DE THI THU THPT QUOC GIA

7 49 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:09

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MƠN TỐN NĂM HỌC 2017 - 2018 Thời gian làm : 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 06 trang) Họ tên học sinh : Số báo danh : đề 001 Câu Tìm giá trị lớn hàm số y  y  A max x� 0;2 2x  đoạn  0;  x3 y  B max x� 0;2 C max y  x� 0;2 y  D max x� 0;2 C x  68 D x  65 Câu Nghiệm phương trình log  x  1  là: A x  66 B x  63 �x   2t � Câu Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : �y  t Đường thẳng d có vectơ phương �z   5t � ur A u1   1;0;  uu r B u4   1; 1;  uu r C u3   1; 1;5  uu r D u2   2; 1;5  Câu Hàm số y  x  3x  có cực trị ? A B Câu Một hình nón có góc đỉnh A S xq  2 a B C D 600 , đường sinh 2a , diện tích xung quanh hình nón là: S xq   a C S xq  3 a D S xq  4 a Câu Gọi z1, z2 hai nghiệm phức phương trình z2 + 2z + = , z1 có phần ảo dương Tìm số phức liên hợp số phức z1 + 2z2 A - 3+ 2i Câu Cho hàm số y  B 3- 2i C 2+ i x  x  x  Khẳng định sau đúng? A Hàm số cho đồng biến � 1� � B Hàm số cho nghịch biến ��;  � 2� � 1� � � �  ;  �� C Hàm số cho nghịch biến ��;  ��� 2� � � � �1 � D Hàm số cho nghịch biến � ;  �� �2 � 1/7 - Mã đề 001 D 2- i ể tải tồn kho đề thi thử Tốn FileWord có đáp án HỒN TỒN MIỄN PHÍ LINK: http://bit.ly/2IFeu32 2/7 - Mã đề 001 Câu Với số thực x, y dương Mệnh đề đúng? �x � log x A log � � �y � log y C log  xy   log x.log y B log  x  y   log x  log y D log  xy   log x  log y Câu Cho hình lăng trụ đứng có đáy tam giác cạnh a ; Độ dài cạnh bên a Khi thể tích khối lăng trụ: A 6a B 2a 6a C 3a D cos xdx Câu 10 Tính nguyên hàm � A 3sin 3x  C B sin x  C D  sin 3x  C C 3sin 3x  C (x  1) dx bằng: Câu 11 Tích phân I  � A C B D Câu 12 Trong không gian Oxyz , cho điểm A  1; 2;1 Mặt phẳng qua A vng góc với trục Ox là: A x   C x  y  z   B z   D y   Câu 13 Tập xác định hàm số: y  log ( x  1)  log  x  3 là: A D   1;3 B D   �;1 C D   3; � D D   �;1 � 3; � Câu 14 Trong hàm số sau, hàm số không đồng biến �? A y  x  x B y  x3  x  x  Câu 15 Cho khối nón tròn xoay có chiều cao C y  x  x 3cm D y  x  3sin x  cos x độ dài đường sinh 5cm Thể tích khối nón là: A 2 cm B 16 cm C 12 cm 3 D 48 cm Câu 16 Trong không gian Oxyz , tìm phương trình mặt phẳng  α  cắt ba trục Ox , Oy , Oz ba điểm A  3; 0;0  , B  0; 4;  , C  0;0;   A x  y  z  12  B x  y  z  12  C x  y  z  12  D x  y  z  12  Câu 17 Cho số phức z   5i Tìm mơđun số phức w  iz  z A w  B w   C w  Câu 18 Thiết diện qua trục hình trụ hình vng có cạnh A 2 a B 4 a C 8 a 3/7 - Mã đề 001 D w  2 2a Khi thể tích khối trụ là: D  a3 3 Câu 19 Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình: 18.4 x  12.9 x  35.6 x Giá trị biểu thức: A  x1  x2 bằng: A A  B A  C A  D A  7 Câu 20 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  điểm thuộc đồ thị có hồnh độ là: A y  3x  B y  3x  C y  x  D y  x  Câu 21 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với đáy ( ABCD ) Tính khoảng cách từ A đến ( SCD ) A B 21 C D Câu 22 Cho Hàm số y   x  2mx  2m  m có đồ thị (C) Biết đồ thị (C) có điểm cực trị A,B,C ABCD hình thoi, D(0;3), A thuộc trục tung Khi m thuộc khoảng nào? A m �( ; ) B m �(1; ) D m �( ; 2) C m �(2;3) Câu 23 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d : x  y 1 z    Viết phương trình 1 đường thẳng d �là hình chiếu d lên mặt phẳng Oxy �x   t � : �y  t ,  t �� A d � �z  � �x  3  t � : �y  t ,  t �� B d � �z  � �x  3  t � : �y  t ,  t �� C d � �z  � �x  3  t � : �y   t ,  t �� D d � �z  � Câu 24 Tổng nghiệm dương liên tiếp nhỏ phương trình cos4x   A 5 B  C 7 D  Câu 25 Nếu ff( 1) = 12, '( x) liên tục �f '( x) dx = 17 Giá trị f ( 4) bằng: A 19 B C 29 D Câu 26 Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác A m  3 B m  3 C m  4/7 - Mã đề 001 D m  Câu 27 Tìm tập nghiệm S bất phương trình 2log  4x   �log  18x  27  �3 � A S  � ;3� �4 � B S   3; � f  x  dx  Khi Câu 28 Cho � A �3 � C S  � ; �� �4 � �3 �  ;3 D S  � �8 � � � 4f  x   3� � �dx bằng: � B 14 C D Câu 29 Cho tam giác ABC cạnh a Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng  ABC  B , ta lấy điểm M cho MB  2a Gọi I trung điểm BC Tang góc đường thẳng IM  ABC  A B C D Câu 30 Đồ thị hàm số y  x  x  x  cắt đồ thị hàm số y  x  x  hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB bao nhiêu? A AB  B AB  2 C AB  D AB  e ae3  c 2a  c  x ln xdx  Câu 31 Cho tích phân H  � Tính N  b b A N   B N  C N  D N  Câu 32 Một hộp có bi đen, bi trắng Chọn ngẫu nhiên bi Xác suất bi chọn màu là: A 40 B C D Câu 33 Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kỳ hạn quý với lãi suất 1,65% q Hỏi sau q người có 20 triệu ? A 17 B 18 C 15 Câu 34 Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng d1 : D 16 x y 4 z 3 x 1 y  z      d : 1 1 2 5 Đường thẳng vng góc với mặt phẳng tọa độ  Oxz  cắt d1 d có phương trình �x  � A �y  1  t �z  1 � � �x  � � 25 B �y    t � � 18 z � � �x  � C �y  3  t �z  � �x  t � D �y  4  t �z   t � Câu 35 Cho hình chóp S ABCD , ABCD hình chữ nhật, SA vng góc với đáy AB  a , AC  2a , SA  a Tính góc SD BC 5/7 - Mã đề 001 A 30� B 90� C 60� D 45� Câu 36 Trong số phức z thỏa mãn z   i  z  1 4i Tìm phần thực số phức có mơ-đun nhỏ A 1 B 2 C D 3 2018 Câu 37 Tính tổng S = 1.C 2018 + 2.C 2018 + 3.C 2018 + + 2018.C 2018 A 2017.22017 B 2017.22018 C 2018.22017 D 2018.22018 Câu 38 Một vật chuyển động với vận tốc 10m/s tăng tốc với gia tốc a( t) = 3t + t (m/s2) Quãng đường vật khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc ? A 2200 m B 4000 m C 1900 m D 4300 m Câu 39 Từ chữ số 1,2, lập tất số tự nhiên có ba chữ số khác A B C D ể tải toàn kho đề thi thử Tốn FileWord có đáp án HỒN TỒN MIỄN PHÍ LINK: http://bit.ly/2IFeu32 Câu 40 Cho hàm số y   3x có đồ thị  C  Tìm điểm M thuộc đồ thị  C  cho khoảng cách từ x 3 M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang A M  1;  1 ; M  7;  C M  1;  1 ; M  7;   B M  1; 1 ; M  7;  D M  1; 1 ; M  7;   Câu 41 Cho tứ diện ABCD Gọi M,N trọng tâm tam giác ABC ACD Khi ta có: A MN cắt BC B MN//BD C MN cắt AD Câu 42 Đồ thị hàm số y  x 1 có đường tiệm cận?  x2 A B C D MN//CD D Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M  2;1;1 mặt phẳng    : x  y  z   2 mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z  18  Phương trình đường thẳng  qua M nằm    cắt mặt cầu  S  theo đoạn thẳng có độ dài nhỏ A x  y 1 z 1   1 2 B x  y 1 z 1   C x  y 1 z 1   2 1 D x  y 1 z 1   2 B C D có cạnh a Gọi O tâm hình vng ABCD S Câu 44 Cho hình lập phương ABCD A���� điểm đối xứng với O qua CD � Thể tích khối đa diện ABCDSA���� B C D A a B a3 C a 6/7 - Mã đề 001 D a Câu 45 Cho hàm số f ( x) có đạo hàm liên tục đoạn [0;1] thỏa mãn f (1)  , f ( x)dx  Tích phân � f '( � x )dx B 2 A C Câu 46 Tìm m để phương trình x  2.3x A m  B 2m 1 D  3m   có nghiệm? 10 C m  D m  Câu 47 Trong không gian Oxyz cho hai điểm C (0;0;3) M (1;3;2) Mặt phẳng  P  qua C , M đồng thời chắn nửa trục dương Ox, Oy đoạn thẳng  P  có phương trình là: A  P  : x  y  z   B  P  : x  y  z   C  P  : x  y  z   D  P  : x  y  z   2 Câu 48 Cho cấp số cộng  un  có cơng sai d  3 u2  u3  u4 đạt giá trị nhỏ Tính tổng S100 100 số hạng cấp số cộng A S100  14400 B S100  15450 C S100  14250 D S100  14650 n 3 �n  � Câu 49 Cho dãy số  xn  có xn  � � , n ��* Mệnh đề ? �n  � n 1 �n  � A xn 1  � � �n  � n 5 �n � B xn 1  � � �n  � n 3 �n � C xn 1  � � �n  � n 5 �n  � D xn 1  � � �n  � Câu 50 Tìm phần ảo số phức z, biết z thỏa mãn z  2i  z   4i z i z i số ảo A 12 B C  17 D  HẾT -Để tải toàn kho đề thi thử Tốn FileWord có đáp án HỒN TỒN MIỄN PHÍ LINK: http://bit.ly/2IFeu32 7/7 - Mã đề 001 ... điểm cực trị A,B,C ABCD hình thoi, D(0;3), A thu c trục tung Khi m thu c khoảng nào? A m �( ; ) B m �(1; ) D m �( ; 2) C m �(2;3) Câu 23 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d... 2018.22018 Câu 38 Một vật chuyển động với vận tốc 10m/s tăng tốc với gia tốc a( t) = 3t + t (m/s2) Quãng đường vật khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc ? A 2200 m B 4000 m C 1900... khác A B C D ể tải toàn kho đề thi thử Tốn FileWord có đáp án HỒN TỒN MIỄN PHÍ LINK: http://bit.ly/2IFeu32 Câu 40 Cho hàm số y   3x có đồ thị  C  Tìm điểm M thu c đồ thị  C  cho khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT QUOC GIA , DE THI THU THPT QUOC GIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay