on tap chuong 3 hinh 12 bai 1 va 2

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:09

ÔN TẬP CHƯƠNG III HÌNH HỌC 12 r r r r r a  (1; 2;3); b  (  2; 4;1) v  a  b Câu Cho vectơ Tìm tọa độ vectơ r A v  (-3;7;4) r r B v  (-5;6;-1) r C v  (-3;10;5) D v  (-3;2;-2) Câu Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I(1;2;-3) bán kính R  53 2 A (S):(x  1)  (y  2)  (z  3)  53 2 B (S):(x  1)  (y  2)  (z 3)  53 2 C (S):(x  1)  (y  2)  (z  3)  53 2 D (S):(x  1)  (y  2)  (z  3)  53 2 Câu Cho mặt cầu (S): x  y  z  2x  4y  6z  11  Xác định tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I(1;2;3), R=2 B I(1;-2;3), R=5 C I(-1;-2;-3), R=25 D.I(-1;-2;-3), R=5 Câu Cho ba điểm N(2;3;-1), N(-1;1;1) P(1;m-1;2) Tìm m để tam giác MNP vng N A m = B m = -4 C m = -6 D m = r n Câu Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M(-1;1;0) có vectơ pháp tuyến  (4;2; 5) A x  y  z   B x  y  z   C  x  y   D  x  y   Câu Cho phương trình mặt phẳng ( P ) : 3x  y  2z  Điểm sau không thuộc mặt phẳng (P) ? A O(0;0;0) B M(3;-1;-2) C N(1;1;1) D P(-1;1;-2) Câu Cho A(1;-2;3) mặt phẳng (P): 3x+4y+2z+4=0 Tính khoảng cách d từ điểm A đến mp(P) d A d 29 d 29 29 d B C D Câu Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A(1;-2;1) song song với mp(P): x+2y-z-1=0 A (Q): x + 2y - z - = B (Q): x + 2y - z + = C (Q): x + 2y - z - = D (Q): x + 2y - z + = Câu Viết phương trình tổng quát mặt phẳng (P) qua ba điểm A(0; 2; 1), B(3; 0; 1), C(1; 0; 0) A (P): 2x – 3y – 4z + = B (P): 4x + 6y – 8z + = C (P): 2x + 3y – 4z – = D (P): 2x + 3y – 4z – = 2 Câu 10 mp (P) tiếp xúc với mặt cầu ( S ) : ( x  1)  ( y  3)  ( z  2)  49 điểm M(7;-1;5) có phương trình là: A 6x+2y+3z-55=0 B 6x+2y+3z+55=0 C 3x+y+z-22=0D 3x+y+z+22=0 Câu 11: cho hai mp(α): x  y  z   mp(β): x  y  z   Khoảng cách (α) (β) B A C D Câu 12: Điểm N trục Oz, cách điểm A(3; 4; 7), B(5; 3; 2) Khi N có tọa độ là: A N Câu 13: cho hai vectơ A Câu 14: cho ba điểm B N C N r a   2m  1;0;3  B D N r b   6; n  3;2  C A  2;0;0  , B  0;0;7  , C  0;3;0  phương Giá trị m  n D 12 Phương trình mặt phẳng (ABC) x y z   1  A Câu 15: Cho điểm A M  1;10;6 Câu 16: cho x y z   1  B I  2;1; 3  x  2 C uuur A  2; 4;0  ; B  1; 5;3  ;C  2; 2;6  B  x  2 A x y z x y z   1    0   C D M  1;9;3 M  0;1;1 C M  2;9;6 D  x  2 B  x  2 D   y  1   z  3  uuuu r r M  2;10;6 Mặt cầu nhận I làm tâm qua điểm M có phương trình   y  1   z  3  uuur Tìm điểm M để MA  2MB  3MC    y  1   z  3  20   y  1   z  3  20 2 2 A  0;3; 1 , B  2;4;0  Câu 17: Trong không gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình x  y   hai điểm Mặt phẳng chứa AB vng góc với (α) có phương trình A x  11 y  z  30  B x  y  3z  C x  y  3z   D x  11 y  z  30  Câu 18: cho điểm M  3; 2;0  A x  y  Mặt phẳng (α) chứa trục Oz qua M có phương trình B x  y  C 3x  y  Câu 19: Phương trình mặt cầu (S) có tâm I(3;-2;-2) tiếp xúc với A D x  y  ( P) : x + 2y + 3z - = là: B C D Kết khác Câu 20: Cho (P): Ptmp (Q) // (P) tiếp xúc (S): là: A.(Q1): ; (Q2): B (Q1): ; (Q2): Câu 21: cho hai vectơ C (Q1): ; (Q2): r a   4; 1;1 r b   2;3;0  D (Q1): (Q2): r r r r r � �  3; 2;14  � a , b a , b �  3;2;14  A � � B � � C r r a   4; 1;1 a Câu 22: cho vectơ Độ dài vectơ A B 2 r Tính tích có hướng hai vectơ a b r r � � a �, b �  3; 2; 14  r r � a , b �  3; 2;14  D � � C D Câu 23: cho mp(α) có phương trình x  z   Một vectơ pháp tuyến (α) có tọa độ A  1; 4;2  B  1; 4;0  C  1; 4;2  D  1;0; 4  Câu 24: Mặt phẳng (P) qua M (1;–1;2), vng góc 2mp (Q): (R): có pt: A B C Câu 25: cho ba điểm A D A  0;3; 1 , B  2;4;0  , C  0;1;0  Mặt phẳng (ABC) có phương trình x  y  z   B 3x  y  z   C 3x  y  z   D 3x  y  z   A(5; 3;2), B(1;3;2) Độ dài đoạn AB là:A B C D r r r r a   4; 1;1 b   2;3;0  a b Câu 27: Tích vơ hướng bằng:A B C D 11 Câu 26: Cho hai điểm  x  3 Câu 28: cho mặt cầu có phương trình A  3;4;0  B  3; 4;1   y    z  20 C Tâm mặt cầu có tọa độ  3; 4;1 D  3; 4;0  ... (Q2): Câu 21 : cho hai vectơ C (Q1): ; (Q2): r a   4; 1; 1 r b   2 ;3; 0  D (Q1): (Q2): r r r r r � �  3; 2 ;14  � a , b a , b �  3; 2 ;14  A � � B � � C r r a   4; 1; 1 a Câu 22 :...x y z   1  A Câu 15 : Cho điểm A M  1; 10;6 Câu 16 : cho x y z   1  B I  2 ;1; 3  x  2 C uuur A  2; 4;0  ; B  1; 5 ;3  ;C  2; 2; 6  B  x  2 A x y z x y z   1    0...  1; 4 ;2  B  1; 4;0  C  1; 4 ;2  D  1; 0; 4  Câu 24 : Mặt phẳng (P) qua M (1; 1; 2) , vuông góc 2mp (Q): (R): có pt: A B C Câu 25 : cho ba điểm A D A  0 ;3; 1 , B  2; 4;0  , C  0 ;1; 0
- Xem thêm -

Xem thêm: on tap chuong 3 hinh 12 bai 1 va 2 , on tap chuong 3 hinh 12 bai 1 va 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay