Kiem tra 1 tiet

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:09

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ……… TRƯỜNG PTTH …………………… KIỂM TRA CHƯƠNG NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TOÁN – KHỐI 12 Thời gian làm : 60 phút (khơng kể thời gian phát đề) (Đề thi có 02 trang) Mã đề 100 Họ tên học sinh : Số báo danh : Câu 1: (0.5 điểm) Gọi z1, z2, z3, z4 nghiệm phương trình z4  4z2  27  Giá trị T  z1  z2  z3  z4 bằng: A T   B T  12 C T   D T  3 Câu 2: (0.5 điểm) Biết số phức liên hợp z z    3i     8i  Tìm số phức z A z   5i B z  6  5i C z   5i D z  6 5i Câu 3: (0.5 điểm) Cho số phức z thỏa mãn z   1 3i   2  i   2i Tính z bằng: A z  B z  C z  D z  82 Câu 4: (0.5 điểm) Cho số phức z thỏa mãn iz  Giá trị nhỏ z bằng: B A C D Câu 5: (0.5 điểm) Cho số phức z thỏa mãn 2z   3 4i   5 2i Mô đun z bằng: A 29 B C 15 D 17 Câu 6: (0.5 điểm) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức z  5 6i điểm sau đây: A P  5; 6 B P  5;6 C P  5; 6 D P  5;6 1 i Câu 7: (0.5 điểm) Cho số phức z thỏa mãn z   3 i    2i  Tính w=izbằng: 1 i A w  19 B w  181 C w  19 D w  181 Câu 8: (0.5 điểm) Cho số phức z   3i Mệnh đề sau đúng? A Phần thực z phần ảo z 3 B Phần thực z phần ảo z C Phần thực z phần ảo z 3i D Phần thực z phần ảo z 3i Câu 9: (0.5 điểm) Gọi z1, z2 nghiệm phương trình z2  2z   Tính giá trị P  A P  B P  C P  1  z1 z2 D P  Câu 10: (0.5 điểm) Cho số phức z   3i Giá trị nhỏ 2iz  z bằng: A 113 B 15 C 15 D 113 Câu 11: (0.5 điểm) Cho số phức z thỏa mãn 3z  2 z  1  8 5i  Mô đun z bằng: 1/2 - Mã đề 100 A z  101 B z  121 C z  11 D z  11 Câu 12: (0.5 điểm) Tìm tập nghiệm phương trình z3  z2   tập số phức A S   1 B S   1;1 i;1 i C S   1 i; 1 i Câu 13: (0.5 điểm) Cho hai số phức z1   i, z2  3 2i Giá trị A 82 13 B 154 13 C D S   1; 1 i; 1 i z1 bao nhiêu: z2 82 13 D 616 169 Câu 14: (0.5 điểm) Cho w   5 2i   3 2i  Giá trị w  377 bằng: A 3 377 B 10 377 C 377 D 10 377 Câu 15: (0.5 điểm) Cho hai số phức z1   5i, z2  2  3i Giá trị z1  z2 bao nhiêu: A C 12 B D 20 Câu 16: (0.5 điểm) Cho số phức w=3+4i Giá trị S  w  bao nhiêu: A S  B S  10 C S  11 D S  Câu 17: (0.5 điểm) Tìm số phức z thỏa mãn z  phần thực z gấp hai lần phần ảo A z   i z    i B z   i z  2  i C z    i z   i D z  2  i z   i Câu 18: (0.5 điểm) Cho số phức liên hợp số phức z    i là: 2 3 3 A z   i B z   i C z   i 2 2 2 D z    i 2 Câu 19: (0.5 điểm) Cho số phức w thỏa mãn  3 2i  w   2i Tìm số phức liên hợp w A w  4 2i B w  14  i 13 13 C w  3 2i D w  14  i 13 13 Câu 20: (0.5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M điểm biểu diễn số phức z  a  bi Tính S  a  b A S  B S  C S  HẾT 2/2 - Mã đề 100 D S  ...A z  10 1 B z  12 1 C z  11 D z  11 Câu 12 : (0.5 điểm) Tìm tập nghiệm phương trình z3  z2   tập số phức A S   1 B S   1; 1 i ;1 i C S   1 i; 1 i Câu 13 : (0.5 điểm)... z1   i, z2  3 2i Giá trị A 82 13 B 15 4 13 C D S   1; 1 i; 1 i z1 bao nhiêu: z2 82 13 D 616 16 9 Câu 14 : (0.5 điểm) Cho w   5 2i   3 2i  Giá trị w  377 bằng: A 3 377 B 10 ... D 10 377 Câu 15 : (0.5 điểm) Cho hai số phức z1   5i, z2  2  3i Giá trị z1  z2 bao nhiêu: A C 12 B D 20 Câu 16 : (0.5 điểm) Cho số phức w=3+4i Giá trị S  w  bao nhiêu: A S  B S  10
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet , Kiem tra 1 tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay