De thi hoc ki 2 (1)

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:57

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II TỐN 12 ĐỀ 1201 Câu 1: Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tọa độ điểm M biểu diễn số phức z   i A M  2; 1 B M  1;  C M  1;  D M  2;1 Câu 2: Giải phương trình z  z   tập số phức C z    7 B z   ;z   2 2 7 i D z   i; z   i 2 2 Câu 3: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số y  x  x  x  y  x  x  : A S  B S  C S  D S  12 12 Câu 4: Trong khơng gian Oxyz , viết phương trình tham số đường thẳng qua M  1; 1;  vuông A z    ;z    2 i; z    2 góc với mặt phẳng    : x  y  z   �x   2t � A �y  1  t �z   t � �x   2t � B �y  1  t �z   t � �x   t � C �y   2t �z  1  t � �x   t � D �y   t �z  1  2t � Câu 5: Tìm số phức liên hợp số phức z    4i    5i     3i  A z  54  19i B z  54  19i C z  19  54i D z  54  19i Câu 6: Trên mặt phẳng tọa độ, cho điểm M (như hình vẽ) điểm biểu diễn số phức z Tìm z y A z  3  2i B z   2i C z   3i D z  3  2i Câu 7: Tính x2 A � xe dx  e x  C x xe dx  xe x  e x  C C � �xe dx : x x B �xe dx  xe D �xe dx  xe x x x x M C  ex  C x 3 O z   i z   i z  z  z Câu 8: Cho hai số phức Tìm số phức A z  5  4i B z   5i C z  3i D z  3 Câu 9: Tìm phần ảo số phức z    3i  i : A 2 B 3 C D 2 Câu 10: Trong khơng gian Oxyz , tìm tâm I bán kính R mặt cầu x  y  z  x  y   A I  1; 1;0  R  B I  1; 1;0  R  C I  1;1;0  R  D I  1;1;0  R  Câu 11: Tìm phương trình bậc hai nhận hai số phức  i  i làm nghiệm A z  z   B z  z   C z  z   D z  z   Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt cầu tâm I  2;10; 4  tiếp xúc với mặt phẳng  Oxz  A  x     y  10    z    100 B  x     y  10    z    10 C  x     y  10    z    100 D  x     y  10    z    16 2 2 2 2 2 2 Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng  P  : x  y  3z    Q  : x  y  z   Khẳng định sau đúng? A Khoảng cách hai mặt phẳng  P   Q  B  P   Q  cắt C  P   Q  trùng D  P   Q  song song với Câu 14: Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  3x trục hoành quay quanh trục Ox 81 91 81 83 A V  B V  C V  D V  10 Câu 15: 10 10 10 Cho hàm số f  x  liên tục  a; b  , c � a; b  , k �R Khẳng định sai? Trang 1/4 A c b b a c a f  x  dx  � f  x  dx  � f  x  dx � b b a a B kf  x  dx  k � f  x  dx C � Câu 16: b a a b b a a b f  x  dx  � f  x  dx  � f  x  dx  � f  x  dx  D � 1 i 3i 18 B z    i 5 Tìm số phức z , biết z  2  4i  18 i 5 18 18 i D z   i 5 5 S Câu 17: Gọi tập hợp nghiệm phương trình z  z   tập số phức Tìm S A S   2; B S   3; 2 C S   3;  2; 3; D S  i 3; i 3;  2; A z      C z       �x   t � Trong khơng gian Oxyz , tìm tọa độ giao điểm M đường thẳng �y   t �z   t � Câu 18: mặt phẳng x  y  z   : A M  2; 4; 1 B M  2; 4;1 C M  2; 4; 1 D M  2; 4; 1 Câu 19: Cắt vật thể  T  hai mặt phẳng  P   Q  vng góc với trục Ox x  x  Một mặt phẳng tùy ý vng góc với trục Ox điểm x  �x �2  cắt  T  theo thiết diện có diện tích x Tính thể tích V phần vật thể  T  giới hạn hai mặt phẳng  P   Q  A V  28 B V  28 C V  14 D V  14 sin xdx Câu 20: Tính � sin xdx  sin x  C A � sin xdx  cos x  C B � sin xdx   sin x  C C � sin xdx   cos x  C D � Câu 21: x x  1dx đặt t  x  Khẳng định sau đúng? Cho tích phân I  � 17 17 B I  �t dt 20 A I  �t dt 1 C I  �t dt 21 D I  2�t dt e ln xdx Tính tích phân I  � Câu 22: A I  e  B I  C I  2e  D I  2e  Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường parabol y  x  x , 16 20 trục Ox đường thẳng x  , x  : A S  B S  C S  D S  3 3 Câu 24: Tìm số phức liên hợp số phức z  2  3i là? A z  2  3i B z  3  2i C z   3i D z   3i x 1 e dx Câu 25: Tính � Câu 23: e x 1dx  2e2 x 1  C A � Câu 26: e x 1dx  e x 1  C B � e x 1dx  e x  C C � e x 1dx  e x 1  C D � Trong không gian Oxyz , viết phương trình tham số đường thẳng qua hai điểm A  1; 1;  B  3; 2;1 có phương trình �x   4t � A �y  1  3t �z   t � �x   3t � B �y  3  2t �z   t � �x   2t � C �y  1  t �z   3t � �x   t � D �y  3  t �z   2t � Trang 2/4 e Câu 27: x ln xdx Tính tích phân I  � 1 A I   2e  1 2e3  1  Tính mơđun số phức z  a  bi Câu 28: A z  a  b Câu 29: 2e3  1  B I   C I  B z  a  b C z  a  b D I  2e3  1  2 D z  a  b Trong khơng gian Oxyz , viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm M  2;1;  3 x 1 y 1 z   1 �x   t �x   2t �x   t �x   2t � � � � A �y   t B �y   t C �y  1  t D �y  1  t �z  3 �z  3  3t �z  3t �z   3t � � � � Oxyz Câu 30: Trong không gian , viết phương trình mặt cầu có tâm gốc tọa độ O bán kính 2 2 A x  y  z  B x  y  z  x  C x  y  z  z  D x  y  z  y  r r r r Câu 31: Trong khơng gian Oxyz , tìm toạ độ véctơ u  i  j  k r r r r A u   1;  1 B u   1; 2;1 C u   2;1; 1 D u   1;1;  song song với đường thẳng Câu 32: Tìm số thực x, y cho  x  y    x  y  i   6i A x  3; y  B x  1; y  4 C x  1; y  D x  3; y  6 Câu 33: Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thõa mãn z  i  có phương trình A x   y  1  B x  y  C  x  1  y  D x   y  1  Câu 34: Trong khơng gian Oxyz , viết phương trình đường thẳng giao tuyến hai mặt phẳng x  y  z   x  y  3z   �x  1  13t � A �y   4t �z   7t � Câu 35: A f  x   �x  13  t � B �y  4  2t �z  7  t � �x   13t � C �y   4t �z   7t � �x   13t � D �y  2  4t �z   7t � C f  x   x D f  x   3x Hàm số F  x   x nguyên hàm hàm số dây? x3 B f  x   x4 Câu 36: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  2mx  y  z  m  8m  m tham số thực) Tìm giá trị m để mặt cầu  S  có bán kính nhỏ A m  B m  C m  D m  Câu 37: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  2;1; 2  , B  1; 0; 3 Viết phương trình mặt phẳng  P  qua điểm A cho khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng  P  lớn A x  y  z  17  B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 38: 2 �x   2t x  m y z 1 � :   , m tham số Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng d : �y   t d � 2 �z   t � thực Tìm giá trị m để hai đường thẳng d d �cắt A m  3 B m  1 C m  D m  Câu 39: Cho số phức z có phần thực ba lần phần ảo z  10 Tính z  Biết phần ảo z số âm.: A B 10 C 26 D Trang 3/4 Đặt S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y   x  x Câu 40: đường thẳng y  mx , (m  0) Tìm m cho S  A m  3 B m  2 C m  1 D m  4 �x   2t � Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  1; 2; 2  , B  0;3;  đường thẳng d : �y   3t Viết �z   t � Câu 41: phương trình mặt cầu có tâm thuộc d qua hai điểm A , B 2 2 2 A  x  1   y     z  3  25 B  x  3   y  1   z    29 C  x  3   y  1   z    29 2 D  x  3   y  1   z    29 2 2 Cho số phức z  m  3m    m   i , với m �� Tính giá trị biểu thức 2016 2017 2018 A P  6.22016 B P  C P  D P  17.22016 Pz  2.z  3.z , biết z số thực Câu 43: Giả sử vật từ trạng thái nghỉ  t   s   chuyển động với vận tốc v  t   5t  t  m/s  Tính quãng đường vật dừng lại (kết làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) A 54,17  m  B 104,17  m  C 20,83  m  D 29,17  m  Câu 44: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A, B, C thuộc tia Ox, Oy , Oz (không trùng với gốc toạ độ) cho OA  a, OB  b, OC  c Giả sử M điểm thuộc miền tam giác ABC có khoảng cách đến mặt  OBC  ,  OCA  ,  OAB  1, 2, Tính tổng S  a  b  c thể tích khối chóp O ABC đạt giá trị nhỏ nhất: A S  18 S 6 B S  C D S  24 Câu 45: Trong khơng gian Oxyz , viết phương trình tắc đường thẳng d đường vng góc Câu 42: �x   t x  y 1 z  �   chung hai đường thẳng chéo d1 : d : �y   t 1 1 �z  � x 1 y  z  x 1 y  z 1     A B 1 1 1 2 x 1 y  z  x 1 y  z      C D 1 2 1 Câu 46: Tìm giá trị thực m để hàm số F  x   x   2m  3 x  x  10 9 nguyên hàm hàm số f  x   3x  12 x  với x �� A m  B m  C m   D 2 m  9 Câu 47: Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tọa độ điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện   i  z     2i  z  i : 11 � � � 11 5� � 11 � 11 � 5� B M �  ; � C M �  ; � D M � ;  � A M � ; � �8 � � 8� � 8� �8 � Câu 48: Trong không gian Oxyz , viết phương trình mặt cầu có tâm I  1;0;1 cắt mặt phẳng x  y  z  17  theo giao tuyến đường tròn có chu vi 16 2 2 A  x  1  y   z  1  81 B  x  1  y   z  1  100 C  x  1  y   z  1  10 D  x  1  y   z  1  64 2 dx m  Tìm điều kiện m để I �1 2x  m 1 B m  C �m � D m  4 Cho tích phân I  � Câu 49: A  m � Trang 4/4 Câu 50: Cho  H  hình tam giác giới hạn đồ thị hàm số y  x  , trục Ox đường thẳng x  m,  m  1 Đặt V thể tích khối nón tròn xoay tạo thành quay  H  quanh trục Ox Tìm giá trị  m để V  3 A m  B m  C m  D m  HẾT -ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A C B B D A D C C C C A D C B B D C D D C B B A D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A A B A A C D A D B A D C C B B C A D B D B A A Trang 5/4 ... HẾT -ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A C B B D A D C C C C A D C B B D C D D C B B A D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50...    29 C  x  3   y  1   z    29 2 D  x  3   y  1   z    29 2 2 Cho số phức z  m  3m    m   i , với m �� Tính giá trị biểu thức 20 16 20 17 20 18 A P  6 .22 016... số phức liên hợp số phức z  2  3i là? A z  2  3i B z  3  2i C z   3i D z   3i x 1 e dx Câu 25 : Tính � Câu 23 : e x 1dx  2e2 x 1  C A � Câu 26 : e x 1dx  e x 1  C B �
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 (1) , De thi hoc ki 2 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay