DE THI THU QUOC GIA LAN 2 DONG SON 1

5 97 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:57

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN ĐỀ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2017 – 2018 MƠN TỐN: LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Ngày thi: 20/3/2018 Đề thi gồm có 05 trang Mã đề thi 724 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: x − x + x − 2018 x2 x2 A B x + x3 − − 2018 x + C x − x + +C 12 2 x x2 C D x − x3 + − 2018 x + C x − x + − 2018 x + C 12 Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ A(0; 0; 0), B(1; 0; 0), D(0;1; 0), A '(0; 0;1) Tìm tọa độ đỉnh C’ A (1;1;0) B (0;1;1) C (0;1; −1) D (1;1;1) Câu 1: Nguyên hàm hàm số f (x) = có Câu 3: Giá trị nhỏ hàm số y = x + 64 − x A + 65 B C 32 D + 61 Câu 4: Trong không gian, cho tam giác ABC vuông A, AB = a AC = a Tính độ dài đường sinh l hình nón, nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB A l = a B l = 2a C l = 3a D l = 2a Câu 5: Hàm số y = log ( x − 5) có tập xác định là: A R B [ 5; +∞ ) C (5; +∞) D (0; +∞) Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình đường thẳng d qua hai điểm A(1;1; −2), B( −1; 4;1)  x = − 2t  x = − 2t  x = + 2t  x = − 2t     A  y = − 3t (t ∈ R ) B  y = − 3t (t ∈ R ) C  y = + 3t (t ∈ R ) D  y = + 3t (t ∈ R )  z = −2 − 3t  z = −2 + 3t  z = −2 + 3t  z = −2 + 3t     ln x ; y = 0; x = 1; x = e x C + e D + e Câu 7: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = A − e B − e 2x +1 Mệnh đề sau đúng? x +1 A Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) B Hàm số đồng biến khoảng ( −∞; −1) ( −1; +∞) ; nghịch biến (−1;1) C Hàm số đồng biến tập R D Hàm số đồng biến khoảng (−∞; −1) (−1; +∞) Câu 9: Câu 40: Một bóng đèn huỳnh quang dài 120 cm, đường kính đường tròn đáy cm đặt khít vào ống giấy cứng dạng hình hộp chữ nhật (xem hình vẽ) Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm hộp (hộp hở hai đầu không tính lề, mép) Câu 8: Cho hàm số y = A 960 cm2 B 96000 cm2 C 9600 cm2 D 96 cm2 Trang 1/5 - Mã đề thi 724 Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng qua điểm A(1;1;1) vng góc với hai mặt phẳng x + y − z = 2; x − y + z = A x + y + z = B x + z = C x − y − z = D y + z = ln x đoạn 1; e  x 4 A B C D e e e e Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm M ' ảnh điểm M (1;−4) qua phép tịnh tiến theo vectơ u = (3;−1) A M ' (4;5) B M ' (4;−5) C M ' (3;−4) D M ' (2;3) Câu 13: Trong khẳng định sau khẳng định sai? A F ( x) = x nguyên hàm hàm số f ( x) = x Câu 11: Gíá trị lớn hàm số y = B Nếu f ( x); g ( x) hàm số liên tục R ∫ [ f ( x) + g ( x) ] dx = ∫ f ( x)dx + ∫ g ( x) dx C Nếu hàm số u ( x); v( x) liên tục có đạo hàm R ∫ u( x)v '( x)dx + ∫ v( x).u '( x)dx = u ( x).v( x) D Nếu F ( x) G ( x) nguyên hàm hàm số f ( x ) F ( x) − G ( x) = C với C số Câu 14: Hệ số số hạng chứa x khai triển ( x − ) là: x A 2110 B 1020 C 1120 D 1100 Câu 15: Cho I = ∫ ln( x + 1)dx = a + ln b (a, b ∈ Z ) Tính (a + b)b A B 81 C 25 D Câu 16: Cho hàm số f ( x) = x3 +ax + bx + c Mệnh đề sau sai? A Đồ thị hàm số ln cắt trục hồnh B lim f ( x) = +∞ x →+∞ C Hàm số ln có cực trị D Đồ thị hàm số ln có tâm đối xứng Câu 17: Nếu lim un = L; un + ≥ 0, ∀n lim un + số sau đây? A L + C L + D L + L +3 Câu 18: Trong hàm số hàm số đồng biến tập số thực R ? 2 x π x2 +1 A y = log π ( x + 1) B y = x log ( x + 1) C y = ( ) D y = ( ) e Câu 19: Khi tăng độ dài tất cạnh khối hộp chữ nhật lên gấp đơi thể tích khối hộp tương ứng A tăng lần B tăng lần C tăng lần D tăng lần 3 + ln x dx bằng: Câu 20: TÝch ph©n I = ∫1 ( x + 1) 27 27 27 27 A (3 + ln ) B (3 − ln ) C (4 + ln ) D (2 + ln ) 16 16 16 16 Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt cầu sau có tâm I (1; −2;3) bán kính R = A x + y + z − x + y + z + = B x + y + z + x + y − z − = C x + y + z − x + y − z + = D x + y + z − x + y − z − = Câu 22: Đồ thị hàm số y = A Hai B x−6 + 2018 có đường tiệm cận? x2 −1 B Một C Ba D Không Trang 2/5 - Mã đề thi 724 Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , câu mệnh đề sau, mệnh đề sai? r A Mặt phẳng (P): y − 3x + z − = có vectơ pháp tuyến n = (2; −3;1) B Mặt phẳng (P): x − y + z − = qua điểm A(1;1;1) C Mặt phẳng (P): x − 2( z − 1) − = chứa Oy D Mặt phẳng (P): x − y + = song song trục Oz Câu 24: Nghiệm bất phương trình 2log3 (4 x − 3) + log (2 x + 3) ≤ 3 3 A < x ≤ B < x < C ≤ x ≤ D < x ≤ 4 Câu 25: Có cách xếp chữ L, H, N, H, L, Đ thành hàng cho cách xếp chữ giống không đứng cạnh A 60 B 84 C 42 D 96 Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho khối chóp tứ giác S.ABCD, S = (1; 2; −3) , ABCD hình bình hành có AB = b, AD = c, BAD = 300 , đáy ABCD nằm mặt phẳng có phương trình x − y + z − = Tính thể tích khối chóp bc bc bc A B C D bc 2 cos x + sin x sin x + cos x B max y = , y = D max y = , y = 5 Câu 27: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số: y = A max y = , y = C max y = , y = 3 Câu 28: Tìm m để đồ thị (C ) : y = x − 2mx + m + cắt Ox bốn điểm phân biệt diện tích hình phẳng nằm Ox giới hạn (C ) Ox diện tích hình phẳng phía trục Ox giới hạn (C ) Ox A m = B m = C m = D m = x − y− z− = = Câu 29: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : hai mặt phẳng (P ):3x − 4y + 14 = 0, (Q): 2x − 2y + z + = Gọi (S ) mặt cầu tiếp xúc với (P) cắt (Q) theo đường tròn có diện tích 16 π , điểm I (a; b; c ) nằm d ( a số nguyên) tâm (S ) Tính a + b3 + c A 10 B − 126 C − D 99 Câu 30: Gọi V ( a ) thể tích khối tròn xoay sinh phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn V ( a) đường y = ; y = 0; x = x = a(a > 1) Tìm alim →+∞ x A lim V (a ) = 3π B lim V (a ) = π C lim V (a ) = 2π D lim V (a) = π a →+∞ a →+∞ a →+∞ a →+∞ Câu 31: Cho a; b; c theo thứ tự lập thành cấp số nhân thỏa mãn a + b + c = 381 Giá trị biểu thức P = 3log (ab + bc + ca) − log abc có dạng x log y + x Giá trị x + y là: A 243 B 729 C 130 D 127 1− x2 +3 x = có dạng Câu 32: Nghiệm dương phương trình log ( x − 3x + 1) + ( ) a+ b (a, b, c ∈ N ) Giá trị a + b + c bằng: c A 23 B 24 C 20 D 42 Trang 3/5 - Mã đề thi 724 Câu 33: Tìm giá trị tham số m để đường thẳng (d ) : mx − y + m = cắt đường cong (C ) : y = x − x + ba điểm phân biệt A, B C (−1;0) cho tam giác AOB có diện tích 16 A 10 B C D Câu 34: Minh cầm tờ giấy lấy kéo cắt thành mảnh sau nhặt số mảnh giấy cắt lại cắt thành mảnh Minh tiếp tục cắt vậy, sau hồi Minh thu lại đếm tất mảnh giấy cắt Hỏi kết sau xảy ra? A Minh thu 2016 mảnh B Minh thu 2017 mảnh C Minh thu 2019 mảnh D Minh thu 2018 mảnh Câu 35: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = mx − (m − 1) x + 3(m − 2) x + đồng biến 3 [ 2; +∞ ) 2 A m ≤ B m ≤ C m ≥ D m ≤ 3 Câu 36: Cho hàm số f ( x) = x + x − x + Khẳng định sau đúng? A Hai phương trình f ( x ) = m f ( x − 1) = m − có số nghiệm với m B Hàm số y = f ( x − 2018) khơng có cực trị C Hai phương trình f ( x) = 2018 f ( x − 1) = 2018 có số nghiệm D Hai phương trình f ( x) = m f ( x − 1) = m + có số nghiệm với m Câu 37: Cho A f ( x) ∫−1 + x dx = hàm số y = f ( x) hàm số chẵn [ −1;1] ; lúc B C D 16 ∫ f ( x)dx bằng: −1 x3 = + log x là: Câu 38: Tổng nghiệm phương trình (log ).log x − log x 3 3 A − B + C + D − 8 8 Câu 39: Gọi S tập ước số nguyên dương số 43.200 Lấy ngẫu nhiên hai phần tử thuộc S Xác suất lấy hai phần tử hai số không chia hết cho là: 28 9 A B C D 83 83 83 84 π 2 x x = Câu 40: Tập nghiệm phương trình: sin  −  tan x − cos 2 4  x = π + kπ  x = π + k 2π  x = π + kπ  x = π + k 2π     A  B  C  D  π π π π x = − + k 2π x = − + k 2π x = − + kπ x = − + kπ     4 4     uuuu r uuuu r uuuur uuur Câu 41: Cho khối hộp ABCD A’B’C’D’ Gọi M, N điểm thỏa mãn MD = −2 MD ' , NB = −2 NB ' Mặt phẳng qua M, N, C chia khối hộp thành hai hai khối đa diện Tính tỉ số thể tích hai khối đa diện biết tỉ số nhỏ 25 21 25 21 A B C D 47 47 43 43 Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi, hai đường chéo AC = 3a , BD = 2a cắt O; hai mặt phẳng (SAC) (SBD) vng góc với mặt phẳng (ABCD) Biết khoảng cách từ a O đến mặt phẳng (SAB) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a a3 a3 a3 a3 A B C D Trang 4/5 - Mã đề thi 724 Câu 43: Cho tứ diện ABCD có CD = cạnh lại Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng ( BCD ) A B Câu 44: Cho f ( x) = x C D (2 x + + 2017) Biết F ( x ) nguyên hàm hàm số f ( x) Thỏa x +1 mãn F (0) = 2018 Tính F (2) A F (2) = + 2017 B F (2) = + 2017 2 C F (2) = + 2017 D F (2) = + 2017 Câu 45: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x2 −1 tập x−2 M  3 D = ( −∞; −1) ∪ 1;  Giá trị T = là: 3M + 2018m  2 A T = B T = C T = − D T = Câu 46: Cho hình chóp S ABCD có tất cạnh Gọi I J trung điểm SC BC Tính góc hai đường thẳng IJ CD A 30° B 45° C 60° D 90° Câu 47: Cho phương trình m( x − x + + 1) + x(2 − x ) ≤ Giá trị tham số m để phương trình có nghiệm x ∈  0;1 +  là: 2 A m ≤ B m ≤ C m ≥ D m ≤ 3 2 Câu 48: Cho hàm số y = x − (2m − 1) x + (m − m + 7) x + m − Giá trị thực tham số m để hàm số 2 x ; x đạt cực trị thỏa mãn x1 + x2 = 74 là:  m = −3 A   m = −2 B m = m = D   m = −2 C m = Câu 49: Cho hàm số f ( x) = x − x + x + có đồ thị (C ) Có tiếp tuyến đồ thị (C ) điểm thuộc đồ thị (C ) có hồnh độ nghiệm phương trình f '( x) − xf ''( x) − = A B C D Câu 50: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O , AC = a, BD = b Tam giác a  SBD tam giác Gọi I điểm đoạn OC cho AI = x,  < x < a ÷ Một mặt phẳng ( α ) 2  qua điểm I song song với mặt phẳng ( SBD ) cắt hình chóp S ABCD theo thiết diện Tính diện tích Std thiết diện A Std = a2 x2 b2 C Std = a2 ( b − x ) b2 B Std = b2 x2 a2 b2 ( a − x ) a2 - HẾT -D Std = Trang 5/5 - Mã đề thi 724 ... F (0) = 20 18 Tính F (2) A F (2) = + 20 17 B F (2) = + 20 17 2 C F (2) = + 20 17 D F (2) = + 20 17 Câu 45: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x2 1 tập x 2 M  3 D = ( −∞; 1) ∪ 1;  Giá... với C số Câu 14 : Hệ số số hạng chứa x khai triển ( x − ) là: x A 21 10 B 1 020 C 1 120 D 11 00 Câu 15 : Cho I = ∫ ln( x + 1) dx = a + ln b (a, b ∈ Z ) Tính (a + b)b A B 81 C 25 D Câu 16 : Cho hàm số... 2  qua điểm I song song với mặt phẳng ( SBD ) cắt hình chóp S ABCD theo thi t diện Tính diện tích Std thi t diện A Std = a2 x2 b2 C Std = a2 ( b − x ) b2 B Std = b2 x2 a2 b2 ( a − x ) a2
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU QUOC GIA LAN 2 DONG SON 1 , DE THI THU QUOC GIA LAN 2 DONG SON 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay