Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

139 42 1
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:23

Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ ANH HIÊN QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ ANH HIÊN QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU THƯƠNG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung nghiên cứu thực Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm kết nghiên cứu luận văn! Học viên Hoàng Thị Anh Hiên ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thày, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Đặc biệt TS Nguyễn Thị Thu Hương - Người hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình nghiên cứu thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế QTKD tạo điều kiện để tơi hồn thành khố học trình bày luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, phòng ban, đồng nghiệp Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên chia sẻ nhiều liệu kinh nghiệm quý báu liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Học viên Hoàng Thị Anh Hiên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở luận quản đầu xây dựng giao thông đường ngân sách nhà nước 1.1.1 luận chung đầu xây dựng giao thông đường 1.1.2 Các loại hình đầu phát triển giao thông đường vốn ngân sách nhà nước 12 1.1.3 Quản đầu xây dựng giao thông đường ngân sách nhà nước 16 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản đầu xây dựng giao thông đường ngân sách nhà nước 23 1.2 Tổng quan nghiên cứu 26 1.3 Cơ sở thực tiễn quản đầu xây dựng giao thông đường nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28 1.3.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 28 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thái Nguyên 33 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 35 2.2.2 Phương pháp xử thông tin 38 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 39 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 40 2.3.1 Các tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên 40 2.3.2 Các tiêu phản ánh hoạt động đầu xây dựng GTĐB tỉnh Thái Nguyên 40 2.3.3 Các tiêu đánh giá hoạt động đầu xây dựng GTĐB tỉnh Thái Nguyên 43 Chương THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 44 3.1 Khái quát địa bàn tỉnh Thái Nguyên 44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 44 3.1.2 Đặc điểm kinh tế 46 3.1.3 Điều kiện xã hội 48 3.1.4 Tình hình đầu xây dựng giao thơng đường nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên 51 3.2 Thực trạng công tác quản đầu xây dựng giao thông đường nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên 56 3.2.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu xây dựng NSNN cho GTĐB 56 3.2.2 Lập, thẩm định, phê duyệt ĐTXD GTĐB NSNN 62 3.2.3 Triển khai dự án đầu xây dựng GTĐB NSNN 68 3.2.4 Nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng 71 3.2.5 Thẩm định, phê duyệt, toán dự án đầu xây dựng GTĐB vốn NSNN 75 v 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản đầu xây dựng giao thông đường nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên 82 3.3.1 Yếu tố khách quan 82 3.3.2 Nhân tố chủ quan 88 3.4 Đánh giá chung công tác quản đầu xây dựng giao thông đường nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên 91 3.4.1 Những kết đạt 91 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế 92 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 94 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN ĐẦU XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 95 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu quản đầu xây dựng giao thông đường từ ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên 95 4.1.1 Quan điểm 95 4.1.2 Định hướng 96 4.1.3 Mục tiêu 97 4.2 Các giải pháp tăng cường quản đầu xây dựng giao thông đường từ ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên 97 4.2.1 Phân cấp quản đầu xây dựng hạ tầng giao thông đường đảm bảo cân đối ngân sách 97 4.2.2 Xây dựng kế hoạch vốn đầu xây dựng hạ tầng giao thông đường gắn kết với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 99 4.2.3 Thực minh bạch, bình đẳng việc lựa chọn nhà thầu hợp đồng hoạt động đầu xây dựng hạ tầng giao thông đường 103 4.2.4 Tăng cường quản toán vốn đầu chặt chẽ 105 4.2.5 Đẩy mạnh toán vốn đầu xây dựng hạ tầng giao thông đường 110 vi 4.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, tra quản chi ngân sách địa phương đầu xây dựng hạ tầng GTĐB 111 4.2.7 Nâng cao lực trình độ cán quản 113 4.3 Kiến nghị 114 4.3.1 Đối với Chính phủ, nhà nước 114 4.3.2 Đối với Bộ Tài 115 4.3.3 Đối với KBNN Thái Nguyên 117 KẾT LUẬN 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC 125 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQL Ban quản CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa-Hiện đại hóa CP Chính phủ ĐTXD Đầu xây dựng GDP Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) GRDP Tổng sản phẩm bình quân theo đầu người GTĐB Giao thông đường GTNT Giao thông nông thôn GTVT Giao thông vận tải HĐND Hội đồng nhân dân HS Hồ sơ KBNN Kho bạc nhà nước KHPT Kế hoạch phát triển KTQD Kinh tế quốc dân KT-XH Kinh tế-xã hội NĐ-CP Nghị định-Chính phủ NS Ngân sách NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước QĐ Quyết định QLDA Quản dự án PCI Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index) TT-BTC Thơng tư-Bộ Tài UBND Ủy ban nhân dân XD Xây dựng XDCB Xây dựng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng phân bổ số lượng mẫu phiếu điêu tra 37 Bảng 2.2: Thang đo Likert 38 Bảng 3.1: Hiệu sử dụng vốn (ICOR) tỉnh Thái Nguyên 47 Bảng 3.2: Dân số tỉnh Thái Nguyên từ năm 2014-2016 48 Bảng 3.3: Số lao động tạo việc làm năm 50 Bảng 3.4: Quy mô xây dựng giao thông đường địa bàn tỉnh Thái Nguyên 54 Bảng 3.5: Nguồn vốn xây dựng loại hạ tầng đường tỉnh Thái Nguyên 55 Bảng 3.6: Kế hoạch vốn đầu GTĐB từ NSNN tỉnh Thái Nguyên qua năm 2014-2016 58 Bảng 3.7: Kết đánh giá công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu xây dựng NSNN cho GTĐB tỉnh Thái Nguyên 61 Bảng 3.8: Thống kê hồ sơ, quy mô nguồn vốn dự án đầu xây dựng GTĐB NSNN thẩm định phê duyệt địa bàn tỉnh Thái Nguyên 64 Bảng 3.9: Kết đánh giá công tác lập, thẩm định, phê duyệt ĐTXD GTĐB NSNN tỉnh Thái Nguyên 66 Bảng 3.10: Tiến độ thực dự án ĐT xây dựng GTĐB NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên 69 Bảng 3.11: Kết đánh giá triển khai dự án ĐT xây dựng GTĐB NSNN tỉnh Thái Nguyên 70 Bảng 3.12: Nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng dự án ĐT xây dựng GTĐB NSNN tỉnh Thái Nguyên 73 113 4.2.7 Nâng cao lực trình độ cán quản Một là, nhiệm vụ chi cân đối NSĐP tỉnh Thái Nguyên ngày lớn, nhu cầu tăng cao, tình hình kinh tế nhiều khó khăn, NS bảo đảm cho chi thường xuyên chi đầu hạn chế Cơ chế quản chi đầu xây dựng hạ tầng GTĐB từ NSNN phức tạp qua nhiều tầng, nhiều nấc, nhiều cấp quản lý, đòi hỏi cấp, ngành phải có quản chặt chẽ để phát huy tác dụng hiệu vốn đầu Hai là, tác động mạnh kinh tế đến chi đầu công, nên chế quản chi NSĐP đầu xây dựng hạ tầng GTĐB có thay đổi thường xuyên Hơn nữa, đa dạng hoạt động đầu xây dựng, phức tạp hồ sơ tài liệu đòi hỏi cán làm cơng tác quản chi đầu phải nâng cao lực, học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản chi đầu tư, thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ quản lý, quy trình quản vốn, quản dự án, quản NS; đảm bảo kiểm soát cân đối nguồn vốn đầu khả NS cấp mình, khơng đầu tràn lan, dàn trải kéo dài qua nhiều năm Nâng cao lực, trách nhiệm, trình độ quản tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đề xuất chủ trương đầu tư; định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án; theo dõi, đánh giá chương trình, kế hoạch đầu công Ba là, tăng cường vai trò trách nhiệm cơng tác quản nhà nước hoạt động đầu XDCB, quản vốn đầu tư, đặc biệt trách nhiệm quan KH&ĐT, Tài chính, KBNN quan trực tiếp vận hành chế quản chi NSĐP đầu xây dựng hạ tầng GTĐB Bốn là, nghiên cứu, xây dựng mơ hình quản dự án sau đầu cách hiệu quả, phù hợp với loại cơng trình cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường đảm bảo thiết thực, hiệu Xây dựng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư, ban quản dự án, đồng thời giao quyền, trách nhiệm gắn với chức trách, nhiệm vụ giám đốc dự án 114 Năm là, cấp, ngành cần quan tâm củng cố, xây dựng phát triển nguồn nhân lực; xây dựng tổ chức máy, đội ngũ cán công chức làm công tác quản chi đầu XDCB sạch, vững mạnh, có tính chun nghiệp, chun sâu Đồng thời, giữ vững kỷ luật, kỷ cương quản chi NSĐP; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho cán quản lý; tổ chức khoá tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức quản chi NSĐP đầu xây dựng hạ tầng GTĐB quản dự án Thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ giải cơng việc liên quan đến quản chi đầu XDCB từ nguồn vốn NSNN 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Chính phủ, nhà nước Chính Phủ ban hành Luật đầu cơng, thực mở rộng hình thức xã hội hóa đầu công thu hút thành phần kinh tế tham gia vào dự án công Trên sở phân định rõ chức Bộ, ngành lĩnh vực đầu xây dựng, bước thể chế hoá văn pháp luật, trước hết soát điểm chưa hợp chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế thực Luật đầu tư, Luật Xây dựng, Luật nhà ở…Đồng thời tổ chức lại máy ngành Xây dựng, tạo điều kiện cho ngành quản tốt lĩnh vực theo luật định Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thức đẩy thành phần kinh tế đầu dự án ngân sách Nhà nước thông qua hình thức BT, BOT, BTO, PPP tạo bước đột phá dự án lớn Chính phủ xây dựng Luật Đầu nhằm điều chỉnh toàn hoạt động đầu kinh tế, bao gồm nguồn vốn, thành phần kinh tế; đồng thời Chính phủ ban hành văn pháp quy, hướng dẫn việc thực quy định quản nguồn vốn đầu theo hướng tạo điều 115 kiện để huy động mức cao nguồn vốn đầu phạm vi toàn xã hội Đồng thời, khắc phục yếu kém, tồn chế quản đầu nay, nhằm sử dụng nguồn vốn đầu tập trung, quy hoạch, kế hoạch, có hiệu quả, chống thất thốt, lãng phí đầu Chính phủ ban hành chế quản đầu nhằm tiếp tục việc phân cấp triệt để quản đầu tư, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực quản nhà nước, đơn giản hoá thủ tục đầu Đi đôi với việc phân cấp quản đầu tư, xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao trách nhiệm chủ thể tham gia vào trình đầu Chính phủ quản tồn diện cách tạo khuôn khổ pháp lý, định tiêu chuẩn tiêu chí đầu tổ chức hướng dẫn thực hiện, tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát tồn q trình đầu tư, từ khâu thực quy hoạch, kế hoạch theo quy định pháp luật nhằm ngăn chặn, phát xử kịp thời vi phạm pháp luật; chi phí thất thốt, lãng phí tiêu cực đầu tư, góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực 4.3.2 Đối với Bộ Tài - Trên sở kế hoạch nguồn lực để thực đầu xây dựng giao thông đường xây dựng ban đầu, Bộ Tài cần chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ giáo thông vận tải Bộ, ngành liên quan, thực xây dựng dự tốn trung hạn dự tốn cơng tác xây dựng GTĐB, có phân chia theo năm phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn Từ đó, giúp cho quan thực chủ động chi tiêu, tiết kiệm chi phí cho cơng tác lập dự tốn hàng năm; đặc biệt hạn chế việc giao dự toán chậm ảnh hưởng đến tiến độ hiệu thực hiện, ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt, tốn Kho bạc việc chi tiêu thường dồn vào cuối năm 116 - Nâng cao chất lượng dự toán chi đầu xây dựng giao thơng đường bộ: Dự tốn chi điều kiện đầu tiên, quan trọng để thực chi đầu xây dựng GTĐB Chất lượng dự toán chi ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực nhiệm vụ chi dự án ảnh hưởng đến hiệu cơng tác kiểm sốt chi KBNN Vì vậy, cần hồn thiện quy trình lập, duyệt, phân bổ dự toán đầu xây dựng GTĐB cách khoa học với thời gian hợp lý; đảm bảo dự toán đầu xây dựng GTĐB xác, đáp ứng nhiệm vụ chi chương trình giao từ đầu năm - Hoàn thiện hệ thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đầu xây dựng GTĐB: Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quan trọng để xây dựng, phân bổ dự toán, thực chi tiêu kiểm soát chi ngân sách Tuy nhiên, phạm vi tính chất đa dạng dự án đầu xây dựng GTĐB, việc ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách cho dự án đầu xây dựng GTĐB việc khó khăn, phức tạp Song để khắc phục hạn chế (như phân tích phần thực trạng) thời gian tới cần đẩy mạnh việc phân cấp xây dựng, ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức cho quyền địa phương Như vậy, vừa đảm bảo tính phù hợp chế độ (nhất dự án đầu xây dựng GTĐB có địa bàn triển khai vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn), vừa tăng cường quyền trách nhiệm quyền địa phương quản lý, chi tiêu nguồn vốn cho dự án đầu xây dựng GTĐB; khắc phục tình trạng khơng đầy đủ, lạc hậu hệ thống chế độ, tiêu chuẩn, định mức - Về vấn đề cam kết chi: Cam kết chi vấn đề quan Kho bạc, Tài đơn vị sử dụng ngân sách Trong điều kiện quản dự án đầu xây dựng GTĐB nhiều hạn chế: chất lượng dự toán chưa cao, trình thực phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần; dự tốn giao tổng số, khơng giao theo chi tiết; kế hoạch vốn đầu hàng năm 117 phân bổ theo dự án mà không phân bổ chi tiết cho hạng mục cơng trình, hợp đồng…, triển khai thực cam kết chi, chắn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Để phát huy lợi ích việc triển khai thực cam kết chi tạo điều kiện cho cơng tác kiểm sốt cam kết chi thuận lợi, cần tăng cường việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ NSNN theo phương thức mua sắm tập trung Đồng thời, từ cần có sách thống quản nhà cung cấp như: quy định điều kiện cung cấp hàng hóa cho khu vực cơng (quy mơ hoạt động, tiêu chuẩn chất lượng, sách giá, chấp hành nghĩa vụ thuế…); quản lý, cập nhật đầy đủ thông tin nhà nhà cung cấp (tên, mã số, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, tình trạng hoạt động,…); điều chỉnh thông tin nhà cung cấp kịp thời có thay đổi, quy định công khai thông tin nhà cung cấp công khai kết cam kết chi Từ đó, giúp cho khu vực cơng có điều kiện lựa chọn nhà cung cấp tốt, nâng cao hiệu giám sát nhà cung cấp, hỗ trợ cho việc quản cam kết chi minh bạch, hiệu quả; đồng thời, tạo điều kiện cho cơng tác tốn thực nhanh chóng, xác, đối tượng, hạn chế rủi ro tốn tăng cường tốn khơng dùng tiền mặt 4.3.3 Đối với KBNN Thái Nguyên - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lực phẩm chất đội ngũ cán Kho bạc nhân tố quan trọng để KBNN hồn thành nhiệm vụ trị nói chung nhiệm vụ kiểm sốt chi nói riêng Trong điều kiện thực cơng tác kiểm sốt chi gắn với u cầu tăng cường cải cách hành chính, vấn đề tiêu chuẩn hóa chun mơn hóa đội ngũ cán Kho bạc cấp trực tiếp làm công tác kiểm soát chi cần phải quan tâm mức Đó phải cán đào tạo bản, có lực giải cơng việc trình độ chun mơn tốt; am hiểu tình hình kinh tế - xã hội chế, sách Nhà nước; đồng thời, 118 phải có phẩm chất trị, đạo đức tốt, có trách nhiệm tâm huyết với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân tốt Bên cạnh đó, KBNN cần trọng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế - tài mới, quản đầu tư, tổng kết đánh giá kinh nghiệm kiểm soát chi hàng năm… - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho cơng tác kiểm sốt chi theo hướng: + Thứ nhất: Cần đẩy nhanh tốc độ triển khai sớm hoàn thành mục tiêu TABMIS kết nối quan Kho bạc, Tài cấp với Bộ Kế hoạch Đầu Bộ, ngành sử dụng ngân sách Nhằm tạo điều kiện phát huy hết hiệu hệ thống quản tích hợp, với quy trình ngân sách khép kín, tự động; thơng tin quản tập trung; cung cấp báo cáo đầy đủ, toàn diện, kịp thời minh bạch…, làm tiền đề cải cách quy trình, thủ tục kiểm sốt chi theo hướng chuẩn hóa, đơn giản, cơng khai… + Thứ hai: Trên tảng TABMIS, cần nghiên cứu triển khai giao diện phụ trợ, nhằm tận dụng thông tin quản phần mềm ứng dụng TABMIS với TABMIS ngược lại, phục vụ cho cơng tác quản lý, kiểm sốt chi Trước hết, với phần mềm quản đầu XDCB (DTKB_LAN ) mà hệ thống KBNN sử dụng, phần lớn thông tin liên quan cần thiết để quản dự án như: dự toán; giá trị hợp đồng khung, hợp đồng thực hiện; thông tin nhà cung cấp; tài khoản chi NS, mã cấp ngân sách, mục lục NSNN, mã dự án đầu xây dựng GTĐB…, thơng tin đòi hỏi phải theo dõi TABMIS để hạch toán kế toán quản cam kết chi (đang phải nhập thủ công vào TABMIS) Vì vậy, cần nâng cấp phần mềm DTKB_LAN để giao diện với TABMIS nội dung như: TABMIS trao đổi cho DTKB_LAN dự toán tồn hệ thống; TABMIS nhận thông tin chi tiết nhà cung cấp, hợp đồng thực thơng tin liên quan đến hạch tốn…từ DTKB_LAN Bên cạnh đó, 119 phát triển thêm DTKB_LAN tiện ích khai thác báo cáo phục vụ việc lập báo cáo định kỳ, toán chi đầu tư, chi CTMT sở khai thác báo cáo chuẩn TABMIS (tiến tới kết nối trực tiếp với liệu TABMIS); đồng thời, có chế tự động đối chiếu tính xác số liệu TABMIS DTKB_LAN - Hoàn thiện hệ thống kế tốn nhà nước: Với vai trò Kế tốn nhà nước, cơng tác kế tốn KBNN có liên quan mật thiết đến kế toán đơn vị sử dụng ngân sách Trong điều kiện trình độ cán quản dự án xây dựng GTĐB, cán kế tốn đơn vị cấp huyện, xã nhiều hạn chế, đòi hỏi chế độ kế tốn phải tương đối ổn định; mẫu biểu chứng từ, hồ sơ, báo cáo… cần chuẩn hóa, thiết kế đơn giản, dễ thực thay đổi vấn đề quan trọng Mặt khác, cần có thống tiêu, phương pháp tổng hợp số liệu để đảm bảo báo cáo chi dự án xây dựng GTĐB, KBNN cung cấp cho quan quản thống số liệu dự toán, kế hoạch vốn toán hàng năm 120 KẾT LUẬN Quản dự án đầu xây dựng giao thông đường vốn NSNN phạm trù khoa học phức tạp, có liên quan đến nhiều chủ thể khác có tác động trực tiếp gián tiếp đến phát triển KT-XH đất nước Trong giai đoạn vừa qua, đầu dự án GTĐB vốn NSNN mang lại số thành cho kinh tế xã hội tăng cường sở vật chất kinh tế, phát triển sở hạ tầng giao thông, nâng cao sức cạnh tranh, chuyển dịch cấu kinh tế, tạo thêm việc làm cho xã hội Kết nghiên cứu luận văn đạt sau: Về luận, hệ thống hóa sở luận thực tiễn quản đầu xây dựng giao thông đường NSNN, kinh nghiệm thực tiễn học tập từ tỉnh Thái Bình tỉnh Hưng Yên, rút sáu học kinh nghiệm áp dụng cho địa bàn tỉnh Thái Nguyên Về thực trạng, luận văn tổng hợp phân tích thực trạng quản dự án đầu xây dựng GTĐB từ NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua kiểm soát KBNN Thái Nguyên Những hạn chế, bất cập: Thực quy trình lập, phê duyệt thẩm định dự án đầu giao thơng đường hạn chế yếu kém; Cơng tác giám sát, đánh giá dự án khó khăn kinh phí máy chun trách thực nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu cấp chưa kiện toàn; thủ tục toán, cấp phát chưa đảm bỏ cấp phát; Tiến trình kêu gọi đầu tư, chọn lựa nhà thầu thi cơng thiếu tính chun nghiệp chưa minh bạch; Cơng tác đền bù, giải phóng mặt triển khai dự án GTĐB chậm cải tiến, hiệu lực, hiệu chưa cao; Tổ chức quản thi cơng cơng trình GTĐB khơng đồng bộ, thiếu phối hợp quan quản nhà nước; … Về giải pháp, sở mục tiêu, định hướng quan điểm tỉnh Thái Nguyên xây dựng giao thông đường ngân sách nhà nước, luận án tập trung xây dựng đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác 121 quản dự án đầu xây dựng GTĐB từ NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên với giải pháp cụ thể là: Phân cấp quản đầu xây dựng hạ tầng giao thông đường đảm bảo cân đối ngân sách; Xây dựng kế hoạch vốn đầu xây dựng hạ tầng giao thông đường gắn kết với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Thực minh bạch, bình đẳng việc lựa chọn nhà thầu hợp đồng hoạt động đầu xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ; Tăng cường quản toán vốn đầu chặt chẽ; Đẩy mạnh toán vốn đầu xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ; tăng cường công tác kiểm tra, tra quản chi ngân sách địa phương đầu xây dựng hạ tầng GTĐB; Nâng cao lực trình độ cán quản Về điều kiện thực thi giải pháp, luận văn đưa bốn nhóm điều kiện kiến nghị với cấp, bộ, ngành địa phương để thực thành công giải pháp đề xuất lộ trình từ đến năm 2020 Để hồn thành luận văn này, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo TS Nguyễn Thị Thu Thương nhiệt tình giúp đỡ em trình thực đề tài Do thời gian nghiên cứu có hạn nên mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, lãnh đạo quan để em tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài nghiên cứu 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Thị Bình (2012), Hồn thiện QLNN vốn đầu xây dựng từ NSNN ngành giao thông vận tải Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Bộ Giao thông vận tải (2010), Đề án Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng phục vụ nghiệp CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2011-2020 Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB giới, Hà Nội Nguyễn Văn Đáng (2005), Quản dự án xây dựng, NXB Đồng Nai Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2010), Giáo trình Chính sách kinh tế, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Đình Hợi (2008), Giáo trình quản kinh tế, Nxb Tài chính, Hà Nội Vương Đình Huệ (2003), Kiểm tra, kiểm toán báo cáo toán cơng trình xây dựng hồn thành, NXB Tài chính, Hà Nội Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội Bùi Văn Khánh (2010): “Huy động nguồn lực tài xây dựng kết cấu hạ tầng GTĐB địa bàn tỉnh Hồ Bình”, luận án kinh tế 10 Trần Tường Lân (2013), Về giải pháp huy động nguồn vốn hợp tác công để đầu phát triển hạ tầng thông tin, Vụ kết cấu hạ tầng đô thị, Bộ Giao thông vận tải 11 Ngô Thắng Lợi (2011), Hoạch định phát triển kinh tế - xã hội, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Luật Đầu công Số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 13 Hồ Thị Hương Mai (2015), QLNN vốn đầu phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội, Luận án tiến sỹ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 123 14 Phan Thanh Mão (2003), Giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu vốn đầu xây dựng từ NSNN địa bàn tỉnh Nghệ An, luận án Tiến sĩ kinh tế trường đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 15 Nguyễn Bạch Nguyệt Từ Quảng Phương (2007), Kinh tế đầu tư, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 16 Tào Hữu Phùng (2004), “Nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng bản”, Tạp chí tài chính, (6/440), tr 33-37 17 Lê Minh Quân, Bùi Việt Hương (2012), Về quyền lực quản nhà nước nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Khiếu Phúc Quynh (2003), “Vài ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ quảnlý đầu xây dựng” , Thời báo tài Việt Nam số 27, tr 24-27 19 Trần Trịnh Tường (2004), “Quy chế đấu thầu - vấn đề xúc”, Tạp chí xây dựng (7), tr 15-18 20 Ủy ban Kinh tế quốc hội UNDP Việt Nam (2013) Phương thức đối tác công - (PPP): Kinh nghiệm quốc tế khuôn khổ thể chế Việt Nam Hà Nội: Nxb Tri thức 21 Viện nghiên cứu quản kinh tế Trung ương (2005), Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu từ NSNN 22 Viện nghiên cứu đào tạo quản (2008), Quản dự án cơng trình xây dựng, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội 23 Vụ Kinh tế Tổng hợp, Bộ Kế hoạch Đầu (2008), Huy động nguồn vốn đầu xã hội hóa đầu cho cơng trình giao thơng vận tải đến năm 2010, Đề tài cấp Bộ Website 24 http://www.vr.org.vn/tintuc/chitiettin.aspx?Id_news=4982&id=TVR 25 Dương Văn Chung, 2016 Một số giải pháp huy động nguồn lực đột phá đầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thơng, Tạp chí Giao thơng, (http://www.tapchigiaothong.vn/mot-so-giai-phap-huy-dong-cacnguonluc-dot-pha-dau-tu-phat-trien-ket-cau-ha-tang-giao-thongd20808.html), [Ngày truy cập 23/2/2016] 124 26 Phạm Đình Hạnh (2016), Phát triển hạ tầng giao thông: Thực trạng giải pháp, Tạp chí cộng sản http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=38470 &print=true, [Ngày truy cập 22/4/2016] 27 Tiến Hiếu, 2015 Huy động vốn ngồi ngân sách cho giao thơng Báo tin tức (http://baotintuc.vn/kinh-te/huy-dong-von-ngoai-ngan-sach-cho- giaothong-20150714230144276.htm) [Ngày truy cập 14/7/2015] 28 Huy Thắng, 2015 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cho hạ tầng giao thông (http://vietstock.vn/2015/09/nang-cao-hieu-qua-su-dung-von-cho-hatanggiao-thong-757-438910.htm) [Ngày truy cập: 7/9/2015] 125 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào anh/chị! Nhằm hồn thiện cơng tác quản dự án đầu xây dựng giao thông đường địa bàn tỉnh Thái Nguyên, xin anh/chị bớt chút thời gian vui lòng trả lời vài thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu Xin cám ơn hợp tác anh chị! Phần I: Thông tin chung Xin trả lời câu hỏi cách tích (/) vào ô lựa chọn tương ứng ghi câu trả lời Họ tên:………………………………………………………….… Tuổi: ………………………… Năm……………………………… Giới tính: Nữ Nam Nghề nghiệp: ……………………………………………….…… … Trình độ:……………………………………………………………… Phòng/ban:…………………………………………………………… Phấn II: Đánh giá công tác quản xây dựng giao thông đường NSNN địa bàn tỉnh Thái Nguyên Anh/ chị chọn điểm số cách đánh dấu [x] vào số từ đến theo quy ước sau: 1-Rất khơng đồng ý; 2- Khơng đồng ý; 3-Bình thường; 4- Đồng ý; 5- Hồn tồn đồng ý Tiêu chí Rất Rất khơng Khơng Bình Đồng đồng đồng đồng ý thường ý ý ý 1.Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu xây dựng NSNN cho GTĐB Quy hoạch hệ thống giao thông đảm bảo hồ sơ quy hoạch Quy hoạch đồng bộ, có tham gia thành phần kinh tế khác 126 Quy hoạch thể tầm nhìn, chiến lược thời gian, không gian dự án GTĐB Quy hoạch làm ban hành sách quản dự án đầu GTĐB Quy hoạch dự án GTĐB gắn với phát triển KT-XH địa phương 2.Công tác lập, thẩm định, phê duyệt ĐTXD GTĐB NSNN tỉnh Thái Nguyên Sự tuân thủ thủ tục, thẩm định nội bộ, hồn thiện hồ sơ chương trình, dự án GTĐB Sự phù hợp chương trình, dự án đầu xây dựng GTĐB nguồn vốn đầu tư; phù hợp mục đích, đối tượng đầu nguồn vốn dự kiến sử dụng Khả bố trí vốn cho chương trình, dự án tổng số vốn kế hoạch đầu trung hạn đầu xây dựng GTĐB Mức vốn dự kiến bố trí cho dự án GTĐB theo nguồn vốn tiến độ thời gian bố trí vốn cụ thể 3.Triển khai dự án ĐT xây dựng GTĐB NSNN tỉnh Thái Nguyên Đảm bảo thời gian, tiến độ, tiết kiệm, hiệu Hiện tượng chuyển giao dự án cho chủ đầu khác Quản thực dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu xây dựng GTĐB Có hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng GTĐB Triển khai cơng tác an tồn lao động thi công xây dựng GTĐB 127 4.Đánh giá nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng dự án ĐT xây dựng GTĐB NSNN tỉnh Thái Nguyên Có kế hoạch nghiệm thu Kiểm tra cơng tác nghiệm thu q trình thi cơng xây dựng Kiểm tra cơng tác nghiệm thu hồn thành thi cơng xây dựng hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng đưa vào sử dụng Kiểm tra trường thi công xây dựng Kiểm tra hồ sơ quản chất lượng công trình xây dựng 5.Cơng tác tốn dự án đầu xây dựng GTĐB vốn NSNN Thái Nguyên Cán KBNN thực kiểm soát chi toán Thanh tốn theo quy trình nguồn vốn NSNN Thủ tục, quy trình tốn gọn nhẹ Cán làm cơng tác tốn khơng gây phiền hà cho CĐT Xin cám ơn ý kiến đánh giá Anh/Chị! Chúc anh chị sức khỏe, may mắn thành công! ... QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 95 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường từ ngân sách Nhà. .. sách Nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên 5 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư xây dựng giao thông. .. Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường ngân sách nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Quản lý đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay