DE THI THỬ TOÁN HAY

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:18

KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang) Mơn: HÌNH 12 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 101 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu Trong không gian với hệ tọa độ ( ) Oxyz , viết phương trình mặt phẳng ( R ) ( ) : y + z + = R : ygóc + z +với = hai mặt phẳngR vuông A B ( ) qua điểm R : x + z − = r C D α Oxyz n Câu Trong không gian với hệ tọa độ , tìm vectơ pháp tuyến , r r r n = ( 4;0; − ) n = ( 0;2; − 3) n = ( 4; − 6;7 ) A B ( P ) : x − y + 3z = ( Q ) : x + y − z + 3C.= (S) Câu Cho và tiếp xúc với mặt2 phẳng ( Q) điểm ( x + 5) + ( y − 3) + ( z − ) = 24 2 x + 1) + ( y − 5) + z = 67 ( C Mặt cầu M , biết M ( R ) : − x + y − z = ( ) : 4x − 6z + = r n = ( 0;6;4 ) D có tâm nằm mặt phẳng thuộc mặt 2phẳng ( Oxy ) ( P) có hồnh độ ( x − 1) + ( y + 5) + z = 67 2 x − 5) + ( y + 3) + ( z + ) = 24 ( D A Câu Viết phương trình mặt phẳng x − y + z = x+ y = A B A ( 1;0; − ) B ( P) qua điểm M ( 1; − 1;1) x + z = chứa trục Oy x − z = D r Oxyz, cho ba vectơ c = (1;1;1) Khẳng định Câu Trong không gian sai?r r r r r r c = a = b ⊥ c a ⊥ b A D B C A a ;0;0 , B 0; b ;0 , C ) ( ) ( 0;0;c) , với a,bc> , Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm ( ( ABC ) Biết qua điểm I (1;2;2) C r r a = (− 1;1;0) , b = (1;1;0) thể tích tứ diện y + z − = x + y + z − = OABC phẳng 2x + A B C D Câu A Trong không gian với hệ tọa độ Biết B Câu Trong không gian với hệ tọa độ nằm phẳng  3mặt− 11  Q  0; ; ÷ A  2  ( Oyz ) x + y + z + = x + y + z + = Oxyz , cho véc tơ với C đạt giá trị nhỏ Viết phương trình mặt r r r a = ( 1;2;1) b = ( −2;3;4 ) c = ( 0;1;2 ) , Tổng Oxyz , cho điểm M ( 1;0;0 ) , N ( 0;2;0 ) ( , bằng: D P ( 3;0;4 ) Điểm Q ( MNP ) Tìm tọa độ điểm  11  ) Q  0; ; ÷ cho góc với mặt  −3 11vuông  Q phẳng 0; − 3;4 Q  0; ; ÷ C B  2  D  2 Trang 1/4 - Mã đề thi 101 Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , ( Q ) : x − y + = , với cho hai mặt phẳng ( P) A m = ( P ) : x + ( m + 1) y − z + m = ( Q) tham số thực Để m =vng − góc giá trị củam = − bao nhiêu? B m = C D Câu 10 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;1;1) (P): 2x – y + 2z + = Phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) ( x – 2) + ( y –1) + ( z –1) = A 2 x – ) + ( y –1) + ( z –1) =4 ( C ( x – 2) + ( y –1) + ( z –1) = B 2 ( x – ) + ( y –1) + ( z –1) = D Oxyz , viết phương trình mặt phẳng qua hai điểm A ( 3;1; − 1) , B ( 2; − 1;4 ) Câu 11 Trong không gian 2 song ysong + z +với =trục A B Câu 12 Trong không gian rphương y + z − = C Oxyz, cho đường thẳng d: 2 y + z + = D y + z − = x−1 y z + = = − Đường thẳng d có vectơ r r r u = (2;3; − 1) u = (2;3;1) u = (2;3;0) u = (2; − 3; − 1) A B C D Oxyz, viết phương đường thẳng qua điểm A(2;1;0) vng góc với mặt Câu 13 Trong không gian x + y − z + = phẳng x = 2+t A    y = + 3t z = t  x = + t   y = + 3t  z = 1− t B  x = + t   y = + 3t  z = −t C  Oxyz, cho hai điểm A(4;6;2), B(2; − 2;0) Câu 14 Trong không gian đường thẳng A d di động r = qua B Gọi H hình chiếu r = r = C Oxyz, cho hai điểm A(2; − 1;3), B(3;2; − 1) B Câu 15 Trong không gian AB x+ = A x− = C ( P) y −1 = y+1 = D mặt phẳng z+3 −4 z−3 −4 A x = 2+ t   y = − + 3t  z = −t  ( P) : x + y + z = Xét d Biết rẳng d r = di D Viết phương trình đường thẳng x− = B x− = y+1 z− = y −1 z − = −4 D x− z+1 d: = y+ 2= Oxyz , A (1;1;1) − Câu 16 Trong không gian cho đường thẳng Tìm tọa độ hình chiếu vng góc A d A (2; − 3; − 1) B (2;3;1) C (2; − 3;1) D (− 2;3;1) Trang 2/4 - Mã đề thi 101 d: Oxyz, x− y−3 z+ x+1 y− z− = = d ': = = − −2 −1 Câu 17 Trong không gian cho đường thẳng Đường vng góc chung d d’ cắt d, d’ A B Tính diện tích S tam giác OAB A S = 2 B ϕ C Oxyz, cho đường thẳng Câu 18 Trong khơng gian Gọi S= góc d ( P ) Tính d: cosϕ S = D S = x−1 y z + = = −1 −2 ( P) : x − y + z + = cosϕ = 6 A D C x − y z − x+1 y −1 z − d ': = = d: = = Oxyz, cho hai đường thẳng 1 −1 −2 Câu 19 Trong không gian cosϕ = Gọi ϕ cosϕ = B góc d d’ Tính cosϕ − cosϕ = 3 A B C D x−1 y+ z − Oxyz, cho đường thẳng d : = − = Viết phương trình đường Câu 20 Trong không gian cosϕ = thẳng − cosϕ = cosϕ = cosϕ = d ' hình chiếu vng góc d mặt phẳng ( P) : x + =  x = −3   y = −6 − t  z = + 4t A   x = −3   y = −5 + t  z = + 4t B  C  x = −3   y = −5 + 2t z = − t   x = + 2t ( d1 ) :  y = − t z = − t Oxyz, cho đường thẳng  Câu 21 Trong không gian  x = −3   y = −5 − t  z = − + 4t D   x = + 2t1 ( d ) :  y = − − t1 z = 1− t  , ( t, t1 ∈ R ) Khẳng định ? A (d1 ) (d ) trùng B (d1 ) (d ) cắt C (d1 ) (d ) chéo D (d1 ) (d ) song song Câu 22 Trong khơng gian Oxyz Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm x − y + z + 1= x − 2y + 3z+1= B vng góc với mặt phẳng (Q) : A x + 2y + z + 1= Câu 23 Trong không gian x + y − z + = x − y − z + = A trình mặt phẳng C chứa Oxyz, cho đường thẳng đường thẳng C d: 2x − z− 1= A(1;0; − 1); B(1; − 2;3) D x + y + z = x+1 y z −1 = = − 1 điểm A(1; − 2;1) Viết phương B D x + y − z − = x − y − z − = Trang 3/4 - Mã đề thi 101 Câu 24 Trong khơng gian AN 1BN TínhAN tỉ số = A BN Oxyz, cho hai điểm A(1;3; − 2), B(3;5; − 12) AN = B BN AN = BN Đường thẳng AB cắt C Câu 25 Trong không gian Oxyz Viết phương trình mặt cầu tâm x − y + z + = theo đường tròn có diện tích 2 ( x + 2) + y + (z − 1) = 13 A ( x − 2)2 + y + (z+ 1)2 = C D Oyz N AN = BN I (− 2;0;1) cắt mặt phẳng 2 ( x + 2) + y + (z − 1) = 25 B ( x + 2)2 + y + (z − 1)2 = 13 D HẾT Câu 10 Đáp án A A D D A A B B B C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B A C A C C D A D A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D D A A D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án Trang 4/4 - Mã đề thi 101 ... độ hình chiếu vng góc A d A (2; − 3; − 1) B (2;3;1) C (2; − 3;1) D (− 2;3;1) Trang 2/4 - Mã đề thi 101 d: Oxyz, x− y−3 z+ x+1 y− z− = = d ': = = − −2 −1 Câu 17 Trong không gian cho đường thẳng... x+1 y z −1 = = − 1 điểm A(1; − 2;1) Viết phương B D x + y − z − = x − y − z − = Trang 3/4 - Mã đề thi 101 Câu 24 Trong khơng gian AN 1BN TínhAN tỉ số = A BN Oxyz, cho hai điểm A(1;3; − 2), B(3;5;... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án Trang 4/4 - Mã đề thi 101
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THỬ TOÁN HAY , DE THI THỬ TOÁN HAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay