De thi thu co giai lop 12

10 57 5
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:08

TRUNG TÂM LUYỆN THI Đề thi trang ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12- LẦN NĂM HỌC 2017 - 2018 ĐỀ THI MƠN: TỐN Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đềđề thi 107 Câu 1: Gía trị lớn hàm số y  x  2x  4x  đoạn  1;3 A -3 B C D Câu 2: Họ nguyên hàm hàm số f  x   2x  sin 2x A x  cos2x  C 2 B x  cos2x  C C x  2cos2x  C D x  2cos2x  C Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A  1; 1;  ; B  2;1;1 Độ dài đoạn AB A B C D Câu 4: Cho cấp số cộng  u n  biết u  u  Gía trị u15 A 27 B 31 Câu 5: Giới hạn lim x �2 A C 35 D 29 C D x2 2 x2 B Câu 6: Điểm hình vẽ điểm biễu diễn số phức z    i    i  ? A P B M C N D O Câu 7: Tập nghiệm bất phương trình log  x  1  A  �;10  B  1;9  C  1;10  D  �;9  Câu 8: Thể tích khối nón chiều cao đường sinh A 16 B 48 C 12 D 36 Câu 9: Cho hàm số f  x   x  2x, giá trị f ''  1 A B C D Câu 10: Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ tích 12, đáy ABCD hình vng tâm O Thể tích khối chóp A’.BCO A B C D 2 Câu 11: Với a, b số thực dương Biểu thức log a  a b  A  log a b B  log a b 2 dx � 2x  Câu 12: Tích phân C  log a b D log a b C ln D ln A ln B ln Câu 13: Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên sau � x y'  + y � + � � Hàm số cho đạt cực đại A B C D Câu 14: Hàm số y  x  3x  nghịch biến khoảng A  0;  B  1; � C  �; 1 D  1;1 Câu 15: Trong không gian Oxyz, điểm nằm mặt phẳng  P  : 2x  y  z   A Q  1; 2;  B N  1; 1;1 C P  2; 1; 1 D M  1;1; 1 x a dx   b ln  c ln 3, với a, b, c số nguyên Gía trị Câu 16: Cho I  �  x 1 a  b  c A B C D �x   t � Câu 17: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : �y  2  2t Vecto vecto �z   t � phương d? r A n   1; 2;1 r B n   1; 2;1 r C n   1; 2;1 r D n   1; 2;1 Câu 18: Cho số phức z, biết điểm biễu diễn hình học số phức z, iz z  iz tạo thành tam giác diện tích 18 Modun số phức A B C D Câu 19: Hàm số y  log  2x  1 đạo hàm y ' A Câu ln 2x  20: B Trong  2x  1 ln không gian Oxyz, C cho  2x  1 log 2 mặt phẳng D  2x  1 ln  P  : x  2y  2z    Q  : x  2y  2z   Khoảng cách mặt phẳng (P) (Q) A B C D Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vng cạnh a, SA  a vng góc với mặt đáy  ABCD  Khoảng cách đường thẳng SC BD A a B a C a D a 6 Câu 22: Họ nguyên hàm hàm số f  x   x cos 2x A x sin 2x cos2x  C C x sin 2x  B x sin 2x  cos2x C D cos2x C x sin 2x cos2x  C Câu 23: Tập hợp tất điểm biễu diễn số phức z thõa mãn z   i  đường tròn tâm I bán kính R A I  2; 1 , R  B I  2; 1 , R  C I  2; 1 , R  D I  2; 1 , R  Câu 24: Tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y  x  mx   m   x  đồng biến khoảng  0;  A  �;6 B  �;3 C  �;3 D  3;6 Câu 25: Cho tập hợp A   1; 2;3; ;10 Chọn ngẫu nhiên ba số từ A Tìm xác suất để ba số chọn khơng hai số hai số nguyên liên tiếp A P  90 B P  24 C P  10 D P  15 x x 1 Câu 26: giá trị nguyên tham số m để phương trình  m.2   2m    hai nghiệm nguyên phân biệt A B C D e ln x dx � x  3ln x Câu 27: Với cách biến đổi u   3ln x tích phân trở thành 2 u  1 du A �  31 2 u  1 du B �  91 u2 1 D � du 21 u C �  u  1 du Câu 28: Cho mặt cầu (S) tâm O điểm A, B, C nằm mặt cầu (S) cho AB  3, AC  4, BC  khoảng cách từ O đến mặt phẳng  ABC  Thể tích khối cầu (S) A 21 B 13 13 Câu 29: Số tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A 20 5 C B x  x 1 x2 1 D 29 29 C D Câu 30: Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên sau x �  y' y � + �  � � Tập hợp tất giá trị tham số m để phương trình f  x   m  nghiệm phân biệt A  2;1 B  1;  C  1;  D  2;1 Câu 31: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến khoảng xác định: A y  x  x  B y  Câu 32: Hàm số y   x  1 x5 x 1 C y   x  x  D y  x  x  có: A cực đại cực tiểu B cực đại khơng cực tiểu C cực tiểu khơng cực đại D cực đại cực tiểu Câu 33: Đồ thị hàm số y  x đường tiệm cận kết nào? 2 x A Tiệm cận ngang x  1 , tiệm cận đứng y  B Tiệm cận ngang x  , tiệm cận đứng y  1 C Tiệm cận ngang y  , tiệm cận đứng x  1 D Tiệm cận ngang y  1 , tiệm cận đứng x  Câu 34: Hàm số sau cực trị: A Cả hàm số A, B, C B y  x2  x  x2 C y  2x  D y  x 1 x3 Câu 35: Giá trị lớn hàm số y  A  2x  đoạn  0;2  x 1 B 3 C Câu 36: Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  1 D x 1 phương trình x 1 C y  B x  1 D y  1 Câu 37: Khoảng nghịch biến hàm số: y =  x  2x  : A ( �;  2) (0 ; 2) B ( 2 ; 0) (2 ;  �) C ( �; 0) D (0 ;  �) Câu 38: Giá trị nhỏ hàm số y  A 3 Câu 39: Hàm số y  A  x2 B là: C D 1 x  x  cực trị B Câu 40: Đồ thị hàm số y  C D 1 x A tiệm cận ngang x  1 , tiệm cận đứng y  B tiệm cận ngang y  1 , tiệm cận đứng x  C tiệm cận ngang y  , tiệm cận đứng x  1 D tiệm cận ngang x  , tiệm cận đứng y  1 x  3x  Câu 41: Đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  phương trình x 1 A y  1 B y  C x  D x  1 Câu 42: Số điểm cực trị hàm số y  x  x  A B C D Câu 43: Giá trị nhỏ hàm số y  A m  mx  1 đoạn  0;2  x2 C m  B m  1 Câu 44: Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  1; y  2 B x  1; y  x 1 x2 C x  2; y  1 Câu 45: Các đường tiệm cận đồ thị hàm số y  2 A x  ; y  5 D m  2 B x  ; y  D x  2; y  2x  phương trình 5x  2 C x  ; y  5 D x  ; y  2 Câu 46: Khoảng nghịch biến hàm số : y = x3 – 3x2 + : A ( �; 0) (2 ;  �) B ( �;  2) (0 ;  �) C (0; 2) D (–2 ; 0) Câu 47: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến � B y  A y  x  x  4x  x2 x5 x D y    x3  x  x 2 C y  x  Câu 48: Gọi (C) đồ thị hàm số y  2 x  x2 A (C) tiệm cận ngang y  , tiệm cận đứng x  3; x  B (C) tiệm cận ngang y  , tiệm cận đứng x  3; x  C (C) tiệm cận ngang y  , tiệm cận đứng x  3 D (C) tiệm cận ngang y  , tiệm cận đứng x  Câu 49: Giá trị nhỏ hàm số y  A B 2x  đoạn  1;3 C D Câu 50: Giá trị lớn hàm số y  x  x  là: A 3 B không tồn C D � Hướng dẫn Câu 10: Đáp án A Ta VA '.BCO  d  A ';  BCO   SBCO 1  d  A ';  ABCD   SABCD  1212 Câu 11: Đáp án B log a  a b   log a a  log a b   log a b Câu 12: Đáp án C 2 2 dx  � d  2x  1  ln 2x  |  ln � 2x  2x  0 Câu 13: Đáp án C Câu 14: Đáp án D Ta y '  3x  3x � y '  � 1  x  Suy hàm số nghich biến khoảng  1;1 Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án A 2 �x  � t  t 1 t t t  x  � t  x  � 2tdt  dx; � I  2tdt  dt Đặt � � �  2t t2 �x  � t  1 a 7 � � � �t � �2 dt  �  t  3t  ln x  �   12 ln  ln � � b  12 � a  b  c  �t  2t   � � t  3 � � � � � c6 � Câu 1: Đáp án C x2 � � Ta y '  3x  4x  � y '  � � x � y2 Suy y  1  0, y    3, y  3  � max  1;3 Câu 18: Đáp án C Gọi A  x; y  , B   x; y  ,C  x  y; x  y  điểm biểu diễn số phức theo đề Ta AB   x  y   x  y AC  y  x BC  x  y � AB2  BC  AC 1 2 2 Suy tam giác ABC vuông C � SABC  AC.BC   x  y   18 � x  y   z 2 Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án B Lấy điểm A  0;0; 3 � P  � d   P  ;  Q    d  A;  Q     2.0   3  12  22   2  3 Câu 21: Đáp án D �BD  AC � BD   SAC  � BD  SC Vì � �BD  SA Gọi H hình chiếu vng góc I lên SC � IH đoạn vng góc chung SC BD Ta AC  a  a  a 2, IC  a ,SC  a  2a  a Xét tam giác vuông đồng dạng CIH CSA, ta a CI IH IH a  �  � IH  CS SA a a Câu 23: Đáp án A Đặt z  x  yi; x, y ��� x  yi   i  �  x     y  1 i  �  x     y  1  16 2 Tập hợp tất điểm biễu diễn số phức z thỏa mãn z   i  đường tròn tâm I bán kính R I  2; 1 , R  Câu 25: Đáp án D Chon số C10  120 cách File word giải chi tiết vui lòng liên Dethitoan12cogiaichitiet@gmail.com TH1: số chọn số tự nhiên liên tiếp cách TH2: số chọn số tự nhiên liên tiếp +) số chọn cặp  1;   9;10  2.7  14 cách +) số chọn cặp   2;3 ,  3;   8;9   Vậy xác suất cần tìm 6.6  36 cách 120   14  36  120 15 Câu 26: Đáp án x 2 Đặt t  � PT � t  2m.t  2m    1 Phương trình ban đầu nghiệm phân biệt �  1 nghiệm dương phân biệt � '  m  2m   � � � 2m  Suy �t1  t  � � �t t  � 2m   �1 � �   m  5, m  � � � 10 10 �� m  �� �  m  � 1,58  m  2,14 2 �� 10 �� m � � �� Câu 27: Đáp án B Ta u   3ln x � u   3ln x � 2udu  �x  � u  dx, � x �x  e � u  u2 1 ln x Suy udu  u  du dx    � � u 9� x  3ln x 1 e Câu 28: Đáp án D e Vì 52  32  22 nên tam giác ABC vng A , bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC r BC  2 5� 29 Bán kính khối cầu (S) R  r  h  � � �  �2 � 4 � 29 � 29 29 Thể tích khối cầu V  R   � � � 3 � �2 � Câu 29: Đáp án B TXD: D   1; � lim y  lim x � � x �� x  x 1 x2 1  � hàm số TCN y  ... kính R I  2; 1 , R  Câu 25: Đáp án D Chon số có C10  120 cách File word giải chi tiết vui lòng liên Dethitoan12cogiaichitiet@gmail.com TH1: số chọn số tự nhiên liên tiếp có cách TH2: số chọn... Câu 10: Đáp án A Ta có VA '.BCO  d  A ';  BCO   SBCO 1  d  A ';  ABCD   SABCD  12  12 Câu 11: Đáp án B log a  a b   log a a  log a b   log a b Câu 12: Đáp án C 2 2 dx  � d ... a C a D a 6 Câu 22: Họ nguyên hàm hàm số f  x   x cos 2x A x sin 2x cos2x  C C x sin 2x  B x sin 2x  cos2x C D cos2x C x sin 2x cos2x  C Câu 23: Tập hợp tất điểm biễu diễn số phức
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu co giai lop 12 , De thi thu co giai lop 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay