Chính sách phát triển dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện phú lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

140 30 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒNG THỊ VIỆT HÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ LƯƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ VIỆT HÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ LƯƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Thị Tố Quyên THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Hoàng Thị Việt Hà ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đạo tạo, thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi trình học tập thực đề tài Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Tố Quyên trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn toàn thể cán lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển hông thôn Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên tổ chức, cá nhân địa TP.Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè bạn đồng mơn lớp Quản lý kinh tế động viên, giúp đỡ hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Hoàng Thị Việt Hà iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài nghiên cứu: Kết cấu đề tài: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV 1.1 Cơ sở lý luận chung phát triển dịch vụ sách phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm, vai trò DNNVV dịch vụ ngân hàng kinh tế 10 1.1.3 Phát triển dịch vụ tín dụng Ngân hàng DNNVV 15 1.1.4 Nội dung sách phát triển dịch vụ NHNo&PTNT DNNVV 19 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới sách phát triển dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 23 1.2 Cơ sở thực tiễn sách phát triển dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa giới Việt Nam 26 1.2.1 Kinh nghiệm số quốc gia giới 26 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ cho DNNVV NH Việt Nam 33 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút sách phát triển dịch vụ NHNo Chi nhánh huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên DNNVV 35 iv Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Chọn mẫu nghiên cứu 37 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 38 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 40 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 41 2.4.1 Chỉ tiêu định tính 41 2.4.2 Các tiêu định lượng 43 Chương 3: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI DNNVV 45 3.1 Khái quát chung NHNo& PTNT chi nhánh huyện Phú Lương 45 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 45 3.1.2 Tổ chức hoạt động NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Phú Lương 46 3.1.3 Thực trạng dịch vụ NHNo&PTNT huyện Phú Lương 49 3.2 Thực trạng phát triển DNNVV địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 53 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển DNNVV 53 3.2.2 Loại hình DNNVV địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 56 3.2.3 Thực trạng vốn DNNVV địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 57 3.2.4 Vốn cấu vốn DNNVV địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 58 3.3 Thực trạng sách phát triển dịch vụ NHNo &PTNT chi nhánh huyện Phú lương DNNVV 59 3.4 Thực trạng phát triển số dịch vụ sách phát triển dịch vụ NHNo&PTNT DNNVV địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên 62 3.4.1 Thực trạng phát triển dịch vụ huy động vốn NHNo huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 62 v 3.4.2 Thực trạng dịch vụ cho vay, sách phát triển dịch vụ cho vay DNNVV NHNo huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên 64 3.4.3 Thực trạng sách phát triển dịch vụ bảo lãnh NHNo DNNVV huyện Phú Lương 70 3.4.4 Thực trạng sách phát triển dịch vụ toán NHNo DNNVV huyện Phú Lương (chuyển tiền nội địa chuyển tiền quốc tế) 73 3.4.5 Thực trạng phát triển dịch vụ kinh doanh ngoại tệ NHNo DNNVV huyện Phú Lương 78 3.4.6 Thực trạng phát triển dịch vụ khác NHNo DNNVV huyện Phú Lương 81 3.5 Đánh giá kết phát triển dịch vụ sách phát triển dịch vụ NHNo&PTNT huyện Phú Lương DNNVV 82 3.5.1 Kết hoạt động DNNVV sử dụng vốn cho hoạt động DNNVV 82 3.5.2 Sự hài lòng DNNVV loại sách dịch vụ, chất lượng dịch vụ NHNo&PTNT huyện Phú Lương 85 3.5.3 Đánh giá sách giúp phát triển dịch vụ DNNVV NHNo&PTNT huyện Phú Lương giai đoạn 2012-2016 94 3.6 Những thuận lợi khó khăn phát triển dịch vụ sách phát triển dịch vụ NHNo DNNVV 97 3.6.1.Những kết đạt 97 3.6.2 Những hạn chế ảnh hưởng đến sách phát triển dịch vụ NHNo huyện Phú Lương DNNVV 99 3.6.3 Nguyên nhân hạn chế gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ NHNo huyện Phú Lương 102 Chương 4: MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NHNo CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ LƯƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 106 4.1 Định hướng hoạt động nhằm phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ NHNo&PTNT Huyện Phú Lương DNNVV 106 vi 4.1.1 Định hướng hoạt động chung 106 4.1.2 Định hướng hoạt động nhằm phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ NHNo&PTNT đến năm 2025 107 4.2 Một số sách phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ NHNo&PTNT 109 4.2.1 Chính sách mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ huy động vốn cho đầu tư phát triển DNNVV 109 4.2.2 Chính sách phát triển nguồn nhân lực 110 4.2.3 Chính sách phát triển dịch vụ thông qua phát triển sở vật chất hồn thiện văn hóa giao tiếp 111 4.2.4 Chính sách phát triển số dịch vụ NHNo&PTNT DNNVV 112 4.2.5 Chính sách phát triển dịch vụ xác định tiêu chuẩn cung cấp sản phẩm dịch vụ 114 4.2.6 Chính sách phát triển dịch vụ giá phí lãi suất 116 4.2.7 Chính sách phát triển dịch vụ tư vấn, thông tin khách hàng 116 4.2.8 Chính sách phát triển dịch vụ cải cách hành nâng cao chất lượng phục vụ 117 4.3 Kiến nghị 118 KẾT LUẬN 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC 124 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNH - HĐH Cơng nghiệp hố đại hoá CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệp tư nhân DV Dịch vụ KCN Khu công nghiệp KTM Khu thương mại NH Ngân hàng NHCT Ngân hàng công thương NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TD Tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo VNĐ Việt Nam đồng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 10 Bảng 2.1: Danh sách chọn mẫu doanh nghiệp để điều tra 38 Bảng 3.1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng No & PTNT huyện Phú Lương giai đoạn 2014 - 2016 49 Bảng 3.2: Số lượng Doanh nghiệp ĐKKD giai đoạn 2011 - 2016 53 Bảng 3.3: Số lượng DNNVV theo loại hình kinh doanh thành lập giai đoạn 2011 - 2016 56 Bảng 3.4: Số lượng DNNVV theo quy mô vốn thành lập giai đoạn 2011-2016 57 Bảng 3.5: Tốc độ tăng trưởng cấu nguồn vốn huy động NHNo&PTNT huyện Phú Lương (2014 - 2016) 63 Bảng 3.6: Vốn tín dụng bình qn cấu nguồn vốn DN 65 Bảng 3.7: Tốc độ tăng trưởng tín dụng NHNo&PTNT huyện Phú Lương (2014-2016) 67 Bảng 3.8: Dư nợ vay DNNVV theo thành phần kinh tế (2014-2016) 68 Bảng 3.9: Dư nợ DNNVV theo thời gian vay (2014-2016) 69 Bảng 3.10: Dư nợ DNNVV phân theo Ngành nghề kinh tế (2014 - 2016) 70 Bảng 3.11: Dịch vụ bảo lãnh DNNVV huyện Phú Lương (2014 - 2016) 72 Bảng 3.12: Doanh số toán qua ngân hàng (2014-2016) 74 Bảng 3.13: Thanh tốn thư tín dụng (L/C) xuất nhập NHNo&PTNT huyện Phú Lương (2014-2016) 77 Bảng 3.14: Hoạt động KD ngoại tệ NHNo&PTNT huyện Phú Lương 80 Bảng 3.15: Kết hoạt động doanh nghiệp điều tra 83 Bảng 3.16: Các số tài doanh nghiệp điều tra theo loại hình doanh nghiệp năm 2016 84 Bảng 3.17: Mức độ hài lòng DN sách phát triển dịch vụ cho vay Ngân hàng 85 Bảng 3.18: Đánh giá DN sách phát triển dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng 87 ... KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒNG THỊ VIỆT HÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ LƯƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Chuyên... động dịch vụ sách dịch vụ của NHNo chi nhánh huyện Phú Lương doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên - Từ đề xuất sách nhằm phát triển dịch vụ NHNo chi nhánh huyện Phú Lương. .. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Cơ sở lý luận chung phát triển dịch vụ sách phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện phú lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa , Chính sách phát triển dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện phú lương đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay