Thi HKII1718SGDDONGTHAPco HDG

21 34 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:09

C http://toanhocbactrungnam.vn/ S VÀ ÀO T KI M TRA H C K C 2017-2018 MƠN: TỐN – L 12 Th àm bài: 90 phút, khơng k T CHÍNH TH Mã Câu [2D4-1] Cho s A z a b [2D4-2] Cho s z Câu Câu a bi s z D b ph i.S ên h B [2D3-1] Tìm nguyên hàm c àm s z z có ph C D 3x f x A f x dx x3 x C B f x dx C f x dx x3 x C D f x dx x C [2D3-2] Tìm nguyên hàm c àm s x3 C cos x f x A cos xdx 2sin x C B cos xdx C cos xdx D cos2 xdx 2sin x C [2D3-1] Vi V c gi àm s a b xung quanh tr ên t A V ình ph x Ox b b f x dx sin x C òn xoay f x , tr y sin x C a, x b Ox b B V f a Câu sai? B z z A Câu .M z C a ph Câu a bi , a, b z thi 183 x dx C V b f x dx D V f x dx a a [2H3-1] Trong không gian v a Oxyz , cho m P : 2x y 3z P A P 1;1;0 Câu [2D3-1] Cho hàm s A kf x dx C Câu f x f x , g x liên t c t k f x dx , k g x dx C N 0;1;1 B f x dx g x dx D [2H3-2] Trong không gian v A d B –TRUNG–NAM B d D Q 1;1;1 nh M sai? f x g x dx f x dx g x dx f C, C P : x 3z x dx Oxyz , cho m M 1; 1; m kho TOÁNH B M 1;0;1 f x Tính P C d D d Trang 1/21 - Mã 183 C Câu http://toanhocbactrungnam.vn/ [2H3-2] Trong không gian v M 1;2; ph A x z n B x z Câu 10 [2H3-1] Trong không gian v Tâm I c ình d Oxyz ình m 2;0; ? C x y z Oxyz , cho m D x y S : x z y2 z S A I 2;1; B I 2;0; C I 2;0;1 D I 2;1;1 Câu 11 [2D3-1] Tính tích phân 3x dx A ln B ln C Câu 12 [2H3-1] Trong không gian v c A lên tr f x A 2;3;1 Hình chi B 0; 3; Câu 13 [2D3-1] Cho hàm s D ln Oxyz Ox có t A 2;0;0 F x 2;0;0 C liên t ên th D 0;3;1 F x f x , x Tính f x dx bi F F A f x dx B C Câu 14 [2D4-2] Tính mơdun c A z f x dx C z d có t B 0;2;4 A 1; 2;3 M d : C 3; 1;1 d : C x y z D x y 3z A S B x z M D 3; 1;0 B x y 3z 14 x y x d có p Oxy A vng góc v Sc x A x y z Câu 17 [2D3-2] Tính di TỐNH D z Oxyz Câu 16 [2H3-2] Trong không gian v f x dx 7i : 4i z Câu 15 [2H3-1] Trong không gian v A 0; 2; D z bi B z 25 f x dx ình ph àm s y y z ình 3x2 , y 2x , 256 27 –TRUNG–NAM B S 269 27 C S D S 27 Trang 2/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ z bi Câu 18 [2D4-2] Cho s ên h 2i i z m Oxy ph A P 6; B M 2;6 C Q 6;2 D N 2; Oxy Câu 19 [2H3-2] Trong không gian v nh z A 3; 2;0 , B 1;0; M ình AB A x y2 z x y z 15 B x y2 z2 x y z 15 C x y2 z 4x y 4z D x y2 z2 4x y 4z x e x dx b Câu 20 [2D3-1] Tính tích phân I x , dv e x dx M u ng? 2x ex A I 1 e xdx 2x ex B I 2x ex 1 e x dx e xdx 0 C I 2x ex D I 1 e xdx 0 Câu 21 [2D3-2] Cho bi 12 f x dx Tính tích phân I A I 12 B I C I Câu 22 [2D4-2] Tìm t A x 3, y x dx f x, y cho x yi B x 2, y 32 y C x 2x i 2, y Oxyz , cho a Câu 23 [2H3-1] Trong không gian v D I D x 1; 1;3 , b 2, y 2;0; Tìm t 2a 3b u A u 4; 2; B u Câu 24 [2D3-2] Hàm s 4; 2;9 không m C u 1;3; 11 D u ên hàm c f x x 0; A F1 x 33 x4 B F3 x 3x x C F4 x 43 x 4 D F2 x x3 Câu 25 [2D3-2] Cho hình ph x 0, x Kh 4; 5;9 ? y sin x , tr D gi òn xoay t ành quay D quanh tr ành có th nhiêu? A V TOÁNH B 3 –TRUNG–NAM B V 2 C V 2 D V Trang 3/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ Oxyz Câu 26 [2H3-2] Trong khơng gian v ình d ình c A x y2 z 2 x y 3z C x y2 2x y B x y2 D x z 2 x 6z Câu 27 [2D3-2] Cho bi z 2 x y 3z f x dx g x dx Tính tích phân I 2x g x dx f x A I 18 B I Câu 28 [2D4-2] Ký hi P z1 C I 11 D I ình z z Tính z1 , z2 hai nghi z2 A P B P 9 C P D P x t Oxyz Câu 29 [2H3-1] Trong không gian v d : y z t ình d ình t x y z B x y z C x y z D x y z Oxyz , m 3t d ? A Câu 30 [2H3-1] Trong không gian v 2t , u tâm I 3; 1;0 , bán kính R có ình A x C x 2 y y z2 B x z2 25 D x Câu 31 [2D3-2] Tìm nguyên hàm c 2018 A f x dx x 2018 B f x dx 2018 x C f x dx x 2018 D f x dx 2018 TOÁNH B 2018 x –TRUNG–NAM àm s f x x x 2016 2 y y z2 z2 25 2017 x 2017 2018 C 2017 x 2017 C 2017 x 2017 2018 C 2017 x 2017 C Trang 4/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 32 [2H3-2] Trong không gian v x t d: y 2t , (t z t Oxyz d M 0;1; song song v A x y C x z y z s m A m x 1 y z D x 1 y z 2; 1;1 v B m C m x e x Tìm m f x D m ên hàm F x c B F x x2 ex C F x ex D F x x e x Câu 35 [2D4-2] Tìm t i 5 Tính F ãn z i z th B z Câu 36 [2D3-2] Cho F x m C z 2i ên hàm c àm s iz 3i i D z 2i 2x2 2x th x f x ãn F 1 ln B F ln C F z th Câu 37 [2D4-3] T Tính bán kính R c A R f x th a mãn x2 ex A F àm s A F x A z 0; 3; m Tìm u.v Câu 34 [2D3-2] Cho hàm s F ình B Oxyz , cho u Câu 33 [2H3-1] Trong không gian v ) ln ãn z D F ln i 2z òn C òn C 10 B R C R 10 D R Câu 38 [2D3-2] Tính tích phân I sin x dx b cos x u 2du A I B I Câu 39 [2D4-2] Cho s A S TOÁNH B u tan x , m –TRUNG–NAM z a bi a, b B S 1 du u u 2du C I th ãn z 3i C S u 2du D I zi Tính S D S a 3b Trang 5/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ A 1;1;0 thu m A x S M Oxyz , cho m Q ch D x x my z m m A 1; 3;1 Tìm s Ox z 4x y ình C x y Câu 41 [2H3-2] Trong không gian v ph y2 A S t B x y S : x2 Oxyz , cho m Câu 40 [2H3-2] Trong không gian v ,m P , Q vng góc A m e Câu 42 B m [2D3-2] Cho ln x dx x A a 2b 12 C m a b v B ab 1;3; , D 2; 6; t th AB , CD Tìm t A G 4;8; 24 ành m ình t M,N l G c MN C G x S c D a b 10 A 1; 0;3 , B 2; 1;1 , ; ;0 3 D G 1; 2; Oxyz A 2; 0;1 Hình chi Câu 45 [2D3-2] Tính di ? Oxyz , cho b Câu 44 [2H3-2] Trong không gian v B M ên M C a b 10 B G 2; 4; A Q 2; 2;3 D m a, b s Câu 43 [2H3-2] Trong không gian v C : x 1 A 1; 4; y z ? C N 0; 2;1 ình ph D P 1;0; àm s y 2x , y A S 2ln ln B S 4ln ln Câu 46 [2D3-3] M km/h ph C S t h ;8 tr ình v ã 45 phút, k D S 2ln ln v gi th ln ln àm I c tr S A 5, km B 4,5 km C km D 2,3 km TOÁNH B –TRUNG–NAM Trang 6/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 47 [2H2-3] Trong S : x M thu không y 2 v B 11 ; ; 9 C x M 3; 2;1 M A , B , C cho M tr x y z B y D x y z 14 z 1 z nh A S S a b B S Câu 50 [2D3-3] Cho hình ph a bi , a, b th ãn ABC C S D gi c hàm s ành quay D quanh tr ành có th V b 28 12 A V B V C V 5 H –TRUNG–NAM z 4i z 4i t B P qua P Câu 49 [2D4-4] Cho s TOÁNH D 1; 2; y z m y z Tìm t C 1; 2;2 Oxyz Ox , Oy , Oz l ình m A x P : 2x cho IM ng Câu 48 [2H2-3] Trong khơng gian v M c Oxyz , có tâm I m P 4 ; ; 3 A z2 gian z l D S y x2 , y êu? 2x Kh D V òn xoay 36 35 Trang 7/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ B A D C D C C B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B A B A C D C C A B D C A C B B D A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C B A C A A B A D A D D B D D C D D D B A D C B NG D N GI I Câu [2D4-1] Cho s A z a bi , a, b z a b M B z z a bi s z D b ph z C a ph sai? z L Ch a2 b2 A sai z Câu [2D4-2] Cho s A z z i.S B ên h z có ph C D L Ch Câu z i z i V z có ph [2D3-1] Tìm ngun hàm c àm s f x 3x A f x dx x3 x C B f x dx x3 C C f x dx x3 x C D f x dx x C L Ch x dx f x dx Câu x3 [2D3-2] Tìm nguyên hàm c x C àm s cos x f x A cos xdx 2sin x C B cos xdx C cos xdx D cos2 xdx 2sin x C sin x C sin x C L Ch Áp d V Câu sin ax b a cos ax b dx cos xdx sin x C [2D3-1] Vi gi V c àm s a b xung quanh tr ên t y òn xoay f x , tr a x Ox b b f x dx ình ph a, x b Ox b A V C f x dx B V a a b f x dx C V D V f x dx a L TOÁNH B –TRUNG–NAM Trang 8/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ Ch b Theo lý thuy f x dx V a Câu [2H3-1] Trong không gian v Oxyz , cho m P : 2x y 3z P A P 1;1;0 B M 1;0;1 C N 0;1;1 D Q 1;1;1 L Ch N 0;1;1 vào m Thay t Câu C f x k f x dx , k g x P N f x , g x liên t c t p x [2D3-1] Cho hàm s A kf x dx P dx B f x dx g x dx D nh M sai? f x g x dx f x dx g x dx f C, C P : x 3z x dx f x L Câu Ch [2H3-2] Trong không gian v Oxyz , cho m M 1; 1; m kho A d B d Tính P C d D d L Ch 3.2 Ta có: d M , P Câu 32 [2H3-2] Trong không gian v M 1;2; ph A x z ình d Oxyz n B x z ình m 2;0; ? C x y z D x y z L Ch M 1;2; ình m x z x 3z Câu 10 [2H3-1] Trong không gian v Tâm I c n 2;0; Oxyz , cho m S : x 2 y2 z S A I 2;1; B I 2;0; C I 2;0;1 D I 2;1;1 L Ch Tâm c S I 2;0; Câu 11 [2D3-1] Tính tích phân 3x dx A TỐNH B ln –TRUNG–NAM B ln C D ln Trang 9/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ L Ch 1 3x ln x Áp d dx ln Câu 12 [2H3-1] Trong không gian v c Ox có t A lên tr A 2;0;0 A Oxyz 2;3;1 Hình chi B 0; 3; 2;0;0 C D 0;3;1 L Ch T H hình chi Câu 13 [2D3-1] Cho hàm s Ox A lên tr f x F x liên t ên 2;0;0 F x th f x , x Tính f x dx bi F F A f x dx B f x dx C f x dx D f x dx L Ch Ta có: f x dx F F 0 Câu 14 [2D4-2] Tính mơdun c A z z bi B z 25 7i : 4i z C z D z 2 L Ch Ta có: z 7i 4i z i Câu 15 [2H3-1] Trong không gian v ng th A 0; 2; d : Oxyz d có t B 0;2;4 x y z M C 3; 1;1 D 3; 1;0 L Ch d : x y Câu 16 [2H3-2] Trong không gian v A 1; 2;3 M z có m u Oxy 3; 1;1 d : A vng góc v d A x y z B x y 3z 14 C x y z D x y 3z x y z ình L Ch TỐNH B –TRUNG–NAM Trang 10/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ u d có Vì m n 1; 1;2 P A vng góc v ình m P x d nên P 1; 1; Câu 17 [2D3-2] Tính di x 256 A S 27 Sc y 2 z x y 2z ình ph y àm s 3x2 , y 2x , x 269 27 B S C S D S 27 x 2 x dx S L Ch ình: x 2x 3x 2x x x Di ình ph x 2 x dx ìm: S z bi Câu 18 [2D4-2] Cho s 269 27 z ên h 2i i z m Oxy ph A P 6; B M 2;6 C Q 6;2 D N 2; L Ch Có: z 2i i 2i 3i 3i i 2i 6i 2i 6i z z N 2; Oxy Câu 19 [2H3-2] Trong không gian v nh AB A x y z C x z 4x y 4z A 3; 2;0 , B 1;0; M ình y2 x y z 15 B x y2 z2 x y z 15 D x y2 z2 4x y 4z L Ch Vì m ên m AB bán kính R AB ình c x2 y2 AB I 2;1; x 2 y z 2 z 4x y 4z x e x dx b Câu 20 [2D3-1] Tính tích phân I u x , dv e x dx M ng? TOÁNH B –TRUNG–NAM Trang 11/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ 2x ex A I 1 e xdx 2x ex B I 1 e xdx 0 2x ex C I 1 e x dx 2x ex D I 1 e xdx 0 L Ch x e x dx I x , dv e x dx u 2dx , v e x du I 2x e x e xdx 0 12 Câu 21 [2D3-2] Cho bi f x dx Tính tích phân I A I x dx f 12 B I C I 32 D I L Ch n C x2 Ta có: ax f ax b dx x1 a ax1 b 12 f x dx nên I b Câu 22 [2D4-2] Tìm t A x 3, y f x, y cho x yi B x 2, y x dx y C x 32 f x dx 2x i 2, y D x 2, y L Ch n B Ta có: x yi y x 2x i y y 2x 2x y Oxyz , cho a Câu 23 [2H3-1] Trong không gian v x y 1; 1;3 , b 2;0; Tìm t 2a 3b u A u x y 4; 2; B u 4; 2;9 C u 1;3; 11 D u 4; 5;9 L Ch n B Ta có: u 2a 3b 4; 2;9 Câu 24 [2D3-2] Hàm s không m ên hàm c f x x 0; A F1 x 33 x4 B F3 x 3x x C F4 x 43 x 4 D F2 x x3 3 x4 3x x C ? L Ch n D V i x 0; Suy ra: F x TỐNH B , ta có: f x f x dx –TRUNG–NAM 3 x x dx x3 3x 4 C C Trang 12/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 25 [2D3-2] Cho hình ph x 0, x Kh y sin x , tr D gi òn xoay t ành quay D quanh tr ành có th nhiêu? A V 2 B V C V D V L Ch n A Ta có: 6 V sin xdx cos x dx sin x x y2 C x y2 2x y x sin x z 2 x y 3z Oxyz Câu 26 [2H3-2] Trong không gian v c A x ình ình B x y2 z 2 x y 3z D x z 2 x 6z L Ch ình: x y2 z 2 x y 3z a b c d a b2 c2 d B ch Câu 27 [2D3-2] Cho bi f x dx g x dx Tính tích phân I 2x f x g x dx A I 18 B I C I 11 D I L Ch 2 I 2x f x g x dx z1 A P xdx Câu 28 [2D4-2] Ký hi P 2 f x dx g x dx x2 2 11 z1 , z2 hai nghi ình z z Tính ph z2 B P C P D P L Ch TOÁNH B –TRUNG–NAM Trang 13/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ 14 i 14 i z1 2z2 4z z2 1 z1 P z2 14 i 1 14 i x t Oxyz Câu 29 [2H3-1] Trong không gian v 2t , d : y z ình d t x x C y y A ình t z z x x D d ? y y B 3t z z L Ch qua M 3; 1;0 d : vtcpu 1; 2; ình t d : x y Câu 30 [2H3-1] Trong không gian v z Oxyz , m I 3; 1;0 , bán kính R có ình A x C x y y z2 B x z2 25 D x 2 y y z2 z2 25 L Ch M S có tâm I 3; 1;0 , bán kính R Câu 31 [2D3-2] Tìm nguyên hàm c 2018 àm s f x ình x x x 2016 y z2 25 2017 A f x dx x 2018 x 2017 B f x dx 2018 x C f x dx x 2018 D f x dx 2018 2018 C 2017 x 2017 C 2017 x 2017 2018 x 2018 C 2017 x 2017 C L Ch f x dx x x 2016 dx x 1 x 2018 x TOÁNH B 2017 x –TRUNG–NAM 2016 dx x 2018 2016 dx 2017 x 2017 C Trang 14/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 32 [2H3-2] Trong không gian v x t d: y 2t , (t z t Oxyz d M 0;1; song song v x y z x y z C x 1 x D A y y B ) ình z z L Ch Rõ ràng M d d có m u 1; 2; M 0;1; song song v x y m y B m u.v ình 2; 1;1 v 0; 3; m Tìm z Oxyz , cho u Câu 33 [2H3-1] Trong không gian v s A m x z 1 d th C m D m L Ch Ta có: u.v m f x Câu 34 [2D3-2] Cho hàm s F m 2 x e x Tìm m ên hàm F x c àm s f x th a mãn A F x x2 ex B F x x2 ex C F x ex D F x x e x L Ch F V x2 e x C x e x dx F x F x C C x2 ex Câu 35 [2D4-2] Tìm t A z ãn z i z th i 5 B z 2i iz 3i C z z 10 i i D z 2i L Ch Ta có: z i iz 3i Câu 36 [2D3-2] Cho F x F TỐNH B Tính F –TRUNG–NAM m i z 10 ên hàm c àm s z 2i f x 2x2 2x th x ãn Trang 15/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ A F ln B F ln C F ln D F ln L Ch x2 x dx x Ta có: F x F 0 ln1 C F V C 1 ln 1 2x x 1 ln z th Câu 37 [2D4-3] T Tính bán kính R c A R x ln x C dx ãn z 1 i 2z òn C òn C 10 B R C R 10 D R L Ch G z a bi a bi , a, b i a bi a b2 a 2a b 4a 4a 4b 4b T 3 2b a b 2a z m bi Bán kính R 2a b 3 òn có tâm I 1; , 10 Câu 38 [2D3-2] Tính tích phân I sin x dx b cos x u 2du A I u tan x , m B I 1 du u u 2du C I u 2du D I 0 L Ch sin x dx cos4 x I u tan x tan x du x dx cos x dx cos x u 0, x u 1 u 2du Suy ra: I Câu 39 [2D4-2] Cho s A S TOÁNH B –TRUNG–NAM z a bi a, b B S th ãn z 3i C S zi Tính S D S a 3b Trang 16/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ L Ch G s z a bi , a, b ình: a bi a a b2 b Suy S a2 b2i 3i a b A 1;1;0 thu A x a b a2 b2 i S M y2 z 4x y A S t B x y S : x2 Oxyz , cho m Câu 40 [2H3-2] Trong không gian v i h m ình D x C x y L Ch 2;1;0 , bán kính R S có tâm I M IA 2 3;0;0 M A có VTPT IA ìm x y z 0 x Q ch ình d x Oxyz , cho m Câu 41 [2H3-2] Trong không gian v ph 3;0;0 có x my z m m A 1; 3;1 Tìm s Ox m ,m P , Q vng góc A m B m C m D m L Ch Ta có: OA 1; 3;1 , i 1;0;0 M Q có vect pháp M nP n P nQ Q e [2D3-2] Cho 0.1 ln x dx x A a 2b 12 m a b v B ab Ox 0;1;3 OA, i P có vecto pháp P Câu 42 nQ A 1; 3;1 ch Q 1; m;1 1.3 m a, b s 24 ên M C a b 10 ? D a b 10 L Ch u ln x u2 ln x 2udu dx x : TOÁNH B –TRUNG–NAM Trang 17/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ e ln x dx x : 2 u3 2 u du 16 V 3 1;3; , D 2; 6; t th AB , CD Tìm t A G 4;8; thành m a b 10 Oxyz , cho b Câu 43 [2H3-2] Trong không gian v C a 16 , b A 1; 0;3 , B 2; 1;1 , M,N l ình t G c MN C G ; ; 3 B G 2; 4; D G 1; 2; L Ch M c AB M ; ;2 2 N c CD N ; ; 2 G l G 1; 2; MN Oxyz Câu 44 [2H3-2] Trong không gian v i h A 2; 0;1 Hình chi A Q 2; 2;3 : x 1 A B M 1; 4; y z ? C N 0; 2;1 D P 1;0; L Ch M x ình tham s P hình chi Ta có: AP Vì AP c A 1;2;1 t 2t : y z G u 1; 4; , có vect ch t : P P t ; t; t t; 2t; t u nên AP.u Câu 45 [2D3-2] Tính di S c t 2t t ình ph t P 1; 0; 2x , y àm s y x A S 2ln ln B S 4ln ln C S ln ln D S 2ln ln L Ch ình hồnh x hàm s y ình ph ìm S B –TRUNG–NAM 2 TOÁNH ành: x Di x tr x dx x dx 2x 2x ln 2 2 ln ln Trang 18/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 46 [2D3-3] M v km/h ph gi t h I àm ình v ;8 tr S ãng th 45 phút, k b A 5, km B 4,5 km D 2,3 km C km L Ch v t ìm cơng th hình v at bt c ình c a 1 a b 2 a b c c 32 b 32 c 45 60 32t 32t dt 45 phút S ãng 4, km Câu 47 [2H2-3] S : x Trong M thu A khơng y 2 z2 v Oxyz , có tâm I m P : 2x cho m y z Tìm t IM ng P 4 ; ; 3 gian B 11 ; ; 9 C 1; 2;2 D 1; 2; L Ch Ta có tâm I 1; 2; bán kính R TOÁNH B –TRUNG–NAM Trang 19/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ Kho P ng I M hình chi I lên m P I vng góc v ình tham s P x 2t y M nghi t z ình 2t 3 x x 2t y t z 2t x 2t y t z 2t 2x y 2t y 2z 2 t 2t z t Oxyz Câu 48 [2H2-3] Trong không gian v Ox , Oy , Oz l M c ình m A x C x M 3; 2;1 M P qua A , B , C cho M tr ABC P x y z y z B y D x y z 14 z 1 L Ch Gi ình m A a; 0;0 , B 0; b;0 , C 0;0; c Ta có BC 0; b; c , CA a;0; c AM Vì M tr AM BC 2b c 3a c BM CA M thu 14 ,b 2b c 3a ABC nên y b z c 3; b;1 a b 1 c , c 14 hay ABC : Câu 49 [2D4-4] Cho s z nh A S S a b B S c ABC : x y z 14 Ta ch x a ABC nên ta có h a a;2;1 , BM ABC : x 14 3 a 3a 3a y z 14 14 a a bi , a, b th ãn C S z 4i z 4i 2 D S z l L Ch TOÁNH B –TRUNG–NAM Trang 20/21 - Mã 183 C http://toanhocbactrungnam.vn/ t ình z 4i a z 50 10 3sin sin ,b 5sin cos , cos t 1 Gi 3t 5cos 100 , 50 10.5sin V 5 hay z 4i t b z 10 k2 , k a 5sin b Vì v 5sin 5cos S a b 5cos Câu 50 [2D3-3] Cho hình ph D gi x2 , y êu? y àm s t ành quay D quanh tr ành có th V b 28 12 A V B V C V 5 L Ch x x2 ình hồnh 2x x4 2x Th òn xoay t ành V TỐNH B –TRUNG–NAM x2 2 D V x x 2 2x 2x Kh dx òn xoay 36 35 12 Trang 21/21 - Mã 183
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi HKII1718SGDDONGTHAPco HDG , Thi HKII1718SGDDONGTHAPco HDG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay