De thi hoc ki 2

10 30 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:57

Trường THPT Ngơ Văn Cấn Ơn Tập HKII ƠN THI HK II ĐỀ x 1 Câu Tìm nguyên hàm hàm số f  x   e e9 x 1dx   e9 x 1  C A � 9 x 1 e dx  e9 x 1  C C � e9 x 1dx  e9 x 1  C B � 9 x 1 e dx  e9 x 1  C D � F(5) = Giá trị F(3) x 1 5 C 9  ln D  ln 9 Câu Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   B 9  ln A  ln Câu Biết f  x  dx  10 Giá trị I  � x f  x  dx � 1 A 20 B 10 C D 15 Câu Cho hàm số f ( x)  (6 x  1) có nguyên hàm có dạng F (x)  ax3  bx  cx  d thỏa điều kiện F (1)  20 Giá trị biểu thức S  a  b  c  d A S  21 B S  20 C S  15 D S  46 f  x  dx  30 Giá trị Câu Cho hàm số f(x) hàm số chẵn liên tục R � 5 A 10 B 20 1� C 15 m� x lnxdx  � 8lna  �với a  N � 3� n� Câu Biết * , f  x  dx � D m phân số tối giản Giá trị S  2n  a  m n A S = B S = C S = D S = Câu Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x y  x B A C 13 D 4 Câu Tính thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  tan x, hai trục tọa  độ, đường thẳng x  quay quanh trục Ox A   B    4 C    D    2 e  3ln x dx , đặt t   3ln x Khẳng định sau đúng? Câu Cho I  � x A I  tdt 3� B I  2 t dt 3� e C I  2 t dt 3� D I  t dt 3� Câu 10 Cho hình phẳng  H  giới hạn đồ thị hàm số y  x  2.ln x , trục hoành đường thẳng x  e Tính thể tích V khối tròn xoay tạo quay hình  H  xung quanh trục Ox A V   e  2e    B V  e  2e  C V   e  6e    D V  e2  6e  Câu 11 Hàm số y = f(x) có đạo hàm y’ = 0, với x có đồ thị qua điểm A(1 ; 2) Diện tích S giới hạn (C), hai trục tọa độ đường thẳng x = A B C D Câu 12 Diện tích S hình phẳng giới hạn đường y = |x| y = A B C D TỔ TOÁN Trang Trường THPT Ngơ Văn Cấn Ơn Tập HKII 100 Câu 13 Tính tích phân I  A I  1625 ln x -1 dx � 2x  B I  2100  ln C I  e x (2 x  ln x)dx  Câu 14 Cho biết tích phân I  � 2101  2.ln D I  a.e4  b.e2  c với a, b, c ước nguyên 4 Tính tổng: a  b  c A B C Câu 16 : Diện tích hình phẳng giới hạn đường y = , y = ln x 1 A e   B.e + C e   e e Câu 17 Người ta trồng hoa vào phần đất tô màu đen giới hạn cạnh AB, CD, đường trung bình MN mảnh đất hình chữ nhật ABCD đường cong hình sin (như hình vẽ) Biết AB  2 (m) , AD  (m) Tính diện tích phần lại A 4  C 4  2100  100.ln  ln D D - e B 4(  1) D 4  Câu 18 Tìm số phức z biết z  phần thực lớn phần ảo đơn vị A z1   3i , z2   4i B z1  4  3i , z2  3  4i C z1   3i , z2  3  4i D z1  4  3i , z2   4i Câu 19 Cho số phức z có phần ảo gấp hai phần thực z   A B C 5 Khi mơ đun z 5 D Câu 20 Cho z có phần thực số nguyên z  2z  7  3i  z Tính mơđun số phức w  1 z  z2 A w  37 B w  457 C w  425 Câu 21 Trong C, Phương trình z   có nghiệm z  2i z   2i � � A � B � C z  2i z   2i � � D w  445 z   2i � D � z   5i � Câu 22 Gọi A điểm biểu diễn số phức z   5i B điểm biểu diễn số phức z '  2  5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y = x Câu 23 Số phức liên hợp số phức z   2i A 1  2i B 1  2i C  i D  2i Câu 24 Phần thực số phức z thỏa mãn   i  A B –3 TỔ TOÁN z  1 i � � z   2i �   i  z   i    2i  z C 2 D Trang Trường THPT Ngơ Văn Cấn Ơn Tập HKII Câu 25 Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số z thỏa mãn điều kiện z  i    i  z đường tròn có bán kính A R  B R  D R  C R  Câu 26 Kí hiệu z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị biểu 2 thức A  z1   z2  A 25 B C D Câu 27 Số số phức z thỏa mãn z  z số ảo A B C D Câu 28 Cho số phức z  a  bi (a, b  R ) thỏa mãn   i  z  z   2i Tính P  a  b A P  B P  D P   C P  1 Câu 29 Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1  1  3i; z2   5i; z3   i Số phức biểu diễn điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành là: A + 3i B – i C + 3i D + 5i Câu 30 Tìm số phức z cho z³ = –i 1 3 1 A B � i i C D � i –i � i i � i –i 2 2 2 2 Câu 31 Cho số phức z1 = – 3i nghiệm phương trình az² + bz – 13 = Tìm a, b A a = –1 b = B a = b = C a = –1 b = D a = b = Câu 32 Biết z1 = – i nghiệm phương trình z³ – 3z² + az + b = Tìm nghiệm số thực phương trình A B C –2 D –1 Câu 33 Tìm tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z biết | z – 4| + | z + | = 10 A Điểm B Đường thẳng C Đường tròn D Elip Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng  P  : x  y  z  2017  Vectơ vectơ pháp tuyến  P  ? uu r ur A n4   1; 2;  B n1   1; 1;  uu r C n3   2; 2; 1 uu r D n2   2; 2;1 2 Câu 35 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z   Tọa độ tâm I tính bán kính R  S  A I  2; 2; 3 R  20 C I  4; 4; 6  R  71 B I  4; 4;6  R  71 D I  2; 2;3 R  20 Câu 36 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng d qua điểm A  1; 2;3 vng góc với mặt phẳng  P  : x  y  z  2017  có phương trình x 1 y  z  x 1 y  z      A B 2 2 x  y  z 1 x  y  z 1     C D 3 Câu 37 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng ( P ) qua ba điểm A  1;0;0  , B  0; 2;0  , C  0; 0;3 có phương trình A x  y  z   B TỔ TOÁN x y z    C x  y  z   D x y z    Trang Trường THPT Ngơ Văn Cấn Ơn Tập HKII Câu 38 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) : x  y  z   , (Q) : x  y  z   mặt cầu ( S ) : x  y  z  x  y  m  Gọi d giao tuyến (P) (Q) Biết d cắt (S) theo dây cung có độ dài Khi giá trị m A m = 12 B m = 10 C m = -12 D m = -10 Câu 39 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) :  x  1   y     z  3  Tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu (S) A I  1;5;3 R = 3.B I  1; 5;3 R = C I  1;5; 3 R = D I  1;5; 3 R = 2 Câu 40 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (Q) có phương trình x  y  z   Phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Oz vng góc với mặt phẳng (Q) có phương trình A x  y  3z  B x  y  C y  z  D x  z  Câu 41 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I (1;3; 1) mặt phẳng ( P ) : 3x  y  z  16  Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính Viết phương trình mặt cầu (S) A ( x  1)  ( y  3)  ( z  1)  B ( x  1)  ( y  3)  ( z  1)  23 C ( x  1)  ( y  3)  ( z  1)2  23 D ( x  1)  ( y  3)  ( z  1)  Câu 42 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  1; 4;  B  2;0;1 Phương trình mặt phẳng (P) qua A vng góc với đường thẳng AB A 3x  y  z  B 3x  y  z  21  C x  y  z   D x  y  z   Câu 43 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x  y  z  15  Gọi d giao tuyến (P) mặt phẳng Oyz Phương trình đường thẳng d �x  1  2t �x  �x  �x  t � � � � (t ��) B �y  t (t ��) C �y   4t (t ��) A �y   t D �y  15  8t (t ��) �z   t �z  15  t �z   t �z  t � � � � Câu 44 Trong kh«ng gian Oxyz, cho hai ®iĨm A(0; -2; -6), B(2; 0; -2) mặt cầu (S) có phơng trình: x  y  z  x  y  z   Mp(P) qua hai điểm A, B (P) cắt (S) theo đờng tròn có bán kính phương trình A (P1): x + y - z - = vµ (P2): 7x - 17y + 5z - = B (P1): x - y - z - = vµ (P2): 7x + 17y + 5z - = C (P1): x + y + z - = vµ (P2): 7x - 17y - 5z - = D (P1): x + y - z + = vµ (P2): 7x - 17y + 5z + = Câu 45.Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x  y  z  0 hai điểm A(3;  1; 2), B (1;  5; 0) Điểm M thuộc (P) cho MA.MB đạt giá trị nhỏ có tọa đô A ( - ; - ; - ) B ( - ; ; -3) C ( ; ; 3) D ( ; - ; 3) Câu 46 Cho ba điểm A(1;5;4), B(0;1;1), C(1;2;1) Điểm D thuộc đường thẳng AB cho độ dài đoạn thẳng CD nhỏ có tọa độ  49 41   49 41   49 41  �5 23 41 � ;  ; ;  D D ; ;  A D � ; ; � B D ; C D  �26 13 26 �  26 29 26   26 29 26   26 29 26  Câu 47 Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho hình thang cân ABCD với hai đáy AB, CD có A(1 ; ; 1), B( ; ; 0), C (1 ; ;  1) Tọa độ điểm D  2 5 2 A D  , ,   B D(3, 2, 0) C D , ,   D D(3, - 2, 0)  3 3 3 3 Câu 48 Trong không gian tọa độ Oxyz, cho ba điểm A, B, C di động tia Ox, Oy Oz cho mặt phẳng (ABC) không qua O qua điểm M(1; 2; 3) Thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị nhỏ mặt phẳng (ABC) có phương trình TỔ TỐN Trang Trường THPT Ngơ Văn Cấn Ơn Tập HKII x y z x y z x y z   1 B   1 C   1 D Kết khác 9 Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm O(0 ; ; 0), A(0 ; ; 4), B(2 ; ; 0) mặt phẳng (P): 2x + 2y – z + = Mặt cầu (S) qua ba điểm O, A, B có khỏang cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) có phương trình A x2 + y2 + z2 - 2x – 4z = x2 + y2 + z2 – 2x + 10y – 4z = B x2 + y2 + z2 + 2x – 4z = x2 + y2 + z2 – 2x + 10y + 4z = C x2 + y2 + z2 - 2x + 4z = x2 + y2 + z2 – 2x + 10y – 4z = D x2 + y2 + z2 - 2x – 4z = x2 + y2 + z2 + 2x + 10y – 4z = Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,mặt phẳng (P) chứa trục Oz tạo với mặt phẳng (Q): 2x + y - z = góc 600 có phương trình A x + 3y = -3x + y = B x - 3y = -3x + y = C x + 3y = -3x - y = D x + 3y = 3x + y = A ĐỀ ÔN TẬP HKII ĐỀ Câu 1: Cho số phức TỔ TOÁN z thỏa mãn   i  z    2i  z   4i Môđun số phức z là: Trang Trường THPT Ngơ Văn Cấn A B Ơn Tập HKII 17 Câu 2: Cho  f ( x)  g ( x) dx  � A 10 29 C D 1 0 26 f ( x)dx  f ( x)  g ( x)  dx  10 Tính � � B 15 C D Câu 3: Kí hiệu z1 z2 nghiệm phức phương trình z  z   Tính tổng A  z12  z 22 A 6 B 4 Câu 4: Cho tích phân I   C 2 D  x dx Mệnh đề sau đúng? � cos x  A I   x cot x  cot xdx � B I  x tan x     C I  x cot x  cot xdx  � tan xdx  D I  x tan x  tan xdx � � Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ, kí hiệu A B hai điểm biểu diễn cho nghiệm phức phương trình z  z   Tính độ dài đoạn thẳng AB A 2 B C D 2 Câu 6: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A x.e dx  � xdx.� e dx � x �2 � �x x � � dx  C �  sinx� Câu 7: Tính tích phân I  dx  � sinxdx � x  B lnxdx  4� lnxdx � D  tanx �dx  tanx  C �   sin x cosxdx �  A I 233   648 13 I   B 24 C I 1309 2500 r 338 D 625 Câu 8: Trong không gian Oxyz , cho điểm M  1; 2; 3 vectơ n   2; 3;2  Viết phương trình r mặt phẳng qua điểm M có vectơ pháp tuyến n A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  3z   uuuu r r r r Oxyz , Câu 9: Trong không gian cho OM  k  2i  j Tìm tọa đợ điểm M A M  1; 2; 3 B M  3; 2;1 C M  2; 3;1 D M  1; 3; 2  2 Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z  11  Xác định tọa độ tâm I tính bán kính R  S  A I  1;3; 2  ; R  B I  1;3; 2  ; R  C I  1;3; 2  ; R  25 D I  1; 3;2  ; R  TỔ TOÁN Trang Trường THPT Ngơ Văn Cấn Ơn Tập HKII  Câu 11: Cho f  x  dx  Tính tích phân f   tan x  dx A � � cos x B 2 D 16 C Câu 12: Giả sử hàm số f  x liên tục khoảng K a,b,c, a  b c ba số thực thuộc K Khẳng định sau sai? A C b b a b a a f  x dx  � f  t dt � B a f  x dx   � f  x dx � a D b f  x dx  � a b b c a c a f  x dx  � f  x dx  � f  x dx � Câu 13: Trong tập số phức �, kí hiệu z bậc hai số 5 Tìm z A z  � B z  � 5 C z  � i 5 i Câu 14: Tìm phần ảo số phức z biết 2i   iz  (3i  1) A 8 D z  � 5i B D 9 C urr r r Oxyz , Câu 15: Trong không gian cho vectơ a   2;5;0  b   3; 7;0  Tính a,b A 300 B 1350 C 450 Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng Câu 17: Tính tích phân I  x  lnxdx � x D 600  P  : x  z   uu r uu r vectơ pháp tuyến  P  A n4   2;0; 6  B n3   1; 2;0  uu r n2   1;0; 2    Vectơ sau ur C n1   1; 2; 3 D 61 256 ln4  28 A 100 B  C 2  ln4  ln4 D Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A  2; 1; 2  , B  2;0;1 Viết phương trình mặt cầu tâm A qua điểm B A  x     y  1   z    B  x     y  1   z    10 C  x     y  1   z    D  x     y  1   z    10 2 2 2 2 2 2  x  1 ln xdx A I  2ln  B I  2ln C I  2ln  Câu 19: Tính tích phân I  � 2 D I  Câu 20: Cho số phức z   3i Khi đó: 1 1 1 C   D     i i i z 2 z 4 z 4 Câu 21: Cho số phức z  a  bi (a, b �R ) thoả mãn (1  i ) z  z   2i Tính P  a  b 1 A P   B P  1 C P  D P  2 Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z    4i   là: A 1   i z 2 B A Đường tròn tâm I(3; 4), bán kính C Đường tròn tâm I(-3;- 4),bán kính B Đường tròn tâm I(3; 4), bán kính D Đường tròn tâm I(3;- 4), bán kính Câu 23: Trong không gian Oxyz , cho điểm A  1;2;3  mặt phẳng  P  : x  y  7z   Viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm A vng góc với mặt phẳng  P  TỔ TỐN Trang Trường THPT Ngơ Văn Cấn �x   t � A �y   2t �z   3t � Ôn Tập HKII �x   4t � B �y   3t �z   7t � �x  1  8t � C �y  2  6t �z  3  14t � �x  1  4t � D �y  2  3t �z  3  7t � x2 y2 z mặt phẳng   1 1  P  : x  y  3z   Viết phương trình đường thẳng  nằm mặt phẳng  P  vng góc cắt đường thẳng d �x  3  t �x  3  t �x  1  t �x  1  t � � � � A �y   t B �y   2t C �y   t D �y   2t �z   2t �z   t �z  2t �z  2t � � � � Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : Câu 25: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng  P  Q có phương trình  P : 5x  y z  0,  Q : 10x  y z  Tính khoảng cách  P A 35 35 B 35 14 C 141 47 Câu 26: Cho hình phẳng  H  giới hạn đường cong y  khối tròn xoay tạo thành cho  H  quay quanh trục Ox A D 32 x  y  z 1   Tìm vị trí tương đối d1 d 2 A Chéo B Song song 35 70  x trục Ox Tính thể tích Câu 27: Trong khơng gian Oxyz , cho hai đường thẳng d2 :  Q B d1 : 16 C 32 D 32 x 1 y  z    3 C Trùng D Cắt Câu 28: Tìm số phức liên hợp số phức z thỏa mãn 2iz   3i    4i A z   i 2 B z   i 2 C z   i 2 D z   i 2 �x   3t � Câu 29: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : �y   3t Vectơ sau vec tơ �z   6t � uu r uu r ur uu r chỉ phương d ? A u4   1;1;2  B u2   3;3;6  C u1   1;2;3  D u3   1;1; 2  Câu 30: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo −4i B Phần thực −4 phần ảo 3i C Phần thực −4 phần ảo D Phần thực phần ảo −4 Câu 31: Một Bác thợ gốm làm lọ có dạng khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng giới hạn đường y  x  trục Ox quay quanh trục Ox Biết đáy lọ miệng lọ có đường kính 2dm 4dm Tính thể tích lọ A 15  dm3 B 15 dm C 8 dm2 D 14  dm3 Câu 32: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A 1;1;0  ,B 2;3;4  ,C  0;1;4  Vectơ sau vectơ pháp tuyến mặt phẳng qua ba điểm A,B,C ? TỔ TOÁN Trang Trường THPT Ngơ Văn Cấn r Ơn Tập HKII r r B n   4;16;1 A n   12;16;1 r D n   2;4;16  C n   8;16;2  Câu 33: Cho biết f( x)  tan x liên tục tập xác định F(x) nguyên hàm hàm số f(x) Biết F(  ) =  Tính I= F (  ) 7 B 12 A 12  C 12  D 12 r r r Oxyz , Câu 34: Trong không gian cho vectơ a   1; 1;0  , b   2;3; 1 c   1;0;4  r r r r Tìm tọa độ vectơ u  a  2b  3c r A u   0;5; 14  r C u   6;5; 14  r B u   3; 3;5  r D u   5; 14;8  1   z  2i (1  2i )2 14 14 10 35 10 14  i  i  i  i A z  B z  C z  D z  25 25 25 25 13 26 13 25 Câu 36: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện Câu 35: Tìm số phức z biết zi    i   A  x  1   y    B  x  1   y    C  x  1   y    D  x  1   y    2 2 2 2 Câu 37: Biết (2 x  1)ln xdx  2ln a  b, � a, b số hữu tỉ Tính giá trị biểu thức S  a  b B 2,5 A C 1,5 D Câu 38: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A 3;3;3 ,B 0;2;1 Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy, biết M cách hai điểm A B A M 0,1;0  � 11 � ;0 � � � 0; B M� C M 0;3;0  Câu 39: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x 2x2  �3 �2 � � D M� ; ;2 �  C C D 2 x   C x   C 2 2x  Câu 40: Cho số phức z thỏa mãn   i  z   i Trên mặt phẳng toạ độ, điểm điểm biểu diễn số phức z A P  1; 2  B N  1;2  C M  1;2  D Q  1; 2  A x   C B Câu 41: Trong không gian Oxyz , cho điểm M  1;1;1 mặt phẳng  P  : x  y  z  14  Tìm toạ độ điểm H hình chiếu vng góc M  P  A H  9; 11; 1 Câu 42: Trong B H  3;5; 5  không gian A  1;2;1 , B  2;1;3 , C  2; 1;1 , D  0;3;1 Oxyz, C H  1; 3;7  cho tứ D H  0; 1;4  ABCD diện   có  đỉnh  Viết phương trình mặt phẳng  P  qua hai điểm A, B cho d C ,  P   d D,  P  A x  y  z  15  x  z   B x  y  z  14  x  z   TỔ TOÁN Trang Trường THPT Ngơ Văn Cấn Ơn Tập HKII C x  y  z  15  x  z   D x  y  z  15  x  y   Câu 43: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đường: y  x sin x, y  0, x  0, x   S Khẳng định sau sai? A cos S  B sin S  C tan  S D sin  Câu 44: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn giới hạn đồ thị hàm số y   x  x  , hai trục tọa độ đường thẳng x  A S  B S  C S  D S  2 Câu 45: Tính mơ đun số phức A z  34 D z  34 z thoả mãn z (2  i )  13i  B z  C z  34 34 2 Câu 46: Trong không gian Oxyz, mặt cầu  S : x  y  z  2x  4y   cắt mặt phẳng  P  : x  y  z   theo giao tuyến đường tròn (C) Tính diện tích S hình tròn giới hạn (C) A S  6 B S  2 78 C S  Câu 47: Tìm nguyên hàm hàm số f  x  D S  2  cosx x  sinx  C x2 f  x dx  lnx  sinx  C C � A 26 f  x dx  ln x  sinx  C � f  x dx  ln x  sinx  C D � f  x dx   � B Câu 48: Trong không gian Oxyz , cho điểm M  3;5; 8  mặt phẳng    : x  y  z  28    Tính d M ,    A 41 B Câu 49: Tính tích phân I   3x � 45 C  D 47  2017 x  dx 20175  I  125  B ln2017 20175  I  15  D ln2017 A I  15    2017  ln2017  41  C I  125   2017 ln2017 Câu 50: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng  P  : x  y  z   0, �x  t  Q  : x  y  z   đường thẳng d : � �y  1 Viết phương trình mặt cầu �z  t � ( S ) có tâm nằm d tiếp xúc với hai mặt phẳng  P   Q  A  x  3   y  1   z  3  2 C  x  3   y  1   z  3  2 2 B  x  3   y  1   z  3  2 D  x  3   y  1   z  3  - - HẾT TỔ TOÁN Trang 10 ... 2x + 10y – 4z = B x2 + y2 + z2 + 2x – 4z = x2 + y2 + z2 – 2x + 10y + 4z = C x2 + y2 + z2 - 2x + 4z = x2 + y2 + z2 – 2x + 10y – 4z = D x2 + y2 + z2 - 2x – 4z = x2 + y2 + z2 + 2x + 10y – 4z = Câu...  10 2 2 2 2 2 2  x  1 ln xdx A I  2ln  B I  2ln C I  2ln  Câu 19: Tính tích phân I  � 2 D I  Câu 20 : Cho số phức z   3i Khi đó: 1 1 1 C   D     i i i z 2 z 4 z 4 Câu 21 : Cho... có tọa độ  49 41   49 41   49 41  �5 23 41 � ;  ; ;  D D ; ;  A D � ; ; � B D ; C D  26 13 26 �  26 29 26   26 29 26   26 29 26  Câu 47 Trong không gian với hệ trục Oxyz,
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay