DE 9 THI THU THPTQG 2018 GIAI CHI TIET

17 16 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:53

Đề số 009 Câu 1: Đồ thị hình hàm số nào: B y   x  3x A y  x  3x C y   x  2x D y  x  2x Câu 2: Cho hàm số y  x  2x  3x  có đồ thị (C) Tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng  : y  3x  có phương trình là: 26 B y  3x  A y  3x  C y  3x  D y  3x  29 Câu 3: Hàm số y   x  3x  9x  đồng biến khoảng A  1;3 B  3;1 C  ; 3 D  3;   Câu 4: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục 。 có bảng biến thiên:  x  y’ +  y     Khẳng định sau dúng ? A Hàm số có giá trị cực đại B Hàm số có GTLN 1, GTNN  C Hàm số có hai điểm cực trị D Đồ thị hàm số khơng cắt trục hồnh Câu 5: Giá trị nhỏ hàm số y  x   A  B 1  đoạn  ;5 bằng: x 2  C -3 D -5 Câu 6: Hàm số y   x  3x  có: A Một cực đại hai cực tiểu B Một cực tiểu hai cực đại C Một cực đại D Một cực tiểu Câu 7: Giá trị m để đường thẳng d : x  3y  m  cắt đồ thị hàm số y  2x  hai điểm M, N x 1 cho tam giác AMN vuông điểm A 1;0  là: A m  B m  C m  6 D m  4 Câu 8: Hàm số f  x  có đạo hàm f '  x  khoảng K Hình vẽ bên đồ thị hàm số f  x  khoảng K Số điểm cực trị hàm số f  x  là: A B C D Câu 9: Với tất giá trị m hàm số y  mx   m  1 x   2m có cực trị: A m  B m  m  D  m  C  m  Câu 10: Với giá trị tham số m hàm số y   m  1 x  2m  nghịch biến khoảng xm  1;   ? A m  B m  m  C  m  D  m  M Câu 11: Một ngơi nhà có dạng tam giác ABC cạnh dài 10(m) x đặt song song cách mặt đất h(m) Nhà có trụ A, B, C vng góc với (ABC) Trên trụ A người ta lấy hai điểm M, N cho AM  x, AN  y góc (MBC) (NBC) 90 để mái A C 10 y I phần chứa đồ bên Xác định chiều cao thấp nhà B A B 10 C 10 D 12 N (d) Câu 12: Giải phương trình 16 x  821x  A x  3 B x  C x  D x  2 Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y  e 4x A y '   e 4x B y '  e 4x C y '   4x e 20 D y '  4x e 20 Câu 14: Tập nghiệm bất phương trình log  x  1  log A S  1; 2   B S    ;    Câu 15: Tập xác định hàm số y  A 3  x  1  2x  1  C S  1; 2 là:   D S    ; 2   là: 2x log9  x 1 B x  1 C x  3 D  x  Câu 16: Cho phương trình: 3.25x  2.5x 1   phát biểu sau: (1) x  nghiệm phương trình (2) Phương trình có nghiệm dương (3) Cả hai nghiệm phương trình nhỏ 3 (4) Phương trình có tổng hai nghiệm  log5   7 Số phát biểu là: A B C D Câu 17: Cho hàm số f  x   log 100  x  3 Khẳng định sau sai ? A Tập xác định hàm số f(x) D  3;   B f  x   2log  x  3 với x  C Đồ thị hàm số  4;  qua điểm  4;  D Hàm số f  x  đồng biến  3;   Câu 18: Đạo hàm hàm số y  2x   ln 1  x  là: A y '  2x  2x  1  x B y '  2x  2 2x  1  x C y '  2x  2 2x  1  x D y '  2x  2x  1  x Câu 19: Cho log3 15  a, log 10  b Giá trị biểu thức P  log 50 tính theo a b là: A P  a  b 1 B P  a  b 1 C P  2a  b 1 D P  a  2b 1 Câu 20: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Nếu a  log a M  log a N  M  N  B Nếu  a  log a M  log a N   M  N C Nếu M, N   a  log a  M.N   log a M.log a N D Nếu  a  log a 2016  log a 2017 Câu 21: Bà hoa gửi 100 triệu vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất 8%/năm Sau năm bà rút toàn tiền dùng nửa để sửa nhà, số tiền lại bà tiếp tục gửi vào ngân hàng Tính số tiền lãi thu sau 10 năm A 81,412tr B 115,892tr C 119tr D 78tr Câu 22: Khối tròn xoay tạo nên ta quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn đồ thị  P  : y  2x  x A V  trục Ox tích là: 16 15 B V  11 15 C V  12 15 D V  4 15 Câu 23: Nguyên hàm hàm số f  x   cos  5x   là: A F  x   sin  5x    C B F  x   5sin  5x    C C F  x    sin  5x    C D F  x   5sin  5x    C Câu 24: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? A  0dx  C (C số) C   x dx  x 1  C (C số)  1 Câu 25: Tích phân I   e A B  x dx  ln x  C (C số) D  dx  x  C (C số)  ln x dx bằng: x B C D Câu 26: Tính tích phân I   x   e x  dx A I  B I  C I  D I  Câu 27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y   e  1 x y   ex  1 x A e 1 B e 1 C e 1 D e 1 Câu 28: Cho hình phẳng (H) giới hạn đường y  x, y  x x  Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình (H) quanh trục hồnh nhận giá trị sau đây: A V  41 B V  40 C V  38 D V  41 Câu 29: Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z  14  2i Tính tổng phần thực phần ảo z A 2 B 14 C D -14 Câu 30: Cho số phức z thỏa mãn 1  3i  z   i  z Môđun số phức w  13z  2i có giá trị ? A 2 B 26 13 C 10 D  13 Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn iz   i  Tính khoảng cách từ điểm biểu diễn z mặt phẳng tọa độ Oxy đến điểm M  3; 4  A C 10 B 13 D 2 Câu 32: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z  2z   4i Phát biếu sau sai? B Số phức z  i có mơđun A z có phần thực -3 C z có phần ảo D z có mơđun 97 97 Câu 33: Cho phương trình z  2z  10  Gọi z1 z hai nghiệm phức phương trình cho Khi giá trị biểu thức A  z1  z bằng: A 10 C 10 B 20 D 10 Câu 34: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện 2  i  z  1  Phát biểu sau sai ? A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I 1; 2  B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính R  C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có đường kính 10 D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z hình tròn có bán kính R  Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh Cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng (ABCD) SC  Tính thể tích khối chóp S.ABCD A V  3 B V  C V  D V  15 キ  1200 AA '  Câu 36: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD hình thoi cạnh a, BCD 7a Hình chiếu vng góc A’ lên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC BD Tính theo a thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’ A V  12a B V  3a C V  9a D V  6a Câu 37: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, AB  1, AC  Tam giác SBC nằm mặt phẳng vng với đáy Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) A 39 13 B C 39 13 D Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Mặt phẳng (SAB) vng góc với đáy (ABCD) Gọi H trung điểm AB, SH  HC,SA  AB Gọi  góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) Giá trị tan  là: A B C D Câu 39: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B BA  BC  Cạnh bên SA  vng góc với mặt phẳng đáy Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là? A 2 B C D Câu 40: Một hình nón có đường cao h  20cm , bán kính đáy r  25cm Tính diện tích xung quanh hình nón đó: A 5 41 B 25 41 C 75 41 D 125 41 Câu 41: Một hình trụ có bán kính đáy r  50cm có chiều cao h  50cm Diện tích xung quanh hình trụ bằng: A 2500 (cm2) B 5000 (cm2) C 2500 (cm2) D 5000 (cm2) Câu 42: Hình chữ nhật ABCD có AB  6, AD  Gọi M, N, P, Q trung điểm bốn cạnh AB, BC, CD, DA Cho hình chữ nhật ABCD quay quanh QN, tứ giác MNPQ tạo thành vật tròn xoay tích bằng: A V  8 B V  6 C V  4 D V  2 Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d qua điểm M  0; 1;1 có vectơ phương r u  1; 2;0  Phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d có vectơ pháp tuyến r n   a;b;c   a  b2  c2   Khi a, b thỏa mãn điều kiện sau ? A a  2b B a  3b C a  3b D a  2b uuuur uuur Câu 44: Trong không gian Oxyz, cho tam giác MNP biết MN   2;1; 2  NP   14;5;  Gọi NQ オ tam giác MNP Hệ thức sau ? đường phân giác góc N uuur uuuur uuur uuuur uuur uuuur uuur uuuur A QP  3QM B QP  5QM C QP  3QM D QP  5QM Câu 45: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm M  3;1;1 , N  4;8; 3 , P  2;9; 7  mặt phẳng  Q  : x  2y  z   Đường thẳng d qua G, vng góc với (Q) Tìm giao điểm A mặt phẳng (Q) đường thẳng d, biết G trọng tâm tam giác MNP A A 1; 2;1 B A 1; 2; 1 C A  1; 2; 1 D A 1; 2; 1 Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z  Mặt phẳng (Q) vng góc với (P) cách điểm M 1; 2; 1 khoảng có dạng Ax  By  Cz  với  A2  B2  C2   Ta kết luận A, B, C? A B  3B  8C  B B  8B  3C  C B  3B  8C  D 3B  8C  Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S : x  y2  z  2x  6y  4z   mặt phẳng r    : x  4y  z  11  Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với giá trị vectơ v  1;6;  , vng góc với    tiếp xúc với (S) 4x  3y  z   A  4x  3y  z  27   x  2y  z   B   x  2y  z  21  3x  y  4z   C  3x  y  4z   Câu 48: Trong 2x  y  2z   D  2x  y  2z  21  không gian Oxyz , cho mặt cầu (S) có phương trình S : x  y2  z2  2x  4y  6z   Tính tọa độ tâm I bán kính R (S) A Tâm I  1; 2; 3 bán kính R  B Tâm I 1; 2;3 bán kính R  C Tâm I  1; 2;3 bán kính R  D Tâm I 1; 2;3 bán kính R  16 Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm : A 1; 4;  , B  1; 2; 4 đường thẳng x 1 y  z   Tìm điểm M  cho MA  MB2  28 1 A M  1;0;  B M 1;0;  C M  1;0; 4  D M 1;0; 4  Câu 50: Trong không gian Oxyz, cho điểm A  2;0; 2  , B  3; 1; 4 , C  2; 2;0 Điểm D mặt phẳng (Oyz) có cao độ âm cho thể tích khối tứ diện ABCD khoảng cách từ D đến mặt phẳng (Oxy) là: A D  0; 3; 1 B D  0; 2; 1 C D  0;1; 1 D D  0;3; 1 Đáp án 1-A 2-D 3-A 4-C 5-C 6-C 7-C 8-B 9-D 10-D 11-B 12-C 13-B 14-A 15-A 16-C 17-A 18-D 19-A 20-C 21-A 22-A 23-A 24-C 25-C 26-D 27-B 28-A 29-B 30-C 31-C 32-B 33-B 34-D 35-A 36-B 37-C 38-A 39-C 40-D 41-B 42-A 43-D 44-B 45-D 46-A 47-D 48-A 49-A 50-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Vì lim f  x    nên a   loại đáp án B x  Dạng đồ thị hàm trùng phương loại C, D Câu 2: Đáp án D   Gọi M  a; a  2a  3a  1 điểm thuộc (C)   Đạo hàm: y '  x  4x  Suy hệ số góc tiếp tuyến (C) M k  y '  a   a  4a  a  Theo giả thiết, ta có: k   a  4a     a  a   M  0;1  tt : y   x  0   3x  1 L  Với  29  7 a   M  4;   tt : y   x  4   3x   3  3 Câu 3: Đáp án A TXĐ: D  。  x  1 Đạo hàm: y '  3x  6x  9; y '   3x  6x     x  Vẽ phác họa bảng biến thiên kết luận hàm số đồng biến  1;3 Câu 4: Đáp án C Nhận thấy hàm số đạt cực đại x CD  , giá trị cực đại đạt cực tiểu x CT  , giá trị cực tiểu  Câu 5: Đáp án C 1  Hàm số xác định liên tục đoạn  ;5 2   1  x     ;5 x2 1 Đạo hàm y '    ; y '   x     x x 1   x  1  ;5 2   1 Ta có y     ; y 1  3; y    2 Suy GTNN cần tìm y 1  3 Câu 6: Đáp án C Đạo hàm y '  4x  6x  x  4x   ; y '   x  Vẽ phác họa bảng biến thiên kết luận hàm số có cực đại Câu 7: Đáp án C m Đường thẳng d viết lại y   x  3 Phương trình hồnh độ giao điểm: 2x  m   x   x   m   x  m   (*) x 1 3 Do    m    12  0, m  。 nên d cắt (C) hai điểm phân biệt Gọi x1 , x hai nghiệm (*)   x1  x    m  5 Theo Viet, ta có:    x1.x    m   uuuur uuur Giả sử M  x1; y1  , N  x ; y  Tam giác AMN vuông A nên AM.AN    x1  1 x  1  y1 y    x1  1 x  1   x1  m  x  m    10x1x   m   x1  x   m2    10  m     m   m  5  m2    60m  36   m  6 Câu 8: Đáp án B Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình f '  x   có nghiệm đơn (và hai nghiệm kép) nên f '  x  đổi dấu qua nghiệm đơn Do suy hàm số f(x) có cực trị Câu 9: Đáp án D * Nếu m  y   x  hàm bậc hai nên có cực trị x  * Khi m  , ta có: y '  4mx   m  1 x  2x 2mx   m  1  ; y '     m x   2m Để hàm số có cực trị m  1 m 0 2m m  m  Kết hợp hai trường hợp ta  m  Câu 10: Đáp án D TXĐ: D  。 \ m Đạo hàm: y '  m2  m   x  m Hàm số nghịch biến  1;    y '  0, x   1;   m2  m   m2  m   1  m     1 m  m   m  1  m   1;   Câu 11: Đáp án B Để nhà có chiều cao thấp ta phải chọn N nằm mặt đất Chiều cao nhà NM  x  y Gọi I trung điểm BC Ta có ABC  AI  BC , MN   ABC   MN  BC , từ suy MI  BC キ  BC   MNI     MIN  900  NI  BC  10  IMN vuông I nhận AI đường cao nên  AM.AN  AI  xy     75   Theo bất đẳng thức Côsi: x  y  xy  75  10  x  y  Do chiều cao thấp nhà 10 Câu 12: Đáp án C Phương trình   24  x   23  21 x   24x  266x  4x   6x  x  Câu 13: Đáp án B 1 1  Ta có: y '   e4x  '   e4x  '   4x  e4x  4.e4x  e4x 5 5  Câu 14: Đáp án A Điều kiện x  Phương trình  2log3  x  1  2log3  2x  1   log3  x  1  log3  2x  1   log  x  1 2x  1     x  1 2x  1   2x  3x     x2 Đối chiếu điều kiện ta được: S  1; 2 Câu 15: Đáp án A 10  2x  2x  2x 0 0 0    2x  x 1  x 1  x 1 Điều kiện xác định:     3 x 1 log 2x   log 2x  log  2x  9   x 1  x 1  x   x    3  x  1 x 1 Câu 16: Đáp án C Phương trình  3.52x  10.5x   t  Đặt  t  Phương trình trở thành: 3t  10t     t   x 5x  t  x    Với Vậy có (1) sai  x 7 5  t   x  log   log5 3    Câu 17: Đáp án A Hàm số xác định 100  x  3   x  Do A sai Câu 18: Đáp án D Sử dụng công thức đạo hàm y'   2x  1 '  1  x  '  2x  1 x  u  '  2u 'u  ln u  '  u' , ta u 2x  2x  1  x Câu 19: Đáp án A Phân tích log 50  log 150 15.10  log  log 15  log 10  log 3  a  b  3 Câu 20: Đáp án C Câu C sai là: M, N   a  log a  M N   log a M  log a N Câu 21: Đáp án A Sau năm bà Hoa rút tổng số tiền là: 100 1  8%  146.932 triệu Suy số tiền lãi là: 100 1  8%   100  L1 Bà dùng nửa để sửa nhà, nửa lại gửi vào ngân hàng Suy số tiền bà gửi tiếp vào ngân hàng là: 73.466 1  8%   107.946 triệu Suy số tiền lãi 107.946  73.466  L Vậy số tiền lãi bà Hoa thu 10 năm là: L  L  L2  81, 412tr Câu 22: Đáp án A x  Xét phương trình 2x  x    x  11 2 Vậy thể tích cần tìm VOx    2x  x  dx    4x  4x  x  dx 0 4 x5  16 (đvtt)    x3  x     15 3 Câu 23: Đáp án A Áp dụng công thức  cos  ax  b  dx  sin ax  b   C a Câu 24: Đáp án C   x dx  x 1  C sai kết khơng với trường hợp   1  1 Câu 25: Đáp án C Đặt u   ln x  u   ln x  2udu  dx x  x   u  Đổi cận:  e  x   u  1 1 2u  Khi I   u.2u.du   2u du  3 0 Câu 26: Đáp án B  du  dx u  x Đặt   x x  dv    e  dx  v  2x  e Khi I  x  2x  e x     2x  e  dx  x  2x  e    x x x 0  e x     e   1  e  1  Câu 27: Đáp án D x  x   Phương trình hồnh độ giao điểm:  e  1 x  1  e x  x  x  e  e x     x x  e  e 1 0 Vậy diện tích cần tính: S   x  e  e x  dx   x  e  e x  dx Tới sử dụng công thức phần casio ta tìm S  e 1 Câu 28: Đáp án A Phương trình hoành độ giao điểm:  x  x  x   x0 x  x Thể tích khối tròn xoay cần tìm VOx   x  x dx x  Xét phương trình x  x    x  12 4 1 Do VOx   x  x dx   x  x dx    x  x  dx    x  x  dx  x3 x   x3 x  41 (đvtt)            0  1 Câu 29: Đáp án B z  Ta có: 1  i  z  14  2i  14  2i   8i   z   8i 1 i Vậy tổng phần thực phần ảo z   14 Câu 30: Đáp án C Ta có 1  3i  z   i  z    3i  z  1  i  z  1  i  1  i   3i   5i   z  2  3i 13 22   3  w    10 Suy w  13z  2i   3i  Câu 31: Đáp án C z  Ta có: iz   i   iz  2  i  2  i i  2  i     2i i Suy điểm biểu diễn số phức z A 1;    1   4   Khi AM  2  10 Câu 32: Đáp án B Đặt z  x  yi,  x, y  。  , suy z  x  yi  x  3  x   Từ giả thiết, ta có: x  yi   x  yi    4i   x  3yi   4i    y 3y    z  Vậy z  3  i  97 97  Do B sai  3      3 Câu 33: Đáp án B  z1  1  3i 2 Ta có z  2z  10    z  1   3i     z  1  3i Suy A  z1  z  2   1 3    1   3 2   10  10  20 Câu 34: Đáp án D Gọi z  x  yi  x; y  。  Theo giả thiết , ta có: 2  i  x  yi  1     y     x  1 i     y     x  1 2    x  1   y    25 2 13 Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I 1; 2  , bán kính R  Câu 35: Đáp án A S Đường chéo hình vng AC  Xét tam giác SAC, ta có SA  SC2  AC2  Chiều cao khối chóp SA  Diện tích hình vng ABCD SABCD  12  A D Thể tích khối chóp S.ABCD là: O B C (đvtt) VS.ABCD  SABCD SA  3 A' Câu 36: Đáp án B D' C' B' Gọi O  AC  BD Từ giả thiết suy A 'O   ABCD  Cũng từ giả thiết, suy ABC tam giác nên: SY ABCD  2SABC a2  A D O Đường cao khối hộp: B C  AC  A 'O  AA '2  AO  AA '2     2a   S Vậy VABCD.A'B'C'D  SYABCD A'O  3a (đvtt) Câu 37: Đáp án C Gọi H trung điểm BC, suy SH  BC  SH   ABC  Gọi K trung điểm AC, suy HK  AC Kẻ HE  SK  E  SK  E A B Khi d B, SAC   2d H, SAC  K H C  2HE  SH.H K SH  HK 2  39 13 Câu 38: Đáp án A Ta có AH  a AB  2 S SA  AB  a SH  HC  BH2  BC2  a A H B D O 14 C Có AH  SA  5a  SH   SAH vuông A nên SA  AB キ キ Do SA   ABCD  nên SC,  ABCD   SCA キ  Trong tam giác vng SAC, có tan SCA SA  AC Câu 39: Đáp án C Gọi M trung điểm AC, suy M tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Gọi I trung điểm SC, suy IM // SA nên IM   ABC  Do IM trục ABC suy IA  IB  IC (1) Hơn nữa, tam giác SAC vng A có I trung điểm SC nên IS  IC  IA (2) Từ (1) (2), ta có IS  IA  IB  IC hay I tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC Vậy bán kính R  IS  SC SA  AC2   2 Câu 40: Đáp án D Đường sinh hình nón l  h  r  41 cm Diện tích xung quanh: Sxq  rl  125 41 cm Câu 41: Đáp án B Diện tích xung quanh hình trụ tính theo cơng thức: Sxq  2rl với r  50cm, l  h  50cm Vậy Sxq  2.50.50  5000  cm2  Câu 42: Đáp án A Gọi O tâm hình chữ nhật ABCD, suy MNPQ hình thoi tâm O Ta có QO  ON  1 AB  OM  OP  AD  2 Vật tròn xoay hai hình nón có: đỉnh Q, N chung đáy * Bán kính đáy OM  * Chiều cao hình nón OQ  ON  1  Vậy thể tích khối tròn xoay V   OM ON   8 (đvtt) 3  Câu 43: Đáp án D rr Do (P) chứa đường thẳng d nên u.n   a  2b   a  2b Câu 44: Đáp án B uuuur  MN   2;1; 2   MN   Ta có  uuur   NP   14;5;   NP  15 15 uuur QP NP 15 オ NQ đường phân giác góc N  uuuur      5 MN QM uuur uuuur Hay QP  5QM Câu 45: Đáp án D Tam giác MNP có trọng tâm G  3;6  3 x   t  Đường thẳng d qua G, vng góc với (Q) nên d :  y   2t z  3  t  x   t  y   2t   A 1; 2; 1 Đường thẳng d cắt (Q) A có tọa độ thỏa  z  3  t  x  2y  z   Câu 46: Đáp án A Từ giả thiết, ta có: A  B  C  A   B  C   P    Q      A  2B  C  B  2C    * d M, Q          2 2    A B C  2B  2C  2BC Phương trình *  B  3B  8C  Câu 47: Đáp án D r Mặt cầu (S) có tâm I 1; 3;  , bán kính R  VTPT    n  1; 4;1 r r r Suy VTPT (P) n P  n, v    2; 1;2  Do phương trình mặt phẳng (P) có dạng  P  : 2x  y  2z  D   P  : 2x  y  2z    D  21   Vì (P) tiếp xúc với (S) nên d  I,  P      D   P  : 2x  y  2z  21  Câu 48: Đáp án A Ta có: S : x  y2  z  2x  4y  6z   hay S :  x  1   y     z  3  16 2 Do mặt cầu (S) có tâm I  1; 2; 3 bán kính R  Câu 49: Đáp án A x   t   M 1  t; 2  t; 2t  Phương trình tham số:  :  y  2  t Do M    z  2t   M  1;0;  Ta có MA2  MB2  28  12t  48t  48   t   Câu 50: Đáp án D  D  0; b;c  với c  Do D   Oyz   16 c  1 loai  Theo giả thiết: d  D,  Oxy     c      D  0; b; 1 c  1 uuur uuur uuur Ta có AB  1; 1; 2  , AC   4; 2;  , AD   2; b;1 uuur uuur uuur uuur uuur Suy AB, AC   2;6; 2    AB, AC AD  6b  Cũng theo giả thiết, ta có: VABCD  uuur uuur uuur b  AB, AC AD  b       b  1 Đối chiếu đáp án có D thỏa mãn 17 ... 4-C 5-C 6-C 7-C 8-B 9- D 10-D 11-B 12-C 13-B 14-A 15-A 16-C 17-A 18-D 19- A 20-C 21-A 22-A 23-A 24-C 25-C 26-D 27-B 28-A 29- B 30-C 31-C 32-B 33-B 34-D 35-A 36-B 37-C 38-A 39- C 40-D 41-B 42-A 43-D... nửa để sửa nhà, số tiền lại bà tiếp tục gửi vào ngân hàng Tính số tiền lãi thu sau 10 năm A 81,412tr B 115, 892 tr C 119tr D 78tr Câu 22: Khối tròn xoay tạo nên ta quay quanh trục Ox hình phẳng... 48-A 49- A 50-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Vì lim f  x    nên a   loại đáp án B x  Dạng đồ thị hàm trùng phương loại C, D Câu 2: Đáp án D   Gọi M  a; a  2a  3a  1 điểm thu c
- Xem thêm -

Xem thêm: DE 9 THI THU THPTQG 2018 GIAI CHI TIET , DE 9 THI THU THPTQG 2018 GIAI CHI TIET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay