D  2 2 C Câu 45 Đồ thị hình bên bốn hàm số đây? A y x 1 x 1 y x 1 x 1 B D x   0; y  2   y     z  3  16 2   y     z  3  10 2 x2  y x 1 C D y x2  x2 1 Câu 46 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, Phương trình mặt phẳng qua điểm A(1; 2;0) có r vetơ pháp tuyến n  (2; 1;3) A x  y   B x  y  z   C x  y  z  D x  y  z   y  ax  bx  c  a �0  Câu 47 Cho hàm số Hãy chọn mệnh đề A.Đồ thị hàm số cho nhận trục tung làm trục đối xứng B Đồ thị hàm số cho nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng C Đồ thị hàm số cho nhận trục hoành làm trục đối xứng D Đồ thị hàm số cho nhận đường phân giác góc phần tư thứ làm trục đối xứng Câu 48.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình x  y  z  x  y  z  11  mặt phẳng (): 2x + 2y – z + 17 = Phương trình mặt phẳng () song song với () cắt (S) theo giao tuyến đường tròn có chu vi p  6 A x  y – z –  B x  y – z –  C x  y – z –  D x  y – z –  Câu 49 Số giao điểm đồ thị hai hàm số A B f  x    x2  C g  x   x4  x2  là: D  d  làm tiếp tuyến Đường thẳng  d  có Câu 50 Đồ thị hàm số y  x  3x  x  nhận đường thẳng phương trình là: A y  x   B y   x C y  x  D y  x  Hết ...   SCD  đường thẳng qua S song song với AB D Giao tuyến hai mặt phẳng Câu 26.Một hình nón có thi t diện qua trục tam giác vng cân có cạnh góc vng a Tính diện tích xung quanh hình nón  a2... kính đáy a đường cao a B 2 a A 2 a Câu 31 Cho hàm số x y  f  x D  a C  a có bảng biến thi n: 2 �  y' �   y 3 Hãy chọn mệnh đề đúng? A Đồ thị hàm số đối xứng qua trục tung, B Đồ... D Hàm số cho đồng biến R � Câu 32.Một hình trụ có bán kính R , chiều cao R Tính diện tích S thi t diện song song R cách trục hình trụ khoảng A S R2 B S R2 3 C R2 S D S  R Câu 33 Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPT lan 02 thieu hoa , De thi thu THPT lan 02 thieu hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay