De on thi HK101

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:08

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN TỐN 12 Mã đề Câu Trong hàm số , hàm số đồng biến R A y= 2x −1 x +1 B y = x − 3x + C y = x − 3x − D y = x + x + x + Câu Tìm tất giá trịm để hàm số y = − x + x + mx − m nghịch biến R −1 1 m≤ m≥ 3 A B C D Câu Số cực tiểu hàm số y = 3x − x + là: A B C D Câu 4.Cho hàm số y = x − x + mx Giá trị m để hàm số đạt cực tiểu x = m≤ −1 m≥ A m = B m = −1 C m = D m = −2 Câu 5.Cho hàm số y = − x + x Giá trị lớn hàm số A B C D y= x2 + x − x + x − : x đoạn [ 1;3] đạt giá trị lớn Câu Hàm số A x = B x = C x = D x = y = x+ Câu Số đường tiệm cận ngang đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số A B D C Câu Trong hàm số sau , hàm số có đồ thị nhận đường thẳng y= 2x + 2x −1 y= x2 + x x2 + x + A B Câu 9.Đồ thị hàm số có hình dạng hình vẽ y= tiệm cận ngang C y = x − D y= 1− 2x − 4x y x A y = x + x + B y = x − x + C y = − x + 3x + Câu 10.Trong hàm số sau , hàm số có bảng biến thiên hình ? 2x +1 x +1 A B x +1 y= x − là: Câu 11 Tập xác định hàm số y= −x +1 x−2 y= C y= −x + x−2 D y = − x − x + D y= 2x + x +1 A D = R B D = R \ { 1} C D = R \ { −1;1} D D = ( 1; +∞ ) Câu 12 Đồ thị hàm số y = x + x + x + cắt đường thẳng d : y = x − điểm phân biệt A B C D Câu 13.Đồ thị hàm số có hình dạng hình vẽ y x A y = x + x + B y = x − x + y= Câu 14 Biết đồ hàm số SAI ? C y = − x + x + 4 ax + b ( c ≠ 0, ad − bc ≠ ) cx + d có bảng biến thiện hình vẽ Khẳng định sau A.Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang đường thẳng y = C.Đồ thị hàm số nhận D y = − x − x + I ( 3; ) B.Hàm số khơng có cực trị làm tâm đối xứng D.Hàm số đồng biến R I ( xo ; yo ) y Câu 15 Biết đồ thị hàm số y = x + x − cắt trục hoành điểm Giá trị o A yo = B yo = C yo = D y= Câu 16 Gọi M, N giao điểm đường thẳng y = x + đường cong đoạn thẳng MN : A x = -1 B x = - C x = D x = Câu 17 Biết hàm số f ( x ) + 2m − = y = f ( x) 2x + x − Khi hồnh độ trung điểm I có bảng biến thiên hình vẽ.Tìm tất giá trị m để phương trình có hai nghiệm Câu 18.Tìm tất giá trị m để phương trình m <  m > A  yo = B m > m >  m = −1 A   m > −3 m = B   m < −3 m =  m < m = D  x − ( − m ) x + 2m − 3m + =  0 < m <  8 < m <  C  C có bốn nghiệm phân biệt  0 < m <  1 < m <  D  ( −2; ) Câu 19 Tìm tất giá trị m để hàm số y = x − 3mx + có hai cực trị thuộc khoảng  −1 < m < m ≠ A  m > m < B −1 < m < C < m < D  3 Câu 20 Tìm tất giá trị m để hai hàm số y = x − x + mx + y = x + x − 2mx + có cực trị −1 E= Câu 21: : Cho biểu thức A a a Mã đề 171 −1 +1 C m ∈∅ a 2− (a ) ( a > 0) +2 −2 D m ∈ R Rút gọn biểu thức E kết là: B a C a D a y = ( x + 3) − − x Câu 22: Tập xác định hàm số A D = ( -3, 5ù ú û B D = ( −3; +∞ ) \ { 5} (x là: D = ( −3; +∞ ) C − 2x + 2) e x C y’ = (2x - 2)ex D x2ex + 4ex x  2  ÷ A y =   x  2  5  3÷  ÷ B y =   C y =   Câu 25: Đạo hàm hàm số y = ( x − 1) ln x x −1 x −1 + ln x A ln x B x C x 2x + y = ln 1− x Câu 26: Tìm tập xác định D hàm số D = ( −2;1) D = [ −2; +∞ ) D = [ −2;1) B Câu 27: Giải phương trình A C 9.3x − ïìï ïü ï í -3, ý ïỵï 3ùỵ ù Cõu 28: Phng trỡnh x1 + x2 = Câu 29: Giải phương trình A x −1 − ln x D x D D = ( −∞; −2] ∪ ( 1; +∞ ) 1  3; −  3 C  x1 < x2 D {1} C D − 4.3 + = có hai nghiệm x1 , x2 , chọn phát biểu đúng? x1 + x2 = −2 x1.x2 = −1 x1 + x2 = −1 x B , ta tập nghiệm : + 51, − 51 − 51 log x = log (4x + 5) + {f } B { log x + Câu 30: Tích nghiệm phương trình A 12 B 16 } C =4 log x x x +1 B [ 0;+∞ ) log } D { + 51} D 64 x+ Câu 32: Tập nghiệm bất phương trình 25 A [ − 2;0] { C Câu 31: Giải bất phương trình < , ta nghiệm là: A x
- Xem thêm -

Xem thêm: De on thi HK101 , De on thi HK101

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay