de on tap he oxyz mat phang mat cau hay

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 09:08

ĐỀ ƠN TẬP HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG III Câu 1: Cho hai điểm A ( 0;0; −3) , B ( 2;0; −1) mp(α): x − y + z − = Tìm điểm C mp(α) cho tam giác ABC đều: A C (3;1;0) B C (1; −3; 2) C C ( −4; 2;1) D C (2; −2; −3) Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho hai mp(α): ( m − 1) x + y − z + = mp(β): x − y + nz − = song song với Tính tích m.n A m.n = −4 B m.n = −2 C m.n = −5 D m.n = −3 Câu 3: Tìm giá trị nhỏ f ( x, y ) = ( x − 1) + ( y + 3) + + ( x − 2) + ( y + 4) + 25 A 62 B C 66 D 17 Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x + y + z − x − y + = mặt phẳng (α): x + my + z − = Gọi T tập hợp số nguyên dương m để (α) (S) có điểm chung Số phần tử T là: A B C D Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho hai mp(α): x + y − z + = mp(β): x + y − z − = Khoảng cách hai mặt phẳng (α) (β) A B C D uuuu r r r Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho vectơ OM = j − k Tọa độ điểm M A ( 2;0; −1) B ( 0; 2; −1) C ( 2; −1;0 ) D ( 0; 2;1) r r Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a = ( 2m + 1;0;3) b = ( 6; n − 3;2 ) phương Giá trị m + n bằng: A B C D 12 Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A ( −2;0;0 ) , B ( 0;0;7 ) , C ( 0;3;0 ) Phương trình mặt phẳng (ABC) A x y z + + = −2 B x y z + + =1 −2 C x y z x y z + + + = D + + = −2 −2 Câu 9: Trong khơng gian Oxyz, cho mặt cầu có phương trình x + y + z − x + 10 y − z − = Bán kính mặt cầu bằng: A B C D Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm I ( 2;1; −3) M ( 0;1;1) Mặt cầu nhận I làm tâm qua điểm M có phương trình A ( x − ) + ( y − 1) + ( z + 3) = B ( x + ) + ( y + 1) + ( z − 3) = 20 C ( x + ) + ( y + 1) + ( z − 3) = D ( x − ) + ( y − 1) + ( z + 3) = 20 2 2 2 2 2 2 Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x − 1) + ( y − 2) + ( z − 3) = 16 điểm A(1; 0; 2) ; B (−1; 2; 2) Gọi ( P) mặt phẳng qua hai điểm A; B cho thiết diện mặt phẳng ( P) với mặt cầu ( S ) có diện tích nhỏ Khi viết phương trình ( P) dạng ax + by + cz + = Tính T = a + b + c : A - B C D - Câu 12: Trong khơng gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình x + y − = hai điểm A ( 0;3; −1) , B ( 2;4;0 ) Mặt phẳng chứa AB vng góc với (α) có phương trình A x − 11 y − z + 30 = B x − y − 3z = C x − y − 3z + = D x − 11 y − 3z − 30 = Câu 13: Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( 3; −2;0 ) Mặt phẳng (α) chứa trục Oz qua M có phương trình A x + y = B x + y = C x − y = D x − y = Câu 14: Trong khơng gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình x + y − = điểm M ( 2;3;2 ) Mặt phẳng qua M song song với (α) có phương trình A x + y − = B x + z + = C x + z − = D x + y + = Câu 15: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x + y + z − x + 10 y − z − = Hai mặt phẳng song song với mp(Oxz) tiếp xúc với mặt cầu (S) có phương trình A y + = ∨ y + 11 = B y − = ∨ y − 11 = C y + = ∨ y − 11 = D y − = ∨ y + 11 = Câu 16: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M ( 1; 2;3) cắt chiều dương trục tọa độ A, B, C cho thể tích tứ diện OABC bé nhất: x y z + + = C x + y + z − = D x + y + z + = Câu 17: Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( 1; −1;0 ) mp(α): x + y − z + = Khoảng cách từ điểm A x y z + + =1 3 B M đến mặt phẳng (α) bằng: A B C D r r Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a = ( 4; −1;1) b = ( 2;3;0 ) Tính tích có hướng hai r r vectơ a b r r r r A  a, b  = ( −3; −2;14 ) B  a, b  = ( −3; 2;14 ) r r r r C  a, b  = ( 3; −2; −14 ) r D  a, b  = ( 3;2;14 ) r Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho vectơ a = ( 4; −1;1) Độ dài vectơ a A B 2 C D Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình x − z + = Một vectơ pháp tuyến (α) có tọa độ là: A ( 1; 4; ) B ( 1; −4;0 ) C ( 1; −4; ) D ( 1;0; −4 ) Câu 21: Trong không gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình x − y + z − = Phương trình mặt phẳng song song với (α) A x − y + z + = B x − y + z − 1,5 = x + y + z − = C D x − y − z − = Câu 22: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A ( 0;3; −1) , B ( 2; 4;0 ) , C ( 0;1;0 ) Mặt phẳng (ABC) có phương trình A x + y − z + = B x − y − z + = C x − y − z − = D x + y − z − = Câu 23: Cho hai điểm A(5; −3;2), B(−1;3;2) Độ dài đoạn thẳng AB C D r r r Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a = ( 4; −1;1) b = ( 2;3;0 ) Tích vơ hướng hai vectơ a r b bằng: A B C D 11 A B Câu 25: Cho điểm A ( 1; 2;0 ) ; B (5; −2;1);C(5; 2;6) ; tìm điểm M mp(P): x − y + z + = cho uuur uuur uuuu r MA + MB + MC bé nhất: A M ( 1;1; −2 ) B M ( −3; 4;1) C M ( 0; 2; −1) - D M ( 1; −2; −3) ... Trong khơng gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình x + y − = điểm M ( 2;3;2 ) Mặt phẳng qua M song song với (α) có phương trình A x + y − = B x + z + = C x + z − = D x + y + = Câu 15: Trong... 21: Trong không gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình x − y + z − = Phương trình mặt phẳng song song với (α) A x − y + z + = B x − y + z − 1,5 = x + y + z − = C D x − y − z − = Câu 22: Trong... −14 ) r D  a, b  = ( 3;2;14 ) r Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho vectơ a = ( 4; −1;1) Độ dài vectơ a A B 2 C D Câu 20: Trong khơng gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình x − z + = Một
- Xem thêm -

Xem thêm: de on tap he oxyz mat phang mat cau hay , de on tap he oxyz mat phang mat cau hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay