Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà chọi nuôi bán chăn thả tại tỉnh phú thọ

79 39 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:41

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHỬ QUC HUY NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM NGOạI HìNH Và KHả NĂNG SảN XUấT CủA Gà CHọI NUÔI BáN CHĂN THả TạI TỉNH PHú THọ LUN VN THC S CHĂN NUÔI THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CHỬ QUỐC HUY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ CHỌI NUÔI BÁN CHĂN THẢ TẠI TỈNH PHÚ THỌ Ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Liên THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu kết trình bày luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Chử Quốc Huy ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài, nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi từ nhiều cá nhân tập thể Trước hết tơi xin nói lời cảm ơn chân thành tới người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Liên; cô giúp đỡ tận tình trực tiếp hướng dẫn tơi suốt thời gian thực nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp hướng dẫn thầy, cô giáo Khoa Chăn ni Thú y, phòng Đào tạo - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên suốt thời gian học tập Xin cảm ơn tới hộ chăn nuôi gà xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện, giúp đỡ theo dõi thu thập số liệu làm sở cho luận văn Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn này./ Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Chử Quốc Huy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở khoa học nhân giống chủng chọn lọc chăn nuôi gia cầm 1.1.2 Cơ sở nghiên cứu số đặc điểm sinh học gia cầm 1.1.3 Cơ sở khoa học sinh trưởng gà 1.1.4 Cơ sở khoa học sinh sản gà 1.1.5 Một số đặc điểm gà Chọi 15 1.1.6 Một số đặc điểm tự nhiên xã Tứ Xã huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ 17 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 18 1.2.1 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 18 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 19 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 22 2.1.3.Thời gian thực luận văn 22 2.2 Nội dung nghiên cứu 22 iv 2.2.1 Tình hình chăn ni gà Chọi xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 22 2.2.2 Nghiên cứu số đặc điểm ngoại hình gà Chọi 22 2.2.3 Nghiên cứu khả sinh sản gà Chọi 22 2.2.4 Nghiên cứu tỷ lệ nuôi sống, khả sinh trưởng cho thịt gà Chọi 23 2.3 Phương pháp nghiên cứu 23 2.3.1 Tình hình chăn ni gà Chọi xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 23 2.3.2 Đặc điểm ngoại hình gà Chọi 23 2.3.3 Khả sinh sản gà Chọi 23 2.3.4 Phương pháp nghiên cứu khả sinh trưởng gà Chọi 29 2.3.5 Khảo sát suất thân thịt gà Chọi 28 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Số lượng, cấu phân bố đàn gà Chọi xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 31 3.1.1 Biến động số lượng đàn gà nuôi xã Tứ Xã từ năm 2015 – 6/2017 31 3.1.2 Cơ cấu đàn gà theo giống nuôi xã Tứ Xã năm 2017 33 3.1.3 Quy mô đàn gà Chọi nuôi nông hộ xã Tứ Xã 34 3.1.4 Nguồn gốc nhân giống đàn gà Chọi nuôi xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 35 3.2 Đặc điểm ngoại hình gà Chọi ni xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 36 3.2.1 Đặc điểm màu lông 36 3.2.2 Đặc điểm kiểu mào 38 3.2.3 Đặc điểm màu da chân gà Chọi 39 3.3 Tuổi thành thục tính sinh sản gà Chọi nuôi xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 40 3.3.1 Tuổi thành thục sinh dục 40 v 3.3.2 Tỷ lệ đẻ, suất, chất lượng trứng tỷ lệ ấp nở gà Chọi 41 3.4 Tỷ lệ nuôi sống khả sinh trưởng gà Chọi nuôi xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 46 3.4.1 Tỷ lệ nuôi sống 46 3.4.2 Khả sinh trưởng gà Chọi 49 3.4.3 Năng suất thân thịt gà Chọi lúc 28 tuần tuổi 57 3.4.4 Một số thành phần hóa học thịt gà Chọi 58 3.4.5 Hiệu kinh tế kỹ thuật gà thịt gà đẻ nuôi tỉnh Phú Thọ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 Kết luận 60 Đề nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 vi DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT cs: Cộng ĐVT: Đơn vị tính FAO: Tổ chức lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc NST: Năng suất trứng SS: Sơ sinh TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam VCK: Vật chất khô vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tuổi đẻ trứng đầu số giống gà Việt Nam 10 Bảng 1.2: Thành phần cấu tạo trứng số giống gia cầm (%) 12 Bảng 2.1 Sơ đồ bố trí theo dõi khả sinh sản gà Chọi 24 Bảng 3.1 Biến động số lượng đàn gà nuôi xã Tứ Xã (2015 – 6/ 2017) 31 Bảng 3.2 Cơ cấu đàn gà theo giống nuôi xã Tứ Xã 33 Bảng 3.3 Quy mô đàn gà Chọi nuôi xã Tứ Xã 34 Bảng 3.4 Nguồn gốc nhân giống đàn gà Chọi nuôi xã Tứ Xã 35 Bảng 3.5 Đặc điểm màu lông gà Chọi trưởng thành 36 Bảng 3.6 Kiểu mào gà Chọi trưởng thành 38 Bảng 3.7 Màu da chân gà Chọi trưởng thành 39 Bảng 3.8 Tuổi thành thục sinh dục gà Chọi 40 Bảng 3.9 Tỷ lệ đẻ suất trứng gà Chọi 42 Bảng 3.10 Khả ấp nở gà Chọi 44 Bảng 3.11 Chất lượng trứng gà Chọi 45 Bảng 3.13 Sinh trưởng tích lũy gà Chọi (g/con) 49 Bảng 3.14 Sinh trưởng tuyệt đối gà Chọi qua tuần tuổi (g/con/ngày) 53 Bảng 3.15 Sinh trưởng tương đối gà Chọi qua tuần tuổi (%) 55 Bảng 3.16 Năng suất thân thịt gà Chọi lúc 28 tuần tuổi 57 Bảng 3.17 Tiêu tốn chi phí thức ăn/ đơn vị sản phẩm………………… 58 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Đồ thị tỷ lệ đẻ gà Chọi 43 Hình 3.2 Đồ thị sinh trưởng tích lũy gà Chọi qua tuần tuổi 51 Hình 3.3 Đồ thị sinh trưởng tuyệt đối gà Chọi qua tuần tuổi 54 Hình 3.4 Đồ thị sinh trưởng tương đối gà Chọi qua tuần tuổi 56 55 Bảng 3.15 Sinh trưởng tương đối gà Chọi qua tuần tuổi (%) Giai đoạn sinh Gà trống mái nuôi chung (n=3) trưởng X ± mx (Tuần tuổi) 63,10 ± 1,09 48,52 ± 1,72 53,82 ± 3,67 49,28 ± 2,34 31,41 ± 1,12 22,82 ± 0,88 21,65 ± 0,40 19,40 ± 0,37 15,07 ± 0,37 Trống Mái 11 9,31a ± 0,83 6,00b ± 0,43 12 9,71a ± 0,38 6,16b ± 0,35 13 8,76a ± 0,36 6,30b ± 0,69 14 7,94a ± 0,51 5,45b ± 0,28 15 7,98a ± 0,52 5,31b ± 0,18 16 7,62a ± 0,35 5,86b ± 0,86 17 6,89a ± 0,24 4,46b ± 0,35 18 6,86a ± 0,56 4,50 ± 0,35 4,51b ± 0,28 20 6,07 ± 0,19 5,59a ± 0,25 21 5,37a ± 0,22 3,93b ± 0,16 22 5,48a ± 0,30 3,84b ± 0,18 23 4,94a ± 0,29 3,18b ± 0,14 24 4,21a ± 0,27 3,25b ± 0,19 25 3,48a ± 0,12 2,91b ± 0,23 26 3,31 ± 0,21 2,73 ± 0,15 27 2,68 ± 0,20 2,84 ± 0,29 28 2,19 ± 0,11 2,36 ± 0,23 19 a 3,91b ± 0,31 Ghi chú: Trong hàng ngang, giá trị có chữ khác sai khác có ý nghĩa (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà chọi nuôi bán chăn thả tại tỉnh phú thọ, Nghiên cứu một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà chọi nuôi bán chăn thả tại tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay