ON THI 2017 CD6

7 49 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:18

n tập chuẩn bò kỳ thi thpt quốc gia – Naêm 2017 CHỦ ĐỀ Trang SỐ PHỨC A, LÝ THUYẾT CẦN NẮM 1/ Định nghĩa: Một số phức z là biểu thức dạng z = a + bi; a ∈ R, b ∈ R ; i = −1  a: gọi là phần thực; b: gọi là phần ảo, i: đơn vị ảo Tập hợp số phức có ký hiệu C  phần ảo b = 0: Số phức z = a + 0i = a coi là số thực Vậy: R ⊂ C  phần thực a = : Số phức z = + bi = bi là số ảo (số ảo) a = c 2/ Cho số phức z1 = a + bi và z2 = c + di Ta có: z1 = z2 ⇔  b = d 3/ Biểu diễn hình học của số phức : Mỗi số phức z = a + bi biểu diễn điểm M ( a;b ) mp Oxy ; và ngược lại 4/ Môđun của số phức z : Môđun số phức z = a + bi là z = a + bi = a + b 5/ Số phức liên hợp: Số phức liên hợp số phức z = a + bi là số phức z = a + bi = a − bi B, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho số phức z = ( 5a + ) − ( 3b − 1) i ,với a, b ∈ R Tìm các số a,b để z là số thực A a ∈ ¡ ; b = B a = − ; b ∈ ¡ C a = − ; b = D a = 0; b = Câu 2: Cho số phức z = ( 3a + ) + ( b − ) i ,với a, b ∈ R Tìm các số a,b để z là số ảo 2 A a = − ; b ∈ ¡ B a ∈ ¡ ; b = C a = − ; b ≠ D a = − ; b = 3 Câu 3: Tìm mệnh đề sai các mệnh đề sau: A Số phức z = a + bi biểu diễn điểm M(a; b) mặt phẳng phức Oxy B Sớ phức z = a + bi có mơđun là a + b a = b = C Số phức z = a + bi = ⇔  D Số phức z = a + bi có sớ phức đới z’ = a – bi Câu 4: Cho số phức z = a + bi Tìm mệnh đề các mệnh đề sau: A z + z = 2bi B z - z = 2a C z z = a2 - b2 D z = z Câu 5: Cho số phức z = a + bi; a, b ∈ ¡ Tìm mệnh đề sai các mệnh đề sau A z = a + b 2 C z.z = z = a + b B z + z = 2a D z − z = Câu 6: Cho số phức z = a + bi Sớ phức z có phần thực là: A a2 + b2 B a2 - b2 C a + b D a - b Câu 7: Cho số phức z = a + bi Sớ phức z2 có phần ảo là: A 2abi B 2a 2b C a 2b D 2ab Câu 8: Cho số phức z = a + bi Số phức z + z là: A Số thực B Số ảo C Câu 9: Cho số phức z = a + bi với b ≠ Số z – z là: A Số thực B Số ảo C Câu 10: ( đề Thử Nghiệm Bộ ) Cho số phức z = − 2i Tìm phần thực và phần ảo số phức z A Phần thực –3 và phần ảo –2i B Phần thực –3và phần ảo –2 C Phần thực và Phần ảo 2i C Phần thực và phần ảo Câu 11 ( đề Thử Nghiệm Bộ ) Tìm số phức liên hợp số phức z = i (3i + 1) A z = − i B z = −3 − i C z = + i D z = −3 + i Câu 12: Cho số phức z = a + bi Khi sớ A Mợt sớ thực B Câu 13: Tìm số phức z, biết z = A z = + 2i Trang ( + 3i B z = − 2i ) ( ) z + z là: C Một số ảo D i C z = −7 − 2i D z = −6 2i D D i n tập chuẩn bò kỳ thi thpt quốc gia – Năm 2017 Câu 14: Tìm sớ phức z, biết z = i ( − i ) ( + i ) Trang z = − 7i B z = + 7i C z = −1 + 7i Câu 15: Cho số phức z = − 3i Số phức liên hợp số phức w = iz là: A w = − i B w = −3 + i C w = + i D w = −3 − i A D z = 7i + 2i − i + − i + 2i A z = 15 − 55 i B z = 23 + 63 i C z = 15 + 55 i D z = + i 26 26 26 26 26 26 13 13 Câu 17: Cho số phức z thỏa mãn: (2 − i) z − (5 + 3i) z = −17 + 16i Tìm số phức liên hợp số phức z? Câu 16: Tìm số phức z, biết z = A z = −3 − 4i B z = −3 + 4i C z = − 4i D z = + 4i Câu 18: ( đề Thử Nghiệm Bộ ) Cho số phức z1 = + i và z2 = − 3i Tính mơđun sớ phức z1 + z2 ? A z1 + z2 = 13 B z1 + z2 = C z1 + z2 = D A z1 + z2 = Câu 19: Cho hai số phức: z1 = + 8i , z2 = + 3i Khi giá trị z1 − z2 là: A B 29 ` C 10 D Câu 20: Số phức z = + 4i Khi mơđun sớ phức z −1 là: 1 1 A z = B z = C z = D z = 5 Câu 21: ( đề Thử Nghiệm Bộ )Tính mơ đun sớ phức z thoả mãn z ( − i ) + 13i = 34 34 D z = Câu 22: Cho số phức z thỏa mãn: z ( + 2i ) = + 4i Tìm môđun số phức w = z + 2i B z = 34 A z = 34 A w = C z = B w = 17 D w = C w = Câu 23: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z + ( − i ) z = − 9i Môđun z bằng: A B 13 C 82 D 13 Câu 24: Cho số phức: z = + i Khi giá trị z.z là: A B ` C D Câu 25: Cho hai số phức: z1 = + 2i , z2 = −2 − i Khi giá trị z1.z2 là: A B ` C 25 D Câu 26: Cho số phức: z = + xi + y + 2i Tìm các số thực x,y cho z = A x = 2, y = B x = −2, y = −1 C x = 0, y = D x = −1, y = −2 Câu 27: Tìm cặp số x, y để hai số phức z1 = + i và z2 = ( x + y ) − yi khi: A x = 5, y = −1 B x = 1, y = Câu 28: Cho ( x + 2i ) = yi C x = 3, y = D x = 2, y = −1 ( x, y ∈ ¡ ) Giá trị x và y là: A x = và y = x = −2 và y = −8 C x = và y = x = −1 và y = −4 Câu 29: Cho ( x + 2i ) = 3x + yi B x = và y = 12 x = −3 và y = −12 D x = và y = 16 x = và y = 16 ( x, y ∈ ¡ ) Giá trị A x = và y = x = −1 và y = −2 C x = và y = x = và y = −4 x và y là: B x = −1 và y = −4 x = và y = 16 D x = và y = x = và y = Câu 30: Cho số phức z = ( a − 2b ) − ( a − b ) i và w = − 2i Biết z = wi Tính S = a + b A S = −7 B S = −4 C S = −3 D S = Câu 31: ( đề Thử Nghiệm Bộ ) Cho số phức z = a + bi ( a, b ∈ ¡ ) thỏa mãn ( + i ) z + z = + 2i Tính P = a + b A P = B P = C P = −1 D P = − Câu 32: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z − iz = + 5i Số phức z cần tìm là: A z = + 4i B z = − 4i C z = − 3i D z = + 3i Câu 33: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z + ( + i ) z = + 5i Phần thực và phần ảo z là: Trang n tập chuẩn bò kỳ thi thpt quốc gia – Năm 2017 Trang A và -3 B và C -2 và D -3 và z = Câu 34: Tìm số phức z biết và phần thực lớn phần ảo một đơn vị A z1 = + 3i , z2 = + 4i B z1 = −4 − 3i , z2 = −3 − 4i C z1 = + 3i , z2 = −3 − 4i D z1 = −4 − 3i , z2 = + 4i Câu 35: Tìm số phức z biết z = và phần thực gấp đôi phần ảo A z1 = + i , z2 = −2 − i B z1 = − i , z2 = −2 + i C z1 = −2 + i , z2 = −2 − i D z1 = + 2i , z2 = −4 − 2i Câu 36: Điểm biểu diễn số phức z = - 3i mặt phẳng Oxy là: A (2; 3) B (-2; -3) C (2; -3) D (-2; 3) Câu 37: Cho số phức z = + 7i Sớ phức liên hợp z có điểm biểu diễn là: A (6; 7) B (6; -7) C (-6; 7) D (-6; -7) Câu 38: ( đề TN Bộ) Điểm M hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực và phần ảo số phức z A Phần thực là −4 và phần ảo là B Phần thực là và phần ảo là −4i C Phần thực là và phần ảo là −4 D Phần thực là −4 và phần ảo là 3i Câu 39: ( đề Thử Nghiệm Bộ ) Cho số phức z thỏa ( + i ) z = − i Hỏi điểm biểu diễn z là điểm nào các điểm M, N, P, Q hình bên ? A.Điểm P B Điểm Q C Điểm M D Điểm N Câu 40: Sớ phức z = − 4i có điểm biểu diễn là: A ( 3; − ) B ( 3; ) C ( −3; − ) D ( −3; ) Câu 41: Cho số phức z = 2016 − 2017i Số phức đối z có điểm biểu diễn là: A ( 2016; 2017 ) B ( −2016; − 2017 ) C ( −2016; 2017 ) D ( 2016; − 2017 ) Câu 42: Cho số phức z = 2014 + 2015i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn là: A ( 2014; 2015 ) B ( 2014; − 2015 ) C ( −2014; 2015 ) D ( −2014; − 2015 ) Câu 43: Cho số phức z = A A ( 0;1) i 2017 có điểm biểu diễn mp Oxy là điểm nảo? B B ( 0; −1) C A ( 1;0 ) (2 − 3i)(4 − i) Câu 44: Điểm biểu diễn số phức z = có tọa đợ là 3+ 2i D A ( −1;0 ) A (1;-4) B (-1;-4) C (1;4) D (-1;4) Câu 45:Trong mặt phẳng (Oxy) Cho A,B,C là điểm biểu diễn các số phức: + 3i; −2 + i; − 2i Tam giác ABC là tam giác gì ? A Một tam giác cân B Một tam giác C Một tam giác vuông D Một tam giác vuông cân Câu 46: Trong mặt phẳng phức Gọi A, B, C là các điểm biểu diễn các số phức z1 = (1 - i)(2 + i ) ; z2 = + 3i ; z3 = -1 - 3i Tam giác ABC là: A Một tam giác cân B Một tam giác C Một tam giác vuông D Một tam giác vuông cân Câu 47: Trong mp Oxy, gọi A, B, C là điểm biểu diễn các số phức z1 = −1 + 3i; z2 = + 5i; z3 = + i Số phức biểu diễn điểm D cho tứ giác ABCD là một hình bình hành là: A + 3i B – I C + 3i D + 5i z = Câu 48: ( đề Thử Nghiệm Bộ ) Cho các số phức z thỏa mãn Biết tập hợp các điểm biểu diễn các số Trang Oân tập chuẩn bò kỳ thi thpt quốc gia – Năm 2017 phức w = ( + 4i ) z + i là mợt đường tròn Tính bán kính r đường tròn Trang A r = B r = C r = 20 D r = 22 Câu 49: Gọi A là điểm biểu diễn số phức z = + 5i và B là điểm biểu diễn số phức z’ = -2 + 5i Tìm mệnh đề các mệnh đề sau: A Hai điểm A và B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A và B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A và B đối xứng với qua gốc toạ độ O D Hai điểm A và B đối xứng với qua đường thẳng y =x Câu 50: Gọi A là điểm biểu diễn số phức z = + 2i và B là điểm biểu diễn số phức z’ = + 3i Tìm mệnh đề các mệnh đề sau: A Hai điểm A và B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A và B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A và B đối xứng với qua gốc toạ độ O D Hai điểm A và B đối xứng với qua đường thẳng y =x Câu 51: Trên mp Oxy, Tập hợp điểm biểu diễn số phức z = x + yi; x, y ∈ ¡ thoả mãn điều kiện: Phần thực z là: A đường thẳng y = B đường thẳng y = C đường thẳng x = D đường thẳng y = - Câu 52: Trên mp Oxy, Tập hợp điểm biểu diễn số phức z = x + yi; x, y ∈ ¡ thoả mãn điều kiện: Phần ảo z - là: A đường thẳng y = B đường thẳng y = -3 C đường thẳng x = -3 D đường tròn Câu 53: Tập hợp các điểm M mp Oxy biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện: z là số ảo là A đường thẳng y = x B đường thẳng y = - x C đường thẳng y = x và y = - x D đường tròn Câu 54: Trong mp Oxy, Tập hợp điểm biểu diễn số phức z = x + yi; x, y ∈ ¡ thoả mãn điều kiện: z + = z − i là A đường thẳng x + y = B đường thẳng x - y = C đường thẳng y = 2x D đường tròn tâm O(0;0) Câu 55: Giả sử M(z) là điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z Tập hợp các điểm M(z) thoả mãn điều kiện sau đây: + z = − i là mợt đường thẳng có phương trình là: A −4x + y + = B 4x + y + = C 4x − y − = D 2x + y + = Câu 56: Trong mp Oxy, Tập hợp điểm biểu diễn số phức z = x + yi; x, y ∈ ¡ thoả mãn điều kiện: z − i = A Đường tròn (C):x2 + ( y − 1) = B đường thẳng x - y = C đường thẳng x + y = D.Đường tròn (C):x2 + ( y − 1) = 2 Câu 57: Trên mp Oxy, Tập hợp điểm biểu diễn số phức z = x + yi; x, y ∈ ¡ thoả mãn điều kiện: z − − 4i = là A Đường tròn (C):x2 + y2 = B đường tròn(C): ( x − 2) + ( y − 4) = 5, C đường thẳng x + y = D.Đường tròn (C): ( x − 4) + ( y − 2) = 2 2 Câu 58: Tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn: |z – (3 – 4i)| = là A đường tròn tâm I(3; –4) và bán kính C đường tròn tâm I(3; –4) và bán kính B đường tròn tâm I(–3; 4) và bán kính D đường tròn tâm I(–3; 4) và bán kính Câu 59: ( đề Thử Nghiệm Bộ ) Cho số phức z = + 5i Tìm số phức w = iz + z A w = − 3i B w = −3 − 3i C w = −3 + 7i A w = −7 − 7i Câu 60: Thu gọn z = ( + 3i ) ( − 3i ) ta được: A z = B z = 13 Câu 61: Phần thực và phần ảo số phức: z = ( + 2i ) i là: A -2 và B và C và -2 D và C z = −9i 1+ i 1− i + Trong các kết luận sau kết luận nào đúng? 1− i 1+ i A z ∈ R B z là số ảo C Mô đun z D z có phần thực và phần ảo 2+i Câu 63: Thực phép chia sau z = − 2i A z = + i B z = + i 13 13 13 13 Câu 62: Cho sớ phức z = Trang D n tập chuẩn bò kỳ thi thpt quốc gia – Năm 2017 7 − i − i C z = D z = 13 13 13 13 Câu 64: Cho số phức : z = − 3i Hãy tìm nghịch đảo số phức z A + i B − i C + i 11 11 11 11 11 11 + 4i Câu 65: Tìm phần thực và phần ảo số phức z biết : z = − 3i + + 6i 73 17 A Phần thực: , phần ảo: − B Phần thực: − 17 , phần ảo: 73 15 15 15 15 73 17 17 17 C Phần thực: − , phần ảo: D Phần thực: , phần ảo: − 15 15 15 15 2016 i Câu 66: Biểu diễn dạng z = a + bi số phức z = là số phức nào? (1+ 2i)2 −3 4 −3 A C D + i B + i − i − i 25 25 25 25 25 25 25 25 Trang D − 11 i 11 Câu 67: Số phức nào sau là số thực: A z= 1− 2i 1+ 2i + 3− 4i 3− 4i Câu 68: Giá trị của: i105 1+ 2i 1− 2i + 3− 4i 3+ 4i + i23 + i20 – i34 là: A B z= C + i 25 25 1+ i 2017 2+ i + i 5 3+ 4i Câu 71: Tìm số phức z biết z = 2019 : i Câu 70: Tính z = A z = − 3i B z = − 4i D z= D −2i 1+ 2i 1− 2i + 3− 4i 3+ 4i i là số phức nào? (1 + 2i ) 4 − i C D − − i 25 25 25 25 −3 + i 25 25 B 1− 2i 1+ 2i − 3− 4i 3+ 4i B −2 C 2i 2016 Câu 69: Biểu diễn dạng z = a + bi số phức z = A z= A B − i 5 C z = + 4i C + i 5 D − i 5 D z = + 3i 16  1+ i   1− i  + ÷ ÷  1− i   1+ i  Câu 72: Tìm số phức w, biết w =  A w = 2i B w = D w = −2i C z = −2 2015  1− i  Câu 73: Tìm số phức w, biết w =  ÷  1+ i  Câu 74: Tìm số phức z, biết z = ( 1+ i ) 10 Câu 75: Phần thực và phần ảo z = A w = i A z = 32 B w = B z = −32i C z = 32i C −i Câu 77: Số phức − 3i là một bậc hai số phức nào sau đây: A −1 − 2i B 2i + C −3 D − Câu 78: Nghiệm phương trình z + z + = tập số phức −3 + 23i −3 − 23i ; z2 = 4 Trang D w = −32 i 2008 + i 2009 + i 2010 + i 2011 + i 2012 là : i 2013 + i 2014 + i 2015 + i 2016 + i 2017 A Phần thực ; phần ảo -1 B Phần thực 1; phần ảo C Phần thực -1; phần ảo D Phần thực 0; phần ảo Câu 76: Căn bậc hai – là: A −1 B i A z1 = C z = −1 B z1 = + 23i −3 − 23i ; z2 = 4 D ±i D w = −i n tập chuẩn bò kỳ thi thpt quốc gia – Năm 2017 −3 + 23i − 23i ; z2 = 4 C z1 = D z1 = Trang + 23i − 23i ; z2 = 4 Câu 79 : Trong C, phương trình z2 + = có nghiệm là:  z = 2i  z = −2i  z = + 2i  z = − 2i A  z = 1+ i  z = − 2i B  C  Câu 80 : Trong C, phương trình z2 + = có nghiệm là: A z = ± B z = ± i C Vô nghiệm D z = ±i Câu 81 : Trong C, phương trình (iz)( z - + 3i) = có nghiệm là: z = i A   z = − 3i  z = + 2i  z = − 5i D   z = −i  z = 3i C  D   z = + 3i  z = − 5i Câu 82: Cho sớ phức z có phần ảo âm và thỏa mãn z2 − 3z + = Tìm mô đun số phức: ω = 2z − 3+ 14 A B  z = 2i B   z = + 3i C 17 D 24 Câu 83: Gọi z1 và z2 là nghiệm phươngtrình: z2 − 2z + = Tính F = z1 + z2 A B 10 C D Câu 84 : Gọi z1,z2 là nghiệm phương trình 2z2 + 3z + = 0.Tính: P = z1 + z2 2 9 B P = C P = − D P = − 4 Câu 85 : Gọi z1 và z2 là các nghiệm phương trình z2 − 2z + = Tính P = z14 + z24 A – 14 B 14 C -14i D 14i A P = Câu 86 : Gọi A A = −2 z1 ,z là nghiệm phương trình z − 4z + = Tính A = ( z1 − 1) B A = −2i C A = −i 2013 z1 , z là nghiệm phương trình z − 4z + = Tính B = z1 + z (z A B = B B = C B = 2013 D A = −21007 Câu 87 : Gọi + ( z − 1) + z2 ) 2 D B = Câu 88: Gọi z1 , z là hai nghiệm phức phương trình z + 2z + 10 = Tính giá trị biểu thức A = z1 + z2 A 10 B 20 C 20 Câu 89: Tìm hai sớ phức có tổng và tích là -6 và 10 A -3- i và -3+ i B -3+ 2i và -3+ 8i C -5 + 2i và -1-5i Câu 90: Cho số phức z = + 3i Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thực nhận A z − z + 13 = B z + z + 13 = C z − z − 13 = Câu 91 : Số phức −2 là nghiệm phương trình nào sau đây: A z + z + = B z + z + 10 = C z + i = −2 − i ( z + 1) D 10 D 4+ 4i và - 4i z và z làm nghiệm D z + z − 13 = D z − 3i = − i Câu 92 : Gọi z1 và z2 là các nghiệm phương trình z − z + 10 = Gọi M, N, P là các điểm biểu diễn z1 , z2 và số phức k = x + iy mặt phẳng phức Để tam giác MNP thì số phức k là: A k = + 27 hay k = − 27 B k = + 27i hay k = − 27i C k = 27 − i hay k = 27 + i D Một đáp số khác Câu 93: ( đề Thử Nghiệm Bộ ) Kí hiệu z0 là nghiệm phức có phần ảo dương phương trình z − 16 z + 17 = Trên mặt phẳng toạ độ, điểm nào dưới là điểm biểu diễn số phức w = iz0 ?   A M  ;2 ÷     B M  − ;2 ÷     C M  − ;1÷     D M  ;1÷ 4  Câu 94: Gọi z1 và z2 là các nghiệm phương trình z − z + = Gọi M, N là các điểm biểu diễn z1 và z2 mặt phẳng phức Khi đợ dài MN là: A MN = B MN = C MN = −2 D MN = Trang n tập chuẩn bò kỳ thi thpt quốc gia – Naêm 2017 Trang Câu 95: Gọi z1 và z2 là các nghiệm phương trình z − z + = Gọi M, N, P là các điểm biểu diễn z1 , z2 và số phức k = x + iy mp Oxy Khi tập hợp điểm P mặt phẳng phức để tam giác MNP vuông tại P là: A Đường thẳng có phương trình y = x − B Là đường tròn có phương trình x − x + y − = C Là đường tròn có phương trình x − x + y − = , khơng chứa M, N D Là đường tròn có phương trình x − x + y − = , không chứa M, N Câu 96: Tập nghiệm phương trình z − z − = là: { } { A ± 2; ± 2i } C { ±2; ± 4i} B ± 2i; ± D { ±2; ± 4i} Câu 97: ( đề Thử Nghiệm Bộ ) Ký hiệu z1 , z2 , z3 , z4 là bốn nghiệm phương trình z − z − 12 = Tính tổng T = z1 + z2 + z3 + z4 A T = B T = C T = + D T = + Câu 98: Tập hợp nghiệm phương trình i.z + 2017 − i = là: A {1 + 2017i} B {1 − 2017i} C {−2017 + i} Câu 99: Tập nghiệm phương trình (3 − i ).z − = là : A { + i 2 } B { − i 2 } C { − + i 2 } D { − − i 2 Câu 100: Trong C, phương trình iz + - i = có nghiệm là: A z = - 2i D {1 − 2017i} } B z = + I C z = + 2i D z = – 3i z + − 3i = − 2i Câu 101: Giải phương trình sau tìm z : − 3i A z = 27 + 11i B z = 27 − 11i C z = −27 + 11i D z = −27 − 11i Câu 102: Cho số phức z thỏa mãn: (3+ 2i)z+ (2 − i) = 4+ i Hiệu phần thực và phần ảo số phức z là: A B C D.6 Câu 103: Cho số phức z thỏa mãn: z(1+ 2i) = 7+ 4i Tìm mô đun số phức ω = z + 2i A B C 17 Câu 104: ( đề Thử Nghiệm Bộ ) Xét số phức A < z < 2 B z > C z < D 24 z thoả mãn ( + 2i ) z = D 10 − + i Mệnh đề nào sau ? z < z < 2 Câu 105: Cho sớ phức z có phần ảo gấp hai phần thực và z + = Khi mơ đun z là: 5 Câu 106: Cho z có phần thực là sớ ngun và z − 2z = −7 + 3i + z Tính môđun số phức: w = − z + z A A w = 37 Trang B C B w = 457 D C w = 425 D w = 445 ... −3; ) Câu 41: Cho số phức z = 2016 − 2017i Sớ phức đới z có điểm biểu diễn là: A ( 2016; 2017 ) B ( −2016; − 2017 ) C ( −2016; 2017 ) D ( 2016; − 2017 ) Câu 42: Cho số phức z = 2014... trình i.z + 2017 − i = là: A {1 + 2017i} B {1 − 2017i} C { 2017 + i} Câu 99: Tập nghiệm phương trình (3 − i ).z − = là : A { + i 2 } B { − i 2 } C { − + i 2 } D { − − i 2 Câu 100: Trong C, phương... 23i ; z2 = 4 D ±i D w = −i n tập chuẩn bò kỳ thi thpt quốc gia – Năm 2017 −3 + 23i − 23i ; z2 = 4 C z1 = D z1 = Trang + 23i − 23i ; z2 = 4 Câu 79 : Trong C, phương trình z2 + = có nghiệm là:
- Xem thêm -

Xem thêm: ON THI 2017 CD6 , ON THI 2017 CD6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay