KT GT 12 CIV(CHUAN)

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:19

SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG Trường THPT Đông Tho ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Giải tích – Chương III Thời gian : 45 phút, khơng kể thời gian phát đề Câu Phần ảo số phức z = 3i – là: A 3i B - C [] D i Câu Cho số phức z = - i Số phức liên hợp z : A z = -2 – i B z = + i C z = -2 + i D z = -i [] Câu Cho số phức z = - 3i Phần thực phần ảo số phức z A phần thực –4 phần ảo –3i B phần thực –4 phần ảo –3 C phần thực phần ảo 2i D phần thực phần ảo [] Câu Số phức z thỏa mãn − (2 − i ) z = là: A z = + i 5 B z = − i 5 C z = − i 5 D z = + i 5 [] Câu Cho số phức z = a + bi thỏa mãn z + z = + i Giá trị biểu thức 3a + b là: A B C D [] Câu Môđun số phức z = - 3i là: A 34 B 34 C [] D Câu Cho số phức z = 3(2 + 3i) − 4i(2i − 1) Số phức liên hợp z là: A z = 14 − 13i B z = 14 + 13i C z = −14 − 13i D z = −14 + 13i [] Câu Tính mơđun số phức z thỏa mãn z (2 −  i ) + 13i =1  A z = 34 B z = 34 C z = 34 D z = [] Câu Cho hai số phức z1 = + i, z2 = − i Khẳng định sai 34 z1 =i z2 [] A B z1 + z2 = C z1.z2 = D z1 − z2 = Câu 10 Cho hai số phức z1 = + 2i, z2 = + 3i Mô đun số phức w = z1 + z1.z2 bằng: A w = 1147 B w = 1174 C w = 1714 D w = 1417 [] Câu 11 Điểm sau biểu diễn số phức z = -2 + 4i mặt phẳng tọa độ? A M(4 ; - 2) B N(2; 4) C P(-2; 4) D Q(- ; -4) [] Câu 12 Điểm sau biểu diễn số phức liên hợp z = 2i - mặt phẳng tọa độ? A M(2 ; - 3) B N(2; 3) C P(-3; -2) D Q(- ; 3) [] Câu 13 Số phức có môđun nhỏ nhất? A z1 = + 2i B z2 = − i C z3 = − 2i z4 = − i [] D Câu 14 Điểm A hình vẽ biểu diễn số phức z nào? A z = + i B z = - 2i C z = - + i D z = - - i [] Câu 15 Số phức z = a + (a – 1)i có z = : A a = B a = a = C a = 2 [] D a = Câu 16 Cho số phức z = a + bi ( a, b ∈ ¡ S = a + b bằng: A S = B S = [] ) Câu 17 Cho số phức z = a + bi ( a, b ∈ ¡ số phức z bằng: A −3 B −2 [] thỏa mãn ( z + (2 + i ) z = + 5i Phần thực ) thỏa mãn (1 + i ) z + z = + 2i Khi C S = −1 C D S = − D Câu 18 Cho số phức z = a + bi ( a, b ∈ ¡ ) thỏa mãn (3 − i) z − (2 + 5i ) z = 3i − 10 Khi số phức z bằng: A z = − 3i B z = + 3i C z = −2 + 3i D z = −2 − 3i [] Câu 19 Gọi z1 , z2 , z3 , z4 bốn nghiệm phức phương trình z − z − 12 = Khi tổng S = z1 + z2 + z3 + z4 bằng: A B C + D + [] Câu 20 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z + z + = Khi 2 z1 + z2 bằng: A B 21 C.10 D 14 [] Câu 21 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực −4 phần ảo B Phần thực phần ảo 4i C Phần thực phần ảo −4 D Phần thực −4 phần ảo 3i [] Câu 22 Tìm số phức liên hợp số phức z = i (3i + 1) A z = − i [] B z = −3 + i C z = + i D z = −3 − i Câu 23 Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần ảo dương phương trình z − 16 z + 17 = Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức w = iz0 ? 1      1  A M  ;2 ÷ B M  − ;2 ÷ C M  − ;1÷ D M  ;1÷ 2      4  [] Câu 24 Cho số phức thỏa mãn điều kiện ( z − (2 + 3i) z = − 9i Số phức w = có iz điểm biểu diễn điểm điểm hình đây? A Điểm B [] B Điểm D C Điểm C D Điểm A 10 Câu 25 Xét số phức z thỏa mãn (1 +  2i ) z =  −2 + i Mệnh đề z ? A < z < B z > C z < D 2 < z< 2
- Xem thêm -

Xem thêm: KT GT 12 CIV(CHUAN) , KT GT 12 CIV(CHUAN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay