De thi thu quoc gia TQT

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:54

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN Câu 1: Hình chóp S ABC có tam giác ABC vng A , AB  AC  a , I trung điểm SC , hình chiếu vng góc S lên mặt phẳng  ABC  trung điểm H BC , mặt phẳng  SAB  tạo với đáy góc 60o Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng  SAB  theo a A a B Câu 2: Tìm m để hàm số y  A m  a 16 C a D a x  mx  3mx  đạt cực đại x  3 B m  C m  D m  5i Câu 3: Cho số phức z thỏa mãn z  Tìm giá trị lớn biểu thức A   z A B C D Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ vng góc Oxyz, cho hai mặt phẳng  P  : x – 2y    Q  : –x  2y   Chọn mệnh đề mệnh đề sau: A (P) // (Q) B (P) cắt (Q) C (P)  (Q) D (P)  (Q) Câu 5: Cho số phức z  a  bi (a, b �R) thỏa mãn: z  z  (1  5i ) Tìm mơ đun số phức (2  i ) z A 205 B 8  10i C 41 D 10 f ( x).e x dx  f ( x ).e x  � x.e x dx Tìm hàm số f ( x) Câu 6: Câu22: Biết � A f ( x)  x B f ( x )  x C f ( x )  x D f ( x)  x Câu 7: Cho phương trình : z  z  10  Gọi z1 nghiệm có phần ảo âm phương trình cho Tìm số phức w  (1  3i ) z1 A w  8  6i B w  8  6i C w  10  6i D w  10  6i Câu 8: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục � có đồ thị hàm số y  f '( x) hình vẽ bên Xét hàm số g ( x)  f ( x  3) mệnh đề sau: I Hàm số g ( x ) có điểm cực trị II Hàm số g ( x) đạt cực tiểu x  III Hàm số g ( x) đạt cực đại x  IV Hàm số g ( x) đồng biến khoảng  2;0  V Hàm số g ( x) nghịch biến khoảng  1;1 Có mệnh đề mệnh đề trên? A B C D B C có đáy ABC tam giác vuông B AB = a , BC = 3a Góc Câu 9: Cho lăng trụ đứng ABC A��� BC cạnh A� B mặt đáy 60 Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC A��� a A 3a 3 B 2a 3 C D a 3 Câu 10: Tập nghiệm bất phương trình log 0,5  x  3  log 0,5  x  x  3 là: A � B � C  1;  D  2;3 r C n   1; 2;3 r D n   1; 2; 3 Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Vectơ sau vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  ? r r A n   1; 2;3 B n   1; 2; 3 Câu 12: Tính đạo hàm hàm số: y  ( x  x  2)e x A y '  (2 x  2)e x B y '  xe x C y '  ( x  x)e x D y '  x e x x4  x  Mệnh đề đúng? 2 A Hàm số nghịch biến khoảng  0; � B Hàm số nghịch biến khoảng  0;1 C Hàm số đồng biến khoảng (1;0) (1; �) D H số đồng biến khoảng (�; 1) (0;1) Câu 14: Tìm hàm số y  f ( x) biết f '( x )  x  f (1)  A f ( x)  x  x  B f ( x)  x  x  C f ( x)  x  x  D f ( x)  x  x  Câu 13: Cho hàm số y   Câu 15: Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x2  đoạn  0; 2 x3 B m   C m  2 D m  10 Câu 16: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông B, AC  6a , SA vng góc với đáy SA  8a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC A R  5a B R  12a C R  10a D R  2a AB  a; AC  2a SA  Câu 17: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng B biết (ABC) Tính thể tích khối chóp S.ABC V SA  a A m   a3 A V  3a3 B V  a3 C V  3a3 D V  Câu 18: Cho hình chữ nhật ABCD có AB  , AD  Quay hình chữ nhật ABCD quanh AD AB ta hai hình trụ tròn xoay tích V1 , V2 Hệ thức sau ? A V2  2V1 B V1  2V2 C V1  V2 D 2V1  3V2 Câu 19: Hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên Tìm khẳng định đúng? A xCD  �1; yCD  4 x � 1 �   B xCT  0; yCT  3 y' 0  x  0; y   � � 3 C CD CD y D xCT  1; yCT  4 4 Câu 20: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Hai điểm M, N thuộc cạnh AB AD 2  Kí hiệu V ;V1 thể tích AB AD (M, N không trùng với A) cho AM AN V 17 khối chóp S ABCD S MBCDN Tìm giá trị lớn tỉ số : A B C V 14 D Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ vng góc Oxyz Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M  1;0; –2  vng góc với hai mặt phẳng    : 2x  y – z –  0,    : x – y – z –  A  P  : 2x  y  3z –  B  P  : 2x  y  3z   C  P  : –2x  y – 3z   D  P  : 2x – y  3z   Câu 22: Hàm số: y  ( x  x  2)  có tập xác định là: A (�; 2) B (1; �) C (2; 1) D [  2; 1] �x   t � Câu 23: Trong khơng gian với hệ tọa độ vng góc Oxyz, cho đường thẳng d : �y  2  t Điểm �z   2t � sau nằm đường thẳng d M (2; 1;1) A M (2;1; 1) B M (1; 2; 2) C M (1;1; 2) D Câu 24: Đồ thị hàm số y  A 2x  x2 1 B có đường tiệm cận? C D 1 Câu 25: Nếu loga x  loga  loga 5 loga (a > 0, a  1) x bằng: 2 A B C D 5 5 2x  m Câu 26: Cho hàm số y  có đồ thị (C) (với m tham số thực) Tìm m để đường thẳng d: x 1 y  x  cắt đồ thị (C) hai điểm A, B phân biệt thỏa AB  A m  B m  C m  D m  Câu 27: Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Tính diện tích xung quanh S xq hình nón ? A S xq  6 B S xq  2 C S xq  3 D S xq  6  Câu 28: Cho bất phương trình m.3x 1   3m      4 7 x x  , với m tham số Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình cho nghiệm với x � �;0 A m � 22 B m  22 22 C m � D m  22 2017 1 i � Câu 29: Cho số phức z thỏa mãn z  � � � Nếu viết z dạng z  a  bi,  a, b �� Khi đó, 1 i � � tính tổng a  2b A 2 B 1 C D Câu 30: Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số sau ? A y  x  x  B y  x  3x  C y  x  3x  D y   x  3x  2 2 Câu 31: Cho phương trình log  x  x  2m  4m   log  x  mx  2m   Biết S   a; b  � c; d  , a  b  c  d tập hợp giá trị tham số m để phương trình cho có hai 2 nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  Tính giá trị biểu thức A  a  b  5c  2d A A  B A  C A  D A  Câu 32: Một hình trụ có bán kính 5cm , thiết diện qua trục hình trụ có diện tích 40cm Tính diện tích tồn phần Stp hình trụ 2 2 A Stp  65 (cm ) B Stp  40 cm C Stp  90 (cm ) D S  5 41cm Câu 33: Tìm tâm bán kính mặt cầu (S): x² + y² + z² – 8x + 2y + = A I(–4; 1; 0), R = B I(4; 1; 0), R = C I(4; –1; 0), R = D I(4; 0; 1), R = Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ vng góc Oxyz, cho ba đường thẳng : �x  t1 �x  �x  � � � d1 : �y  , d2 : �y  t2 , d3 : �y  Phương trình mặt phẳng qua điểm H  3; 2;1 cắt ba đường �z  �z  � � �z  t3 � thẳng d1 , d , d A, B, C cho H trực tâm tam giác ABC là: A x  y  z  11  B x  y  z  14  C x  y  z   D x  y  z   3 Câu 35: Cho hàm số y  x  x  x Tìm tất giá trị thực tham số m cho phương 2 trình x  3x  x  m  6m có nghiêm phân biệt A  m  B Câu 36: Trong không gian ( P ) : 2x+y – z –  Phương là: �x   2t � A �y  t B �z   t � m  m  C  m  D m  m  với hệ tọa độ vng góc Oxyz, cho M  1;0; –2  mặt phẳng trình tham số đường thẳng d qua điểm M vng góc với (P) �x   t � �y  �z  1  2t � �x   2t � C �y  t �z  2  t � �x   2t � D �y  t �z  2  t � x ,trục Ox đường thẳng  x2 x  Thể tích khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox bằng:  4  A ln B ln C ln D  ln 3 Câu 38: Trong khơng gian với hệ tọa độ vng góc Oxyz, cho mặt cầu  S1  : x²  y²  z² – 2x  4y – 6z   Phương trình mặt cầu (S) có tâm I(–5; 1; 1) tiếp xúc Câu 37: Cho hình (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  với mặt cầu (S1) là: A ( S ) :  x     y  1   z  1  16 2 B ( S ) :  x     y  1   z  1  2 C ( S ) :  x  5   y  1   z  1  16 D ( S ) :  x     y  1   z  1  Câu 39: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình ( S ) : ( x  1)  ( y  2)  ( z  1)  mặt phẳng ( P ) : z   Gọi M điểm thuộc (S) cho khoảng cách từ M đến (P) lớn Đặt T  xM  yM  zM  ta có? A T  B T  C T  12 D T  10 Câu 40: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x  y  z   điểm 1 1 M (1; 2;1) Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng: A B C D 2 2x 1 Câu 41: Tìm tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  x 1 A Tiệm cận đứng x  , tiệm cận ngang y  B Tiệm cận đứng x  , tiệm cận ngang x  C Tiệm cận đứng x  , tiệm cận ngang y  1 D Tiệm cận đứng y  , tiệm cận ngang y  Câu 42: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu 0, vận tốc biến đổi theo quy luật có gia tốc a  0,3 (m / s ) Xác định quảng đường vật 40 phút A 3.200m B 12.000m C 240m D 864.000m x 1 x x , x x  x Câu 43: Phương trình  4.3   có nghiệm , bằng: A B C D -1 Câu 44: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  mx cos x ; Ox ; x  0; x   3 Khi giá trị m là: A m  3 B m  4 C m  �3 D m  1 x cos xdx   a sin  b cos  c  , với a, b, c �� Khẳng định sau Câu 45: Biết � ? A a  b  c  B a  b  c  C 2a  b  c  1 D a  2b  c  Câu 46: Cho số thực a  Giả sử hàm số f ( x ) liên tục dương đoạn  0; a  thỏa mãn 2 a 2a dx ? A I  f ( x ) f ( a  x)  Tính tích phân I  �  f ( x) I  a a B I  2 a C I  D e � Câu 47: Cho I  x ln xdx  ae  b Khi a  b có giá trị: A B C D Câu 48: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' , đáy ABC tam giác vuông A, AC  a , BC  2a B a 3 C a 3 D a 3 12 Câu 49: Gọi A, B điểm biểu diễn số phức z 1  3i w   i mặt phẳng tọa độ Tính độ dài đoạn thẳng AB A B C D 13 Câu 50: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4% năm lãi suất năm nhập vào vốn Hỏi theo cách sau năm người thu tổng số tiền gấp đơi số tiền gửi ban đầu (biết lãi suất không thay đổi gửi chưa đủ năm khơng tính lãi suất ) ? A B C D 10 AA '  3a Tính thể tích lăng trụ ABC A ' B ' C ' A 3a 3 - HẾT ... điểm M, N thu c cạnh AB AD 2  Kí hiệu V ;V1 thể tích AB AD (M, N không trùng với A) cho AM AN V 17 khối chóp S ABCD S MBCDN Tìm giá trị lớn tỉ số : A B C V 14 D Câu 21: Trong khơng gian với... ,trục Ox đường thẳng  x2 x  Thể tích khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox bằng:  4  A ln B ln C ln D  ln 3 Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ vng góc Oxyz, cho mặt cầu  S1... z  1  Câu 39: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình ( S ) : ( x  1)  ( y  2)  ( z  1)  mặt phẳng ( P ) : z   Gọi M điểm thu c (S) cho khoảng cách từ
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu quoc gia TQT , De thi thu quoc gia TQT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay