De thi hoc ki 2

4 21 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:54

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II TỐN 12 ĐỀ 1202 Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x )  3x  e  x f ( x)dx  x  e  x  C A � f ( x)dx  x  e  x  C C � f ( x)dx  x  e  x  C f ( x)dx  x  e x  C B � D � Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x )   3sin 3x x f ( x) dx  ln x  cos 3x  C B � f ( x) dx  ln x  cos 3x  C C � f ( x )dx  ln x  cos x  C A � D f ( x)dx  ln x  cos x  C � Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x )   x  1 sin x f ( x)dx    x  1 cos x  sin x  C B � f ( x)dx   x  1 cos x  sin x  C A � f ( x )dx    x  1 sin x  sin x  C � (1  x ) dx Câu Tìm I  � f ( x)dx    x  1 cos x  cos x  C D � C 4 x  x  x  C B I  x3  x  x  C C I  x3  x  x  C D I  x  x  x  C 3 3 ln x  dx Câu Tìm I  � x A I  ln x  ln x  C B I  ln x  ln x  C C I  ln x   C D I  2ln x   C Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  x  5x  x 1 x6 f ( x) dx  ln C f ( x) dx  ln C A � B � x6 x 1 x 1 x 1 f ( x)dx  ln C f ( x )dx   ln C C � D � x6 x6 Câu Gọi F ( x) nguyên hàm hàm số f ( x )  x x  với F  Tính F 2 A F 2  B F 2  C F 2  D F 2  10 A I     Câu 8.Cho hàm số f ( x )  A F1 ( x)  x2  x  x2          x2  4x  Trong hàm số, hàm số nguyên hàm hàm số f ( x) ? x2  4x  x2  2x 1 x2  3x  x2  5x  B F2 ( x)  C F3 ( x)  D F4 ( x)  x2 x2 x2 f '( x)dx Câu Cho hàm số f ( x) có đạo hàm f '( x) liên tục  4,5 f (4)  f (5)  Tính tích phân I  � A I  B I  2 C I  D I  Câu 10 Cho hàm số y  f ( x) liên tục  a, b  (a  b) Đẳng thức sau ? A C b a a b b a b f ( x )dx  � f ( x )dx � B a b a Câu 11 Cho A m  f  x  dx  m � f ( x )dx   � f ( x )dx � a b b f ( x)dx  � f ( x)dx  2� f ( x)dx � a D b a b b a f ( x)dx  � f ( x)dx  2 � f ( x)dx � a (m  1) f  x  dx  16 Tìm m số thực cho � B m  5 C m  D I  1 Câu 12 Tính tích phân I  �  x  1 e x dx A I   e B I  e  sin x Câu 13 Tính tích phân I  dx � cos x  C I  e  D I  e  A I  ln  1 ln 2 C I  B I  ln D I  ln  dx Câu 14 Tính tích phân I  �2 x  x  A I  ln 2 B I  ln C I  ln Câu 15 Cho f ( x )  m.sin x  n (m, n ��) biết f '(0)   D I  ln  f ( x).dx   � Tính T  m  n A T  B T  C T  D T  a ( x  x  2) dx đạt giá trị lớn Câu 16 Xác định tất số thực a �1 để � D a   Câu 17.Một vật chuyển động thẳng biến đổi với phương trình vật tốc v (t )   7t (m / s ) Quảng đường vật kể từ thời điểm t0  0( s ) đến thời điểm t1  4( s) là: A 33(m) B 76(m) C 78( m) D 70(m) y  cos x Câu 18 Tính diện tích S hình phẳng giới đồ thị hàm số , trục hoành, trục tung đường thẳng x  2 A S  B S  C S  D S  Câu 19 Tính diện tích S hình phẳng giới đồ thị hàm số y   x , y  x hai đường thẳng x  0, x  A a  1 B a  2 C a  3 6 A S  B S  C S  D S  6 Câu 20 Trong hình vẽ , biết ( E ) Elip Parabol ( P) có phương trình y  x  Tính diện tích S phần tơ màu   42 3  42 3  41 3  42 B S  C S  D S  4 Câu 21 Cho hai hình phẳng:Hình ( H ) giới hạn đường : y  x  x  , x  0, x  có diện tích S hình ( H ') giới hạn đường : y  x  , A S  x  0, x  m có diện tích S ' Tìm giá trị thực m  để S �S ' A 3 �m �1 B  m �1 C m �1 D m �3 Câu 22 Kí hiệu ( H ) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  , trục hoành hai đường thẳng x  1, x  Tính x thể tích V khối tròn xoay thu quay hình ( H ) xung quanh trục ox     A V  B V  C V  D V  y  cos x ( H ) Câu 23 Kí hiệu hình phẳng giới hạn , trục hoành hai đường thẳng x  0, x   Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình ( H ) xung quanh trục ox   1 2  1 V  V  A B V  C D V  2 2 Câu 24 Kí hiệu ( H ) hình phẳng giới hạn đường thẳng: y  x, y  1, x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình ( H ) xung quanh trục ox 22 20 34 31 A V  B V  C V  D V  3 3 Câu 25 Cho hình phẳng H    x  3    y  1 �1 Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình ( H ) xung quanh trục ox 4 3  A V  4 B V  C V  D V  Câu 26.Cho số phức z   3i Tìm phần thực phần ảo số phức z A.Phần thực 5 phần ảo 3i B Phần thực phần ảo C Phần thực 5 phần ảo 3 D Phần thực phần ảo 3i Câu 27 Cho hai số phức z1   2i z2   3i Tính mơđun số phức z1  z2 B z1  z2  26 C z1  z2  Câu 28 Cho số phức z thỏa mãn (1  i) z   i Hỏi điểm biểu diễn z điểm điểm hình bên ? A z1  z2  D z1  z2  A Điểm M B.Điểm N C Điểm P D Điểm Q Câu 29.Trong mặt phẳng Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn  i  z  A Là đường tròn tâm I (2;1) bán kính R  C Là đường tròn tâm I (2; 1) bán kính R  B.Là đường tròn tâm I (2;1) bán kính R  D Là đường tròn tâm I (2; 1) bán kính R  Câu 30 Trong mặt phẳng Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z  (3  2i )  A Là đường tròn tâm I (3; 2) bán kính R  B Là miền hình tròn tâm I (3; 2) bán kính R  khơng kể biên C Là miền ngồi hình tròn tâm I (3; 2) bán kính R  khơng kể biên D Là miền hình tròn tâm I (3; 2) bán kính R  kể biên Câu 31 Cho phương trình : z  z  10  Gọi z1 nghiệm có phần ảo dương phương trình cho.Tính w  (1  3i ) z1 A w  8  6i B w  8  6i C w  10  6i D w  10  6i Câu 32 Cho z1 , z2 nghiệm phương trình z  z   Tính T  z1  z2 A T  B T  C T  D T  Câu 33 Cho số phức z  a  bi (a, b ��) cho (2 z  1)(1  i)  (1  i)( z  1)   2i Tính T  a  b A T  B T  C T  D T  3 Câu 34 Số phức z   i 2017 nghiệm phương trình phương trình ? A z  z  10  B z  z  10  C z  z  10  D z  z  11  Câu 35 Cho số phức z thỏa mãn (4  3i ) z   24i Gọi M , M ' điểm biểu diễn z , z mặt phẳng phứC Tính diện tích S OMM ' ( O gốc tọa độ) S  11 A S  24 B S  12 C S  13 uuuu r r D r r Câu 36.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm M thỏa mãn OM  3i  j  k Tọa độ điểm M A M  3;5;1 B M  3; 5;1 C M  3;5; 1 D M  2; 5;1 r� r r r Câu 37.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai véc tơ a   3; 1;1 , b   2;1;  Tính cos a, b           r r r r r r r r 11 5 11 5 11 11 A cos a�, b  B cos a�, b  C cos a�, b  D cos a�, b  33 33 11 11 Câu 38.Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x  y  z  x  y  z   Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R ( S ) A I  2; 3;  R  36 B I  2; 3;  R  C I  2;3; 4  R  D I  2;3; 4  R  36 Câu 39.Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  6; 3;  , B  2; 1;  Phương trình mặt cầu ( S ) đường kính AB A ( S ) :  x     y     z  3  B ( S ) :  x     y     z  3  18 C ( S ) :  x     y     z  3  D ( S ) :  x     y     z  3  72 2 2 2 2 2 2 Câu 40.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm I  1;3;  mặt phẳng ( P) : x  y  z   Phương trình mặt cầu ( S ) tâm I tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) 2 14 B ( S ) :  x  1   y  3   z    2 2 14 C ( S ) :  x  1   y  3   z    D ( S ) :  x  1   y  3   z    2 Câu 41.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P) : x  y  3z   Véc tơ véc tơ pháp tuyến mặt phẳng ( P ) ? uu r uu r uu r uu r A n1  5;1;3 B n2  5; 1;3 C n3  5; 1; 3 D n4  5; 1;3 A ( S ) :  x  1   y  3   z    Câu 42 Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P) : x  y  z   đường thẳng () : x4 y3 z2   1 Tính khoảng cách d từ đường thẳng ( ) đến mặt phẳng ( P ) 29 38 27 38 A d  B d  C d  27 38 D d  29 38 38 38 Câu 43.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm M  4; 3;  , N  2; 1;  Phương trình tổng quát mặt phẳng ( P ) mặt phẳng trung đoạn thẳng MN A ( P) : x  y  z   B ( P ) : x  y  z   C ( P ) : x  y  z   D ( P ) : x  y  z   Câu 44 Trong không gian Oxyz , cho bốn cặp mặt phẳng sau : ( I ) (1 ) : x  y  z   0, ( 1 ) : x  y  z   ( II ) ( ) : x  y  z   0, (  ) : x  y  z   ( III ) (3 ) : x  y  z   0, ( 3 ) : x  y  z   ( IV ) ( ) : x  y  z   0,(  ) : x  y  z   Cặp mặt phẳng song song với là:A ( IV ) B ( II ) C ( I ) D ( III ) Câu 45 Trong không gian Oxyz ,Cho hai mặt phẳng (P) : x  2y  z   0; (Q) : 2x  y  z   điểm M (2; 0;1) Phương trình mặt phẳng ( R ) qua điểm M , N giao tuyến ( P ) (Q) A ( R) : x  y  z   B ( R ) : x  y  z   C ( R) : x  y  z   D ( R ) : x  y  z   �x   2t � Câu 46.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng (d ) : �y   t �z  2  3t � Véc tơ véc tơ phương đường thẳng ( d ) ? uu r uu r uu r A u1  2;1;3 B u2  2; 1;3 C u3  2;1; 3  uu r D u4  2; 1;3 Câu 47.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm A(2; 2;1), B (1;3; 1) Phương trình tắc đường thẳng  qua hai điểm A B x 1 y  z 1 x 1 y  z 1 x 1 y  z 1 x 1 y  z 1         A  : B  : C  : D  : 2 1 2 1 1 2 Câu 48.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz , cho bốn cặp đường thẳng x 1 y 1 z  x 3 y 2 z 6 x 1 y 1 z  x  y 1 z  ( I ):     ( II ):     2 x 1 y 1 z  x 3 y  z 6 x 1 y  z  x 1 y  z 1     ( IV ):     3 2 Xác định cặp đường thẳng cắt A ( I ) B ( III ) C ( II ) D ( IV ) x  y  z 1   Câu 49.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz ,cho điểm M (7;6; 4) đường thẳng (d ) : 1 Phương trình tham số đường thẳng  qua M cắt vng góc với (d ) �x   t �x   t �x   t �x   t � � � � A  : �y   t B  : �y   t C  : �y   t D  : �y   t �z   5t �z   5t �z   5t �z  4  5t � � � � ( III ): Câu 50.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm M (2; 3;5) đường thẳng (d ) : Xác định tọa độ hình chiếu vng góc H điểm M đường thẳng (d ) A H (3; 2; 4) B H (3; 2; 4) C H (3;3; 4) x  y  z 1   3 D H (3; 3; 4) ...  z2 B z1  z2  26 C z1  z2  Câu 28 Cho số phức z thỏa mãn (1  i) z   i Hỏi điểm biểu diễn z điểm điểm hình bên ? A z1  z2  D z1  z2  A Điểm M B.Điểm N C Điểm P D Điểm Q Câu 29 .Trong...  3  72 2 2 2 2 2 2 Câu 40.Trong không với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm I  1;3;  mặt phẳng ( P) : x  y  z   Phương trình mặt cầu ( S ) tâm I tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) 2 14 B...  D S  6 Câu 20 Trong hình vẽ , biết ( E ) Elip Parabol ( P) có phương trình y  x  Tính diện tích S phần tô màu   42 3  42 3  41 3  42 B S  C S  D S  4 Câu 21 Cho hai hình
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay