De thi hoc ki 1

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:08

Đề Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số sau y x A y = − x4 + x2 + B y = x4 − x2 − C y = x3 − 3x2 − x + y = − x2 + x − D Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số sau y A -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 x -1 C y= 2x + x −1 y= −x x−2 B D y= x+3 x +1 y= 2x + x +1 -2 -3 -4 -5 Câu Cho hàm số bậc bốn x y' y −∞ +∞ y = ax + bx + c − − có bảng biến thiên + 0 − +∞ + +∞ −7 −7 Khẳng định sau khẳng định sai ? A Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; − 3) (0; 3) B Hàm số có cực đại hai cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn D Trục tung trục đối xứng đồ thị hàm số Câu Cho phương trình x − 3x + m = với điểm hai đồ thị hai hàm số sau m tham số thực Số nghiệm phương trình số giao A y = − x4 + x2 + C y = x3 − x + y = −2m + y = 2m + y= Câu Cho đồ thị hàm số phân thức x y' ax + b cx + d −∞ y = x3 − 3x2 − D y = − x + x + y = 3m + y =m−2 có bảng biến thiên − B +∞ −  +∞ y −∞ Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số có tập xác định D=R B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang lim y = −∞ x → 2− C Các giới hạn D Điểm I (1;2) −∞ y' y = f ( x ) = ax + bx + c − +∞ y lim y = +∞ x →2+ tâm đối xứng đồ thị hàm số Câu Cho hàm số bậc bốn x x=2 − có bảng biến thiên + 0 − −7 Tìm m để phương trình A −7 < m < Câu Cho phương trình + +∞ +∞ −7 f ( x) = 2m − có bốn nghiệm phân biệt m> B x − 6x + 9x −1 − m = với C m > −3 m tham số Tìm m D −3 < m < để phương trình có nghiệm A m >  m < −1  B Câu Biết đường thẳng điểm Tìm y0 −1 < m < C m =  m = −1  y = x + cắt đồ thị hàm số y= D m∈ R x +1 x + điểm nhất, Ký hiệu ( x0 ; y0 ) tọa độ A y0 = B Câu Cho đường cong y0 = (C ) : y = C x−2 x +1 y0 = −1 đường thẳng D y0 = d : y = x + m Với điều kiện x ≠ −1 , phương trình hồnh độ giao điểm hai đồ thị A x + (m + 1) x + m + = B x + (m − 1) x − m + = C x + (1 − m) x + m − = D x + (m + 3) x + m + = Câu 10 Cho đồ thị (C ) : y = x − 2(m − 2) x + m2 − 4m − 12 với m tham số Tìm m để đồ thị hồnh hai điểm phân biệt A m −2 D  m < −2 m >   5x −  y = ln  ÷  − x  là: Câu 11.Tập xác định của hàm số 1 1  , ÷ A   1   ,  B Câu 12.Tập xác định của hàm số A ( 2, +∞ ) B 1 1    −∞,  ∪  , +∞ ÷ 5   D  1 1    −∞, ÷∪  , +∞ ÷ 5   C  y = log ( x − x + ) [ 2, +∞ ) là: C R D R \ { 2} M = y '' ( ) + y ' ( ) Câu 13 Cho hàmsớ y = x ln x và M có giá trị : + ln 2 − ln B − + ln C − − ln D A Câu 14 Đạo hàm của hàm số A y = ln ( x + x + 1) y = (2 x + 1) ln ( x + x + 1) y= C B ( x + 1) ( x + x + 1) y= D Câu 15 Giá trị lớn nhất của hàm số max y = ln 26 [ −4,4] A y= là: 2x + x + x +1 ( x + x + 1) ln ( x + x + 1) y = ln ( x − x + ) max y = B [ −4,4] đoạn [ −4, 4] max y = C [ −4,4] là max y = ln10 D [ −4,4] (C ) cắt trục Câu 16.Giá trị nhỏ nhất của hàm số f ( x ) = −2e  e −2 , e3    A f ( x) = −2 e ,e   C  f ( x ) = −3e3 e−2 , e3    B e f ( x) = −2 e , e    D Câu 17 Tìm tập xác định D của hàm sớ A D=R B ln x −2 x đoạn e , e  là y = f ( x) = y= e3 3x 3x − D = R \ { log 3} C D = R \ { log 2} D D = R \ { 6} C D = [ 3; +∞ ) D D = ( −∞;3] e 3− x y= x e −1 Câu 18 Tìm tập xác định D của hàm sớ A D = ( −∞;3) \ { 0} B D = ( −∞;3] \ { 0} x 1 f ( x) =  ÷   Tính đạo hàm của hàm số f ( x) tại điểm x = −2 Câu 19 Cho hàm số A f ' ( −2 ) = B f ' ( −2 ) = − Câu 20 Tính đạo hàm của hàm sớ A C y' = + ( x − 1) ln 22 x y'= − ( x − 1) ln 22 x y= ln A [ 0;4] e5 B Câu 22 Đạo hàm của hàm số C − x −3 e3 C y = ( x + x + 1) e x 2x − ( x − 1) ln đoạn [ 0;4] 2x [ 0; 4] y = e4 D là: A y ' = ( x + 1) e x B y ' = ( x2 + 3x + ) e x C y ' = ( x2 − x + 2) e x D y ' = ( x + x + 1) e x x + x −9 = Câu 23 Sớ nghiệm của phương trình là: A B.2 f ' ( −2 ) = −9 ln y'= D [ 0;4] D + ( x − 1) ln y' = B y = ln 2x −1 4x x Câu 21 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm sớ y = e y = f ' ( −2 ) = C D y = [ 0;4] x2 Câu 24 Phương trình 4x – 22 +x = 5.2x – 18 có nghiệm x1 , x2 (x1 < x2) P = x1 A + log32 B – log32 C log32 – D log32 Câu 25 Nghiệm của phương trình 32x+1 + 32x +3 = 270 là: A B.2 C Câu 26 Nghiệm của phương trình 21 – x A log56 D + 22 – x = là: B log65 C log26 D log25 Câu 27 Phương trình (4x – 5).(5x – 16) = có nghiệm x1 , x2 P = x1 x2 A B Câu 28 Phương trình A log32 x − B 2log32 D log25 C 4log52 ( ) x +1 + = có nghiệm x1 , x2 P = (x1 + x2) D log23 C 2log23 Câu 29 Một khối cầu có đường kính 5a Khi thể tích của khới cầu bằng: 125π a3 125π a3 B 500π a3 C 25π a3 D A Câu 30 Mặt cầu có bán kính a Khi diện tích của mặt cầu bằng: A 6π a B 8π a C 10π a D 12π a Câu 31 Cắt hình cầu có bán kính là 10cm mặt phẳng cách tâm hình cầu khoảng 4cm, ta thiết diện là đường tròn Khi bán kính của đường tròn bằng: A cm B cm C 21 cm D cm Câu 32 Cắt hình cầu mặt phẳng cách tâm hình cầu khoảng 6a, ta thiết diện là đường tròn có bán kính 3a Khi thể tích của khới cầu bằng: 60 5π a 3 C 180π a B 180 5π a 250π a3 D A Câu 33 Một hình cầu có diện tích 100π a Khi thể tích của khới cầu bằng: 100π a3 A 125π a3 B 250π a3 C 500π a3 D Câu 34 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy 2a , cạnh bên 3a Khi mặt cầu qua điểm S, A, B, C, D có bán kính bằng: A a B a C 10 a a D Câu 35 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cạnh 2a , cạnh bên SA vng góc với mặt đáy, SA = 3a Khi bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng: a 39 A a 13 B a 15 C a 30 D Câu 36: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’có đáy là tam giác ABC vuông tại B.Biết AB = a , AC = 2a , cạnh bên AA’ = 3a Thể tích khối lăng trụ là : a3 3a 3 3 2 A B 3a C a D Câu 37: Một lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC cạnh 2a , hình chiếu của C’ (ABC) là trung điểm I của BC Góc CC’ và (ABC) là 60o Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’là: A a3 3a D C 3a B 3a3 Câu 38: Khi quay tam giác vng quanh cạnh góc vng hình tròn xoay tạo thành là : A Hình cầu B Hình nón C Hình trụ D Hai hình nón có chung đáy Câu 39: Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vng cân có cạnh huyền 2a.Diện tích toàn phần của hình nón là : ( ) ( ) 2 B πa + C πa + D Đáp sớ khác Câu 40: Một hình nón có diện tích đáy là 20π , đường sinh l = 7.Khới nón tương ứng tích : A 2πa2 20 29π A 140π B C 20 29π D 140π Câu 41: Một hình trụ có bán kính đáy a.Thiết diện qua trục là hình vng.Diện tích xung quanh của hình trụ là : A 2πa2 B πa2 C 4πa2 D 3πa2 Câu 42: Quay hình vng cạnh a quanh cạnh ta hình trụ Thể tích khới trụ tương ứng là a 3π A a 3π B C 2a3π D a3π Câu 43: Một hình trụ có diện tích đáy 4π (m2) Khoảng cách trục và đường sinh của mặt xung quanh hình trụ : A 4m B 3m C 2m D 1m 1− 2x x + Khẳng định nào sau là khẳng định ? Câu 44 Cho hàm số lim y = +∞ lim y = −∞ lim y = lim y = x →+∞ A Các giới hạn x →−1− và x →−1+ B Các giới hạn x →−∞ ( −∞; +∞ ) ( −1; +∞ ) C Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số nghịch biến khoảng x −3 y= x − Khẳng định nào sau là khẳng định sai ? Câu 45 Cho hàm số lim y = lim y = D = R \ { 2} x →+∞ A Tập xác định của hàm số là B Các giới hạn x →−∞ ( −∞; ) và ( 2; +∞ ) D Hàm số đồng biến ( −∞; ) và ( 2; +∞ ) C Hàm số nghịch biến y = x+ x − Khẳng định nào sau là khẳng định ? Câu 46 Cho hàm số y= ( −1;1) và ( 1;3) ( −∞; −1) và ( 1;3) Hàm số nghịch biến A Hàm số nghịch biến C Câu 47 Tìm tham sớ thực m để hàm sớ A −1 ≤ m ≤ Câu 48 Cho hàm số cực trị ? A B m ≤ −1 y = f ( x) y= ( −1;3) ( −1;1) và ( 3; +∞ ) Hàm số nghịch biến B Hàm số nghịch biến D m −1 x + ( m + 1) x + 3x − đồng biến R  m ≤ −1  C m>2 D m ≥ 2 f '( x) = có đạo hàm là x2 − 2x − ( x + 1) Hỏi hàm số y = f ( x) có điểm B C D Câu 49 Cho hàm số y = x − 12 x + Điểm nào liệt kê bốn phương án A, B, C, D dưới là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số ? M ( −2;19 ) N ( 2; −13) I ( 19; −2 ) J ( −13; ) A B C D Câu 50 Cho hàm số y = − x + x − Điểm nào liệt kê bốn phương án A, B, C, D dưới là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số M ( 0; −1) N ( −1;0 ) A B C I ( −2; −9 ) D J ( −9; ) ... − x  là: Câu 11 .Tập xác định của hàm sớ 1 1  , ÷ A   1   ,  B Câu 12 .Tập xác định của hàm số A ( 2, +∞ ) B 1 1    −∞,  ∪  , +∞ ÷ 5   D  1 1    −∞, ÷∪... y = C x−2 x +1 y0 = 1 đường thẳng D y0 = d : y = x + m Với điều ki n x ≠ 1 , phương trình hồnh độ giao điểm hai đồ thị A x + (m + 1) x + m + = B x + (m − 1) x − m + = C x + (1 − m) x + m −... số y= ( 1; 1) và ( 1; 3) ( −∞; 1) và ( 1; 3) Hàm số nghịch biến A Hàm số nghịch biến C Câu 47 Tìm tham sớ thực m để hàm số A 1 ≤ m ≤ Câu 48 Cho hàm số cực trị ? A B m ≤ 1 y = f
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 1 , De thi hoc ki 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay