Kiem tra 1 tiet (1)

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:09

110Equation Chapter Section 1TRƯỜNG THPT TAM PHƯỚC TỔ TOÁN-TIN HỌC ĐỀ KIỂM TRA CHUNG - NĂM HỌC 2017-2018 MÔN TOÁN - LỚP 12- BÀI SỐ 3-HKII Thời gian làm : 45 phút Mã đề : (Đề kiểm tra có 25 câu trắc nghiệm khách quan 02 trang) Họ tên học sinh : Số báo danh : Chọn phương án trả lời câu hỏi sau: Câu 1: Cho số phức z1   2i A 3-2i z2   i C  5i B Câu 2: Cho số phức z1   i, z2   i Tính B A z  z1.z2 Tìm số phức D  5i z1  z2 C D Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm M biểu diễn cho số phức z   i M  3;0   M 0;  A B Câu 4: Số số sau số ảo ?   3i     3i  A   3i  B Câu 5: Tìm số phức z thỏa mãn: C  C M   3;1  2i   2i D   i    i   z   2i 2345  1 B i 3;i  D z   3i 2005 1 C i 2006  i D i   i  z   4i Điểm biểu diễn z mặt phẳng tọa độ là: 16 13 � 16 13 � �9 � � � M � ; � M� ; � M � ; i� 17 17 � 17 17 � �5 � � � B C D ( x  y )  (2 x  y )i    x  y  1   y  3 i Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn: 16 11 � � M� ; � 17 17 � � A   4i D  4i  A z  1  3i B z  1  3i C z   3i Câu 6: Đẳng thức đẳng thức sau ? 1977 i A i M Câu 8: Tìm số thực x, y thỏa mãn: x ,y A B x  1, y  Câu 9: Tính giá trị biểu thức A A  2 1008 A   1 i 11 ,y 3 C x  1, y  1 D 1008 C A  2 1008 D A  i C w   12i D w   2i 2016 1008 B A  i x Câu 10: Cho số phức z   5i Tìm số phức w  z  iz A w  12  12i B w  12  2i Câu 11: Giải phương trình : z  z  11  , kết nghiệm là: � z   2.i � z   2.i � A � z   5.i � z   5.i � B � z  � � � z  � C � Trang i i � z   7.i � z   7.i � D Câu 12: Gọi z1 z2 2 A  z1  z2 hai nghiệm phức phương trình : z  z  10  Tính giá trị bểu thức B A  10 A A  20 Câu 13:Gọi z1 C A  14 D 14 z nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z  2z   Tọa độ điểm M biểu diễn số phức là: A M(1; 2) B M(1; 2) C M(1;  2) D M(1;  2i) z    9i   Câu14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn đường tròn có tọa độ tâm I bán kính R là: A I(8;-9), R = B I(8;9) , R = C I(8;9), R = D I(-8;-9), R = Câu 15: Trên mp Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn điều kiện B Đường thẳng: x  12 y   A Đường tròn (C):(x  2)  (y  3)  25 C Đường thẳng: x  y   Câu 16: Tìm số phức z thỏa z² + |z| = �z  � z  �1 A � z   3i  z   i D Đường thẳng: x  y  13  �z  � z  �i B � z  1 �z  � � � z  �i z  �i C � D � Câu 17: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2z + 3(1 – i) z = – 9i Tìm modun z z  z  13 z 3 z  13 A B C D Câu 18: Phương trình z³ – az² + 3az + 37 = có nghiệm –1 Gọi nghiệm lại z z2 Gọi điểm A, M, N điểm biểu diễn cho –1, z1, z2 Tìm mệnh đề đúng? A tam giác AMN cân B tam giác AMN C tam giác AMN vuông D điểm A,M,N thẳng hàng Câu 19: Phần ảo số phức z = + (1 + i) + (1 + i)² + (1 + i)³ + + (1 + i) 20 A –1025 B –1023 C 1023 D 1025 Câu 20: Tìm điều kiện số thực p,q để phương trình z  pz  q  có nghiệm thực nghiệm phức A p  4q �0 Câu 21: Kí hiệu B p  4q  2 C q  p  0, q  D q  z0 nghiệm phức có phần ảo dương phương trình z  z  17  điểm biểu diễn số phức Trên mặt phẳng toạ độ, điểm w  iz0  z0 �5 3� �5 � �3 � �5 � M�  ; � M � ; � M � ; � M�; � �2 2� �2 � C �2 � �2 � A B D z z z Câu 22: Gọi nghiệm phương trình z  z  10  Gọi M, N,P điểm biểu diễn z2 số phức z=-3+2i Khi trực tâm tam giác MNP biểu diễn cho số phức sau đây:   2i A Câu 23: Cho số phức z thỏa A w   2i  i B 3 z  1  i C 3   2i D Trong số phức w thỏa w  (3  i ) z   i số phức w có mơ đun lớn B w  6  2i C w  2  6i Câu 24: Có số phức z thỏa mãn đẳng thức: z    D w  2  6i   1 z  z  1 z  z i 2 Trang A B z ,z Câu 25: Biết hai số phức thỏa điều kiện: A  1C 14A 11  i 10 10 2B 15C B 3C 16B  11  i 10 10 4B 17C  C  z   z  1  1 i  z D z z Tính 11  i C 10 10 ĐÁP ÁN KT TOÁN 12 LẦN 5D 6A 7B 8C 9B 18B 19D 20C 21A 22A Trang 3 11  i D 10 10 10A 23C 11D 24B 12A 25A 13C ...  1 z  z  1 z  z i 2 Trang A B z ,z Câu 25: Biết hai số phức thỏa điều kiện: A  1C 14 A 11  i 10 10 2B 15 C B 3C 16 B  11  i 10 10 4B 17 C  C  z   z  1  1 i  z D z z Tính 11 ... z  1  1 i  z D z z Tính 11  i C 10 10 ĐÁP ÁN KT TOÁN 12 LẦN 5D 6A 7B 8C 9B 18 B 19 D 20C 21A 22A Trang 3 11  i D 10 10 10 A 23C 11 D 24B 12 A 25A 13 C ...Câu 12 : Gọi z1 z2 2 A  z1  z2 hai nghiệm phức phương trình : z  z  10  Tính giá trị bểu thức B A  10 A A  20 Câu 13 :Gọi z1 C A  14 D 14 z nghiệm phức có phần ảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet (1) , Kiem tra 1 tiet (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay