De thi hoc ki 1 (1)

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:08

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TỐN 12 Mã đề Câu Hàm số sau đồng biến khoảng xác định chúng x+2 y=− y= x x −1 A B C y = x + x − D y = x − x + Câu Hàm số y = x - 3x + nghịch biến trên: A ( - ¥ ;- 1) ;( 1; +¥ ) B ( 1;+¥ ) C ( - 1;1) D R Câu Cho hàm số y = 3x − 3x − 3x + Phương trình đường thẳng qua điểm cực trị hàm số là: A x − y − = B x + y − = C 3x + y + = D 3x − y + = 2 Câu Cho hàm số y = x − 2mx + m x − Xác định m để hàm số đạt cực đại x = A m = B m = C m = D m= 3 [ −1;1] là: Câu Giá trị lớn hàm số y = x − 3x A - B.0 C.2 D.-2 Câu Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hình vẽ A Giá trị lớn hàm số đoạn [-1; 2] B Giá trị lớn hàm số đoạn [-1; 2] C Giá trị lớn hàm số đoạn [-1; 2] D Giá trị lớn hàm số đoạn [-1; 2] Câu Đồ thị hàm số hàm số sau có tiệm cận ngang? A x3 + x − y= 2x + x − 2x4 − 4x2 + y= x−3 B C x − 3x + y= −3 x − x + 3 D y = x − x − x + Câu Cho hàm số 12 A m = ±2 y= 2x −1 x − m − Tìm m đề tiệm cận đứng cắt đường thằng x − y + = điệm có tung độ B m = C m = D m = −1 Câu Cho hàm số y = ax + bx + c có đồ thị hình bên Đồ thị bên đồ thị hàm số sau đây: A y = − x4 + x2 − B y = − x + x C y = x − x D y = x − x − Câu 10 Tìm tất giá trị tham số k cho phương trình –x3 + 3x +2– k = có nghiệm phân biệt A ≤ k ≤ B.k > C k > D.0 < k < Câu 11 Đồ thị hàm số bậc ba có tính chất sau đây? A Ln có trục đối xứng B Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng C Ln có tâm đối xứng D Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng Câu 12 Đồ thị hàm số sau cắt trục tung điểm có tung độ âm? −2 x + 3x + 4x +1 2x − y= y= y= y= x +1 x −1 x +1 3x − A B C D Câu 13 Cho đồ thị (C ): y = x − 5x + Giá trị m để đường thẳng y=m cắt (C) bốn điểm phân biệt là: A − < m< 4 B m< − C m> − D −4 < m< − Câu 14 Cho hàm số y = 2x - 4x - Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số khơng cắt trục hồnh B Đồ thị hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu C Đồ thị hàm số đối xứng qua trục tung D Đồ thị hàm số đối xứng qua trục hồnh Câu 15 Bảng biến thiên sau hàm số nào? x −∞ −1 − f' x ( ) +∞ + − +∞ ( ) f x −2 A y = − x + 3x B y= x + x −1 x −1 Câu 16 Số giao điểm đồ thị hàm số A B −∞ y= C y = − x + 3x − x +1 x − với đường thẳng y = 3x − C 2 Câu 17 Hai đồ thị (C1): y = x − 4x + (C2 :)y = 2x − 3x + 1: A có giao điểm tọa độ nguyên B có giao điểm, có giao điểm tọa độ nguyên C có giao điểm, có giao điểm tọa độ nguyên D có giao điểm, có giao điểm tọa hữu tỉ Câu 18 Hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình sau Hãy chọn đáp án SAI D y = x + x D A Bất phương trình f ( x ) ≥ m có nghiệm m ∈ R B Tổng hoành độ điểm cực trị C Hàm số đồng biến ( 2;+∞ ) D Hàm số nghịch biến ( − ∞;2) 2 Câu 19 Tìm m để hàm số y = x − 2m x + có điểm cực trị A, B, C diện tích tam giác ABC 32 (đơn vị diện tích) A {−2;3} B {±2} C m = D m = R \{±2} Câu 20 Trong tam giác vng có tổng cạnh góc vng cạnh huyền tam giác vng Độ dài cạnh huyền tam giác vuông có diện tích lớn là: A B C D 3 a b Câu 21 Rút gọn biểu thức A ( ab)2 B Câu 22 Hàm số y = A [-6; 6] \ {0} −1 − −a b a − b2 (ab) x −3 ( 36 − x (a, b > 0, a ≠ b) kết là: C ab D ab ) có tập xác định là: B (-∞: 6] ∪ [6; +∞) C (-6; 6)\ {0} D R\{0} [ 1;e] là: Câu 23 Giá trị lớn hàm số y = x + ln x đoạn A B C e D e + x Câu 24 Đạo hàm cấp hàm số y = x = là: A ln B ln D C ln Câu 25 Cho số thực dương a, b với a ≠ Khẳng định sau khẳng định đúng? A C log a log a a b = log a b B a = − log a b b Câu 26 Hàm số y = A (0 ; 9) D log a log a a b a b = 1 log a b = − log a b log x + log ( x + 10 ) − log ( − x ) B (9; +∞) có tập xác định là: C (-10 ; 9) \ {0} D (-10 ; 9) x Câu 27 Số nghiệm thực phương trình A +5 x − = là: B D C 2 x+4 − 5.2 x +1 + = là: Câu 28 Tổng nghiệm thực phương trình B A Câu 29 Phương trình C – log 2 x + log x = 2 A 2log x + 2log x − = C A tương đương với phương trình sau 2log 2 x + log x − = B 4log 2 x + log x − = D 4log 2 x + 2log x − = Câu 30 Phương trình log 20,2 x − 5log 0,2 x + = ( −∞; −3) B D có nghiệm khoảng: ( 0;3) C ( −2; −1) x +1 Câu 31 Tập nghiệm bất phương trình: > là: A (−1; +∞) B (−∞; −1) C (0; +∞) D D (1; +∞) x−2 x +3 Câu 32 Tập nghiệm bất phương trình: ( 2) ≥ là: A [1; +∞) B (−∞; 0) C (−∞; −8] Câu 33 Tập nghiệm bất phương trình ( −∞; 0] ∪ [ 8; +∞ ) A log e ( x − x + ) − log e ( x + ) ≥ ( 7; +∞ ) D [6; +∞) là:    − ; 0 ∪ [ 8; +∞ ) [ 8; +∞ ) C   D [ 0;1) ∪ ( 2;8] B log 25 x − 23log x + 132 ≤ Câu 34 Số giá trị x thuộc tập hợp số nguyên thỏa mãn phương trình A B C 4 là: D x x +2 + = m có nghiệm Khi giá trị m thuộc khoảng: Câu 35 Phương trình − ( −16; −8) ( −4;0 ) ( 0; ) ( 4;8) A B C D ( ABC ) , Câu Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vuông A , cạnh bên SB vng góc với mặt phẳng biết AB = 3a , BC = 5a , SB = 3a Tính thể tích V khối chóp S ABC A V = 3a B V = 12 3a C V = 3a D V = 3a Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy, biết góc hai mặt phẳng ( SAB ) ( ABCD ) 60 Tính thể tích V khối chóp S ABCD A V = 6a B V= 6a 3 C V= 6a 3 D V= 6a · Câu Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thoi cạnh a , BCD = 135 Biết cạnh SC vng góc với mặt phẳng ( ABCD ) 2a V= A SC = 3a Tính thể tích V khối chóp S ABCD 2a V= B 2a V= C D V = 2a ( SAB ) tam giác vuông Câu Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh a , biết mặt bên ( ABC ) Tính thể tích V khối chóp S ABC cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng A V= 3a B V= a3 C V= 9a D V= 3a Câu Cho hình chóp S ABC có ba cạnh SA, SB, SC đơi vng góc, gọi M điểm thuộc cạnh SA cho SM = MA Biết SA = 2a , SB = a , SC = a Tính khoảng cách d từ điểm M đến mặt phẳng ( ABC ) A d= 57 a 19 B d= 57 a 19 d= 57 a 57 d= 57a 57 V= 13a 3 C D Câu Cho hình hộp chữ nhật biết độ dài ba cạnh a, 2a, 3a Tính thể tích V hình hộp 3 B V = 2a C V = 5a D Câu Cho hình lăng trụ đứng ABCD A ' B ' C 'D' có đáy hình thang vng A B , biết A V = 6a AB = BC = a AD = A ' C = 2a Tính thể tích V khối lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' A V= 2a B V= 2a V= 6a V= 6a C D · Câu Cho tam giác ABC vng B có AB = a BAC = 60 , quay tam giác ABC xung quanh cạnh AB ta hình nón tròn xoay Tính diện tích xung quanh S XQ hình nón ? A S XQ = 2π a S XQ = 3π a S XQ = 3π a S XQ = 3π a B C D Câu Cho hình nón đỉnh S tâm O có bán kính đáy r = 2a , chiều cao h = a Gọi AB dây cung hình ( SAB ) tròn đáy cho tam giác OAB Tính khoảng cách d từ O đến mặt phẳng A d= a d= 3a d= 3a d= 3a B C D Câu 10 Cho hình vng ABCD cạnh 2a , quay hình vng xung quanh trục ta hình trụ tròn xoay Tính thể tích V hình trụ V = π a3 A C V = 2π a B V = 4π a D V = 8π a Câu 11 Gọi V1 V2 thể tích hình nón hình trụ, biết bán kính đáy chiều cao hình trụ gấp hai gấp ba lần bán kính đáy chiều cao hình Khẳng định sau khẳng định ? A V2 = 6V1 Câu 12 Cho mặt cầu A S= B V2 = 18V1 S ( O, r ) π a2 16 Câu 13 Cho mặt phẳng C V2 = 24V1 có bán kính r= 3a Tính diện tích S mặt cầu S= π a B ( P) cắt mặt cầu D V2 = 36V1 S= π a C S ( O, r ) D S= π a2 32 theo thiết diện đường tròn có bán kính 2a , biết ( P ) a Tính thể tích V mặt cầu S ( O, r ) khòng cách từ điểm O đến mặt phẳng A V= 28 πa B V = 28 7π a C V= 7 πa 3 D V = 7π a Câu 14 Một khối trụ có bán kính đáy a , chiều cao 3a Thể tích khối cầu ngoại tie61 khối trụ A 6π a B 6π a πa C D 3π a Câu 15 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác 3a SA = SB = SC = 2a Khẳng định sau khẳng định sai ? SG ⊥ ( ABC ) với G trọng tâm tam giác ABC B Chiều cao hình chóp S ABC h = SO = 2a C Điểm G tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC A V = π a3 D Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC ĐÁP ÁN: A 11 C C 12 B B 13 A ĐÁP ÁN Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Chọn C C D C D C C C C B A C B B C D 14 C A 15 A C 16 C C 17 C A 18 B C 19 B 10 D 20 B ... chóp S ABC ĐÁP ÁN: A 11 C C 12 B B 13 A ĐÁP ÁN Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Chọn C C D C D C C C C B A C B B C D 14 C A 15 A C 16 C C 17 C A 18 B C 19 B 10 D 20 B ... V2 = 18 V1 S ( O, r ) π a2 16 Câu 13 Cho mặt phẳng C V2 = 24V1 có bán ki nh r= 3a Tính diện tích S mặt cầu S= π a B ( P) cắt mặt cầu D V2 = 36V1 S= π a C S ( O, r ) D S= π a2 32 theo thi t... = 8π a Câu 11 Gọi V1 V2 thể tích hình nón hình trụ, biết bán ki nh đáy chiều cao hình trụ gấp hai gấp ba lần bán ki nh đáy chiều cao hình Khẳng định sau khẳng định ? A V2 = 6V1 Câu 12 Cho mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 1 (1) , De thi hoc ki 1 (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay