De thi thu mon toan THPT chuyen thai binh lan 4 2018

13 47 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:18

S GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG T T N T N ĐỀ T T T T G N Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp SBD: Câu 1: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B ' C ' có tất cạnh a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( A ' B C ) bằng: A a B I =  A + ln   ∫ 2x +1+  B 21 Câu 2: Tính a a x D a3 C dx C + ln  D + ln + ln 3 Câu 3: Trong không gian v i hệ trục tọa độ Ox yz , véc tơ sau véc tơ pháp tuyến mặt phẳng ( P ) : x + y − z + = B n = ( − ; A n = ( − 1; − 3; ) Câu 4: Họ parabol (P m −6 ; −10) C n = ( − 3; ) : y = m x − ( m − 3) x + m − ( m ≠ ) −9;15) D (1; − ) là: A=48( x+y) −156( x+y) +133( x+y) +4 B A 29 −10) thỏa mãn: lo g( x + y ) ( x + y ) ≤ x,y Giá tr l n bi u thức D n = ( 2; ; tiếp c v i đ ng thẳng d c đ nh m thay đ i Đ ng thẳng d qua m d i A ( ; − ) B ( ; ) C (1; ) Câu 5: Cho s thực d ơng 36 C 30 D 05 36 Câu 6: Cho hình trụ có hai đáy hai hình tròn ( O ) ( O ' ) , chiều cao R bán kính đáy R Một mặt phẳng (α ) qua trung m OO ' tạo v i OO ' góc 30 ° Hỏi (α ) cắt đ ng tròn đáy theo 2R 2R dây cung có độ dài A R2 Câu 7: Cho hàm s B 4R 33 x y = −2x+3 ln C D Kết luận sau sai? A Hàm s ngh ch biến khoảng ( −∞ ;0 C Hàm s đạt cực tr D Hàm s có giá tr cực ti u là: y ct d x = a e + b ln ( e + c ) v i a,b,c∈ Tính x = 1 Câu 8: Cho ( x + x ) e ) B Hàm s đồng biến khoảng ( 0; + ∞ ) = +1 P=a+2b−c x Đăng tải - https://blogtoanhoc.com Trang 1/6 - Mã đề thi 132 ln ∫ x+e A P = −1 x B C P = − D P = Câu 9: Cho hình chóp S A B C D có đáy A B C D hình vng cạnh a , SA vng góc v i đáy, S A = a3 Khoảng cách hai đ ng thẳng SB C D là: A a3 B P=1 a C Câu 10: Hàm s d i đồng biến tập a3 D a ? Đăng tải - https://blogtoanhoc.com Trang 1/6 - Mã đề thi 132 A y=x2 +2x+1 B y = x − s in x y= C 3x+2 y = ln ( x + ) D 5x+7 Câu 11: Gọi M, hai m di động đồ th ( C) tu yế n củ a ( C) n o d i đ â y A (1; −5) c y= ủ −x a 33 x+ h 2− x+ m s sa o ch o tiế p M song song v i Khi đ ng thẳng M ln qua m c đ nh B ( − C D ( ( − ; ; − ; 5 ) ) ) Câu AC=2 S A B C có 12: đáy ABC a , Cho tam tam giác hình vng cân giác S chó A B B , p tam bằn A,C giác S Khoảng g 2a C B lần cách từ S l ợt Cosi đến mặt vuông phẳng ( n ABC ) góc ( hai mặt phẳng SAB) Trang 2/6 - Mã đề thi 132 B (S bằng: ) C D B 2−2 ) P=a − B D C 1 Câu 14: Cho kh i cầu có bán kính đáy R Th tích kh i cầu có f ( C = đạ ∫ x â o u f hà ) f'( = ( m x x liê ) d : ) n x C tục = h trê o n ,0 h đo T A ạn = = = C 3B 3D.= í m n h s y π ∫ R A − A CP = a âv i a u> Rt gọn bi u : thức Pđ Cợc h kết o 2+2 ( b) i u t h ứ c ( a A B C a D s B ' a a4 song o Câu song v A (1; 2; c 16: i ( d) 3) ; B( h Trong Giá tr 4;2;3 o không A ln ;C gian v i ) ( A hệ trục ; 5; ) ',B bi tọa độ Diện u thức tích Ox yz , cho ( A A '+ B B mặt cầu nhận ') đ ng tròn ngoại tiếp tam giác ABC làm đ ng tròn l n là: A π B 18 π C 72 π D 36 π P= P = Câu 17: Trong không gian v i hệ trục tọa độ O x yz , cho mặt phẳng ( P ) : x + y + z − = , đ ng thẳng x yz ( + 9 Câu 18: M( Trong khônggian v i l ; hệ trục tọa :; độ O x yz , cho ) (P):x−y+2z−3 mặ t ph ẳn g =0 Hình chiếu vng góc M lên mặt phẳng ( P ) A (1; 2; 2) D.− − H ) B H( C H( 2; 5; 6; ; 3) 8) Câu 19: Một máy bay chuy n động đ ng băng v i vận t c 2;3 ; v (t ) =t2 +10 v it t ( m th /s) i gian đ ợc tính theo đơn v giây k từ máy bay bắt đầu chuy n động Biết máy bay đạt vận t c mặt th h ẳng ( P ) u ộc m ặt p A + B.+ C + D H − cầu ( S ) : d − x2+y2+z ) 2−8x−6y +4z+4=0 : = Một đ = ng thẳng ( ∆) A A A B 2, ', thay đ B = B i i cắt s m mặt a lầ cầu ( o n S ) G l hai c ọ ợt hi m phân o biệt : 0 r i đ ng băng Quãng đ ng máy ( bay di chuy n m đ ng băng / s ) D m 2500 ( )B 0 ( m C m 0 ) ( m ) Trang 2/6 - Mã đề thi 132 4000 C âu 20 : Ch o hì nh lă ng trụ đứ ng A c= ∠ A ó B aB A A A C , C ' = B = g a =ó A c2 A ' G B C ° ' ọ i , C ' M , N B CC ' v m ặt p h ẳ n g ( lầ ' n C S l đo ợt ' góc giữ tr a u mặt n phẳ g ng ( A M A m N) B c C ủ ) a bằnĐgă:ng tải https://blogtoan hoc.com Trang 2/6 - Mã đề thi 132 A 60 ° B 30 ° C arcsin D arccos  m Câu 21: Có giá tr thực tham s m đ hàm s f( x) =  ( − m ? A C Câu 22: Cho hàm s y = liên tục x2 kh i x ≤ )x khix>2 B D f ( x có đồ th nh hình v Mệnh đề d i đ ng ) A Đi m cực ti u hàm s -1 B Đi m cực đại hàm s C Giá tr cực ti u hàm s -1 D Giá tr cực đại hàm s y= động thuộc vào hai Khi khoảng nhánh khác đồ th B.1 2x−1 Câu 23: , B hai m di x+2 cách B bé A D C.5 Câu 24: Cho hàm s f(x)= x4 −4x3 + 2x2 − x+1, ∀ f ( x ) f '( x ) d x x∈ Tính ∫ A B C − D − Câu 25: Đ ng cong hình bên đồ th hàm s b n hàm s d i Hỏi hàm s hàm s 2x+1 Đăng tải - https://blogtoanhoc.com Trang 3/6 - Mã đề thi 132 A B y= y= 2x−2 −x 1−x C y = x −1 x +1 D y = x +1 x −1 Câu 26: Cho hàm s hình v bên Biết y=f (x) có đạo hàm liên tục đoạn [− 3; ] f (1) g ( f ( x ) − =6 x)= ng đồ th hàm s y=f '( x ) n h ( x + 1) Kết luận sau đ Đăng tải - https://blogtoanhoc.com Trang 3/6 - Mã đề thi 132 A Ph ơng trình B Ph ơng trình g(x) = g ( x ) = có đ ng hai nghiệm thuộc [ − 3; có đ ng nghiệm thuộc [ − 3; x+ y −3 x+ y −3 z +11=0 z −11= A 3] x+ y+3z+ 3] = B C Ph ơng trình g ( x ) = khơng có nghiệm thuộc [ − 3; ] D C x+y+3z −7=0 Câu 33: f liên tục có bảng Cho ( biến thiên nh sau hàm s y x D Ph ơng trình g ( x ) = có đ ng ba nghiệm thuộc [ − 3; ] = ) Câu 27: Trong không gian v i hệ trục tọa độ O x yz , cho tam giác A BC v i: AB = (1; − 2; ) ; AC =29( 3; A 29 B y = −2 y = 29 D x= −2 y= 3−2x x=1 A B 2 C D.x 13  3 x 2 Câu 30: Th tích vật tròn oay có đ ợc quay hình phẳng gi i hạn đồ th hàm y = ta n x x=0, , trụ c g ( f( 2−x) − 2? x ) I Hg đồng biến khoảng − 4; − ( ) à( 3 mx ngh ch biến khoảng ( ; ) s ) g II H ( x m) s III g đạt cực ti u m -2 Hà ( m x có giá tr cực đại -3 s ) đ ng quanh trục Ox là: thẳng x = −∞ = x−1 −a đ ng thẳng 29 ? Câu 29: Tập nghiệm lo g ( x + ) − ≤ lo g ( x + S b ) 2 bất ph ơng trình Tính P = b ) − lo g ( − x ) =( a; Ox , y Có mệnh đề đ ng s mệnh đề sau đ i v i hàm s D C + − Độ dài đ ng trung tuyến AM tam giác A BC là: C −∞ y′ − 4;6) Câu 28: Đ ng thẳng d i đ ng tiệm cận ngang đồ th hàm s A B x π I g ( π π H x + πD V = − = + A V = ) π − B V C V = π m 3 s A B C D Câu 31: Hàm s y = + có tất m cực tr Câu 34: Từ tập gồm 10 câu hỏi, có câu lý thuyết A B C câu tập, ng i ta cấu tạo thành D đề thi Biết đề Câu 32: Trong không gian v i hệ trục tọa độ Ox yz , cho H (1; 1; − ) thi phải gồm câu hỏi có Ph ơng trình mặt phẳng ( P ) câu lý thuyết câu hỏi ỏbởi tHải ic-óhttthps qua H cắt trục tọa độ O A , C (khác O ) cho H trực Đtậănpg t o đ ợ c b a o nhiêu đề nh :// b lo gt o an h oc c o m B , tâm tam giác x , O y , O z lần l ợt ABC là: π 3 Đăng tải - https://blogtoanhoc.com Trang 3/6 - Mã đề thi 132 A 60 Câu 35: Cho B 96 C 36 nguyên hàm hàm s y = )F ( x F ( ) = 1; F (π ) = Tính P=F A x1 Câu 36: Tính − ∀x∈ B  π   12   −F  1π  +kπ,k∈ \π   , biết      12   C Không tồn P D P=1 P=0 li m x→+∞ vi + s in x − P = 2− D 00 x 2018 −1 A -1 B C D Câu 37: Kh i chóp S ABCD có đáy hình thoi cạnh a, SA=SB=SC=a, cạnh SD thay đ i Th tích l n kh i chóp S.ABCD là: A a B a 3a3 C Câu 38: Tập gồm n phần t n Hỏi có tập A n C C B n D a D A2 n n Câu 39: Cho đa giác H có đ nh nội tiếp đ ng tròn O g i ta lập tứ giác tùy ý có b n đ nh đ nh H ác suất đ lập đ ợc tứ giác có b n cạnh đ ng chéo H gần v i s s sau A , % B 3, % C , % D , % Câu 40: Tìm hệ s x A 3240 khai tri n B 3320 P ( x ) = x (1 − C x )5 + x ( + x )1 D 80 25920 Câu 41: Trong hàm s sau, hàm s có tập ác đ nh v i y=x5 hàm s A y=xπ B y = C x Câu 42: i giá tr tham s m ph ơng trình cấp s nhân ? A m = − B m = C y = x D x − m x − x − = có y = x ba nghiệm thực lập thành D m = − m = Câu 43: Cho hàm s y = x + x – Mệnh đề d i đúng? A Hàm s ngh ch biến khoảng (1; ) 35 B Hàm s đồng biến khoảng ( – ∞ ;1 ) ( 2; +∞ ) C Hàm s ngh ch biến khoảng ( – ∞ ; – ) ( 0; +∞ ) D Hàm s đồng biến khoảng ( – ∞ ; – ) ( 0; +∞ ) Câu 44: Trong không gian v i hệ trục tọa độ Ox yz , cho mặt phẳng ( P ) : x + y − z + = , mặt phẳng ( Q ) : x − y + z − = Cosin góc hai mặt phẳng ( P ) , ( Q ) 35 là: −5 Đăng tải - https://blogtoanhoc.com Trang 9/6 - Mã đề thi 132 A B − C D Câu 45: Một phễu có dạng hình nón, chiều cao phễu c m g i ta đ l ợng n c vào phễu cho chiều cao cột n c phễu c m hình H1 ếu b t kín miệng phễu lật ng ợc phễu lên hình H2 chiều cao cột n c phễu gần v i giá tr sau Đăng tải - https://blogtoanhoc.com Trang 10/6 - Mã đề thi 132 A , c m B c m C 1, c m D 1, c m có ba kích th c Câu 46: Một hình hộp chữ nhật kh i tứ diện A.C B ′D ′ A B C D A ′ B ′C ′D ′ cm , cm cm Th tích A cm B cm C cm D cm Câu 47: Cho kh i chóp S A B C D có đáy A B C D hình vng cạnh a , tam giác S A B cân S nằm mặt phẳng vng góc v i mặt đáy, S A = a Tính theo a th tích kh i chóp S A B C D a3 a3 15 15 A D V = V = B 2a3 C V V = = 2a 12 Câu 48: Trong không gian v i hệ trục tọa độ O x cho b n đ ng thẳng: ( d yz , (d : 2) x y = = d z−1 x x− y + : ,( ) = z−1 = d): y−1 = = −2 Câu 49: S nghiệm ph ơng trình S đ ng thẳng không gian −1 −1 ) C ô s lo g ( x + là: =x B C y= B ∀ m ≠ z+1 = z Câu 50: Tìm tất giá tr tham s thực m đ đồ th hàm s A ∀ m ∈ y+ 1 cắt b n đ ng thẳng là: A B D = −2 A D ,( x−3 ): C ∀ m≠− - HẾT m x + ln có tiệm cận ngang − x D ∀ m ≠ , ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MƠN TỐN Trường THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình lần – 2018 Đăng tải - https://blogtoanhoc.com Câu 10 ĐA C C B A C A B C D B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐA D A C A B B C B A D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ĐA D C D C D B C A A D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐA B C C B D D B A D B Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐA A D D A A A A A B A Blog Toán Học trang web chun cập nhật Đề thi thử mơn Tốn Học chất lượng Tất đề thi từ trang web hồn tồn miễn phí dễ dàng tải Exam24h dự án gồm nhiều trang web cung cấp tài liệu môn học Tốn, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, KHTN thi thử Online miễn phí dành cho tất người Đăng tải - https://blogtoanhoc.com ... 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐA D A C A B B C B A D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ĐA D C D C D B C A A D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐA B C C B D D B A D B Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... x−3 ): C ∀ m≠− - HẾT m x + ln có tiệm cận ngang − x D ∀ m ≠ , ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MƠN TỐN Trường THPT Chun Thái Bình – Thái Bình lần – 2018 Đăng tải - https://blogtoanhoc.com Câu 10... Kết luận sau đ Đăng tải - https://blogtoanhoc.com Trang 3/6 - Mã đề thi 132 A Ph ơng trình B Ph ơng trình g(x) = g ( x ) = có đ ng hai nghiệm thu c [ − 3; có đ ng nghiệm thu c [ − 3; x+ y −3 x+
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu mon toan THPT chuyen thai binh lan 4 2018 , De thi thu mon toan THPT chuyen thai binh lan 4 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay