de HK2 LOP 12 2017

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:57

T – 2017 MƠN THI: TỐN-THPT G ( ã đề thi Họ tên thí sinh: ………………………………………………… Số báo danh: ………………………….…………………………… Câu Số phức  i có điểm biểu diễn hình học có tọa độ A (1;5) B (1;5) C (5;1) D (5;  1) b Câu Cho hàm số f (x ) có đạo hàm a;b  , f (a)  2 f (b)  Tính I   f '(x )dx a A I  B I  5 C I  D I  6 Câu Hình vẽ bên biểu diễn đồ thị hàm số y  f (x ) cắt trục hoành điểm có hồnh độ a, b c Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f (x ) trục hoành tính biểu thức biểu thức đây? b A  f (x )dx B a c C  f (x )dx D b b c a b b c a b  f (x )dx   f (x )dx  f (x )dx   f (x )dx Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ c  (1;2; 0) d  (4; m; 3) Tìm giá trị thực m để hai véctơ c d vng góc với 1 C m   D m  2 Câu Cho a,b  , a  b hàm số y  f (x ) liên tục [a;b ] Gọi S diện tích hình phẳng giới A m  2 B m  hạn đồ thị hàm số y  f (x ), trục hoành hai đường thẳng x  a, x  b Phát biểu sau đúng? b A S   f (x ) dx a b a B S   f (x )dx C S  a  f (x ) dx b b D S   f (x )dx a Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng d qua hai điểm A(1;  2; 0) B(1;2;6) có véctơ phương có tọa độ A (1;2;  3) B (2; 4;  6) Câu Giá trị  (tính theo radian) thỏa C (0; 0;6) D (1;  2;  3)   sin xdx  A    B    C   D   Trang 1/6 - Mã đề thi 401 Câu Cho tích phân I  ex x 0 e x  dx Bằng phương pháp đổi biến, đặt t  e  1, ta e 1 1 A I   dt t 1 B I  dt t 1  Câu Số phức liên hợp số phức  3i A  3i B 3  2i e 1 C I  1 dt t  D I   t dt C 2  3i D 3  2i Câu 10 Trên tập số phức, gọi z nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  z   Tìm số phức w  i  z1 A w  2  i 2 B w  2  i 2 C w  3  i 2 D w  3  i 2 Câu 11 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ a  (1;  2; 0) b  i  j  k Tìm tọa độ véctơ u  2a  b A u  (1;  7;  1) B u  (3;  1;  1) C u  (1;  5;1) D u  (1;  7;1) Câu 12 Cho số phức z  a  bi, (a,b  ) Tìm điều kiện a b để z số thực a  A  b  B a  b m Câu 13 Biết m số thực dương thỏa a  D  b  C a  b  x dx  Tìm m 1 D m  e Câu 14 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng () qua điểm M (1;2; 3) chứa trục hoành B m  e A m  e C m  e có phương trình tổng qt A z   B 3y  2z  D x   C y   u  x Câu 15 Cho tích phân I   xe xdx Bằng phương pháp tích phân phần, đặt  , ta x dv  e dx 1 A I  xe x 1   e dx B I  xe x x 0   e dx x C I  xe x   xe dx D I  xe x x 0   xe xdx Câu 16 Hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  cos x, trục hoành hai đường thẳng x  0, x   có diện tích A B C D Câu 17 Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  ln x , trục hoành đường thẳng x  1, x  e Quay D xung quanh trục Ox, ta khối tròn xoay tích A (2e  1) B 2e  C  D Câu 18 Hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  3x  2x trục hồnh có diện tích A Câu 19 Cho a,b  A C 27 hàm số f (x ), g(x ) liên tục B b b b a a a   f (x )  g(x ) dx   f (x )dx  g(x )dx B Phát biểu sau sai? D b b b a a a   f (x ).g(x ) dx   f (x )dx. g(x )dx Trang 2/6 - Mã đề thi 401 C b b a a a b   f (x )  g(x ) dx   f (x )dx  g(x )dx D b b b a a a   f (x )  g(x ) dx   f (x )dx  g(x )dx Câu 20 Cho hai số phức z1   i z   3i Tìm mơ đun số phức z1  z A z1  z  C z1  z  13 B z1  z  D z1  z  17 Câu 21 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P): 3x  y   có véctơ pháp tuyến A (3;  1;2) B (3;1;  2) C (3; 0;  1) D (3;1; 0) x  t  Câu 22 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, giao điểm đường thẳng d : y   t đường z   2t  ' x  2  t  thẳng d ' : y  3t ' có tọa độ z   4t '  A (0;2;1) B (2; 0; 3) C (1; 3;  1) D (1;1; 3) Câu 23 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M (0;1;  3) N (2; 0;1) Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng MN A I (2;1;  2)   B I  1;  ;2      D I  1; ;     C I (2;  1; 4)  Câu 24 Biết  (x  cos x )dx  a.2  b Tính giá trị biểu thức M  b  a A M  B M  C M  Câu 25 Cho số phức z  a  bi, với a,b  A 2a D M  a  Khi đó, số phức C 2ai B 2ai z z i D m Câu 26 Biết m số thực khác thỏa  (2x  2)dx  m Tìm m A m  B m  C m  D m  Câu 27 Cho a,b  , a  b hàm số y  f (x ) liên tục [a;b ] Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f (x ), trục hoành hai đường thẳng x  a, x  b Quay D xung quanh trục Ox, ta khối tròn xoay tích V tính công thức b A V   f (x )dx a b B V   f (x ) dx a b C V   [f (x )] dx a b D V   f (x )dx a Câu 28 Trên tập số phức, gọi z z nghiệm phức phương trình z  2z   Tính giá trị biểu thức z1  z A z1  z  B z1  z  C z1  z  2 D z1  z  m Câu 29 Tìm số thực dương m thỏa  (1  ln x )dx  m A m  e B m  2e C m  e  D m  e Trang 3/6 - Mã đề thi 401 Câu 30 Cho hàm số f (x ) liên tục ,  f (x )dx   f (x )dx  Tính I   f (x )dx A I  1 B I  C I  D I  Câu 31 Trên tập số phức, gọi z1 nghiệm phức có phần thực dương phương trình  z2  z  z   i Tìm z 3 B z   i C z   i D z   i 2 Câu 32 Diện tích S hình phẳng (phần gạch sọc hình bên dưới) tính biểu thức A z   i biểu thức đây? A S   x dx B S   x dx 1 1 C S  2 x dx D S   x dx   x 2dx 2 0 1 Câu 33 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;  3) B(0;1;  1) Tính độ dài đoạn thẳng AB A AB  B AB  C AB  29 D AB  Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng () qua ba điểm A(0;1; 0), B(2; 0; 0) C (0; 0; 3) có phương trình tổng qt x y z x y z B       1 3 Câu 35 Cho a,b  , hàm số f (x ) liên tục A x y z x y z D       3 có nguyên hàm hàm số F (x ) Tính tích C b phân I   f (x )dx a A I  b  a B I  F (a)  F (b) C I  a  b D I  F (b)  F (a) Câu 36 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;  3), B(0;1;  1) C (4; 0; 0) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành A D(5;1;  2) B D(5; 3;  2) C D(2;3;  2) D D(0;1;  1) x   t  Câu 37 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, giao điểm đường thẳng d : y  t mặt phẳng z   (P ) : x  2y  2z   có tọa độ 2  D  ; ;1  3  Câu 38 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng () qua điểm A(1; 2; 0) song song với A (2; 0;1) B (0;2;1) C (4;1;1) mặt phẳng () : 2x  y   có phương trình tổng qt A 2x  y   B 2x  y  3z   C 2x  y   D 2x  y  3z   Trang 4/6 - Mã đề thi 401 Câu 39 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3; 0;1) B(1;2; 3) Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình tổng quát A 4x  2y  2z   B 4x  2y  2z   C 2x  y  z   D 2x  y  z   Câu 40 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng () qua điểm A(3;2;1) vng góc với trục hồnh có phương trình tổng qt A x   B x   C y   D y   Câu 41 Cho tích phân I   (2x  1)5dx Bằng phương pháp đổi biến, đặt t  2x  1, ta A I  t dt 1 B I  2 t 5dt C I  t dt 0 D I   2t dt 1 Câu 42 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P ) : x  2y  2z   A B C  D  Câu 43 Gọi z1, z 2, z 3, z nghiệm phân biệt phương trình z   tập số phức Trong mặt phẳng Oxy, gọi A, B,C , D điểm biểu diễn z1, z 2, z 3, z r, R bán kính đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp tứ giác qua điểm A, B, C D Tính R  r 1 32 2 B R  r  C R  r  D R  r  2 Câu 44 Cho số phức z thỏa mãn i.z   i Hỏi điểm biểu diễn hình học z điểm điểm M, N, P, Q hình đây? A R  r  A Q B P C M D N Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d qua điểm M (x ; y0 ; z ), có véctơ phương u  (a;b;c) đường thẳng d ' qua điểm M ' (x 0' ; y0' ; z 0' ), có véctơ phương u '  (a ' ;b ' ;c ' ) Với k số thực khác 0, điều kiện cần đủ để đường thẳng d song song với đường thẳng d ' u '  k u u '  k u B  C u.u '  D  M  d ' M '0  d Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng d qua điểm M (2; 3;  1) có véctơ A u  ku ' phương u  (2;  3;5) có phương trình tắc x 2 y 3 z 5   1 x 2 y 3 z 5   C 1 A x 2 y  z 1   3 x 2 y 3 z 1   D 3 B Trang 5/6 - Mã đề thi 401 Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng d qua điểm M (1; 3; 0) song song với x   t  đường thẳng d : y  3 có phương trình tham số z  5t  x  1  t x   t x  1  t    A y  3 B y  3t C y  z  5t z  z  5t    ' x   t  D y  3t z   Câu 48 Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x đồ thị hàm số y  mx 2, với m  Giá trị thực m để S  A m  B m  m Câu 49 Số thực dương m thỏa A m  4 dx 2 x B m  16 D m  C m   C m  D m  Câu 50 Cho k số thực dương Số nghiệm phức phương trình z  k  A B C D - Ế Trang 6/6 - Mã đề thi 401 ... véctơ u  2a  b A u  (1;  7;  1) B u  (3;  1;  1) C u  (1;  5;1) D u  (1;  7;1) Câu 12 Cho số phức z  a  bi, (a,b  ) Tìm điều kiện a b để z số thực a  A  b  B a  b m Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: de HK2 LOP 12 2017 , de HK2 LOP 12 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay