De thi hoc ki 2 (2)

12 25 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:57

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II TỐN 12 ĐỀ 1205 Câu Cho hàm số f (x) xác định R có nguyên hàm F(x) Cho mệnh đề sau : / • Nếu ∫ f (x)dx = F ( x) + C ∫ f (t )dx = F (t ) + C ▪  ∫ f (x)dx  = f ( x) ▪ ∫ f (x)dx = f / ( x) + C Trong số mệnh đề , số mệnh đề mệnh đề SAI : A.0 B C D 3 Câu Nguyên hàm hàm số f (x) = x + − x : x 3 x x A + 3ln x − x3 + C B + 3ln x − x 3 3 3 x x − 3ln x − x +C C + 3lnx + x3 + C D 3 3 Câu 3.Hàm số F(x) = lnx nguyên hàm hàm số sau ( ; +∞) ? A.f(x) = x B f(x) = − x C f(x) = x ln x − x + C D f(x) = − x2 Câu Giá trị tham số m để hàm số F (x) = mx3 + (3m + )x2 – 4x + nguyên hàm hàm số f (x) = 3x2 + 10 x – : A.Khơng có giá trị m B m = C m = D m = Câu Biết F (x) nguyên hàm f(x) =(2x -3 )lnx F(1) =0 Khi phương trình 2F(x) + x2 -6x + =0 có nghiệm ? A B C D x thỏa F (0) = Tính F ( cos x C F( π ) = D F( π ) = Câu Cho F (x) nguyên hàm f(x) = A F ( π ) = −1 B F (π ) = ) a 29  π Câu 7: Cho a ∈  0; ÷ Tính J = ∫ dx theo a cos x  2 A J = tan a B J = 29cot a C J=29 tana D J = −29 tan a 29 1 e2 − 2x Câu 8: Tính I = ∫ e dx : A e + B e − C e2 − D 2 Câu 9: Tính tích phân I = ∫ x2 + 4x −29 29 dx A I = B I = x 2 π Câu 10: Tính I = ∫ sin x cos xdx A 11 7 B I = − C I = −11 D 11 C I = − D I = e ln x dx = −a + b.e −1 , với a, b ∈ ¢ Chọn khẳng định khẳng định sau: x A a + b = B a + b = C a+b=-7 D a + b = −6 5 4 f (x) dx = f (t) dt = − g(u) du = Câu 12: Cho ∫ ,∫ ∫ Tính ∫ ( f (x) + g(x)) dx −1 −1 −1 22 10 −20 A B C D 3 3 dx I = Câu 13:Tính tích phân: ∫1 x 3x + kết I = a ln + b ln Tổng a + b A −1 B C D Câu 14: Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f(x) ( liên tục [ a; b] Câu 11: Biết ∫ ) , trục hoành Ox hai đường thẳng x = a , x = b (a < b ) Khi S tính theo công thức sau ? b A S = ∫ f ( x)dx a b b B S = ∫ f ( x)dx a C S = ∫ a b f ( x)dx D S = π ∫ f ( x)dx a Câu 15: Cho hình ( D) giới hạn đường y = f(x) , y = , x = , x = e Quay (D) quanh trục Ox ta khối tròn xoay tích V Khi V xác định công thức sau ? π e A.V = π ∫ f ( x)dx B V = π ∫ f (x)dx π e π C V = ∫ f (x) dx e π D V = π ∫ f (x)dx e Câu 16: Diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số y = -2x3 + x2 + x + y = x2 –x + : A.S =0 B.S = C.S = D.S = Câu 17: Tính thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng (H) giới hạn đồ thị hàm số y = , x trục hoành , đường thẳng x =1 , x = quanh Ox A.V = ln256 B V = 12 π C S = 12 D S = 6π Câu 18: Một chất điểm chuyển động trục Ox với vận tốc thay đổi theo thời gian v (t) = 3t2 – 6t ( m/s) Tính qng đường chất điểm từ thời điểm t1 = đến t2 = (s) A 16 m B 1536 m C 96 m D 24m Câu 19: Số phức liên hợp số phức z = -1 + 2i số phức : A A z = 2-i B.z = -2 + i C z = 1-2i D z = -1-2i Câu 20: Cho hai số phức z1= + 8i , z2 = + 3i Khi giá trị | z1 – z2| là: A.5 B 29 C.10 D.2 Câu 21: Điểm biểu diễn số phức z = m + mi với m nằm đường thẳng có phương trình : A y= 2x B.y = 3x C.y =4 x D.y= x Câu 22: Thu gọn z= ( 2-3i)(2 +3i) ta được: A.z=4 B.z=13 C.z= 9i D.z=4 –9i Câu 23:Tập hợp điểm mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thỏa mãn điều kiện | z –i|= : A.Một đường thẳng B.Một đường tròn C Một đoạn thẳng D.Một hình vng Câu 24 : Tìm số phức z biết |z| = 20 phần thực gấp đôi phần ảo A.z1=4+3i,z2=3+4i B z1 = 2—i,z2= -2 +i C.z1= -2+i ,z2= -2 –i D.z1=4+2i,z2= -4 –2i Câu 25:Cho x,y số thực Hai số phức z =3+i z =( x +2y ) –yi khi: A.x=5,y= -1 B.x=1,y=1 C.x=3 ,y=0 D.x=2,y=-1 Câu 26 :Cho x,y số thực.Số phức z= + xi +y +2i : A.x=2 ,y=1 B.x=-2,y=-1 C x= 0,y=0 D.x=-2,y= -2 Câu 27: Có số phức z thỏa : z + z = : A.0 B.1 C D Câu 28:Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z thỏa điều kiện : |z +1-i|=|z+3-2i| là: A Đường thẳng B.Elip C.Đoạn thẳng D.Đường tròn Câu 29 : Trên mặt phẳng phức ,gọi A,B điểm biểu diễn nghiệm phương trình:z2-4z +13 =0.Diện tích tam giác OAB là: A.16 B.8 C.6 D.2 30 15 15 Câu 30 :Phần thực số phức (1+i) :A B.1 C.2 D.-2 Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M ( 0;0; −2 ) đường thẳng x + y −1 z − = = Viết phương trình mặt phẳng ( P ) qua điểm M vng góc với đường thẳng ∆ A x + y + z + = B x + y + z + = C 3x + y − z − 13 = D 3x + y − z − = ∆: Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng ( P ) song song với hai đường thẳng x = + t x − y +1 z  ∆1 : = = , ∆ :  y = + 2t Vectơ sau vectơ pháp tuyến ( P ) ? −3 z = 1− t  r r r r n = − 5; 6; − n = − 5; − 6;7 n = 5; − 6;7 n ( ) ( ) ( ) A B C D = ( −5;6;7 ) Câu 33: Mặt phẳng ( P ) qua ba điểm A ( 0;1;0 ) , B ( −2;0;0 ) , C ( 0;0;3) Phương trình mặt phẳng ( P ) là: A ( P ) : −3 x + y + z = B ( P ) : x − y + z = C ( P ) : −3x + y + z = D ( P ) : x − y + z = x −1 y + z + = = Câu 34: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d : Trong vectơ sau vectơ −1 vectơ rphương đường thẳng d r A u ( 2;1; ) B u ( 1; −1; −3) r r C u ( −2; −1; −2 ) D u ( −2;1; −2 ) Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có A ( −1;3; ) , B ( 2;0;5 ) , C ( 0; −2;1) Viết phương trình đường trung tuyến AM tam giác ABC x +1 = x −1 = C AM : −2 x − y + z +1 = = −1 x −1 y − z + = = D AM : −4 Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho d đường thẳng qua A ( 1; −2;3) vng góc với mặt phẳng ( P ) : 3x − y − z + = Viết phương trình tắc đường thẳng d A AM : y −3 = −4 y+3 = z−2 z+2 −1 x−1 y + z − = = −3 −5 x +1 y − z + = = C −4 −5 B AM : x −1 y + z − = = x −1 y + z − = = D −4 −5 Câu 37:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 1; −1;3) hai đường thẳng x − y + z −1 x − y +1 z −1 d1 : = = , d2 : = = Viết phương trình đường thẳng d qua điểm A, vuông −2 −1 góc với đường thẳng d1 cắt đường thẳng d x −1 y +1 z − x −1 y +1 z − = = = = A d : B d : −2 x −1 y + z − x −1 y +1 z − = = = = C d : D d : 4 −1 −1 Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( −2;1;1) B ( 0; − 1;1) Viết phương A B trình mặt cầu đường kính AB 2 A ( x − 1) + y + ( z + 1) = B ( x + 1) + y + ( z − 1) = 2 C ( x + 1) + y + ( z − 1) = D ( x − 1) + y + ( z + 1) = Câu 39: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x + y + z − = Mặt cầu ( S ) có tâm I bán kính R A I (−2;1;3), R = B I (2; −1; −3), R = 12 C I (2; −1; −3), R = D I (−2;1;3), R = 2 2 Câu 40: Mặt cầu ( S ) có tâm I ( −1; 2;1) tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : x − y − z − = 2 2 2 A ( x + 1) + ( y − ) + ( z + 1) = B ( x + 1) + ( y − ) + ( z + 1) = C ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 1) = D ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 1) = Câu 41: Cho ba điểm A ( 2; −1;5 ) , B ( 5; −5;7 ) M ( x; y;1) Với giá trị x, y A , B , M thẳng hàng? A x = 4; y = B x = 4; y = −7 C x = −4; y = −7 D x = −4; y = Câu 42:Cho bốn điểm A ( a; − 1; ) , B ( −3; − 1; − ) , C ( 5; − 1; ) D ( 1; 2; 1) thể tích tứ diện ABCD 30 Giá trị a A 32 B 32 C.1 D 2 2 2 r r Câu 43:Tìm m để góc hai vectơ u = ( 1;log3 5;log m ) , v = ( 3;log 3; ) góc nhọn A < m < B m > < m < C m > , m ≠ D m >  x = + 3t  Câu 44:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho hai đường thẳng d :  y = −3 + t  z = − 2t  x − y +1 z d ': = = Phương trình phương trình đường thẳng thuộc mặt phẳng chứa −2 d d ' ,đồng thời cách hai đường thẳng x −3 y + z −2 x+3 y +2 z +2 = = = = A B −2 −2 x+3 y−2 z +2 x−3 y −2 z −2 = = = = C D −2 −2 x −1 y − z − = = Câu 45:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : −2  x = + kt  d2 :  y = t Tìm giá trị k để d1 cắt d  z = −1 + 2t  A k = B k = −1 C k = − D k = Câu 46:Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , gọi d giao tuyến hai mặt phẳng có phương trình x − y + z + 2017 = x + y − z + = Tính số đo độ góc đường thẳng d trục Oz A 45O B 0O C 30O D 60O Câu 47:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt phẳng ( P ) : x + y + z + = hai điểm A ( 1; − 2; 3) , B ( 1; 1; ) Gọi d1 , d khoảng cách từ điểm A B đến mặt phẳng ( P ) Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A d = 2d1 B d = 3d1 C d = d1 D d = 4d1 2 Câu 48:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt cầu ( S ) : x + y + z − x − y − z − = Viết phương trình mặt phẳng ( α ) chứa Oy cắt mặt cầu ( S ) theo thiết diện đường tròn có chu vi 8π A ( α ) : x − z = B ( α ) : x + z + = C ( α ) : 3x + z = D ( α ) : 3x − z = Câu 49: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz ,cho mặt phẳng (α ) : x + y − z − = đường x−2 y−2 z+2 = = Tam giác ABC có A(−1;2;1) , điểm B , C nằm ( α ) trọng tâm −1 G nằm đường thẳng d Tọa độ trung điểm M BC A M (0;1; −2) B M (2;1;2) C M (1; −1; −4) D M (2; −1; −2) Câu 50: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng ∆ nằm mặt phẳng thẳng d : ( α ) : x + y + z − = đồng thời qua điểm M ( 1; 2;0 ) cắt đường thẳng d: x − y − z − Một = = 1 vectơ phương củar∆ r r r A u = ( 1; − 1; − ) B u = ( 1; 0; − 1) C u = ( 1; − 2;1) D u = ( 1;1; − ) …………………………………….HẾT………………………………………… u p C A A C D C C D D u 20 21 22 23 24 B D B B D A p u p ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 A C C B C D 16 17 18 19 B B A D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 B 39 40 41 42 43 44 C D D A B A D D A C A D B C D A D D C 46 47 48 49 A B D D D Hướng dẫn giải Câu ( Mức độ 1) Đáp án : C ( sai ) Câu : ( Mức độ ) Đáp án : A Vì ∫ ( x +   3 x3 − x )dx = ∫  x + − x ÷dx = + 3ln x − x +C x x 3   Câu : ( Mức độ ) Đáp án : A Vì ( lnx)/ = x Câu ( Mức độ ) Đáp án : C Ta có F/(x) = f (x)nên ta có 3m = (3m + 2) = 10 Suy m = Câu ( Mức độ ) Đáp án : D Dùng phương pháp nguyên hàm phần ta tính : F (x) = ( x2 -3x) lnx Phương trình cho trở thành ( x2 -3x )lnx =0 nên có nghiệm x = , x= ( x = không thỏa mãn ) Câu 6.( Mức độ ) Đáp án C Lời giải : F(x) = Đặt u = x , dv = xdx ∫ cos x , ta có du = dx , v = tanx Suy F (x) = xtanx − ∫ tan xdx = x tan x − ∫ Từ F (0)= , ta có C = Vây F (x) = xtanx + ln cos x Do F( Câu 7: Chọn C a a 29 dx = 29tanx = 29 tan a cos x Ta có J = ∫ Câu 8: Chọn D d (cos x) = x tan x + ln cos x + C cos x )=0 1 1 e2 − I = ∫ e xdx = e x = 2 0 Câu 9: Chọn D 2 x2 + 4x 11 I =∫ dx = ∫ ( x + 4)dx = x 1 Câu 10: Chọn A π π 0 Ta có: I = ∫ sin x cos xdx = ∫ sin xd ( sinx ) = sin x π = Câu 11:Chọn C  e e du = dx u = ln x e e  ln x 1      x ⇒ ⇒ ∫ dx =  − ln x ÷ + ∫ dx =  − ln x − ÷ = −  x e x  x 1 x  x dv = x dx v = − 1  x Câu 12: Chọn C 5 4 −1 4 −1 −1 −1 5 −1 −1 ∫ f (x) dx + ∫ f (x) dx = ∫ f (x) dx ⇒ ∫ f (x) dx = ∫ f (x) dx − ∫ f (x) dx = −1 ⇒ ∫ ( f (x) + g(x)) dx = ∫ f (x) dx + ∫ g(x) dx = + = 22 Câu 13: Chọn B u2 −1 Đổi cận : x = → u = x = → u = 4 u + − ( u − 1) u −1 du = ln = ln − ln = ln − ln Vậy I = ∫ du = ∫ u +1 ( u + 1) ( u − 1) u −1 Đặt u = 3x + → x = Do a = 2; b = −1 → a + b = Câu 14 ( Mức độ ) Đáp án : C b Công thức S = ∫ f ( x)dx phương trình f(x) = khơng có nghiệm thuộc khoảng (a ; b) a nghiệm thuộc khoảng (a ;b ) nghiệm bội chẵn Hay nói cách khác , áp dụng công thức f(x) mang dấu đoạn Câu 15 ( Mức độ ) Đáp án D π Dựa vào cơng thức tính thể tích khối tròn xoay với e < nên ta có V = π ∫ f ( x)dx e Câu 16.( Mức độ ) Đáp án : B Phương trình hồnh độ giao điểm : -2x3 +x2 + x + = x2 – x + Có nghiệm x = -1 , x =0 , x =1 S= ∫ −2 x + x dx = Câu 17 ( Mức độ ) Đáp án : B 16dx = 12π x2 Vì V = π ∫ Câu 18 ( Mức độ ) Đáp án : A Lời giải : t2 t1 Áp dụng công thức S = ∫ v(t )dt = ∫ (3t − 6t )dt = 16 Câu 19:( NB) Phương án D Giải: số phức z =a + bi=> số phức liên hợp a bi Câu 20: (NB) Phương án B HD: Tính hiệu sử dụng cơng thức tính mơ đun Câu 21: (NB) Phương án D HD: số phức z biểu diễn điểm có tọa độ (m;m) Câu 22: (NB) Phương án B HD :áp dụng cơng thức tìm tích số phức Câu 23: (TH) Phương án B HD: số phức z =a + bi ,thay vào vế trái sử dụng công thức mô đun Câu 24 : (TH) Phương án D HD:Ap dụng cơng thức tính mơ đun z Câu 25(TH): Phương án A HD :Sử dụng tính chất số phức Câu 26(TH) : Phương án B HD :Sử dụng tính chất số phức =0 phần thực phần ảo Câu 27(VD):Có số phức Z thỏa : Z + Z = A.0 B.1 C Phương án D Câu 28(VD): Phương án A HD:Thay z= a+bi vào vế sử dụng cơng thức tính độ dài Câu 29 (VD) Phương án C HD:Tìm nghiệm pt biểu diễ n hệ trục tọa độ Câu 30(VD): Phương án A HD:tách (1+i)30=[(1+i)2]15 Câu 31 Chọn D −1 − − − = 3 2 Phương trình mặt cầu ( S ) ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 1) = Bán kính mặt cầu R = d ( A, ( P ) ) = Câu 32 D Chọn B r u ∆ Đường thẳng có vectơ phương = ( 4;3;1) r Mặt phẳng ( P ) qua điểm M ( 0; 0; −2 ) vng góc với ∆ nên nhận u = ( 4;3;1) làm vectơ pháp tuyến có phương trình: ( x − ) + ( y − ) + 1( z + ) = ⇔ x + y + z + = Câu 33 Chọn C Phương trình theo đoạn chắn: ( P) : Câu 34 x y z + + = ⇔ ( P ) : −3 x + y + z = −2 Chọn D Câu 35 Chọn A Ta có M trung điểm BC nên M ( 1; −1;3) uuuu r AM = ( 2; −4;1) uuuu r Đường thẳng AM qua A ( −1;3; ) , có vectơ phương AM = ( 2; −4;1) Vậy phương trình đường AM : Câu 36 x +1 y − z − = = −4 Chọn D Câu 37 r x −1 y + z − = = d ⊥ ( P) ⇒ VTCP u d = (3; −4; −5) ⇒ PTCT d : −4 −5 Chọn D Giả sử d ∩ d = M ⇒ M ( + t ; − − t ;1 + t ) uuuu r AM = ( + t ; − t ; t − ) ur d1 có VTCP u1 = ( 1; 4; − ) uuuu r ur uuuu r d ⊥ d1 ⇔ AM u1 = ⇔ + t − 4t − ( t − ) = ⇔ −5t + = ⇔ t = ⇒ AM = ( 2; − 1; − 1) uuuur Đường thẳng d qua A ( 1; −1;3) có VTCP AM = ( 2; − 1; − 1) có phương trình là: d: Câu 38 x −1 y + z − = = −1 −1 Chọn C Theo đề ta có mặt cầu đường kính AB có tâm trung điểm I ( −1;0;1) AB bán kính R= AB = 2 Nên phương trình mặt cầu là: ( x + 1) + y + ( z − 1) = 2 Câu 39 Chọn C Mặt cầu ( S ) : x + y + z + 2ax + 2by + 2cz + d = (với a = −2; b = 1; c = 3, d = −2 ) có tâm I = (−a; −b; −c) = (2; −1; −3) , bán kính R = a + b + c − d = Câu 40 Chọn D Bán kính mặt cầu R = d ( A, ( P ) ) = −1 − − − = 2 Phương trình mặt cầu ( S ) ( x + 1) + ( y − ) + ( z − 1) = Câu 41: uuu r Chọn D uuuu r AB = 3; − 4; , AM = ( x − 2; y + 1; −4 ) ( ) Tacó: 16 − y − = uuu r uuuu r r  x = −4 A, B, M thẳnghàng ⇔  AB; AM  = ⇔ 2 x − + 12 = ⇔    y = 3 y + + x − =  Câu 42: uuu r Chọn A uuur uuur Tacó BA = ( a + 3; 0; 10 ) , BC = ( 8; 0; ) , BD = ( 4; 3; 5) uuur uuur  Suyra  BC , BD  = ( −12; − 24; 24 ) r uuur uuur uuu Dođó VABCD = 30 ⇔  BC , BD  BA = 30  a = 32 ⇔ −12 ( a + 3) − 24.0 + 24.10 = 180 ⇔ a − 17 = 15 ⇔  a = Câu 43: Chọn B ·r r ( ) ·r r ( ) Để u , v < 90o ⇒ cos u , v > rr ⇒ u.v > ⇔ + log 5.log + 4log m > ⇔ + 4log m > ⇔ log m > −1 m > m >  ⇔ Kế thợp điều kiện m > ⇒  m < 0 < m < 2   Câu 44: Chọn A Ta nhận thấy đường thẳng ∆ cần tìm d , d ' thuộc mặt phẳng Tacó: ∆ cách d , d ' nên ∆ nằm d , d ' Dođó:Gọi A(2; −3;4) ∈ d ; B (4; −1;0) ∈ d ' ⇒ Trung điểm AB I (3; −2;2) thuộc đường thẳng ∆ cầntìm Ta I (3; −2;2) vào đáp án nhận thấy đáp án A thỏa Câu 45: Chọn D Giảsử 1 + m = + kt ( 1)  M ∈ d1 ⇒ M ( + m; − 2m;3 + m ) ( *)  M = d1 ∩ d ⇒  →  − 2m = t ( )  M ∈ d ( *)  3 + m = −1 + 2t ( 3) m = ( 1) → k = ( ) , ( 3) ⇒  t =  Câu 46: ChọnA Hai mặt phẳng vng góc với d có vectơ pháp tuyến nr1 = ( 2; −1;1) nr2 = ( 1;1; −1) nên r r r đường thẳng d có vectơ phương là: u = [ n1 , n2 ] = ( 0;3;3) r Trục Oz có vectơ phương k = ( 0;0;1) rr u k r r r r cos u , k = r r = = ⇒ u , k = 45O 2 u k +3 ( ) ( ) Đây góc nhọn nên góc d trục Oz 45O Câu 47: Chọn B d1 = 3.1 + ( −2 ) + 2.3 + 32 + 42 + 2 = 3.1 + 4.1 + 2.2 + 15 = , d2 = 29 29 32 + 42 + 22 Câu 48: Chọn D ( S ) có tâm I ( 1; 2;3) ,bán kính R = Đường tròn thiết diện có bán kính r = ⇒ mặt phẳng ( α ) qua tâm I ( α ) chứa Oy ⇒ ( α ) : ax + cz = I ∈ ( α ) ⇒ a + 3c = ⇒ a = −3c Chọn c = −1 ⇒ a = ⇒ ( α ) : 3x − z = Câu 49: ChọnD Vì G ∈ d ⇒ G ( + t;2 + 2t ; −2 − t ) Giả sử B ( x1; y1; z1 ) , C ( x2 ; y2 ; z2 )  x1 + x2 − = 2+t   x1 + x2 = 3t +   y1 + y2 +  Vì G trọng tâm ABC nên ta có:  = + 2t ⇔  y1 + y2 = 6t +   z + z = −3t −   z1 + z2 + = − − t    3t + 6t + −3t −  ; ; Vậy trung điểm đoạn BC M  ÷ 2   Do B , C nằm ( α ) nên M ∈ ( α ) ⇒ t = −1 ⇒ M ( 2; −1; −2 ) Câu 50: Chọn D Cách1: Gọi A ( + 2t ; + t ; + t ) ∈ d giao điểm ∆ d uuur r MA = ( + 2t ; t; + t ) ,VTPTcủa ( α ) n( α ) = ( 1;1;1) uuur r uuur r Tacó: ∆ ⊂ ( α ) ⇒ MA ⊥ n( α ) ⇒ MA n( α ) = ⇔ + 2t + t + + t = ⇔ t = −1 uuur uu r ⇒ MA ( −1; − 1; ) = −1( 1; 1; − ) Vậy ud = ( 1; 1; − ) Cách2: Gọi B = d ∩ ( α ) B ∈ d ⇒ B ( + 2t ; + t ; + t ) B ∈ ( α ) ⇒ + 2t + + t + + t − = ⇔ t = −1 ⇒ B ( 0;1; ) uuuu r uu r BM ( 1;1; − ) ⇒ ud ( 1;1; − ) / ... 47: Chọn B d1 = 3.1 + ( 2 ) + 2. 3 + 32 + 42 + 2 = 3.1 + 4.1 + 2. 2 + 15 = , d2 = 29 29 32 + 42 + 22 Câu 48: Chọn D ( S ) có tâm I ( 1; 2; 3) ,bán kính R = Đường tròn thi t diện có bán kính r... A.z1=4+3i,z2=3+4i B z1 = 2 i,z2= -2 +i C.z1= -2+ i ,z2= -2 –i D.z1=4+2i,z2= -4 –2i Câu 25 :Cho x,y số thực Hai số phức z =3+i z =( x +2y ) –yi khi: A.x=5,y= -1 B.x=1,y=1 C.x=3 ,y=0 D.x =2, y=-1 Câu 26 :Cho... …………………………………….HẾT………………………………………… u p C A A C D C C D D u 20 21 22 23 24 B D B B D A p u p ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 A C C B C D 16 17 18 19 B B A D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 B 39 40 41 42 43 44 C D D A B A D D A C
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 (2) , De thi hoc ki 2 (2)

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay