De kiem tra hoc ki 2 nam hoc 2016 2017 so giao duc dong nai

7 42 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:57

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI ĐỀ CHÍNH Mã đề 01 KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 12 Năm học: 2016 – 2017 Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (50 câu trắc nghiệm) Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x) = sin 3x f ( x ) dx = cos x + C ∫ A B B ∫ f ( x ) dx = 3cos 3x + C D Câu Tìm nguyên hàm hàm số −3 g ( x ) dx = ln − x + C ∫ A g ( x) = ∫ f ( x ) dx = −3cos 3x + C − 5x ∫ g ( x ) dx = ln − 5x + C B g ( x ) dx = 3ln ( − x ) + C D ∫ h ( x ) dx h ( x ) = ( 19 − 12 x ) Câu Cho hàm số Tìm ∫ : 7 h ( x ) dx = ( 19 − 12 x ) + C h ( x ) dx = −96 ( 19 − 12 x ) + C ∫ ∫ A B −1 9 h ( x ) dx = ( 19 − 12 x ) + C h ( x ) dx = ( 12 x − 19 ) + C ∫ ∫ 96 108 C D C ∫ g ( x ) dx = 3ln − 5x + C ∫ f ( x ) dx = − cos 3x + C f ( x ) = ( x − ) x Câu Tìm nguyên hàm hàm số 8 f ( x ) dx = f ( x ) dx = ( 8x − ) x − x + C ( x − ) x + x ∫ ∫ ln ln ln ln A B x  f x d x = x − − x ( )  ÷+ C ∫ f ( x ) dx = ln ( x − − 8ln ) + C ln ln ∫   C D F ( x) f ( x ) = ( 48 x − ) ln x F ( 1) = Câu Tìm nguyên hàm hàm số Biết F ( x ) = ( 24 x − x ) ln x − 12 x + x − F ( x ) = ( 24 x − x ) ln x − 12 x + x + 17 A B F ( x ) = ( 24 x − x ) ln x − 12 x + x + F ( x ) = ( 24 x − x.) ln x − 12 x − x − C D a I = ∫ 25 x dx Câu Tính I= ( 25a − 1) ln 25 A theo số thực a 25 I= ( 25a − 1) a + B a −1 C I = a.25 D I = ( 25a − 1) ln 25 a 29  π J =∫ dx a ∈  0; ÷ cos x   Câu Cho Tính theo a J = tan a 29 A B J = −29.tan a C J = 29.tan a m 1  K = ∫  + ÷dx x  1 Câu Cho số thực m > Tính theo m 4m3 − K= + 2.m 2 A Mã đề 01 K = 3− m B K = 2m − m C D J = 29.cot a m3 − K= − 2.m 2 D Trang /6 π H = ∫ x.sin12 x.dx Câu Để tính dv = sin12 xdx Tìm du tính H π H= 12 A du = π du = x H =− 12 C phương pháp tích phân phần ta đặt u = x π 12 B du = dx π H =− 12 D du = dx H= M = ∫ ( x + 1) x dx Câu 10 Để tính x dv = dx Tìm du tính M phương pháp tích phân phần ta đặt u = x + 1 M= − x +x ln ( ln ) 2 B M= + ln ( ln ) d u = d x D du = M = 3.ln − ( ln ) A du = M= − ln ( ln ) d u = d x C π Câu 11 Cho A k = cos 25 x ∫ e sin 25x.dx = ∫ m.e2 + n 25e B k = m 29 + n 28 x + 1.xdx = 84 Với m n số nguyên Tính k = m + n C k = −1 D k = Với m n số nguyên Tính k = m + n B k = D k = C k = 28 Câu 13 Tính diện tích S phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = ln x , trục hoành hai đường thẳng x = 1, x = 25 A S = 25.ln 25 + 24 C S = 25.ln 24 + D S = 25.ln 26 + B S = 50.ln − 24 y = cos x Câu 14 Cho hình phẳng H giới hạn đồ thị hàm số , trục hoành hai đường thẳng x = 0, x = 2π Tính thể tích V khối tròn xoay sinh H quay quanh trục hoành π V =π2 + 2 A V = 2π B V = π C D V = π Câu 15 Trên mặt phẳng tọa độ cho điểm M ( −6; 7) điểm biểu diễn số phức z Tìm a phần Câu 12 Cho k = 30 A thực b phần ảo số phức z A a = −6, b = B a = 7, b = −6 C a = −6, b = 7i Câu 16 Tìm số phức liên hợp số phức z =  ( −2 +  3i )(7 −  8i ) A z = 10 − 37i B z = −38 − 37i C z = −10 − 37i Câu 17 Tìm modun số phức z thỏa ( −1 +  3i ).z =  7 +  5i A z = 185 25 z = 290 z = 185 D a = 7, b = −6i D z = 38 − 37i z = 185 B C D z = ( −1 + 4i ) z Câu 18 Tìm nghịch đảo số phức −15 8i 15 8i 15 8i 15 8i = + = − = + =− − 289 289 A z 289 289 B z 289 289 C z 289 289 D z z M Câu 19 Cho nghiệm phức có phần ảo âm phương trình: z  −8 z + 20 = , gọi z M điểm biểu diễn số phức mặt phẳng tọa độ Tìm Mã đề 01 Trang /6 A M ( −4; −2 ) B M ( 8; −4 ) C M ( −8; −4 ) D M ( 4; −2 ) Câu 20 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm I ( −5; 0;5 ) trung điểm đoạn MN , biết M (1; −4;7) Tìm tọa độ N N ( −11; −4;3) N ( −11; 4;3) C D M ( 0;1; ) , N ( 7;3; ) Câu 21 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm độ điểm uuuu r uuu r P ( −5; −3; ) Tìm toạ độ điểm Q cho MN = QP Q ( 12;5; ) Q ( −12;5; ) Q ( −12; −5; ) Q ( −2; −1; ) A B C D M ( −3;1; −6 ) , N ( 3;5; ) Câu 22 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm Phương trình A N ( −10; 4;3 ) B N ( −2; −2; ) ( S ) đường kính MN mặt cầu 2 x + ( y − 3) + ( z + 3) = 22 A 2 x + ( y + 3) + ( z + 3) = 22 C x + ( y − 3) + ( z + 3) = 22 B x + ( y − 3) + ( z − 3) = 22 D 2 ( S ) có phương trình Câu 23 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu 2 ( S) x + y + z + x − 10 y + 20 = Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu I ( 2; −5; ) ; R = I ( −2;5;0 ) ; R = A B I ( −2;5; −10 ) ; R = 129 I ( −4;10;0 ) ; R = C D ( P ) qua điểm Câu 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng E (0; −2;3); F (0; −3;1); G (1; −4; 2) Viết phương trình mặt phẳng ( P ) A ( P ) : x − 2 y −  z − =  0 C ( P ) : 3 x +  2 y −  z + 7 =  0 B ( P ) : 3x +  2 y +  z + 1 =  0 D ( P ) : 3 x +  2 y −  z − 7 =  0 ( P ) qua ba điểm Câu 25 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho mặt phẳng H (0; 0;3), K (0; −1; 0), L ( 9; 0; ) ( P) Viết phương trình mặt phẳng x y z x y z x y z x y z ( P) : + + = ( P) : + + = ( P) : + + = ( P) : + + = −1 −1 3 −1 −1 A B C D ( P ) : 2x + y − 4z + = , Câu 26 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba mặt phẳng ( Q ) : x + 15 y − 10 z + 20 = , ( R ) : x + 18 y − 12 z − 24 = Chọn mệnh đề bốn mệnh đề sau: ( P) / / ( Q) ( P ) cắt ( Q ) ( Q ) cắt ( R ) ( R) / / ( P) A B C D ( P ) : x + y − z + = Câu 27 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng M ( 1; 0; −2 ) ( P ) tính khoảng cách d d điểm Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ( Oxy ) từ điểm M đến mặt phẳng 10 10 21 d1 = d = 21 d = 21 d = A B 10 10 21 d1 = d1 = 20 d = 21 d = C D Mã đề 01 Trang /6 ( P ) : x − y − 3z = Viết Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( Q ) qua hai điểm H ( 1; 0;0 ) K ( 0; −2; ) biết ( Q ) vuông góc phương trình mặt phẳng ( P) với ( Q) : 6x + y + 4z − = ( Q ) : 2x − y + 2z − = A B ( Q ) : 2x − y + 2z + = ( Q ) : 2x + y + 2z − = C D P : x + y − 5z + = Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) Câu 29 Câu 28 M ( 1; −2;7 ) ( P) Viết phương trình đường thẳng d qua điểm , biết d vuông góc với x +1 y − z + x − y −1 z + d: = = d: = = −1 −5 −2 A B x −1 y + z − x −1 y − z − d: = = d: = = −1 −5 −1 −5 C D Câu 30 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , viết phương trình đường thẳng d E 9; −8;8 ) F −10; 6;8 ) qua hai điểm ( (  x = − 19t  x = − 19t   d :  y = −8 + 14t , t ∈ ¡ d :  y = −8 + 14t , t ∈ ¡ z = + t z =   A B  x = −10 − 19t  x = −10 − 19t   d :  y = + 14t , t ∈ ¡ d :  y = + 14t , t ∈ ¡ z = + t z =  C D  x y +1 z − p: = = −2 Câu 31 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng  x = −1 + t  q :  y = − 7t , t ∈ ¡  z = + 4t  Chọn mệnh đề bốn mệnh đề sau: B p cắt q C p ≡ q D p chéo q x−3 y +3 z d: = = −6 Viết Câu 32 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng M ( 6; −7; ) phương trình đường thẳng ∆ qua điểm , biết ∆ song song với d x−6 y +7 z x+6 y −7 z ∆: = = ∆: = = −6 −6 A B x −1 y + z − x−6 y +7 z ∆: = = ∆: = = −6 C D x − y +1 z + d: = = −1 Câu 33 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng A p / / q ( P ) : 3x + y − z + = , gọi ( Q ) mặt phẳng ( Oxz ) Chọn mệnh đề bốn mặt phẳng mệnh đề sau: d ⊂ ( P) A d / / ( P ) d cắt ( Q ) B d cắt ( Q) C d cắt ( P ) d cắt ( Q ) Mã đề 01 D d / / ( P) d / / ( Q) Trang /6 d: x y − z +1 = = −8 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng ( P ) vng góc với d , biết ( P ) qua điểm M ( 0; −8;1) Viết phương trình mặt phẳng ( P ) : x − y − z + 19 = ( P ) : x − y − 5z − 27 = A B ( P ) : x − y − z − 19 = ( P ) : −8x + y + 5z − 19 = C D x +3 x Câu 35 Tìm tập nghiệm S bất phương trình: − > Câu 34 A S = ( 0; +∞ ) B S = ( −3; +∞ ) S = ( −6; +∞ ) C log x + log x < D S = ¡ Câu 36 Tìm tập nghiệm S bất phương trình: S = ( 0;6 ) S = ( −∞; ) S = ( −∞;9 ) S = ( 0;9 ) A B C D Câu 37 Trong mặt phẳng hệ trục tọa độ Oxy , tập hợp T điểm biểu diễn số phức z z = 10 thỏa phần ảo z T = { ( 8;6 ) , ( −8;6 ) } A T đường tròn tâm O bán kính R = 10 B T = { ( 6;8 ) , ( 6; −8 ) } C T đường tròn tâm O bán kính R = D Câu 38 Tìm số phức z thỏa: 2iz + z = −1 − 4i A z = + 2i B z = − 2i C z = −1 + 2i D z = −1 − 2i ( P ) : x + y − z + 16 = Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( S ) có tâm I ( −3;1;0 ) tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) Viết phương trình mặt cầu 2 2 S ) : ( x − 3) + ( y − 1) + z = 16 S ) : ( x + 3) + ( y − 1) + z = ( ( A B 2 2 ( S ) : ( x + 3) + ( y − 1) + z = 16 ( S ) : ( x + 3) + ( y + 1) + z = 16 C D ( P ) : 3x − y + 12 z − = Câu 40 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng Câu 39 ( Q ) : x − my + z + = , với m tham số thực Tìm m để mặt phẳng ( P ) ( Q ) tính khoảng cách d hai mặt phẳng ( P ) ( Q ) phẳng A m = −4 d= d= 21 B m = 21 d= song song với mặt 21 d= 21 C m = D m = ( P )  : x + y + z − = Câu 41 Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng x y+2 z+2 ∆: = = m , với m tham số thực khác Tìm m để đường thẳng ∆ song đường thẳng ( P ) tính khoảng cách đường thẳng ∆ mặt phẳng ( P ) song với mặt phẳng 3 d= d= d= d= 11 11 11 11 A m = B m = C m = D m = −1  1  −1;  y =   x +  ln ( −   x ) m M Câu 42 Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số đoạn m= A M = ln B M = ln m = −1 + ln M= m = −1 + ln C D M = ln m = + ln log 25 x ) − 3log 25 x + ≥ ( S Câu 43 Tìm tập nghiệm bất phương trình: Mã đề 01 Trang /6 A S = ( −∞; 25] ∪ [ 625; +∞ ) B S = [ 0; 25] ∪ [ 625; +∞ ) S = ( 0; 25] ∪ [ 625; +∞ ) S = [ 625; +∞ ) C D x x Câu 44 Tìm tập nghiệm S bất phương trình: −  4.3 +  3 ≤  0 S = [ 0;1] S = [ 1;3] S = ( −∞;1] A B C Câu 45 y = 3x + S= S = ( 0;1) D Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = 3x + đồ thị hàm số S= S= B S = C D Câu 46 Cho hàm số y =  2 x +  (m + 1) x −  2 x , với m tham số thực Tìm tập hợp M tham số thực m cho hàm số cho đạt cực tiểu điểm x = M = { 3} M = { −3} M = { −6} A M = ∅ B C D Câu 47 Cho hình tứ diện EFGH có EF vng góc với EG , EG vng góc với EH , EH vng góc với EF , biết EF = 6a, EG = 8a, EH = 12a , với a >  0, a ∈ ¡ Gọi I , J tương ứng trung ( EIJ ) theo a điểm hai cạnh FG , FH Tính khoảng cách d từ điểm F đến mặt phẳng 12 29.a 29.a 24 29.a 29.a d= d= d= d= 29 29 29 29 A B C D Câu 48 Một lọ trống miệng đựng nước hình trụ tròn xoay có chiều cao 1, dm ; đường kính đáy dm ; đáy (dưới) lọ phẳng với bề dày không đổi 0,2 dm ; thành lọ với bề dày không đổi 0,2 dm ; thiết diện qua trục lọ hình vẽ; đổ vào lọ 2,5 dl nước (trước lọ khơng có nước vật khác) Tính gần khoảng cách k từ mặt nước lọ nước lặng yên đến mép lọ (quy tròn số đến hàng phần trăm, nghĩa làm tròn số đến hai chữ số sau dấu phảy) A A k ≈ 0,52 (dm) B k ≈ 1,18 (dm) C k ≈ 0,53 (dm) D k ≈ 0,51 (dm) ( P ) : x − y + 3z − = đường Câu 49 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz ,cho mặt phẳng x +1 y − z + d: = = −2 −1 Biết đường thẳng d cắt mặt phẳng ( P ) điểm M Gọi N điểm thuộc thẳng d cho MN = , gọi K hình chiếu vng góc điểm N mặt phẳng ( P ) Tính độ dài đoạn thẳng MK 7 21 105 MK = MK = MK = MK = 105 21 7 A B C D Câu 50 Cho hình hộp MNPQ.M ′N ′P′Q′  có cạnh 2a , với a > 0, a ∈ ¡ Biết · · ′MQ = M · ′MN = 120° QMN = 60°, M Tính thể tích V khối hộp MNPQ.M ′N ′P′Q′  A V = 8a Mã đề 01 B V = 2.a C V = 2.a D V = 2.a Trang /6 HẾT -1 B 26 D A 27 D D 28 B Mã đề 01 D 29 C C 30 D A C D D 31 32 33 34 B A A C 10 C 35 C 11 A 36 D ĐÁP ÁN 12 13 14 C B B 37 38 39 B A C 15 A 40 D 16 A 41 B 17 D 42 B 18 A 43 C 19 D 44 A 20 D 45 A 21 C 46 C 22 B 47 C Trang /6 23 B 48 A 24 C 49 D 25 A 50 D ... kính MN mặt cầu 2 x + ( y − 3) + ( z + 3) = 22 A 2 x + ( y + 3) + ( z + 3) = 22 C x + ( y − 3) + ( z + 3) = 22 B x + ( y − 3) + ( z − 3) = 22 D 2 ( S ) có phương trình Câu 23 Trong khơng gian... EH = 12a , với a >  0, a ∈ ¡ Gọi I , J tương ứng trung ( EIJ ) theo a điểm hai cạnh FG , FH Tính khoảng cách d từ điểm F đến mặt phẳng 12 29.a 29 .a 24 29 .a 29 .a d= d= d= d= 29 29 29 29 A B... = C k = 28 Câu 13 Tính diện tích S phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = ln x , trục hoành hai đường thẳng x = 1, x = 25 A S = 25 .ln 25 + 24 C S = 25 .ln 24 + D S = 25 .ln 26 + B S = 50.ln − 24 y =
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hoc ki 2 nam hoc 2016 2017 so giao duc dong nai , De kiem tra hoc ki 2 nam hoc 2016 2017 so giao duc dong nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay