Giai tich 12 kiem tra 1 tiet

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:09

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG TRƯỜNG THPT ĐƠNG THỌ KIỂM TRA TIẾT Mơn: GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 45phút; (25 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 100 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh: Lớp: Chọn phương án trả lời cho câu hỏi điền vào ô trống sau: Câu 10 11 12 13 14 15 16 Trả lời Câu 21 22 23 Trả lời 24 17 18 19 20 25 Câu 1: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 4 phần ảo B Phần thực phần ảo 4i C Phần thực phần ảo 4 D Phần thực 4 phần ảo 3i Câu 2: Phần ảo số phức z = 3i – là: A - B Câu 3: C 3i D i Cho hai số phức z1   i, z2   i Khẳng định dưới sai A z1 i z2 B z1  z2  C z1  z2  D z1.z2  Câu 4: Cho số phức z  a  bi thỏa mãn z  z   i Giá trị biểu thức 3a + b là: Trang 1/4 - Mã đề thi 100 A Câu 5: B C D Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Khi z1  z2 A Câu 6: B 21 C 10 bằng: D 14 Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần ảo dương phương trình z  16 z  17  Trên mặt phẳng tọa độ, điểm dưới điểm biểu diễn số phức w  iz0 ? �1 � �1 � �1 � �1 �  ;2 �  ;1� A M � ;2 � B M � C M � D M � ;1� �2 � �2 � �4 � �4 � Câu 7: 10 Xét số phức z thỏa mãn (1   2i) z   2  i Mệnh đề dưới ? z 1 A  z  B z  C z  D  z  2 2 Câu 8: Điểm A hình vẽ dưới biểu diễn số phức z nào? A z = + i Câu 9: B z = - 2i C z = - + i D z = - - i Cho hai số phức z1   2i, z2   3i Mô đun số phức w  z1  z1.z2 bằng: A w  1417 B w  1174 C w  1147 D w  1714 Câu 10: Cho số phức z = - 3i Phần thực phần ảo số phức z A phần thực –4 phần ảo –3i B phần thực phần ảo C phần thực phần ảo 2i D phần thực –4 phần ảo –3 Câu 11: Tìm số phức liên hợp số phức z  i (3i  1) A z   i B z  3  i C z   i D z  3  i Số phức dưới có môđun nhỏ nhất? A z1   2i B z2   i D z4   i Câu 12: C z3   2i Trang 2/4 - Mã đề thi 100 Câu 13: Tính mơđun số phức z thỏa mãn z (2   i )  13i 1  34 A z  B z  34 C z  34 34 D z  Câu 14: Điểm sau biểu diễn số phức liên hợp z = 2i - mặt phẳng tọa độ? A Q(- ; 3) B P(-3; -2) C N(2; 3) D M(2 ; - 3) Câu 15: Cho số phức z  a  bi  a, b �� thỏa mãn (1  i ) z  z   2i Khi S  a  b bằng: 1 A S  B S  C S  1 D S   2 Câu 16: Cho số phức z = - i Số phức liên hợp z : A z = -2 + i B z = -2 – i C z = -i Câu 17: D z = + i Số phức z thỏa mãn  (2  i ) z  là: A z   i 5 B z   i 5 C z   i 5 D z   i 5 Câu 18: Cho số phức z  3(2  3i )  4i (2i  1) Số phức liên hợp z là: A z  14  13i Câu 19: B z  14  13i Môđun số phức z = - 3i là: A 34 B Câu 20: C z  14  13i D z  14  13i C D Điểm sau biểu diễn số phức z = -2 + 4i mặt phẳng tọa độ? A Q(- ; -4) B N(2; 4) C P(-2; 4) Câu 21: 34 D M(4 ; - 2) Cho số phức z  a  bi  a, b �� thỏa mãn (3  i) z  (2  5i ) z  3i  10 Khi số phức z bằng: A z   3i B z   3i C z  2  3i D z  2  3i Câu 22: Gọi z1 , z2 , z3 , z4 bốn nghiệm phức S  z1  z2  z3  z4 bằng: A B phương trình z  z  12 Khi tổng C  D  Câu 23: Cho số phức thỏa mãn điều kiện ( z  (2  3i ) z   9i Số phức w  có điểm biểu iz diễn điểm điểm hình dưới đây? Trang 3/4 - Mã đề thi 100 A ĐiểmB Câu 24: B Điểm D C Điểm C D Điểm A Số phức z = a + (a – 1)i có z  : A a  a  C a  Câu 25: D a  B a  Cho số phức z  a  bi  a, b �� thỏa mãn ( z  (2  i) z   5i Phần thực số phức z bằng: A 3 B 2 C D - - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 100 ... C z = - + i D z = - - i Cho hai số phức z1   2i, z2   3i Mô đun số phức w  z1  z1.z2 bằng: A w  14 17 B w  11 74 C w  11 47 D w  17 14 Câu 10 : Cho số phức z = - 3i Phần thực phần ảo... phức w  iz0 ? 1 � 1 � 1 � 1 �  ;2 �  ;1 A M � ;2 � B M � C M � D M � ;1 �2 � �2 � �4 � �4 � Câu 7: 10 Xét số phức z thỏa mãn (1   2i) z   2  i Mệnh đề dưới ? z 1 A  z  B z...A Câu 5: B C D Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Khi z1  z2 A Câu 6: B 21 C 10 bằng: D 14 Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần ảo dương phương trình z  16 z  17  Trên mặt phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai tich 12 kiem tra 1 tiet , Giai tich 12 kiem tra 1 tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay