DE THI THU HD CHI TIET

14 22 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:08

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THI THỬ THPT - QUỐC GIA 2018 Mơn thi: TỐN Câu 1: N Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau đây? A y   x  3x  B y   x  3x  C y  x  3x  D y   x  3x  y  f  x Câu 2:N Cho hàm số có bảng biến thiên hình bên Chọn khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị B Hàm số có hai điểm cực trị C Giá trị nhỏ hàm số –2 D Đồ thị hàm số đối xứng qua trục tung Câu 3N: Đồ thị hình bên đồ thị hàm số y   x  4x Dựa vào đồ thị bên để tìm tất giá trị thực tham số m cho phương trình x  4x  m   có hai nghiệm thực phân biệt A m  0, m  B m  C m  2, m  D m  Câu 4N: Cho hàm số y  f  x x Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? có đạo hàm điểm x f  x   f  x x x C Hàm số đạt cực trị đổi dấu qua A Hàm số đạt cực trị D Nếu Câu 5N: Gọi d số đỉnh m số mặt khối đa diện loại A lim Câu 7N: A.2 3x  x2 A A n B 2n  110 B lim x �� 3x  x2 C lim x �2 n có giá trị là: C f ' x0   3; 4 Mệnh đề đúng? A d  6, m  B d  8, m  C d  4, m  Câu 6N: Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn � ? x �� x f '  x   0 x hàm số đạt cực trị B Nếu hàm số đạt cực trị 3x  x2 D d  6, m  D lim x �2 3x  x2 D 5 Câu 8N: Giá trị A 10 loga a a a a C với a > là: D B Câu 9N: Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A lnx >  x > B log2x <  < x < 1 log1 x < log1 y � x > y > C log1 x > log1 y � x > y > D 3 y  x3 Câu 10N: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số thẳng x = - 1, x = là: 15 A 17 B C trục hoành hai đường D  I � x sin xdx Câu 11N: Giá trị  2 A là: C B D  x 3dx I  �4  ln b x 1 a Câu 12N Cho A a:b=2:1 Chọn phát biểu B a+b=3 C a-b=1 D Tất w  iz   i   z Câu 13N: Cho số phức z   3i Điểm biểu diễn số phức là: M  2;6  M  2; 6  M  3; 4  M  3;  A B C D Một hình trụ có bán kính đáy có thiết diện qua trục hình vng Khi diện Câu 14N: r tích tồn phần A Stp  2 r Stp hình trụ là: B Stp  4 r C Stp  6 r Câu 15N Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm D Stp  8 r A  2; 1;  , B  3; 3; 1 ( P ) : x  y  z   Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng AB với mặt phẳng (P) Chọn đáp án đúng: A M  7;1; 2  B M  3; 0;  C M  2;1; 7  D M  1;1;1 2 Câu 16N Cho mặt cầu ( S ) : x  y  z  x  y  z   Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu M  1;1;1 A ( P ) : y  z   C ( P) : y  z   Chọn đáp án B ( P) : x  z   D ( P) : x  y   Câu 17N Trong không gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ O đồng thời vng góc với đường thẳng A d  A,  P    10 13 d: x 1 y z    Tính khoảng cách từ điểm A  2;3; 1 đến mặt phẳng (P)? 12 12 12 d  A,  P    d  A,  P    d  A,  P    15 14 D 13 B C Câu 18H Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình bên Mệnh đề sau đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 19H: Biết đồ thị hàm số y  x  3x  m  2017 cắt trục hoành điểm phân biệt x1  x  x Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A x1      x   x  B 2  x  1   x  x  2  x1  1  x  x   2  x  1  x   x  2 3 C D Câu 20H: Trong đồ thị hàm số sau, có đồ thị có hai đường tiệm cận  I x 1 y x 1 A  II  y B x2 1 x2  x   III  y sin x x  IV  C y D x 1 45 � � �x  � Câu 21H: Số hạng không chứa x khai triển � x � là: C15 C545 C15 45 45 A B C D C30 45 Câu 22H: Trên giá sách có sách tốn, sách lý, sách hóa Lấy ngẫu nhiên sách Xác suất để lấy có toán bằng: 37 A 42 B C 42 D 21 � x2 2 x �2 � y  � x2 � a  2x x  � Câu 23H: Tìm a để hàm số liên tục x = 15 15 A B C D x y  log (3  3) Câu 24H Đạo hàm hàm số là: 3x 3x 3x ln y '  y'  x y'  x x (3  3) ln  D 3 3 A B C ( x  2) f ( x)  x3 Câu 25H: Nguyên hàm có nguyên hàm hàm F ( x) Biết F (1)  F( x ) có y'  3x ln (3x  3) ln  dạng : 4  4 ln x    ln x    12 x x x x x x A B C D Câu 26H Cho hình chóp S.ABC có SA  ( ABC ), SA  2a , tam giác ABC cân A, BC  2a , cos � ACB  Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC ln x  S A  6 x x2 97 a ln x  S B 97 a C S Câu 27H Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho hai điểm 97 a A  7; 2;1 3x  y  z   Chọn đáp án đúng? A Đường thẳng AB không qua điểm D S 97 a B  5; 4; 3 , mặt phẳng (P):  1, 1, 1 B Đường thẳng AB vng góc với mặt phẳng x  y  z  10  �x   12t � �y  1  6t � C Đường thẳng AB song song với đường thẳng �z  1  4t �x  � �y  1  2t �z  3t D Đường thẳng AB vng góc với đường thẳng � A  3; 4;0  , B  0; 2;4  , C  4; 2;1 Câu 28H Trong không gian Oxyz cho điểm trục Ox cho AD = BC? A C D  6; 0;0  , D  0;0;  B D  6; 0;0  , D  0; 0;  D Tìm tọa độ điểm D D  6;0;  , D  0; 0;0  D  6;0;0  , D  0;0;1 x 1 y  z 1   1 song song với mặt Câu 29H Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng m0 phẳng ( P) : x  y  z  m  Khi giá trị m thỏa mãn A m �0 B m �� C : D A, B, C sai Câu 30H: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh (đvd) Khoảng cách AA’ BD’ bằng: B 2 A C D Câu 31H: Hình chóp S.ABC có cạnh đáy 3a , cạnh bên 2a Khoảng cách từ S đến (ABC) : a a a 2a A C B D Câu32H: Khoảng cách hai cạnh đối tứ diện cạnh a : a a a a D A B C Câu 33H Phương trình tan2x – 2m.tanx + = có nghiệm khi:  m   m 1 B  A m  1 C  m 1 Câu 34VT: Có giá trị số nguyên y x32 x   m  1 x  m D m  4 m � 2017; 2017  để đồ thị hàm số 2021 có hai đường tiệm cận D 2018 Câu 35VT Cho hàm số bậc ba để hàm số y  f  x  m y  f  x A 2017 B 20120 C có đồ thị hình vẽ bên Tìm tất giá trị tham số thực có ba điểm cực trị A m �1 m �3 B m �3 m �1 C m  1 m  D m  3 m 1 y  x  3mx   m  1 x  m3  3m Câu 36VT: Tìm m để OAB cân O, O gốc A m  B m  C m  có cực trị A B thỏa mãn tam giác D m �� Câu 37T: Cho khối lăng trụ tam giác AA Thể tích khối chóp A V ABC.A1B1C1 có tất cạnh a Gọi M trung điểm M.BCA1 là: a3 12 B Câu 38VDT: Phương trình x 1 V 2 a3 124 x2  x C V a3 D V  ( x  1) có nghiệm ? a3 A B C Câu 39VT: Thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn đường y  x y  quanh trục Ox  B A   C  D D x quay dx I � 2 x x  kết I  a ln  b ln Giá trị 2a  ab  b là: Câu 40VDT: Biết A B C D z z 2 Câu 41T Tìm số phức z biết z thỏa mãn phương trình z A B 1+i C 1-i D i Câu 42VT Cho không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x  y  z   mặt cầu ( S ) : x  y  z  x  y  z  11  Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn Xác định tọa độ tâm đường tròn A H  3; 0;  B H  3;1;  y x 1 x  có đồ thị C H  5; 0;  D H  3; 7;  Câu 43VC: Cho hàm số (C) Giả sử A B hai điểm nằm (C) đồng thời đối xứng với qua điểm I giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị (C) Dựng hình vng AEBD Tìm diện tích nhỏ hình vng đó? A Smin  B C Smin  D Smin  Smin  Câu 44VC: Đề thi trắc nghiệm mơn Tốn gồm 50 câu hỏi, câu có phương án trả lời có phương án trả lời Mỗi câu trả lời 0,2 điểm Một học sinh không học nên câu trả lời chọn ngẫu nhiên phương án Xác suất để học sinh điểm là: 25 25 25 �1 � �3 � � � � � A �4 � �4 � 25 25 �3 � � � �4 � 450 B T  Cn0  Câu 45VC Rút gọn biểu thức: 2n T n n A B T  25 � �3 � 25 � C50 � � � � �4 � �4 � 450 C 25 25 �1 � �3 � C � � � � �4 � �4 � D 25 50 1 C  C   C n ,n��* n n n n Câu 46VC Trong số phức thỏa điền kiện C T 2n  n z  4i   2i  z D T 2n1  n , modun nhỏ số phức z bằng? A 2 B C Câu 47VC Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng: D �x  t � x  y  z   : �y   t 1 :   �z   2t 2 � 3 , mặt cầu ( S ) : x  y  z  x  y  z    , Viết phương trình mặt phẳng ( ) song song với hai đường thẳng cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến 365 đường tròn (C) có chu vi A x  y  z   0; x  y  3z  10  B x  y  z  10  D x  y  3z   C x  y  z   511  0; x  y  z   511  Câu 48VC Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (ABC), gọi M điểm thuộc cạnh SC cho MC = 2MS Biết AB  3, BC  3 , tính khoảng cách hai đường thẳng AC BM? 21 A 21 B C 21 D cos x  tan x  Câu 49 Tính tổng tất nghiệm phương trình A 365  B 263  C 188  Câu 50 tổng n số hạng: Sn=3+33+333+… là: A 21 cos x  cos x  cos x 1 ; 70 D 363  B C D HET Đáp án 1A 2A 3C 4C 5A 6C 7D 8A 9D 10B 11B 12A 13B 14C 155 16A 17C 18C 19D 20C 21A 22A 23B 24A 25D 26C 27D 28B 29A 30D 31C 32D 33B 34C 35B 36D 37B 38B 39B 40B 41A 42A 43B 44D 45D 46A 47B 48A 49D 50B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 34: Đáp án C y Ta có: x32  x   m  1 x  m  x 34  x    x  1  x  m     x    x  m Do ta nhận thấy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  Do điều kiện cần đủ đề đồ thị hàm số cho có hai đường tiệm cận x  m �3 Như với số nguyên m � 2017; 2017  ta có tất 2021 giá trị thỏa mãn Câu 35: Đáp án B Dựa vào bảng sau ta nhận thấy đáp án B hàm số y  f  x  m có ba điểm cực trị Câu 36: Đáp án D Hai điểm cực trị A  m  1; 2  B  m  1;  Tuy OA  OB � m  thay m  vào ta có hai cực trị A  1; 2  , B  1;  O trung điểm AB nên OAB tam giác (Học sinh tham khảo hình vẽ bên đồ thị hàm số ứng với trường hợp m  ) Câu 37: Đáp án B  ABC tam giác cạnh a nên có diện tích SABC  a2 Ta có AM  AA1 a  2 Hai tứ diện MABC MA1BC có chung đỉnh C đồng thời diện tích hai đáy MA1B nên hai tứ diện tích nhau, suy MAB a3 VM.BCA1  VM.ABC  AM.SABC  24 Câu 38: Chọn: Đáp án D x 1  x x x   x  1 � x 1   x  1  x Xét hàm số f  t   2t  Vậy hàm số f  t  * Suy x   x2  x   * f '  t   2t ln   t �� �, ta có , đồng biến � � f  x  1  f  x  x  � x   x  x �  x  1  � x  z z 2 Tìm số phức z biết z thỏa mãn phương trình z Câu 41 A B 1+i C 1-i D i Hướng dẫn giải: z  z  � z  z.z  2z z � a  bi  a  b2  2(a  bi) � (a  a  b )  bi  2a  2bi � a 1 �  z  � � b  � � a  a  b  2a a2  a  � �� �� � � b   2b b  a0 � � � �  z  0(loai) � b0 � � Chọn đáp án A Câu 42 Cho không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P) : x  y  z   mặt cầu ( S ) : x  y  z  x  y  z  11  Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn Xác định tọa độ tâm đường tròn A H  3; 0;  B H  3;1;  C H  5; 0;  D H  3; 7;  Chọn A Mặt cầu (S) có tâm I  1; 2;3 , bán kính R  Khoảng cách từ điểm I tới mp (P) Vì d  I, P   R � d  I, P   mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn Bán kính đường tròn r  R2  d  I ,  P    Gọi H hình chiếu vng góc điểm I (P), suy đường thẳng IH qua I vng góc với mp (P) �x   2t � �y   2t �z   t � � phương trình đường thẳng IH: Khi H giao mp(P) với IH: � H  3; 0;  Câu 43: Đáp án B � a 1� B� a; � a  �khi áp dụng bất đẳng thưucs Cauchy ta được: � Ta gọi IB  d Vậy  B, x 1 d  B, y 1 IB ��  AB  4 �a  �   a  1  �  �  a  1  �2 �a  �  a  1 AE 2 Smin  a  1   a  1 4 Câu 44: Đáp án D Học sinh làm điểm làm 25 câu số 50 câu, 25 câu lại làm sai Xác suất để học sinh câu , làm sai câu Do xác suất để học sinh 25 �1 � C � � �4 � làm 25 câu số 50 câu 25 50 25 �3 � �� Xác suất để hoạc sinh làm sai 25 câu lại �4 � 25 25 � �3 � 25 � C50 � � � � �4 � �4 � Vậy xác suất để học sinh làm điểm là: Câu 45 Rút gọn biểu thức: T  Cn0  1 Cn  Cn   C n ,n��* n n A T T 2n n n B T  C T 2n  n D 2n1  n Hướng dẫn giải: Ta có T  Cn0  1 1 1 Cn   Cnn ; ; ; ; n  Nhận thấy số n  thay đổi ta nghĩ đến biểu thức x dx  x � n n n c  1 x Ở ta có lời giải sau: Khi ta suy �  1 x � n n  Cn0  xCn1  x2Cn2  x3Cn3   xnCnn   dx  � Cn0  xCn1  x2Cn2  x3Cn3   xnCnn dx n �0 n 1 x2 x3 xn n �1 x  1 � Cnx  Cn1  Cn3   Cn � �   C  1C1  1C   C n  n � n n  �0 n n n n n Chọn đáp án D Câu 46 Trong số phức thỏa điền kiện z  4i   2i  z A 2 , modun nhỏ số phức z bằng? B C D Hướng dẫn giải: Giả sử số phức z  x  yi Theo đề x, y �R z  4i   2i  z � (x  2)  (y  4)  x  (y  2) � x y40 � y   x (1) Mà z  x  y  x  (4  x)2 (thay (1) vào)  2( x  2)  �2 Chọn đáp án A Câu 47 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng: 10 �x  t � x  y  z   : �y   t 1 :   �z   2t 2 � 3 , mặt cầu ( S ) : x  y  z  x  y  z    , Viết phương trình mặt phẳng ( ) song song với hai đường thẳng cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến 365 đường tròn (C) có chu vi A x  y  z   0; x  y  3z  10  B x  y  z  10  C x  y  z   511  0; x  y  z   511  D x  y  3z   Chọn đáp án B Hướng dẫn giải: + 1 2 qua qua M (2; 1;1) M (0; 2;1) có vectơ phương có vectơ phương ur u1  (1; 2; 3) uu r u2  (1; 1; 2) ur uu r � � (1; 5; 3) u , u 2�  , + Mặt phẳng () song song với nên có vectơ pháp tuyến: � � Phương trình mặt phẳng () có dạng: x  y  z  D  + Mặt cầu (S) có tâm I(1; 1;3) bán kính R  Gọi r bán kính đường tròn (C), ta có: Khi đó: d  I , ( )   R  r  2 r  365 365 �r  5 D  4 35 � D   35 � � � D  10 35 � + Phương trình mặt phẳng ( ) : x  y  z   (1) hay x  y  z  10  (2) Vì 1 / /( ),  / /( ) nên M1 M2 không thuộc ( ) � loại (1) Vậy phương trình mặt phẳng () cần tìm là: x  y  z  10  Chọn đáp án B 11 Câu 48 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng A, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (ABC), gọi M điểm thuộc cạnh SC cho MC = 2MS Biết AB  3, BC  3 , tính khoảng cách hai đường thẳng AC BM? 21 A 21 B C 21 D Chọn A 21 S Từ M kẻ đường thẳng song song với AC cắt SA N N M � AC / / MN � AC / /  BMN  AC  AB, AC  SH � AC   SAB  AC / / MN � MN   SAB  �  BMN    SAB  A , B C H theo giao tuyến BN Ta có: AC / /  BMN  � d  AC , BM   d  AC ,  BMN    d  A,  BMN    AK với K hình chiếu A BN NA MC 2 32 3   � S ABN  S SAB   AN  SA  SA SC 3 (đvdt) BN  AN  AB  AN AB.cos 60  2S � AK  ABN  BN Vậy d  AC , BM   3  21 7 21 (đvđd) cos x  cos x  cos x  tan x  cos x Câu 49 Đáp án D (*) ĐK: x   k    cos x    1 1  cos x  cos x  cos x  (*)  cos x  cos x 12  cos x cos  x   k 2  x    3   x    k 2  k 2 x   3 , k Z  x 70     k 2  70, k  Z 3  k 32, k  Z  Các nghiệm phương trình thoả  k 32, k  Z là:   2 x1   3  2 x   3  2 x   3  2 x32   32 3 x0  33 2  1     32 Vậy : S = x0 + x1 + x2 + … + x32 = 11  528 2 363 *Câu 50: Ta có: Sn= + 33 + 333+… = 3(1+11+111+…) *đặt số làm nhân tử chung* =3(+ + +…+ ) *Biến đổi số ngoặc sau khái quát lên dạng tổng quát) =(10 + 102 + 103 + … + 10n – n) *đặt ngoặc làm nhân tử chung* *Dừng chút nhé, khó hiểu phải không? Ta thấy ta lấy số đầu để từ nâng lên tổng quát nhé: += -+ - =( 10-1 +102-1)=( 10+102-2) ta nhận có số hạng có 10 + 10 -2 có số hạng có 10 + 102 + 103-3 có n số hạng ta có 10 + 102 + 103 + … + 10n – n.* =(-n) *Ta tính tổng 10 + 102 + 103 + … + 10n có u1=10 q==10 cách áp dụng cơng thức tính S n= = =() *Ta quy đồng* 13 =-(-10n+1+9n +10) *Đặt -trong ngoặc làm nhân tử chung) Vậy Sn=-(-10n+1+9n +10) 14 ... số phức là: M  2;6  M  2; 6  M  3; 4  M  3;  A B C D Một hình trụ có bán kính đáy có thi t diện qua trục hình vng Khi diện Câu 14N: r tích tồn phần A Stp  2 r Stp hình trụ là: B Stp... Dựng hình vng AEBD Tìm diện tích nhỏ hình vng đó? A Smin  B C Smin  D Smin  Smin  Câu 44VC: Đề thi trắc nghiệm môn Tốn gồm 50 câu hỏi, câu có phương án trả lời có phương án trả lời Mỗi câu trả... ABC tam giác vng A, mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (ABC), gọi M điểm thu c cạnh SC cho MC = 2MS Biết AB  3, BC  3 , tính khoảng cách hai đường thẳng AC BM? 21 A 21
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU HD CHI TIET , DE THI THU HD CHI TIET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay