Trac nghiem PP toa do trong khong gian

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:10

 x 3  2t  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d:  y   t  z   t  Khẳng định sau đúng? A Đường thẳng d có véc tơ phương u (-2;1;1), đường thẳng d qua điểm M(3;-2;-1) B Đường thẳng d có véc tơ phương u (3;-2;-1), đường thẳng d qua điểm M(-2;1;1) C Đường thẳng d có véc tơ phương u (3;2;-1), đường thẳng d qua điểm M(2;-1;-1) D Đường thẳng d có véc tơ phương u (-2;1;1), đường thẳng d qua điểm M(-3;2;1) Câu Mặt phẳng (P) qua M(2;1;3) song song với mặt phẳng (Q): 2x-y+3z-4=0 có phương trình là: A 2x-y+3z-12=0 B x-2y+3z-12=0 C 2x + y+3z-14=0 D.x+2y+3z-13=0 Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt cầu (S) có tâm I(-1;2;1) tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình x  2y  2z   là: A  x  1   y  2   z  1  2 B  x  1   y  2   z  1  2 C  x  1   y  2   z  1  D  x  1   y  2   z  1  Câu Cho mặt phẳng (P):2x+3y+2z+1=0 mặt phẳng (Q) 4x-ay+bz-1=0 (với a b tham số) Hệ thức a b để (P) vng góc với (Q) là: a b  A B 3a  2b C  3a 2b D 3a  2b 8 3 2 2 2 Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: x y 1 z 2   mặt phẳng (P): x  2y  2z   Điểm M thuộc đường thẳng (d) cách mặt phẳng (P) đoạn 2? A M  2;  3;  1 B M  1;  3;  5 C M  2;  5;  8 D M  1;  5;  7 Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho phương trình mặt phẳng (P) : x  y   Vectơ sau vectơ pháp tuyến mặt phẳng (P)? r r r A n  (3;1; 5) B n  (5;1;3) C n  (3,1,5) r D n  (3;1;0) Câu 7.Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x  3)2  (y  2)2  (z 1)2  Tọa độ tâm I bán kính R (S) là: A I (3;2;1), R  B I (3;2;1), R  C I (-3;-2;-1), R  D I (3;-2;1), R  Câu Khoảng cách từ điểm A(1;2;3) đến mặt phẳng x  0 bằng: A B C D  x 3  t  Câu Gọi M giao điểm đường thẳng d  y   t mặt phẳng  P  : 2x  y  z   Tọa độ  z 2t  điểm M là: A (3;-1;0) B (0;2;-4) C (6;-4;3) D (1;4;-2) Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình x 1 y 1 z    1 Véc tơ véc tơ phương đường thẳng d? r r r r A a  ( 1;1; 2) B a  (1; 1; 2) C a  (2;1;1) D a  (2;1; 2) Trang Câu 10 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): x  y  z   điểm M (1; 2;3) Khoảng cách d từ M đến (P) là: A d  B d  C d  D d  Câu 11 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC có A(0; 2;1), B(3;0;1), C (1;0;0) Phương trình mặt phẳng (ABC) là: A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 12 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x-2y+z+1 =0 mặt cầu (S) 2 2 (x-1) +(y-1) +(z-2) = R Giá trị R để mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S)? A R=4 B R= C.R=2 D.R=1  x 3  t  Câu 13 Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): x+y-2z+4=0 đường thẳng d:  y 1  t  z   t  Khẳng định đúng? A d (P) cắt khơng vng góc với B d (P) song song C d nằm (P) D d (P) vng góc với Câu 14 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  z   đường thẳng x 1 y z  Tọa độ giao điểm M đường thẳng d mặt phẳng  P    1 A M  7;4; 2  B M  7; 4;2  C M  9;4; 6  D M  9; 4;6  d: �x   t � Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  3; 2;4  đường thẳng d : �y   5t �z   t � Mặt phẳng  P  qua A vng góc với d có phương trình A x  y  z   C x  y  z   B  x  y  z   D x  y  z   Câu 16 Trong không gian với tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x  2)  ( x  1)  ( z  3)  16 Tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu ( S ) là: A I (2; 1;3) R  B I (2; 1;3) R  16 C I (2;1; 3) R  D I (2;1;3) R  Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(1;1; 1) Phương trình mặt phẳng ( P) qua A chứa trục Ox là: A x  y  B x  z  C y  z  D y  z  Trang BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG �x   t � Câu 1:Cho đường thẳng (∆) : �y   2t (tR) Điểm M sau thuộc đường thẳng (∆) �z   t � A M(1; –2; 3) B M(2; 0; 4) C M(1; 2; – 3) D M(2; 1; 3) �x   2t � Câu 2:Cho đường thẳng (d): �y   t Phương trình sau phương trình tham số (d) �z   t � �x   t �x   2t �x   2t �x   4t � � � � A �y  1  2t B �y   4t C �y   t D �y   2t �z   3t �z   5t �z   t �z   2t � � � � �x   2t � Câu 3:Cho đường thẳng d : �y  3t Phương trình tắc d là: �z  3  5t � x 2 y z 3 x 2 y z 3 x2 y z 3       A B C x   y  z  D 3 3 3 Câu 4: Đường thẳng sau qua điểm M  2; 3;5  song song trục Ox ? � x2 � A �y  3  t B � z 5 � �x   t � �y  3 � z 5 � �x  � C �y  3 �z   t � �x   t � D �y  3  t �z   t � Câu5: Đường thẳng d qua điểm A(1; -2;0) vng góc với mp (P):2x  3y  z   có phương trình x2 y3 z x 1 y  z x 1 y  z x y z       B d : C d : D d :   2 1 3 1 1 3 3 1 x 1 y z    Câu6: Cho điểm A  1;0;2  , đường thẳng d : Viết phương trình đường thẳng  qua A,vng 1 tắc: A d : góc cắt d x 1 y z  x 1 y z  x 1 y z  x 1 y z          B C D 3 1 1 1 1 2 Câu7: Cho2 mp    : x  y  z   , mp    : x  y  z   Viết phương trình tham số đường � xt �x  1  2t � x 1 � � � thẳng d giao tuyến       A d : �y  1  t B d : � y  C d : � y  t D �z  1  2t � z  1 �z  1  2t � � � A � xt � d : � y 1 �z  1  2t � �x  1  t � x 1 y z    Câu 8: Cho điểm M  2; 1;2  đường thẳng d1 : �y   2t , d : Viết phương trình 1 2 � z 0 � tắc đường thẳng  qua điểmM vng góc đường thẳng d1 , d x  y 1 z  x  y 1 z  x  y 1 z        C  : D  : 1 1 1 �x   t �  x y 1 z 1   Câu 9: Cho đường thẳng d1 : �y   2t , d : Viết phương trìnhđường vng góc chung �z   t � đường thẳng d1 , d A  : x  y  z 1   1 B  : Trang �x   2t � A  : �y   t �z   4t � �x   t � B  : �y   2t �z   4t � �x   2t � C  : �y   4t �z   t � �x   4t � D  : �y   2t �z   t � Câu 10: Cho mp  P  : x  y  3z  14  điểm M  1; 1;1 Tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với M qua mp (P) A M  1;3;  B M  1; 3;7  C M  2; 3; 2  D M  2; 1;1 �x   2t � Câu 11:Hình chiếu H M(1; 2; –6) lên đường thẳng d: �y   t có tọa độ : �z    t � A H(–2; 0; 4) B H(–4; 0; 2) C H(0; 2; –4) Câu 12:Cho điểm A  4; 1;3  đường thẳng d : với điểm A qua d A M  2; 5;3 B M  1;0;2  D H(2; 0; 4) x 1 y  z    Tìm tọa độ điểm M điểm đối xứng 1 C M  0; 1;2  D M  2; 3;5 Câu 13: Cho hai điểm A  1; 1;  , B  2; 1;  đường thẳng d : x 1 y 1 z   Tọa độ điểm M thuộc d 1 cho tam giác AMB vuông M �7 � �1 2� A M  1; 1;0  M � ;  ; � B M  1;1;0  M � ;  ;  � � 3 3� �3 3 � �1 2� �7 � C M  1; 1;  M � ;  ;  � D M  1; 1;0  M � ;  ; � � 3 3� �3 3 � Câu 14:Cho hai điểm A  1; 2;3 , B  1;0; 5  mặt phẳng  P  : x  y  3z   Tìm tọa độ điểm M thuộc  P  cho ba điểm A, B, M thẳng hàng A M  0; 1; 1 B M  0;1;1 C M  0; 1;1 D M  0;1; 1 Câu 15:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x – y  z –1  hai đường thẳng x 1 y z  x 1 y  z 1   1 :   , 2 : Xác định toạ độ điểm M thuộc đường thẳng 1 cho 2 1 khoảng cách từ M đến đường thẳng  khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P)bằng �6 57 � 11 � 111 � �18 53 � A M  1;2;3  M � ; ;  � B M  0;1; 3 M � ; ; � �7 7 � �35 35 35 � C M  2;3;9  M � ; ;  �D M  2; 1; 15  M  1;2;3 15 15 15 � � Câu16:Tìm Ox điểm M cách đường thẳng  d  :  P : 2x – y – 2z  x 1 y z    mặt phẳng 2 A M  3;0;0  B M  3;0;0  C M  2;0;0  D M  2;0;0  Câu 17:Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1;4;2), B(-1;2;4) đường thắng x 1 y  z :   Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng  cho MA2  MB nhỏ 1 A M  1; 2;0  B M  2; 3; 2  C M  1;0;4  D M  3; 4; 4  �x   t �x   2t ' � � Câu 18:Hãy chọn kết luận vị trí tương đối hai dường thẳng: d : �y   t d : �y  1  2t ' �z   t �z   2t ' � � A d cắt d ' B d �d ' C d chéo với d ' D d / / d ' Trang �x   mt �x   t ' � � Câu 19: Tìm m để hai đường thẳng sau cắt nhau: d : �y  t d : �y   2t ' �z  1  2t �z   t ' � � m  m  m   m  A B C D �x  12  3t � x 7 y 5 z 9   Câu 20: Khoảng cách hai đường thẳng d : �y  t d ': 1 �z  34  4t � A 12 B 3 C 25 D Cả A,B,C sai Trang ...Câu 10 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): x  y  z   điểm M (1; 2;3) Khoảng cách d từ M đến (P) là: A d  B d  C d  D d  Câu 11 Trong không gian với hệ tọa... mặt phẳng (ABC) là: A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 12 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 2x-2y+z+1 =0 mặt cầu (S) 2 2 (x-1) +(y-1) +(z-2)... trị R để mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S)? A R=4 B R= C.R=2 D.R=1  x 3  t  Câu 13 Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): x+y-2z+4=0 đường thẳng d:  y 1  t  z   t  Khẳng định
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem PP toa do trong khong gian , Trac nghiem PP toa do trong khong gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay