Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

101 24 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ TÌNH PHÁT TRIỂN CHO VAY SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG THỊ TÌNH PHÁT TRIỂN CHO VAY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hòa THÁI NGUN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thực hiện.Các số liệu kết nghiên cứu trình bày Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc hoàn Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Hồng Thị Tình ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều tập thể cá nhân Nhân dịp này, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa KT&PTNT thầy cô Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện mặt để thực đề tài Đặc biệt xin cảm ơn TS Bùi Đình Hòa, hướng dẫn bảo tận tình đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin trân trọng cảm ơn quan: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Phù Ninh doanh nghiệp, HTX, hộ dân địa bàn huyện Phù Ninh tỉnh phú Thọ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Cuối tơi xin trân thành cảm ơn sâu sắc tới gia đình bạn bè, người chia sẻ, động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt luận văn Một lần tơi xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân dành cho Thái Nguyên, tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Thị Tình iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Khái niệm phân loại tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Nội hàm chất tín dụng 1.1.3 Các loại hình tín dụng 1.2 Hoạt động cho vay sản xuất nông nghiệp ngân hàng thương mại 1.2.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.2 Khái niệm cho vay SXNN NHTM 1.2.3 Đặc điểm cho vay sản xuất nông nghiệp 1.2.4 Các phương thức cho vay SXNN 1.2.5 Vai trò hoạt động cho vay SXNN phát triển kinh tế 10 1.3 Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp ngân hàng thương mại 11 1.3.1 Quan điểm việc phát triển cho vay SXNN ngân hàng thương mại 11 1.3.2 Các tiêu phản ánh phát triển cho vay SXNN 12 1.3.3 Các nhân tố tác động đến phát triển cho vay SXNN ngân hàng thương mại 13 1.4 Kinh nghiệm hoạt động cho vay phát triển SXNN ngân hàng thương mại giới Việt nam 18 iv 1.4.1 Trên giới 18 1.4.2 Ở Việt Nam 21 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Agribank Phù Ninh 23 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4.1 Thu thập số liệu 25 2.4.2 Phương pháp phân tích 26 2.4.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 26 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 29 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh 34 3.2 Đánh giá thuận lợi khó khăn cho chương trình cho vay SXNN huyện Phù Ninh 37 3.3 Một số thông tin Agribank chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 38 3.3.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 3.3.2 Cơ cấu tổ chức 39 3.4 Tình hình hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 41 3.4.1 Sản phẩm tín dụng 41 3.4.2 Hoạt động tín dụng 41 3.4.4 Các hoạt động kinh doanh khác 44 3.4.5 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Phù Ninh 45 3.5 Thực trạng cho vay SXNN Agribank chi nhánh Phù Ninh 46 v 3.5.1 Cơ sở pháp lý hoạt động cho vay SXNN Việt Nam 46 3.5.2 Tình hình cho vay SXNN Agribank chi nhánh Phù Ninh 48 3.5.3 Đánh giá người vay Agribank Phù Ninh 55 3.5.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển hoạt động cho vay sản xuất nông nghiệp Agribank Phù Ninh 57 3.6 Định hướng giải pháp phát triển cho vay SXNN Agribank Phù Ninh 66 3.6.1 Định hướng 66 3.6.2 Một số giải pháp phát triển cho vay SXNN Agribank Phù Ninh 67 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải Ngân hàng phát triển châu Á ADB Agribank CBNV GDP GTGT HTX HTX IMF Quỹ tiền tệ quốc tê KT-XH Kinh tế xã hội NHNN Ngân hàng Nhà nước 10 NHTM Ngân hàng thương mại 11 NN&PTNT 12 PTNT Phát triển nông thôn 13 SXNN Sản xuất nông nghiệp 14 TKVV Tiết kiệm - vay vốn 15 UBND Uỷ ban nhân dân 16 WB Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Cá nhân viên Tổng sản phẩm quốc nôi Gái trị gia tăng Nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân hàng giới vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH Bảng 3.1 Đất đai theo chủ thể sở hữu sử dụng huyện Phù Ninh năm 2016 32 Bảng 3.2 Tình hình dân số huyện Phù Ninh 34 Bảng 3.3 Giá trị tăng thêm địa bàn huyện Phù Ninh (Theo giá thực tế) 35 Bảng 3.4 Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh huyện Phù Ninh 41 Bảng 3.5 Tình hình dư nợ cho vay qua năm 2014 -2016 44 Bảng 3.6 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Phù Ninh giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 3.7 Quy mô tốc độ tăng trưởng cho vay sản xuất NN Agribank Phù Ninh từ 2014-2015 49 Bảng 3.8: Dư nợ cho vay sản xuất NN phân theo thời gian 51 Bảng 3.9: Hình thức đảm bảo cho vay SXNN 52 Bảng 3.10: Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh tỷ lệ nợ xấu cho vay SXNN 53 Bảng 3.11 Ý kiến khách hàng lượng, thời hạn lãi suất vay vốn 55 Bảng 3.12 Ý kiến hộ điều tra vay vốn ngân hàng CSXH 56 Hình 3.1 Sơ đồ mơ hình tổ chức Agribank - chi nhánh huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nông nghiệp, nông dân nông thôn nhiều năm qua coi trụ đỡ kinh tế đặc biệt từ có nghị Trung ương VII khóa X năm 2008 Tuy nhiên, câu chuyện làm để người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tiếp cận vốn vay nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn lại toán nan giải, hàng loạt bất cập sách tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn như: thời hạn mức vay vốn không phù hợp với chu kỳ sản xuất; thủ tục điều kiện vay vốn rườm rà Khác với sản xuất cơng nghiệp, sản phẩm nơng sản có chu kỳ sản xuất dài ngắn khác Nhiều ngành hàng sản xuất nông nghiệp cần chu kỳ đầu tư dài hạn (xây dựng chuồng trại, xây dựng sở hạ tầng sản xuất: đường giao thông, hệ thống điện, nước,…) Tuy nhiên, tổ chức tín dụng thường đưa thời hạn vay ngắn hạn 12 tháng Rõ ràng, thời hạn vay vốn không phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp, tạo rào cản cho khách hàng tiếp cận tín dụng Bên cạnh việc vay vốn để sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn thủ tục điều kiện vay vốn, không người nghèo mà trang trại, HTX, doanh nghiệp nhỏ tổ chức tín dụng u cầu phải có tài sản để chấp Thực tế nay, đối tượng vay vốn, đặc biệt HTX nông nghiệp phần lớn khơng có tài sản chấp như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản khác hay trang trại chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa cấp chứng nhận trang trại lẽ khó tiếp cận với nguồn vốn từ ngân hàng Những tồn q trình thực sách tín dụng vào nơng nghiệp làm nản lòng nhiều nhà đầu tư, cản trở phát triển khu vực nông 78 vào ngành nông nghiệp, chăn nuôi thương mại- dịch vụ, thể dư nợ cho vay hai ngành chiếm 70% dư nợ cho vay SXNN Ngoài Chi nhánh tập trung đầu tư cho vay ngành thủy sản giúp hộ kịp thời mua con, giống có giá trị kinh tế cao giúp nâng cao hiệu kinh tế Điều hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh tế địa phương giai đoạn tại, định hướng phát triển kinh tế huyện thời gian (v) Về hiệu cho vay Chi nhánh, qua số liệu tình hình cho vay năm qua, thấy cơng tác cho vay SXNN đạt hiệu cao, tỷ lệ thu hồi vốn cao, nợ xấu thấp, quy mô chất lượng khoản vay ngày nâng cao, mở rộng Việc đầu tư vốn vay có hiệu giúp cho hoạt động kinh doanh lĩnh vực nơng nghiệp có lợi nhuận cao, đời sống nông dân cải thiện rõ rệt, mức thu nhập bình qn từ SXNN tăng lên góp phần vào việc phát triển kinh tế địa phương (vi) Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay SXNN chi nhánh gồm: Nhóm nhân tố đặc điểm hộ nông dân: Bao gồm nhân tố tuổi, giới tính, trình độ, địa vị xã hội, thu nhập, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản chấp, mục đích vay hộ (ii) Nhóm nhân tố thuộc tổ chức tín dụng: Bao gồm lãi suất cho vay, thủ tục vay thời hạn vay (iii) Nhóm nhân tố Chính sách Nhà nước: Bao gồm sách hỗ trợ lãi suất (vii) Trên sở định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện, định hướng phát triển tín dụng ngân hàng lĩnh vực SXNN Agribank Phù Ninh, luận văn đề xuất nhóm giải pháp để Agribank Phù Ninh mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng cho vay SXNN nhằm áp dụng yêu cầu kinh doanh phục vụ tốt cho phát triển kinh tế địa phương Kiến nghị 2.1 Đối với Chính phủ, Bộ, ngành Tiếp tục sửa đổi Luật đất đai, trọng việc giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nơng dân bãi bỏ sách hạn điền; Tập trung 79 đầu tư sở hạ tầng nông thôn, đồng thời xem xét miễn, giảm loại thuế, phí khu vực này; hỗ trợ vốn tín dụng cho nơng nghiệp, nơng dân qua tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay lĩnh vực chiếm 50% tổng dư nợ; Mở rộng đối tượng vay vốn theo Nghị định 55 không hộ gia đình, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, HTX địa bàn “nông thôn” 2.2 Đối với UBND tỉnh Phú Thọ Đề nghị UBND tỉnh đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, chủ trang trại; Phối kết hợp ngành chức để hỗ trợ nông dân việc xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; Quy hoạch phát triển kinh tế vùng, ngành nghề, phải mang tính ổn định, bền vững; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ nơng thơn; Hình thành phát triển đồng loại thị trường giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm 2.3 Đối với Agribank Đề nghị Agribank tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn từ nguồn tái cấp vốn NHNN; Có độ mở để chi nhánh áp dụng linh hoạt hình thức bảo đảm tiền vay; Chỉ đạo Công ty cổ phần bảo hiểm Agribank điều chỉnh lại mức phí thấp tại, giảm bớt hồ sơ thủ tục, giải chế độ bồi thường kịp thời nữa; Đề nghị Agribank kiến nghị với NHNN bỏ quy định Agribank phải trì khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc thường xuyên để tạo điều kiện nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn; Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán viên chức, đặc biệt cán tín dụng kỹ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh thời kỳ hội nhập 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kim Anh (2008), Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, Học viện Ngân hàng Hồng Anh (2015), “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”, Báo Nhân dân điện tử Ngơ Thị Minh Châu (2009), Phân tích rủi ro tín dụng SGD I Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Chi cục thống kê huyện Phù ninh(2017), Niên giám thống kê huyện Phù Ninh năm 2016 Chính phủ (2010), Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 12/04/2010 sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Chính phủ (2015), Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 09/06/2015 sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Chính phủ (2015), Báo cáo đánh giá kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 định hướng xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Hồ Diệu (2003), Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2006),Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh 10 Thái văn Đại (2006), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, tủ sách Đại học Cần Thơ 11 Phí Trọng Hiển (2005), “Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí NHNN 12 Nguyễn Thị Hiền (2013),“Hoạt động tín dụng thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng 13 Ngơ Quang Hn, Võ Thị Quý, Nguyễn Quang Thu, Trần Quang Trung (1998), Quản trị Rủi ro, NXB Giáo dục 81 14 Nguyễn Cao Hồng (2014), “Để tăng cường tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn Agribank”, Tạp chí kinh tế dự báo số 10, Tháng 5/2014 15 Vương Đình Huệ (2013), “Nâng cao hiệu đầu tư công cho nông nghiệp, nơng dân nơng thơn”, Tạp chí Cộng sản điện tử 16 Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng Thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài 17 Nguyễn Đại Lai (2005), Những nội dung rút từ viết kỷ yếu hội thảo: “Nâng cao lực quản trị rủi ro NHTM Việt Nam”, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN 18 Tơ Duy Lâm (2014), “Hiệu phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Ngân Hàng, số 19 Nguyễn Viết Mạnh (2014), “Tín dụng sách cơng tác giảm nghèo bền vững Việt Nam”, VPSP news 20 Nguyễn Thành Nam (2016), “Đánh giá sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn”, Tạp chí Ngân hàng, số 14 21 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, (2016), Tín dụng ngân hàng thúc đẩy tái cấu ngành nông nghiệp 22 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Báo cáo công tác triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn Ngành ngân hàng tình hình thực Nghị định 41/2010/NĐ-CP sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 23 Ngân hàng NN&PTNT Phù Ninh, Báo cáo tổng kết năm 2014, 2015, 2016 24 Bùi Kim Ngân (2006), “Một số vấn đề nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí NHNN số 11 25 Lê Thị Tuấn Nghĩa, Phạm Mạnh Hùng (2015), “Tín dụng ngân hàng cho khu vực nơng nghiệp, nông thôn - thực trạng số khuyến nghị”, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng số 154 26 Nguyễn Minh Phong (2013), “Những đột phá cần có tín dụng cho nơng nghiệp”, nguồn từ http://haiphong.gov.vn 82 27 Phan Thị Thanh Tâm (2015), Chính sách tín dụng phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, Tạp chí Tài chính, số 08 kỳ 1/2016; 28 Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Hà Nội 29 Nguyễn Quang Thu (2007), Quản trị tài bản, NXB Thống Kê 30 Thủ tướng phủ, (Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững 31 Thủ tướng phủ, Quyết định số 1600/QĐ-TTg Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 83 PHỤ LỤC Phụ lục Tổng hợp phiếu khảo sát khách hàng STT Khách hàng Lượng Thời vốn vay hạn vay Nhận xét Lãi suất Thủ tục vay tín dụng Rườm rà Hộ Ít Ngắn cao HTX Vừa phải Ngắn Vừa phải Hộ Nhiều Ngắn Cao Rất thuận tiện Hộ Ít Ngắn Vừa phải Rườm rà DN Vừa phải Ngắn Cao Rất thuận tiện Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải HTX Ít Ngắn Cao Rất thuận tiện Hộ Ít Ngắn Cao Rườm rà Hộ Nhiều Ngắn Cao Rườm rà 10 Hộ Cao Rất thuận tiện 11 Hộ Ít Ngắn 12 Hộ Vừa phải Ngắn Cao Rất thuận tiện 13 Hộ Vừa phải Ngắn Cao Rất thuận tiện 14 Hộ Ít Ngắn Cao Rườm rà Vừa phải Phù hợp CB Bình thường Khá thuận Nhiệt tiện tình Bình thường Khơng nhiệt tình Nhiệt tình Khá thuận Bình tiện thường Vừa phải Rất thuận tiện Nhiệt tình Khơng nhiệt tình Khơng nhiệt tình Nhiệt tình Nhiệt tình Nhiệt tình Nhiệt tình Khơng nhiệt tình Nguyện vọng Ghi vay vốn Không Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Không Không Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Không 84 STT Khách Lượng Thời Nhận xét Lãi suất Thủ tục vay hàng vốn vay hạn vay 15 HTX Vừa phải Ngắn Vừa phải 16 Hộ Ít Ngắn Vừa phải 17 Hộ Vừa phải Ngắn Vừa phải 18 DN Ít Ngắn Cao 19 Hộ Vừa phải Ngắn Vừa phải 20 Hộ Ít Phù hợp Cao 21 Hộ Ít Ngắn Cao 22 Hộ Ít 23 Hộ Vừa phải Ngắn Cao 24 Hộ Vừa phải Ngắn Cao 25 HTX Ít Ngắn Cao 26 Hộ 27 Hộ Ít Ngắn Cao 28 Hộ Ít Phù hợp Cao 29 Hộ Vừa phải Phù hợp Cao 30 HTX Ít Ngắn Cao 31 HTX Ít Ngắn Cao CB tín dụng Phù hợp Vừa phải Vừa phải Phù hợp Vừa phải Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Bình tiện thường Khá thuận Bình tiện thường Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Bình tiện thường Rất thuận tiện Nhiệt tình Khá thuận Bình tiện thường Rườm rà Khơng nhiệt tình Rất thuận tiện Bình tiện thường Nhiệt tình Khá thuận Bình tiện thường Khá thuận Bình tiện thường Khá thuận Bình tiện thường Khá thuận Bình tiện thường Khá thuận Bình tiện thường Rườm rà Ghi vay vốn Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Không Muốn vay tiếp Khá thuận Rất thuận tiện Nguyện vọng Không nhiệt tình Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Không 85 STT Khách hàng Lượng Thời vốn vay hạn vay Ít Phù hợp Nhận xét Lãi suất Thủ tục vay tín dụng Cao Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Bình tiện thường Khá thuận Bình tiện thường 32 Hộ 33 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải 34 Hộ Vừa phải Ngắn Vừa phải 35 Hộ Ít Phù hợp Cao 36 Hộ 37 Hộ Ít Phù hợp Cao Rất thuận tiện 38 Hộ Ít Ngắn Cao Rườm rà 39 Hộ 40 DN Ngắn Cao 41 Hộ Vừa phải Ngắn Cao 42 Hộ Nhiều 43 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải 44 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải 45 HTX 46 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải 47 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải 48 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải Rất thuận tiện 49 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải Phù hợp Vừa phải Vừa phải Phù hợp Vừa phải Vừa phải Rất thuận tiện Vừa phải Cao Nhiệt tình Khá thuận Bình tiện thường Rườm rà Ghi vay vốn Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp v Muốn vay tình tiếp Khơng nhiệt tình Khơng Muốn vay tiếp Bình thường Khá thuận Nhiệt tiện tình Rườm rà Nguyện vọng Nhiệt Rườm rà Phù hợp Vừa phải Rất thuận tiện Ngắn CB Nhiệt tình Khơng nhiệt tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Nhiệt tình Khá thuận Khơng tiện nhiệt tình Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Không 86 STT Khách hàng Lượng Thời vốn vay hạn vay Nhận xét Lãi suất Thủ tục vay tín dụng 50 Hộ Vừa phải Ngắn Cao 51 Hộ Ít Phù hợp Cao 52 DN Vừa phải Ngắn Cao 53 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải 54 Hộ Vừa phải 55 Hộ Ít 56 HTX Vừa phải Ngắn 57 Hộ Nhiều Ngắn 58 Hộ 59 Ngắn Cao Phù hợp Vừa phải Rất thuận tiện tình Nhiệt tiện tình Rườm rà Bình thường Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Bình tiện thường Vừa phải Rất thuận tiện Rất thuận tiện Vừa phải Phù hợp Cao Rất thuận tiện Hộ Vừa phải Cao Rất thuận tiện 60 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải 61 Hộ Ít Phù hợp Cao 62 HTX Vừa phải Ngắn Vừa phải 63 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải Rất thuận tiện 64 Hộ Vừa phải 65 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải Ngắn Nhiệt Khá thuận Cao Ngắn CB Nhiệt tình Nhiệt tình Nhiệt tình Nhiệt tình Khá thuận Bình tiện thường Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Vừa phải Rất thuận tiện Nhiệt tình Bình thường Khá thuận Nhiệt tiện tình Nguyện vọng Ghi vay vốn Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Không Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp 87 STT Khách Lượng Thời Nhận xét Lãi suất Thủ tục vay hàng vốn vay hạn vay 66 HTX Vừa phải Ngắn Cao 67 HTX Vừa phải Ngắn Vừa phải 68 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải 69 Hộ Vừa phải Phù hợp 70 Hộ Nhiều 71 Hộ Vừa phải Ngắn Vừa phải 72 HTX Vừa phải Ngắn Cao 73 Hộ Vừa phải Ngắn Vừa phải 74 Hộ Ít Ngắn Vừa phải Rườm rà 75 HTX Vừa phải Ngắn Vừa phải Rườm rà 76 Hộ Vừa phải Ngắn Vừa phải 77 Hộ Hộ Vừa phải Ngắn Cao 78 Hộ Nhiều Phù hợp Cao 79 Hộ Ít Ngắn Vừa phải 80 Hộ Vừa phải Phù hợp Cao 81 Hộ Vừa phải Ngắn Cao 82 Hộ Vừa phải Ngắn Cao CB tín dụng Cao Phù hợp Vừa phải Khá thuận Nhiệt tiện tình Rườm rà Khơng nhiệt tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khơng nhiệt tình Khơng nhiệt tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Khá thuận Nhiệt tiện tình Nguyện vọng Ghi vay vốn Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp hông Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp 88 STT Khách hàng Lượng Thời vốn vay hạn vay Nhận xét Lãi suất Thủ tục vay tín dụng Khá thuận Nhiệt tiện tình 83 Hộ Ít Ngắn Vừa phải 84 HTX Vừa phải Ngắn Cao 85 Hộ Vừa phải Phù hợp Vừa phải Rườm rà 86 Hộ Vừa phải Ngắn Vừa phải Rườm rà 87 HTX Nhiều Ngắn Cao Rườm rà 88 Hộ Ít 89 Hộ Vừa phải Ngắn 90 Hộ Vừa phải Ngắn 91 Hộ Ít Phù hợp Cao Rất thuận tiện 92 Hộ Vừa phải Ngắn Cao Rườm rà 93 Hộ Vừa phải Phù hợp Cao Rườm rà 94 Hộ Vừa phải Cao Rườm rà Rườm rà Phù hợp Vừa phải Rất thuận tiện Ngắn CB Cao Rườm rà Vừa phải Rất thuận tiện Khơng nhiệt tình Khơng nhiệt tình Khơng nhiệt tình Khơng nhiệt tình Nhiệt tình Khơng nhiệt tình Nhiệt tình Nhiệt tình Khơng nhiệt tình Khơng nhiệt tình Khơng nhiệt tình Nguyện vọng Ghi vay vốn Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Không Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Không Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp Muốn vay tiếp 89 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN Ngày vấn: ………/………./2017… Phần Thông tin chung hộ điều tra Họ tên chủ hộ:………………………………… Tuổi Giới tính chủ hộ: Nam Nữ Trình độ văn hoá chủ hộ: - Cấp - Cấp - Cấp - Trung cấp - Đại học - Thất học Địa chỉ: Thơn (xóm): Xã: , Huyện: Nhân hộ: a Nhân độ tuổi lao động: người b Nhân độ tuổi lao động: người Tính chất hộ: Thuần nơng Kiêm ngành nghề Loại hộ (theo phân loại xã) Khá Trung bình Nghèo Phần Phần khảo sát Tài sản chấp để vay vốn chủ yếu hộ Loại tài sản a Nhà b Cửa hàng c Ôtô d Máy kéo, công nông e Máy cày, bừa d Gia súc, gia cầm e Tivi f Xe máy Khác Tổng tài sản Đơn vị Số lượng Giá trị (tr.đ) 90 Tình hình vay vốn sử dụng vốn hộ Các khoản vay hộ gia đình Khoản vay Stt Loại hộ có tín chấp dụng nhận? 1=CT 1=Có 2=PCT 2=Khơng 3=Đang Lãi suất Thời gian duyệt Nguồn hồ sơ vay vay Mục Số Số vay vay đích đăng thực vay ký tế (tr.đ) (tr.đ) (ngày) Thời vay % Thời gian (2) (3) trị ước 1=C ó tài (12) sản 2= Khơng chấp (13) (tr.đ) xét (1) cần chấp? tính hạn (tháng) Hộ có Giá (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 10 Cột 4: Cột 5: Cột 6: Cột 11: Cột 13: 1= Dưới ngày 1= Agribank 1= Mua nguyên liệu 1= Tháng 1=Sổ đỏ 2= Từ đến ngày 2= NHCSXH đầu vào 2= Qúy 2=Văn 3= Từ đến 15 ngày 3= QTDND 2= Bổ sung thêm 3= Năm phòng 4= Trên 15 ngày 4= Khác, cụ thể:… vốn kinh doanh 3=Nhà 3= Mua sắm thiết 4=Máy móc bị, máy móc 5=Khác, cụ 4= Khác, cụ thể:… thể,… 91 Tình hình trả nợ hộ gia đình Đúng hạn Quá hạn Thời gian hạn: Số tiền hạn: Lý do: Thiếu kỹ thuật Chi tiêu không hợp lý Tiêu thụ sản phẩm Thiên tai Khác Hiện hộ gia đình có nhu cầu vay vốn khơng? a Có b Khơng Đánh giá tín dụng hộ tín dụng (i) Nhận xét lượng tín dụng: b Vừa phải a Ít c Nhiều (ii) Nhận xét thời hạn vay vốn a Ngắn b Phù hợp (iii) Nhận xét lãi suất b Vừa phải a Cao (iv) Nhận xét thủ tục vay vốn a Rất thuận tiện b Khá thuận tiện c Rườm rà (v) Nhận xét CB tín dụng a Nhiệt tình b Bình thường c Khơng nhiệt tình (vi) Nguyện vọng khách hàng vay vốn a Muốn vay tiếp b Không muốn vay Để nghị ông/bà với Nhà nước tổ chức tín dụng? Chân thành cảm ơn hợp tác Ông (bà)! 92 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP HTX I THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HTX Tên Công ty/htx ………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………… …… Điện thoại: … …… Fax:………………… Email:……………………………………Wesite:………………… Ngành, lĩnh vực kinh doanh chính: …………………………………………………………… a Trồng trọt b Chăn nuôi c Thủy sản d Lâm nghiệp e.Tổng hợp II NỘI DUNG KHẢO SÁT Nhận xét lượng tín dụng a Ít b Vừa phải c Nhiều Nhận xét thời hạn vay vốn a Ngắn b Phù hợp Nhận xét lãi suất a Cao b Vừa phải Nhận xét thủ tục vay vốn a Rất thuận tiện b Khá thuận tiện c Rườm rà Nhận xét CB tín dụng a Nhiệt tình b Bình thường c Khơng nhiệt tình Nguyện vọng khách hàng vay vốn a Muốn vay tiếp b Không muốn vay Ngày… tháng… năm 2017 Thay mặt công ty/HTX (ký tên) ... LÂM HỒNG THỊ TÌNH PHÁT TRIỂN CHO VAY SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8.62.01.15... đến phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp ngân hàng Quan điểm cho vay cởi mở nhân tố giúp cho ngân hàng phát triển cho vay SXNN thuận lợi Ngược lại quan điểm bảo thủ cho vay làm hạn chế phát triển. .. phát triển cho vay SXNN Agribank chi nhánh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014-2016 - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cho vay SXNN Agribank chi nhánh huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện phù ninh, tỉnh phú thọ , Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay