Giai tich 12trac nghiem nguyen ham tich phan ung dung

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:09

x3  có đạo hàm là: 2x x3 6 x3 3 x3 3 x3 3 ' ' ' A y '  B C D y  y  y  x2 x2 x x2 Câu Hàm số f ( x ) 2 x (2 x  1) là đạo hàm hàm số nào hàm số sau: Câu Hàm số y  x x 1 (2  1)  C ln 2 x x 1 C F ( x )  (2  1)  C ln A F ( x )  2x x (2  1)  C ln 2 x x 1 D F ( x )  (2  1)  C ln B F ( x )    Câu Đạo hàm hàm số y  ln x  x  là: ' A y  1 x ' B y  1 x ' C y  ' D y  1 x 1 x 1 x 1 x 1 Câu Hàm số y 4 sin x  cos x là đạo hàm hàm số nào hàm số sau: A F ( x) 4 cos x  sin x  C B F ( x)  cos x  sin x  C C F ( x)  cos x  sin x  C D F ( x) 4 cos x  sin x  C Câu Hàm số F ( x) 2 ln( x  1)  ln( x  1)  là một nguyên hàm hàm số nào sau đây? 5x 1 x 1 4x  5x  A f ( x )  B f ( x )  C f ( x)  D f ( x )  x 1 x 1 x 1 x 1 Câu Hàm số F ( x) ln(cos x)  là một nguyên hàm hàm số nào sau đây? A f ( x)  B f ( x)  cot x C f ( x)  tan x D f ( x)  tan x cos x Câu Hàm số F ( x) 3  cos x là một nguyên hàm hàm số nào sau đây? A f ( x) sin x  sin x B f ( x) 2 sin x  sin x C f ( x) cos x sin x D f ( x)  cos x Câu Hàm số f ( x )  có nguyên hàm là (2 x  1)( x  3) 2 f ( x)dx 2 ln | x 1 |  ln | x  | C C f ( x)dx ln | x  |  ln | x  | C f ( x)dx ln | x 1 |  ln | x  | C D f ( x)dx ln | x  |  ln | x  | A B 4x  có nguyên hàm là x 1 C A f ( x)dx 4 x  ( x  1) Câu Hàm số f ( x)  C f ( x)dx 4 x  x 1  C D f ( x)dx 4 x  ln | x  | C B f ( x)dx 4 x  ln( x 1)  C x  12 có nguyên hàm là 4x  x A f ( x)dx 3 ln | x |  ln |  x | C Câu 10 Hàm số f ( x)  C f ( x)dx  ln | x |  ln |  x | C D f ( x)dx 3 ln | x |  ln | x  | C B f ( x)dx 3 ln | x |  ln | x  | C Câu 12 Hàm số f ( x ) (3 sin x  sin x  1) cos x có nguyên hàm là f ( x)dx sin x  sin x  x  C C f ( x)dx  sin x  sin x  sin x  C cos 3x  cos x dx , được Câu 13 Tìm I   sin x A 3 3  sin x  C  sin x  C C I  A I  f ( x)dx sin x  sin x  sin x  C D f ( x)dx  sin x  sin x  x  C B B I  D I  2  sin x  C  sin x  C TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG 2 Câu Tính tích phân I  (3x  x  1)dx B I 3 4x  Câu Tính tích phân I   dx x A I 4 ln  B I 4 ln  A I 2 C I 1 D I 4 C ln 16  D I ln  C I 3 D I  D I  9 2 ln x x Câu Tính tích phân I  e (e  1)dx A I  B I 4  Câu Tính tích phân I   sin x  dx  cos x  0 A I  3 B I  3 C I  3  Câu Tính tích phân J  4 sin xdx , ta được   A J  x  sin x   B J  x  sin x  C J  x  sin x   D J  x  sin x  ln x x Câu Tính tích phân I  (e  1) e dx 79 89 39 C I  D I  ln(2 x  1) dx  m Trong Câu Giá trị tích phân I   2x 1 A m ln B m 2 ln  C m 1  ln D m 2 ln Câu Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x , x = 0, x = và Ox : A I  A 83 B I  C  B 16 D 16 x2 và hai trục tọa độ là x A S 3 ln  B S 3 ln  C S 3  ln D S 2 ln  Câu 10 Diện tích miền hình phẳng giới hạn đường y  x  3x và y = cho công thức Câu Diện tích miền hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  3 A S  ( x  3x )dx B S  ( x  3x )dx 3 C S  ( x  3x )dx D S  |  x  x | dx Câu 11 Diện tích hình phẳng giới hạn Parabol y  x  x và đường thẳng y  x  bằng: 125 65 95 125 B C D  6 6 Câu 12 Thể tích khới tròn xoay hình (H) giới hạn đường y = x + 1; y = 0; x = và x = quay quanh trục hoành là A   A V  x  dx   B V  x  dx   C V  x  dx D V  x  1dx  Câu 13 Cho miền phẳng giới hạn đường y 2 sin x  1, x 0, x  , y 0 quay xung quanh trục Ox, thể tích khối tròn xoay sinh 3  4 3  8 3  8 A B C D 3  8 2 ... dx D V  x  1dx  Câu 13 Cho miền phẳng giới hạn đường y 2 sin x  1, x 0, x  , y 0 quay xung quanh trục Ox, thể tích khới tròn xoay sinh 3  4 3  8 3  8 A B C D 3  8 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai tich 12trac nghiem nguyen ham tich phan ung dung , Giai tich 12trac nghiem nguyen ham tich phan ung dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay