Quản lý thanh toán không dùng tiền mặt tại kho bạc nhà nước tỉnh thái nguyên

143 45 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ THANH AN QUẢN LÝ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ THANH AN QUẢN LÝ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc, trung thực Luận văn trích dẫn đầy đủ, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Hồng Thị Thanh An ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Đào tạo giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Thị Hồng Yến, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, đơn vị, phòng ban cán nhân viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu đề tài Tác giả luận văn Hồng Thị Thanh An iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT 1.1 Cơ sở lý luận tốn khơng dùng tiền mặt 1.1.1 Tổng quan tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế 1.1.2 Khái qt quản lý tốn khơng dùng tiền mặt KBNN 12 1.1.3 Quản lý quy trình toán khoản thu, chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước 17 1.1.4 Vai trò tốn khơng dùng tiền mặt 24 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tốn khơng dùng tiền mặt KBNN 25 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý tốn khơng dùng tiền mặt Kho bạc Nhà nước 28 1.2.1 Kinh nghiệm số địa phương Việt Nam 29 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho KBNN Thái Nguyên 32 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 35 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 42 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 44 2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 45 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá thực trạng tốn khơng dùng tiền mặt KBNN Thái Nguyên 46 2.3.2 Nhóm tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt KBNN Thái Nguyên 48 Chương THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI KBNN THÁI NGUYÊN 52 3.1 Khái quát chung KBNN Thái Nguyên 52 3.1.1 Cơ cấu máy tổ chức Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 52 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ KBNN Thái Nguyên 53 3.1.3 Kết thực nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 55 3.2 Thực trạng cơng tác quản lý tốn khơng dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 63 3.2.1 Nguyên tắc quản lý điều kiện tốn khơng dùng tiền mặt KBNN Thái Nguyên 63 3.2.2 Tình hình quản lý chủ thể liên quan toán với KBNN Thái Nguyên 65 3.2.3 Quản lý phương thức tốn khơng dùng tiền mặt KBNN Thái Nguyên 65 v 3.2.4 Tình hình quản lý phương tiện không dùng tiền mặt KBNN Thái Nguyên 78 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tốn khơng dùng tiền mặt Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 80 3.3.1 Yếu tố chủ quan 80 3.3.2 Yếu tố khách quan 88 3.4 Đánh giá công tác quản lý tốn khơng dùng tiền mặt Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 96 3.4.1 Kết đạt 96 3.4.2 Hạn chế 99 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 102 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN 105 4.1 Định hướng mục tiêu quản lý tốn khơng dùng tiền mặt Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 105 4.1.1 Định hướng 105 4.1.2 Mục tiêu 106 4.2 Giải pháp hồn thiện quản lý tốn không dùng tiền mặt KBNN Thái Nguyên 106 4.2.1 Hoàn thiện sở pháp lý cho quản lý toán 106 4.2.2 Cải cách phương tiện toán theo hướng thuận tiện đơn giản hóa thủ tục 107 4.2.3 Đào tạo cán đáp ứng u cầu tốn khơng dùng tiền mặt 110 4.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ toán 110 4.2.5 Tăng cường tuyên truyền phương thức toán không dùng tiền mặt 111 vi 4.2.6 Tăng cường hợp tác đa ngành tốn khơng dùng tiền mặt 112 4.2.7 Hoàn thiện phát triển toán KBNN Thái Nguyên 113 4.2.8 Đề xuất chế tính phí dịch vụ toán hợp lý 114 4.3 Kiến nghị 115 4.3.1 Đối với Chính phủ 115 4.3.2 Đối với Bộ Tài Chính 117 4.3.3 Đối với Kho bạc Nhà nước trung ương 118 KẾT LUẬN 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC 125 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động CNTT Công nghệ thông tin ĐVSDNS Đơn vị sử dụng ngân sách KBNN Kho bạc nhà nước KTT Kế toán trưởng KTV Kế toán viên LCC Lệnh chuyển có LKB Liên kho bạc LTT Lệnh tốn NDKT Nội dung kinh tế NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách Nhà nước POS Hệ thống hỗ trợ bán hàng (Point of Sale) TABMIS Hệ thống quản lý ngân sách thơng tin Kho bạc TCTD Tổ chức tín dụng TCS Chương trình thu ngân sách tập trung TK Tài khoản TTBT Thanh toán bù trừ TTBTM Thanh toán tiền mặt TTĐTLNH Thanh toán điện tử liên ngân hàng TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt TTV Thanh tốn viên UBND Ủy ban nhân dân UNC Ủy nhiệm chi UNT Ủy nhiệm thu XDCB Xây dựng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu khách hàng điều tra 38 Bảng 2.2 Cơ cấu mẫu cán điều tra 39 Bảng 2.3: Tổng hợp tiêu nghiên cứu cho bảng hỏi dành cho khách hàng 39 Bảng 2.4: Tổng hợp tiêu nghiên cứu cho bảng hỏi dành cho cán 41 Bảng 2.5: Thang đo Likert 43 Bảng 3.1: Doanh số hoạt động KBNN Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 61 Bảng 3.2: Tình hình chi trả cá nhân qua tài khoản ATM KBNN Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 66 Bảng 3.3: Tình hình chi ngân sách khơng dùng tiền mặt qua KBNN Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 67 Bảng 3.4: Kết thực lệnh toán - đến KBNN Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 70 Bảng 3.5: Kết thực toán song phương điện tử KBNN Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 73 Bảng 3.6: Kết thực toán bù trừ điện tử KBNN Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 78 Bảng 3.7: Tình hình sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt KBNN Thái Ngun qua năm 2014 - 2016 79 Bảng 3.8: Chất lượng nhân KBNN Thái Nguyên qua năm 2014 - 2016 81 Bảng 3.9: Đánh giá chất lượng nhân KBNN Thái Nguyên 83 ...GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN 4.1 Định hướng mục tiêu quản lý tốn khơng dùng tiền mặt Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 4.1.1 Định hướng ... khơng dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên 63 3.2.1 Nguyên tắc quản lý điều kiện tốn khơng dùng tiền mặt KBNN Thái Nguyên 63 3.2.2 Tình hình quản lý chủ thể liên quan toán. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ THANH AN QUẢN LÝ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thanh toán không dùng tiền mặt tại kho bạc nhà nước tỉnh thái nguyên , Quản lý thanh toán không dùng tiền mặt tại kho bạc nhà nước tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay