Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

93 53 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:12

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ĐỒN THỊ VÂN ANH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠCKINH TẾ NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, tháng 01/2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ĐỒN THỊ VÂN ANH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠCKINH TẾ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62 01 15 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN THÁI PGS.TS DƯƠNG VĂN SƠN Thái Nguyên, tháng 01/2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế công tác phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Ngày 02 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Thị Vân Anh ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện, giúp đỡ mặt thời gian học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Thái PGS.TS Dương Văn Sơn - Trường Đại học Nông, Lâm Thái Nguyên Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, thầy, cô giáo Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun Trong q trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn đồng chí Thường trực Huyện ủy, cán Văn phòng Huyện ủy Phù Ninh tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình tạo điều kiện giúp tơi thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày 02 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Thị Vân Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Kinh tế nông nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp 1.1.2 Phát triển kinh tế phát triển kinh tế nơng nghiệp theo hướng sản xt hàng hóa 10 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông nghiệp 12 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển kinh tế nông nghiệp 16 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế nông nghiệp số địa phương 16 1.2.2 Bài học rút huyện Phù Ninh phát triển kinh tế nông nghiệp 24 1.3 Một số nghiên cứu phát triển kinh tế nông nghiệp 26 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Câu hỏi nội dung nghiên cứu 29 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu 29 iv 2.2.2 Nội dung nghiên cứu 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Chọn điểm nghiên cứu 30 2.3.2 Thu thập số liệu 30 2.3.3 Phương pháp phân tích 31 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 35 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Phù Ninh 35 3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế huyện Phù Ninh 36 3.2 Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh 38 3.2.1 Thực trạng sản xuất nông nghiệp huyện Phù Ninh 38 3.2.2.Hình thức tổ chức sản xuất nơng nghiệp 51 3.3 Khó khăn, rào cản ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 65 3.3.1 Một số khó khăn, thách thức phát triển kinh tế hộ gia đình 65 3.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế, tồn 67 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 68 3.3.4 Những vấn đề đặt 70 3.4 Mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 71 3.4.1 Phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 71 3.4.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 73 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Khuyến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 82 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND : Ủy ban nhân dân ĐVT : Đơn vị tính GTSX : Giá trị sản xuất NN : Nông nghiệp LN : Lâm nghiệp TS : Thủy sản HTX : Hợp tác xã vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Diện tích, suất, sản lượng số trồng chủ yếu 39 Bảng 3.2 Diện tích, suất, sản lượng số ăn 41 Bảng 3.3 Số lượng sản lượng số loại vật nuôi 42 Bảng 3.4 Diện tích, sản lượng ngành nuôi trồng thủy sản 44 Bảng 3.5 Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tốc độ tăng trưởng 47 Bảng 3.6 Cơ cấu GTSX nhóm ngành nơng- lâm nghiệp, thủy sản 47 Bảng 3.7 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phù Ninh giai đoạn 2014-2016 48 Bảng 3.8 Tình hình dân số lao động huyện Phù Ninh 2014-2016 50 Bảng Một số tiêu chủ yếu HTX nông nghiệp 51 Bảng 3.10 Tình hình phát triển trang trại Phù Ninh năm 2016 54 Bảng 11 Kết sản xuất ở số mơ hình trang trại huyện Phù Ninh 55 Bảng 3.12 Những thơng tin chung nhóm hộ điều tra 56 Bảng 3.13 Diện tích đất canh tác trung bình hộ nơng dân 57 Bảng 3.14 Diện tích loại trồng trung bình hộ nơng dân 58 Bảng 3.15 Cây trồng bình quân hộ theo nghề nghiệp hộ 58 Bảng 3.16 Tổng số loại vật nuôi hộ nông dân 59 Bảng 3.17 Giá trị sản xuất nhóm hộ điều tra 60 Bảng 3.18 Thu nhập tỷ trọng thu nhập hộ gia đình 61 Bảng 3.19 Khó khăn, thách thức sản xuất ngành trồng trọt 66 Bảng 3.20 Khó khăn thách thức sản xuất ngành chăn nuôi 67 Bảng 3.21 Định hướng quy mô giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2018 - 2020 72 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn phát triển nước ta nông nghiệp xác định mặt trận kinh tế hàng đầu Đảng Chính phủ quan tâm đến phát triển nông nghiệp nơng thơn, coi lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước Chính nơng nghiệp tạo phần lớn việc làm thu nhập cho bà nông dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số Huyện Phù Ninh huyện miền núi, nằm ở phía Đơng Bắc tỉnh Phú Thọ, tiềm đất đai huyện Phù Ninh lớn, với diện tích đất chủ yếu phù hợp cho phát triển nông - lâm nghiệp; Bên cạnh Phù Ninh có sơng Lơ chạy dọc theo chiều dài huyện từ Bắc xuống Nam, địa bàn huyện có hệ thống sơng ngòi nhỏ nằm khe đồi núi thấp, tạo nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp ni trồng thủy sản, nên có điều kiện để phát triển kinh tế đa dạng với mạnh nông, công, ngư nghiệp dịch vụ - du lịch Nhưng lĩnh vực phát triển nông nghiệp ở huyện Phù Ninh với việc sử dụng nguồn tài ngun vốn có nơng nghiệp, nơng thơn có vấn đề cần quan tâm là: Diện tích hoang hóa còn; Đời sống nhân dân vùng nơng nghiệp nhiều khó khăn, đời sống văn hóa tinh thần, trình độ dân trí, sở y tế, giáo dục thấp; Sản lượng lương thực hàng năm tăng khơng ổn định, phát triển nơng nghiệp tồn diện chưa quan tâm mức, nhiều tài nguyên tự nhiên bị lãng phí khai thác chưa hợp lý, bật nguồn rừng nguyên liệu Bên cạnh đó, diện tích ăn cơng nghiệp chưa phát triển tương xứng với tiềm địa phương có quỹ đất vườn đồi nhiều Phù Ninh Đặc biệt, q trình phát triển kinh tế xã hội bộc lộ nhiều hạn chế, yếu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt chưa bền vững; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán; chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp chậm; đầu tư phát triển sở hạ tầng dàn trải; hệ thống sở vật chất - kỹ thuật phục vụ nơng nghiệp yếu kém; hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ chưa cao, dịch vụ đầu tư; kinh tế trang trại quy mô nhỏ, gặp khó khăn vốn, kỹ thuật thị trường tiêu thụ Trước xu kinh tế thời kỳ hội nhập cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0, kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh đứng trước khó khăn, thách thức hội Để góp phần cơng sức vào phát triển kinh tế ở địa phương, chọn đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Làm rõ vấn đề lý luận chung, kinh nghiệm thực tiễn thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Từ đó, đưa giải pháp thúc đẩy kinh tế nông hộ phát triển 2.2.Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn liên quan đến kinh tế nông nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2014 - 2016 - Đánh giá khó khăn, thách thức yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ - Đề xuất định hướng giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cập nhật hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn liên quan đến kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp huyện miền núi trung du tỉnh Phú Thọ, nơi có nhiều điều kiện phát triển nơng lâm nghiệp, thương mại dịch vụ Luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Tác giả hy vọng giải pháp sẽ quyền địa phương huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ huyện khác có điều kiện tương tự huyện Phù Nịnh tham khảo, vận dụng để quản lý, điều hành trình phát triển kinh tế xã hội nói chung, kinh tế nơng nghiệp nói riêng ... sức vào phát triển kinh tế ở địa phương, chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ làm đề tài luận văn thạc. .. ĐỒN THỊ VÂN ANH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NƠNG NGHIỆP Chun ngành: Kinh tế nơng nghiệp Mã số:... 35 3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế huyện Phù Ninh 36 3.2 Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh 38 3.2.1 Thực trạng sản xuất nông nghiệp huyện Phù Ninh 38 3.2.2.Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay