Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)

139 42 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:21

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ CẨM VÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN TDT LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ CẨM VÂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN TDT Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngưới hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN DŨNG THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung luận văn hồn tồn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Văn Dũng Các số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình Tác giả luận văn Hoàng Thị Cẩm Vân ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình học cao học viết luận văn tốt nghiệp này, nhận giúp đỡ nhiều từ thầy giáo nhà trường, từ gia đình, bạn bè cán nghiệp vụ Công ty cổ phần Đầu Phát Triển TDT Trước hết, xin chân thành cảm ơn đến quý thầy trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, đặc biệt thầy tận tình dạy bảo cho tơi suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Dũng dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đồng thời, xin cảm ơn bác, anh chị Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu Phát Triển TDT giúp đỡ, tạo điều kiện góp ý kiến cho luận văn hoàn thiện Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ an tâm cơng tác để hồn thành tốt khố học Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Thị Cẩm Vân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Bố cục luận văn Chương 1: SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 sở lý luận nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm chất lượng nguồn nhân lực 1.2 Nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Vai trò chất lượng nguồn nhân lực .8 1.2.2 Khái niệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .8 1.2.3 Các tiêu chí nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp .9 1.2.4 Vai trò nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 13 1.2.5 Nội dung nâng cao chất lượng NNL doanh nghiệp .13 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng NNL doanh nghiệp 19 1.3.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 19 1.3.2 Yếu tố bên doanh nghiệp .20 1.4 sở thực tiễn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DN 22 1.4.1 Kinh nghiệm số doanh nghiệp nước nâng cao chất iv lượng nguồn nhân lực 22 1.4.2 Kinh nghiệm số doanh nghiệp nước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 25 1.4.3 Những học kinh nghiệm vận dụng vào Công ty CP Đầu Phát Triển TDT 27 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .30 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 30 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 30 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin .32 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 32 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .34 2.3.1 Chỉ tiêu cấu nguồn nhân lực 34 2.3.2 Chỉ tiêu chất lượng nguồn nhân lực 34 Chương 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN TDT 36 3.1 Khái quát chung 36 3.1.1 Thông tin chung 36 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 36 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 37 3.1.4 cấu tổ chức máy quản lý .38 3.1.5 Chức năng, nhiệm vụ số phận 39 3.1.6 Kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2014 - 2016 40 3.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Công ty CP Đầu Phát Triển TDT 42 3.2.1 Số lượng cấu nguồn nhân lực Công ty 42 3.2.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Đầu Phát triển TDT 46 3.3 Kết đánh giá hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty 59 3.3.1 Hoạt động quy hoạch nguồn nhân lực Công ty 60 v 3.3.2 Hoạt động tuyển dụng thu hút người lao động 61 3.3.3 Hoạt động đào tạo sử dụng nhân lực Công ty .63 3.3.4 Hoạt động đãi ngộ người lao động 67 3.3.5 Hoạt động bố trí điều kiện làm việc 70 3.3.6 Hoạt động phân bổ thời gian làm việc, nghỉ ngơi 72 3.3.7.Hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần người lao động 72 3.4 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Đầu Phát triển TDT 73 3.4.1 Các yếu tố bên .73 3.4.2 Các yếu tố bên .79 3.5 Đánh giá chung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty 81 3.5.1 Những kết đạt 81 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 84 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN TDT 87 4.1 Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty năm tới 87 4.1.1 Bối cảnh nước quốc tế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 87 4.1.2 Phương hướng phát triển chung Công ty giai đoạn 2017- 2020 88 4.1.3 Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty 91 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 91 4.2.1 Các giải pháp nhằm thúc đẩy chế, sách Nhà nước để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 91 4.2.2 Các giải pháp phát triển thể lực 95 4.2.3 Các giải pháp phát triển trí lực 96 4.2.4 Các giải pháp phát triển tâm lực 98 4.2.5 Các giải pháp tạo động lực phát triển nhân lực .100 4.2.6 Các giải pháp tuyển dụng nhân lực 103 4.2.7 Các giải pháp đảm bảo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị xây dựng môi trường làm việc hiệu 106 vi 4.2.8 Các giải pháp kiểm tra, đánh giá công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty .108 4.3 Một số kiến nghị .109 4.3.1 Đối với nhà nước 110 4.3.2 Kiến nghị ngành 110 4.3.3 Kiến nghị địa phương .111 4.3.4 Đối với Công ty cổ phần đầu phát triển TDT 111 KẾT LUẬN 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC .118 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Nội dung viết tắt Ký hiệu chữ viết tắt Bảo hiểm xã hội BHXH Bảo hiểm y tế BHYT Bồi dưỡng BD Cách mạng công nghiệp 4.0 CMCN 4.0 Cán công nhân viên CBCNV Công nghệ thông tin CNTT Doanh nghiệp DN Hội đồng quản trị HĐQT Human Resource HR 10 Nguồn nhân lực NNL 11 Nhà xuất Nxb 12 Phó giáo sư PGS 13 Quản trị viên tập QTVTS 14 Tiến sĩ TS 15 Tổ chức hành TCHC 16 Ủy ban nhân dân UBND 17 Xây dựng XDCB viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 cấu lao động theo giới tính năm 2014 - 2016 .42 Bảng 3.2 Kết điều tra mẫu giới tính Cơng ty 43 Bảng 3.3 cấu lao động theo độ tuổi năm 2014 - 2016 43 Bảng 3.4 Bảng điều tra độ tuổi người lao động Công ty 45 Bảng 3.5 cấu lao động theo trình độ chun mơn năm 2014 - 2016 45 Bảng 3.6 Bảng điều tra trình độ chun mơn người lao động 46 Bảng 3.7 Phân loại bệnh CBCNV khám Công ty năm 2014 - 2016 47 Bảng 3.8 Chiều cao, cân nặng CBCNV Công ty năm 2014 - 2016 48 Bảng 3.9 Kết điều tra điều kiện tham gia hoạt động nâng cao sức khỏe thể lực Công ty 48 Bảng 3.10 Phân loại sức khỏe CBCNV Công ty năm 2016 .49 Bảng 3.11 Thống kê so sánh trình độ đào tạo cán bộ, công nhân viên Công ty năm 2014 - 2016 51 Bảng 3.12 Số lượng lao động tuyển dụng Công ty năm 2015 - 2016 .52 Bảng 3.13 Kết điều tra kỹ nghề nghiệp NNL công ty 54 Bảng 3.14 Nguồn nhân lực Cơng ty theo trình độ lý luận trị năm 2014 -2016 55 Bảng 3.15 Phát triển nguồn nhân lực Cơng ty theo trình độ ngoại ngữ, tin học năm 2014 - 2016 .56 Bảng 3.16 Kết điều tra ý thức kỷ luật, tác phong CBCNV công ty .57 Bảng 3.17 Mức độ quan tâm đến nguyện vọng gắn bó lâu dài với Cơng ty 58 Bảng 3.18 Thâm niên công tác CBCNV Cơng ty tính đến T3/2017 59 Bảng 3.19 Quy hoạch chức danh cán quản lý Công ty giai đoạn 2015 - 2020 60 Bảng 3.20 Các tiêu chuẩn tuyển dụng chung Công ty năm 2016 .62 Bảng 3.21 Nhu cầu lớp đào tạo CBCNV Công ty 64 Bảng 3.22 Số lao động cử đào tạo phân theo đối tượng đào tạo công ty năm 2014 - 2016 65 Bảng 3.23 Tiền lương CBCNV công ty giai đoạn 2014 - 2016 67 113 KẾT LUẬN Chất lượng NNL vai trò lớn đến phát triển kinh tế Các mơ hình phát triển kinh tế khẳng định điều cho phát triển bền vững đòi hỏi phải tích lũy vốn, phát triển kỹ thuật cơng nghệ song hành với phát triển nguồn nhân lực Tất yếu tố gắn liền phụ thuộc vào chất lượng NNL, chất lượng lao động thấp hay vốn nhân lực việc tạo thực tích lũy vốn phát triển kỹ thuật cơng nghệ khó mà thực Các chứng vi mô vĩ mô cho thấy tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với phát triển kinh tế Nâng cao chất lượng NNL rõ ràng cần thiết Muốn nâng cao chất lượng NNL phải tập trung nâng cao trình độ học vấn chun mơn cho người lao động mà phải nâng cao thể lực tâm lực thông qua hoạt động nâng cao sức khỏe cải thiện điều kiện sống người lao động Đánh giá vị trí vai trò việc nâng cao chất lượng NNL để phục vụ tốt cho trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế quan trọng Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng đòi hỏi người lao động phải nâng cao tính chủ động, sáng tạo; phải đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chun mơn, nâng cao trình độ học vấn tay nghề; phải biết tiếp thu tiến kỹ thuật biết vận dụng chúng vào công việc cách hiệu Tuy nhiên phải làm để nâng cao học vấn, chun mơn thể chất nguồn nhân lực; câu trả lời nhiều nghiên cứu cho phát triển hệ thống y tế, giáo dục vai trò quan trọng, cần phải sách sử dụng đãi ngộ lao động phù hợp Ngoài hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội ý nghĩa lớn việc nâng cao chất lượng NNL Qua trình tìm hiểu thực tế Công ty cổ phần Đầu Phát triển TDT, tác giả hội tiếp xúc với hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơng ty, từ phân tích thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng NNL Công ty tác giả xin đưa số giải pháp, khuyến nghị mà thân thấy cần thiết để hoạt động nâng cao chất lượng NNL Công ty đạt hiệu 114 Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ kinh tế, tác giả vận dụng kiến thức, lý luận tiếp thu từ nhà trường, nghiên cứu nguồn tài liệu, sâu tìm hiểu, khảo sát thực tế Công ty cổ phần Đầu Phát Triển TDT Tuy nhiên, công tác nâng cao chất lượng NNL nội dung rộng lớn, khó khăn phức tạp, nên nội dung đề xuất mà tác giả nêu luận văn chưa thể bao quát hết tất vấn đề thuộc lĩnh vực Cơng ty Bên cạnh đó, luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, nên mong nhận ý kiến tham gia, góp ý thầy, giáo đồng nghiệp để luận văn hồn thiện mang tính ứng dụng cao 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Quốc Chánh (1999), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Mai Quốc Chánh, Trần Xuân Cầu (2003), Giáo trình Kinh tế lao động, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội Nguyễn Trọng Chuẩn (1995), "Nguồn nhân lực phát triển", Giáo dục lý luận Vũ Huy Chương (2002), Vấn đề tạo nguồn lực tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Cơng nghiệp hố, đại hoá: Bối cảnh, xu hướng động lực phát triển Công ty Cổ phần Đầu Phát Triển TDT (2014), Đề án chiến lược phát triển học hỏi, 2014, Hà Nội Công ty cổ phần Đầu Phát Triển TDT (2012), Cẩm nang hội nhập nhân viên (2012), Phòng Tổ chức Hành Công ty cổ phần Đầu Phát Triển TDT (2016), Báo cáo tài Cơng ty cố phần Đầu Phát Triển TDT năm 2014, 2015, 2016, Phòng Kế tốn Lê Anh Cường - Nguyễn Thị Lệ Huyền - Nguyễn Thị Mai (2004), Phương pháp kỹ quản lý nhân sự, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 10 Trần Kim Dung (2000), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học quốc gia Hồ Chí Minh 11 Trần Thị Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Thống kê, Hà Nội 12 Nguyễn Hữu Dũng (2004), "Nguồn nhân lực Việt Nam đầu kỷ 21- Một số vấn đề hướng phát triển" 13 Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 14 Đỗ Đức Định (1998), Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực nước ASEAN số nước kinh tế công nghiệp Châu Á, Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội 15 Phạm Thanh Đức (2002), “Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam nay”, Nghiên cứu người - Đối tượng xu hướng chủ yếu, niên giám nghiên cứu số (in lần thứ hai) 116 16 Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hố, đại hố, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào Cơng nghiệp hố, Hiện đại hố, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Đào Thanh Hải, Minh Tiến (2005), Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ Công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 19 Tạ Ngọc Hải, Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực, Viện khoa học tổ chức nhà nước 20 Tạ Ngọc Hải, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, “Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực” 21 Phạm Văn Kha, (2007), Đào tạo sử dụng kinh tế thị trường Việt Nam, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 22 Phan Văn Kha (2007), Đào tạo sử dụng nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, Nhà Xuất Giáo dục 23 M Hilb (2001), Quản trị nguồn nhân lực theo định hướng tổng thể, Nxb Thống kê, Hà Nội 24 Phạm Thanh Nghị, Vũ Hoàng Ngân (2004), Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 25 Hồng An Quốc (2005), Chính sách đào tạo NNL bối cảnh tồn cầu hố kinh tế số nước khu vực hướng Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học, TP Hồ Chí Minh 26 Sổ tay doanh nghiệp Cơng ty cố phần Đầu Phát Triển TDT 27 Phan Sơn (2014), Quy chế lương thưởng phúc lợi dịch vụ Công ty cổ phần Đầu Phát Triển TDT 28 Nguyễn Hữu Thân (2004), Giáo trình “Quản trị Nhân sự”, Nhà Xuất Thống kê 29 Nguyễn Chí Thành (2002), Giải pháp nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực ngân hàng nhà nước, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 30 Vũ Bá Thế (2005), Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hố, đại hố Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội 117 31 Nguyễn Thị Anh Thu (2000), Đổi sách sử dụng nhân lực khoa học công nghệ quan nghiên cứu phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 32 Nguyễn Văn Thuỵ (2003), “Vài suy nghĩ chuẩn bị nguồn nhân lực cho CNH, HĐH theo định hướng Xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Cộng sản, số 35 33 Nguyễn Tiệp (2005), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 34 Tổng cục Thống kê (2004), Số liệu thống kê lao động - việc làm Việt Nam năm 2003, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 35 Ngô Quý Tùng (2001), Kinh tế tri thức, xu xã hội kỷ XXI, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 36 Trần Văn Tùng - Lê Ái Lâm (1996), Phát triển nguồn nhân lực, kinh nghiệm giới thực tiễn nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Nguyễn Văn Va (2011), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành xây dựng tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ kinh tế, trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 38 Nguyễn Thế Vịnh, Đinh Ngọc Giang (2009), Tiếp tục hồn thiện chế độ, sách cán bộ, cơng chức sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 http://saudaihoc.tueba.edu.vn/(trang web trường ĐH Kinh tế QTKD Thái Nguyên) 40 http://www.tdtgroup.vn/ (trang web Công ty cố phần Đầu Phát Triển TDT 118 PHỤ LỤC Phụ lục 3.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 – 2016 ĐVT: Nghìn đồng 2015/2014 TT Chỉ tiêu Năm 2014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Năm 2015 622.829.159 1.146.604.912 - 47.933 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 622.829.159 1.146.556.978 Giá vốn hàng bán cung cấp DV 486.858.854 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2016 Tương đối (%) Tuyệt đối 1.209.219.646 523.775.753 - 2016/2015 84,1 - Tương đối (%) Tuyệt đối 62.614.734 5,5 - 1.209.219.646 523.727.819 84,1 62.662.668 5,5 959.769.398 973.250.892 472.910.544 97,1 13.481.494 1,4 135.970.304 186.787.580 235.968.753 50.817.276 37,4 49.181.173 26,3 Chi phí bán hàng 15.319.585 19.800.772 26.136.607 4.481.187 29,3 6.335.835 32,0 Chi phí quản lý doanh nghiệp 67.095.497 79.849.708 111.058.672 12.754.211 19,0 31.208.964 39,1 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 25.850.854 26.349.647 23.390.894 498.793 1,9 -2.958.753 -11,2 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 26.174.867 26.859.941 23.463.756 685.074 2,6 -3.396.185 -12,6 1.966.904 2.315.642 1.582.097 348.738 17,7 -733.545 -31,7 24.207.963 24.544.299 21.881.659 336.336 1,4 -2.662.640 -10,8 3,1 1,9 1,6 -1,1 -38,7 -0,3 -15,8 15 Chi phí thuế doanh nghiệp hành 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 17 Lãi cổ phiếu (Nguồn: Phòng kế tốn, Cơng ty cổ phần đầu phát triển TDT) 119 Phụ lục 3.2: Tiền thưởng công ty giai đoạn 2014 – 2016 ĐVT: Nghìn đồng STT ĐVT Nội dung Năm Năm Năm 2014 2015 2016 So sánh năm So sánh năm 2015/2014 2016/2015 +/- Khen thưởng cuối năm 1000 đ 1.209.000 Khen thưởng sáng kiến 1000 đ 210.887 201.200 211.140 1000 đ 153.200 160.250 177.400 Khen thưởng cho cá nhân tập thể đạt thành tích Tổng số tiền 1000 đ 1.573.087 1.737.000 1.683.000 528.000 % +/- % 43,67 -54.000 (3,11) -9.687 (4,59) 9.940 4,94 7.050 4,60 17.150 10,70 2.098.450 2.071.540 525.363 33.40 -26.910 (1.28) (Nguồn: Phòng Kế tốn Cơng ty CP đầu phát triển TDT) 120 PHỤ LỤC 01 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA CBCNV VỀ CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP ĐẦU PHÁT TRIỂN TDT Số phiếu đánh giá TT Nội dung câu hỏi Hồn Khơng Trung tồn cần Khá cần Rất cần Bình/ Tổng khơng thiết/ thiết/ thiết/ quan tâm cần thiết/ quan quan tâm quan tâm bình thưởng quan tâm tâm I Ý thức tuân thủ nội quy, quy chế quan Mức độ cần thiết ý thức tuân thủ nội quy, quy 275 122 143 275 22 117 135 275 32 50 96 90 chế quan Ý thức trách nhiệm, tác phong công việc Mức độ quan tâm đến nguyện vọng gắn bó lâu dài với Cơng ty II Kỹ nghề nghiệp Số phiếu đánh giá TT Nội dung câu hỏi Tổng Rất Giao tiếp với đồng nghiệp Kém Bình thường Tốt Rất tốt 275 12 42 85 92 44 275 12 145 63 47 Kinh nghiệm thuyết trình 275 75 24 75 58 43 Kỹ làm việc nhóm 275 50 20 142 28 35 275 95 32 48 68 32 Vận dụng kiến thức chuyên môn Kỹ xử lý vấn đề định 121 III Về thể lực Số phiếu đánh giá TT Nội dung câu hỏi Tổng Đánh giá điều kiện tham 10 gia hoạt động nâng cao 275 sức khỏe thể lực IV Các hoạt động phát triển NNL Hồn tồn khơng tạo điều kiện Khơng Tạo Điều Kiện 0 Trung bình Tạo Điều Kiện Tốt Hoàn Toàn Được Tạo Điều Kiện Tốt 167 68 40 Số phiếu đánh giá TT Nội dung câu hỏi 11 12 13 14 V Mức tiền lương tương xứng với công việc Mức tiền thưởng phù hợp Điều kiện tham gia hoạt động phúc lợi đãi ngộ hoạt động vui chơi, hoạt động dã ngoại Mức độ phù hợp việc bố trí, sử dụng lao động cơng ty Điều kiện làm việc TT Nội dung câu hỏi 11 Mức độ đảm bảo điều kiện làm việc Công ty Hồn Khơng tồn Đồng Tổng khơng ý/tạo đồng điều ý/tạo điều kiện kiện Trung bình Hồn Đồng Tồn ý/tạo điều Đồng kiện tốt ý/được tạo điều kiện 275 21 31 150 36 37 275 18 17 135 61 44 275 0 158 104 13 275 14 97 87 46 31 Số phiếu đánh giá Kém đảm Không đảm Tổng Đảm bảo Khá Bình thường đầy đủ đảm bảo bảo bảo 275 150 81 42 122 PHỤ LỤC 02: PHIẾU KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Thưa quý Anh/Chị! Để số liệu thực tế khách quan phục vụ việc nghiên cứu, hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty cổ phần đầu phát triển TDT”, anh/chị vui lòng dành thời gian trả lời số câu hỏi sau đây: (Các câu hỏi đặt mang tính chất tham khảo phục vụ nghiên cứu khoa học, họ tên ý kiến anh/chị bảo mật) Chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Quý Anh/Chị Phần 1: THƠNG TIN CHUNG Họ tên………………….Tuổi:…………….Giới tính: Vị trí cơng tác:………………Chức vụ (nếu có) Công việc đảm trách: Trình độ chun mơn: Tuổi/thâm niên công tác: Phần 2: NỘI DUNG KHẢO SÁT (Anh/chị đánh dấu (x) vào ô anh/chị lựachọn) Câu 1: Anh/chị tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng đơn vị tổ chức không? Thường xuyên □ Thỉnh thoảng □ Chưa □ Câu 2:Theo anh/chị, mức tiền lương anh/chị tương xứng với cơng việc giao khơng? (Anh/chị đánh dấu (x) vào ô anh/chị lựa chọn) Mức độ đánh giá STT Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Trung bình Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Ý kiến đánh giá 123 Câu 3: Theo anh/chị, mức tiền thưởng anh/chị phù hợp với cơng việc giao khơng? Mức độ đánh giá STT Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Trung bình Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Ý kiến đánh giá Câu 4: Anh/chị tạo điều kiện tham gia hoạt động phúc lợi đãi ngộ Công ty khơng? Mức độ đánh giá STT Hồn tồn không tạo điều kiện Không tạo điều kiện Trung bình Tạo điều kiện tốt Hồn tồn tạo điều kiện tốt Đánh giá Câu 5: Theo anh/chị mức độ cần thiết ý thức tuân thủ nội quy, quy chế quan? STT Mức độ cần thiết ý thức tuân thủ nội quy, quy chế quan Hồn tồn khơng cần thiết Khơng cần thiết Cần thiết bình thường Khá cần thiết Rất cần thiết Đánh giá 124 Câu 6: Theo anh/chị mức độ cần thiết ý thức trách nhiệm, tác phong công việc? STT Nội dung 1.Hồn tồn khơng cần thiết 2.Khơng cần thiết 3.Cần thiết bình thường 4.Khá cần thiết 5.Rất cần thiết Đánh giá Câu Anh/chị nhu cầu lớp đào tạo CBCNV nào? STT Nội dung Lớp nâng cao kỹ chuyên môn Lớp quản lý chất lượng Lớp kỹ giao tiếp Lớp quản trị doanh nghiệp Lớp Marketing Đánh giá Câu 8:Theo anh/chị công tác đánh giá thực công việc công ty hiệu nào? Mức độ cần thiết ý thức trách STT nhiệm, tác phong cơng việc Hồn tồn khơng hiệu Khơng hiệu Bình thường Khá hiệu Rất hiệu Đánh giá 125 Câu 9: Theo anh/chị yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến hiệu công việc đơn vị? Trình độ quản lý cán bộ, lãnh đạo □ Phát triển nguồn nhân lựcPhân công công việc □ Yếu tố khác:… Câu 10 Theo anh/chị anh/chị cần quan tâm vấn đề sau để đáp ứng u cầu cơng việc? Nâng cao sức khỏe □ Nâng cao trình độ, kỹ làm việc □ Tinh thần, thái độ phục vụ, ý thức chấp hành kỷ luật □ Cả 03 vấn đề □ Câu 11 Anh/Chị quan tâm đến nguyện vọng gắn bó lâu dài với Cơng ty? STT Mức độ quan tâm đến nguyện vọng gắn bó lâu dài với Cơng ty Khơng quan tâm Ít quan tâm Quan tâm bình thường Khá quan tâm Rất quan tâm Đánh giá Câu 12: Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đạt kỹ mềm sau đây? Anh/Chị vui lòng tích chọn ô tương ứng với mức độ sau: 1: Rất 2: Kém 3: Bình thường 4:Tốt 5: Rất tốt Mức độ đạt STT Nội dung kỹ mềm Giao tiếp với đồng nghiệp Vận dụng kiến thức chun mơn Kinh nghiệm thuyết trình Kỹ làm việc nhóm Kỹ xử lý vấn đề định Rất Kém Bình Tốt thường Rất tốt 126 Câu 13: Ở Công ty Anh/Chị điều kiện tham gia hoạt động nâng cao sức khỏe thể lực không? Mức độ tạo điều kiện STT Hồn tồn khơng tạo điều kiện Khơng tạo điều kiện Trung bình Tạo điều kiện tốt Hoàn toàn tạo điều kiện tốt Đánh giá Câu 14: Anh/Chị thấy mức độ đảm bảo điều kiện làm việc cơng ty đầy đủ không STT Nội dung Đảm bảo đầy đủ Khá đảm bảo Đảm bảo bình thường Kém đảm bảo Không đảm bảo Đánh giá Câu 15: Anh/Chị thấy Mức độ phù hợp việc bố trí, sử dụng lao động cơng ty phù hợp khơng? STT Nội dung Hồn tồn khơng phù hợp Không phù hợp, cần phải thay đổi Bình thường Tương đối phù hợp Rất phù hợp Đánh giá 127 Câu 16: Ở Công ty Anh/Chị điều kiện tham gia hoạt động phúc lợi đãi ngộ hoạt động vui chơi, hoạt động dã ngoại khơng? a Tạo điều kiện tốt b Bình thương c Khơng tốt Câu 17: Ở Cơng ty Anh/Chị nhận khen thưởng cho nhân viên hoàn thành xuất sắc cơng việc hay khen thưởng sáng kiến khơng? a b Khơng Câu 18: Ngồi vấn đề đề xuất đây, anh/chị ý kiến khác công tác phát triển nguồn nhân lực đơn vị không? Chân thành cảm ơn chúc anh/chị sức khỏe, thành công! ... động tới nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển TDT Đề xuất số giải pháp hữu hiệu để nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển TDT năm... nguyên nhân hạn chế, học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra) Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển TDT + Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển TDT Đối tư ng... pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển TDT 5 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay